Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1451

Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2005

Πολυγλωσσία στην ΕΕ: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί την ανάληψη δράσης για την προώθηση των γλωσσών και εγκαινιάζει μια νέα δικτυακή πύλη

Με το σύνθημα: «Όσο περισσότερες γλώσσες γνωρίζεις τόσο πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα είσαι», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της όσον αφορά την πολυγλωσσία, εκδίδοντας σήμερα την πρώτη της, στα χρονικά, ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Το έγγραφο εξετάζει τις διάφορες πολιτικές της Επιτροπής στον τομέα αυτό και προσδιορίζει μια στρατηγική πλαίσιο για την πολυγλωσσία, με προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις. Οι δράσεις αυτές καλύπτουν τρεις διακριτούς τομείς στους οποίους οι γλώσσες παίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: την κοινωνία, την οικονομία και τις σχέσεις της Επιτροπής με τους πολίτες της ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο στη διεύρυνση της διδασκαλίας, της μάθησης και της χρήσης γλωσσών. Με την ευκαιρία αυτή εγκαινιάστηκε μια νέα δικτυακή πύλη για τις γλώσσες στο διοργανικό δικτυακό τόπο της ΕΕ EUROPA, με πρόσβαση και στις 20 επίσημες γλώσσες.

Όπως δήλωσε ο Επίτροπος Εκπαίδευσης, κατάρτισης, Πολιτισμού και Πολυγλωσσίας, Ján Figel: «Οι γλώσσες είναι αυτές που μας διακρίνουν ως ανθρώπους και η γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητάς της. Ακριβώς σήμερα πριν ένα χρόνο ορίστηκα ως ο πρώτος ευρωπαίος Επίτροπος με ειδική αρμοδιότητα για την πολυγλωσσία. Η ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα αποτελεί ακόμη ένα σαφές μήνυμα για τη δέσμευση της Επιτροπής να προωθήσει τις γλώσσες και τη γλωσσική πολυμορφία στην Ένωση.»

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου[1], οι μισοί από τους πολίτες της ΕΕ δηλώνουν ότι μπορούν να συνομιλήσουν σε μια δεύτερη γλώσσα, εκτός από τη μητρική τους. Η ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα θεωρεί ότι η γνώση γλωσσών αποτελεί μια χρήσιμη δεξιότητα για την καθημερινή ζωή όλων των πολιτών της ΕΕ και παρουσιάζει τις διάφορες δράσεις που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή για την περαιτέρω προώθηση και την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων και της γλωσσικής πολυμορφίας. Μέσω των προγραμμάτων ΣΩΚΡΑΤΗΣ και Leonardo da Vinci, για παράδειγμα, η Επιτροπή διαθέτει 30 εκατ. € κάθε χρόνο για δράσεις όπως η κατάρτιση, η κινητικότητα των σπουδαστών και των διδασκόντων και οι ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ τάξεων.

Η ανακοίνωση επισημαίνει τη σπουδαιότητα των γλωσσικών δεξιοτήτων για την κινητικότητα των εργαζομένων και για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ. Το επόμενο έτος η Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια μελέτη για τον αντίκτυπο της έλλειψης γλωσσικών δεξιοτήτων στην οικονομία της ΕΕ. Αναφέρεται επίσης ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για την ενίσχυση των γλωσσικών βιομηχανιών, ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, που εξακολουθούν να αναπτύσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για να μπορούν οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη γλώσσα τους, ιδίως στη νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πολιτικές, η Επιτροπή:

  • Θα καταστήσει περισσότερο πολυγλωσσικούς τους πολλούς δικτυακούς τόπους που διαθέτει, δημιουργώντας ένα εσωτερικό δίκτυο για την εξασφάλιση συνεκτικότητας στη γλωσσική πρακτική των υπηρεσιών της, και
  • Θα θεσπίσει μια προορατική πολιτική πολυγλωσσικής επικοινωνίας που θα συμπληρώνει την ευρύτερη πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη βελτίωση της επικοινωνίας με τους ευρωπαίους πολίτες και τις ειδικές ομάδες, όπως οι δημοσιογράφοι, η γλωσσική βιομηχανία, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια.

Η Επιτροπή θα επενδύσει περισσότερο στη γλωσσική έρευνα, όσον αφορά τρόπους υπερκέρασης γλωσσικών εμποδίων, μέσω των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, όπως επίσης και στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Σε επίπεδο κρατών μελών, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση εθνικών σχεδίων δράσης για την προώθηση της πολυγλωσσίας, περαιτέρω βελτιώσεις στην κατάρτιση καθηγητών γλωσσών, κατάλληλες προβλέψεις για την πρώιμη μάθηση γλωσσών και την αύξηση της διδασκαλίας σχολικών θεμάτων σε μια ξένη γλώσσα. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Βαρκελώνη το 2002, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ζήτησαν να διδάσκονται τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες σε πρώιμη ηλικία. Ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να προβούν στην επισκόπηση των προγραμμάτων τους κατάρτισης ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι σπουδαστές στα γλωσσικά επαγγέλματα εφοδιάζονται με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Η Επιτροπή προτείνει τη σύσταση μιας ομάδας υψηλού επιπέδου για την πολυγλωσσία που θα απαρτίζεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, για να τη βοηθήσει στην ανάλυση της προόδου που επιτυγχάνεται από τα κράτη μέλη και για την παροχή νέων ιδεών και την υποστήριξη και τη διαμόρφωση μελλοντικών πρωτοβουλιών.

Προσεχώς θα διοργανωθεί μια υπουργική διάσκεψη για την πολυγλωσσία για να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί και να σχεδιάσουν τις μελλοντικές ενέργειες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε επίσης σήμερα μια δικτυακή πύλη για τις γλώσσες[2]. Θα αποτελέσει ένα σημείο εύκολης πρόσβασης για πληροφορίες σχετικά με γλώσσες από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το ευρύ κοινό, τα μέσα και σπουδαστές. Το εύρος των καλυπτόμενων θεμάτων εκτείνεται από τις πολιτικές της Ένωσης για την ενθάρρυνση της μάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας, με την επισκόπηση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην Ένωση σήμερα, έως τους κανόνες για τη χρήση των επίσημων γλωσσών της ΕΕ και τις δυνατότητες απασχόλησης για επαγγελματίες μεταφραστές και διερμηνείς στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Το περιεχόμενο είναι δομημένο κατά τρόπο λογικό και φιλικό προς το χρήστη και, ιδιαίτερα σημαντικό, όλα τα κείμενα περιήγησης και παρουσίασης στην πύλη είναι διαθέσιμα και στις 20 επίσημες γλώσσες - αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευση της Ένωσης για επικοινωνία με τους πολίτες της στη γλώσσα τους.
Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/languages


[1] Βλ. IP 05/1179

[2] http://ec.europa.eu/languages


Side Bar