Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/05/1343

V Bruselu dne 25. října 2005

Zlepšování právní úpravy pokračuje: Komise chce zjednodušit více než 1 400 právních aktů

Evropská komise dnes učinila další krok k naplnění svého závazku modernizovat legislativu EU a odstranit zbytečnou byrokracii a případné nadbytečné právní předpisy. Představila tříletý program, jehož cílem je zjednodušení stávajících tisíců stránek předpisů EU (tzv. „acquis“), které byly od roku 1957 přijaty. Po rozsáhlých konzultacích s členskými státy a zúčastněnými stranami Komise navrhuje, aby bylo v příštích třech letech 222 základních legislativních oblastí (celkem více než 1400 souvisejících právních aktů) zrušeno, kodifikováno, přepracováno nebo pozměněno. Program bude pravidelně aktualizován. Nejprve přijdou na řadu nejvíce zatížená odvětví, jakými jsou automobily, odpady a stavebnictví. Další odvětví, jako jsou potraviny, kosmetika, léčiva nebo služby, je budou brzy následovat. Komise se rovněž hodlá vypořádat s administrativním zatížením týkajícím se zejména malých podniků, a to tím, že zjednoduší obtížné vyplňování statistických formulářů a modernizuje celní kodex tak, aby umožňoval elektronickou výměnu informací. Zjednodušení nelze dosáhnout bez podpory ze strany spolutvůrců práva – Evropského parlamentu a členských států. Další informace viz MEMO/05/394.

Předseda Komise José Manuel Barroso k tomu řekl: „Iniciativa za zlepšování právní úpravy je základním kamenem partnerství pro růst a zaměstnanost. Jedním z hlavních bodů našeho programu „Zlepšování právní úpravy“ je jednodušší legislativa EU, která zvýší konkurenceschopnost našich společností. Komise plní, co slíbila.“

Místopředseda Günter Verheugen dodal: „Na základě této iniciativy se právo EU značně zjednoduší, což bude mít pozitivní dopad na konkurenceschopnost naší ekonomiky. Zlepšováním právních předpisů se však nerozumí oslabení regulačního charakteru legislativy. Cíle politik se nemění, ale pro občany a podniky bude snazší, levnější a efektivnější jich dosáhnout.“

Současný pracovní program do značné míry vychází z informací, které poskytly členské státy, zájmové skupiny a občané. Z předběžné analýzy probíhajících internetových konzultací (viz IP/05/963) vyplývá, že velká část reakcí veřejnosti se týká byrokracie spíše ve spojitosti s vnitrostátními nebo místními předpisy než v legislativě EU. Proto bude iniciativa, jejímž cílem je zjednodušení právní úpravy, nedílnou součástí národních reformních programů členských států v rámci partnerství pro růst a zaměstnanost.

Komise navrhuje toto:

1. Rušení právních předpisů EU

Komise hodlá z legislativy odstranit ty právní akty, jež jsou zbytečné, bezvýznamné nebo již zastaralé. Ve snaze zabránit dalšímu zastarávání předpisů bude Komise do svých legislativních návrhů vkládat buď doložku o časovém omezení platnosti, nebo doložku o revizi.

Příklady:

Suky ve dřevě: zrušení směrnice o třídění dřeva, která definuje kvalitu, velikost suků a průměr surového dřeva.

Schvalování typů vozidel: 28 směrnic EU z celkového počtu 56 bude zrušeno a nahrazeno předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN).

2. Kodifikace

Kodifikace značnou měrou přispívá ke snižování objemu právních předpisů EU a zároveň umožňuje, aby se texty snáze četly a poskytovaly větší právní jistotu, což zvyšuje transparentnost a usnadňuje jejich uplatňování.

Příklad:

Kosmetické prostředky – seskupení 45 směrnic do jedné: směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků, 7 následných novel a 37 směrnic o úpravách v souvislosti s technickým pokrokem bude kodifikováno a zjednodušeno prostřednictvím jediné nové směrnice.

3. Přepracování za účelem větší jasnosti a souladu

Přepracování je účinný způsob, jak právní akt zjednodušit, protože se zároveň mění a kodifikuje. Prioritou bude slučování právních aktů s cílem maximalizovat součinnost předpisů a co nejvíce omezit překrývání a nadbytečnost a zajistit, aby byla legislativa EU jasnější a konzistentnější.

Příklad:

Problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci upravuje 20 směrnic. Revizí těchto textů se harmonizuje periodicita předkládání zpráv a pravděpodobně bude několik zpráv nahrazeno pouze jedinou, ve které budou zahrnuty všechny aspekty.

4. Větší využívání společné regulace

Společná regulace může být v případě některých cílů politik efektivnější a účelnější než klasické legislativní nástroje. Příkladem uznávaného nástroje společné regulace je normalizace nezávislými subjekty.

Příklad:

U řady průmyslových výrobků a spotřebního zboží je značka „ES“ potvrzením, že je výrobek certifikován a může být nabízen v EU. Na základě pojetí technické harmonizace v EU se obsah právních předpisů EU omezuje na základní požadavky.

Výsledky dosažené v oblastech problematických z hlediska bezpečnosti, jakými jsou zdravotnické prostředky nebo stroje, by bezpochyby mohly být uplatněny či případně rozvinuty v dalších oblastech, jakými jsou kosmetické prostředky, emise hluku u strojů či ochrana zdraví a bezpečnost při práci.

5. Nařízení jako nástroj umožňující zjednodušování legislativy

Nahrazování směrnic nařízeními může za určitých okolností vést ke zjednodušení, neboť nařízení jsou bezprostředně použitelná, zaručují, že se na všechny aktéry vztahují v tutéž dobu tatáž pravidla, a obracejí pozornost k dodržování předpisů EU. Při konzultacích měl tento způsob zjednodušování velmi velkou podporu.
Více informací:

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/simplification.htm


Side Bar