Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/130

Bryssel den 2 februari 2005

Kommissionen lanserar ambitiös strategi för tillväxt och sysselsättning i EU

Europeiska kommissionen presenterar idag en ny strategi för hur EU ska kunna skapa större tillväxt och fler arbetstillfällen. Syftet med strategin är att ge ny livskraft åt den så kallade Lissabonagendan – EU:s ekonomiska reformprogram från år 2000. De förslag till insatser som Europeiska kommissionen lägger fram idag skulle kunna öka BNP med 3 % fram till år 2010 och skapa över 6 miljoner nya arbetstillfällen. Det finns mycket goda skäl för ett resolut handlande. Fem år efter det att Lissabonstrategin lanserades kan man konstatera att de förväntade resultaten har uteblivit. Om man i framtiden ska kunna bevara EU:s modell för hållbar utveckling, måste unionens konkurrenskraft stärkas och dess ekonomi vitaliseras. Kommissionen lägger fram ett konkret handlingsprogram för hur EU och dess medlemsstater ska handla för att den ekonomiska tillväxten ska kunna upprätthållas och fler och bättre arbetstillfällen skapas. Medlemsstaterna uppmanas att lansera ett nytt EU-partnerskap för tillväxt och sysselsättning vid Europeiska rådets vårmöte (22-23 mars).

Så här säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso: "EU måste lyckas bättre. Med vårt förslag vill vi frigöra EU:s enorma ekonomiska potential. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna behålla den europeiska samhällsmodell som vi värderar så högt. Grunden för den är social rättvisa och lika möjligheter för alla. Våra ambitioner är oförändrat stora. De övergripande målen i Lissabonstrategin var bra, men genomförandet av dem var dåligt. Läxan vi lärt oss de senaste fem åren är att vi åter måste inrikta oss på att Lissabonagendan ska ge resultat. Jag tror att vi med denna nya strategi har rätt verktyg för att uppnå våra mål. Det som det verkligen handlar om är inte fakta och siffror på pappret. Det handlar istället om hur människors liv påverkas: hur vi betalar för utbildning, pensioner, social service och sjukvård. I våra förslag har vi varit tvungna att göra svåra val och svåra bedömningar. Vår vision är och förblir hållbar utveckling. Kommissionen kommer att fortsätta att oförtrutet arbeta för en ekonomisk förnyelse."

Så här säger kommissionens vice ordförande Günter Verheugen: "Denna gång måste vi göra på rätt sätt, gå samman och skapa det som våra medborgare allra mest vill ha: arbetstillfällen. Vårt budskap idag är: Det finns inga mirakellösningar. Vi måste nu börja arbeta på detta i en anda av partnerskap och få till stånd en politisk ram som ska stimulera tillväxt och sysselsättning. Kommissionen kommer att göra sitt, så att näringslivet kan göra sitt."

Europeiska kommissionen lägger idag fram sina politiska rekommendationer för halvtidsöversynen av den så kallade Lissabonagendan. För att man ska kunna gå från ord till handling, tror kommissionen att det krävs en förnyad drivkraft och en inriktning på färre, uppnåbara mål.

Lissabonagendan har kommit ur kurs genom en kombination av ekonomiska omständigheter, osäkerhet på det internationella planet, långsam utveckling i medlemsstaterna och en allt större brist på politisk fokusering.

Inför utmaningar som åldrande befolkning i EU och intensifierad internationell konkurrens från länder som t.ex. Indien och Kina, måste EU öka produktiviteten och se till att fler människor får sysselsättning.

Kommissionen lägger fram ett konkret handlingsprogram som inriktas på följande punkter:

Hur man ska göra EU mer attraktivt att investera och arbeta i

 • Vi måste fullfölja den inre marknaden på områden som har en potential för verklig tillväxt och nya arbetstillfällen och där konkurrensen omedelbart kommer konsumenterna till godo (en balanserad uppgörelse om tjänster, reglerad yrkesutövning, energi, offentlig upphandling och finansiella tjänster, en balanserad uppgörelse om REACH, det nya regelverket om kemiska ämnen, som tar hänsyn till följderna för konkurrenskraft, innovation samt små och medelstora företag).
 • Vi måste försäkra oss om öppna och konkurrensutsatta marknader inom och utom EU genom att omfördela statsstöden till sektorer med hög tillväxtpotential, skapa ett gynnsamt företagsklimat för de små och medelstora företagen, skapa tillgång till marknader utanför EU samt förenkla EU-lagstiftningen och den nationell lagstiftningen.
 • Vi måste förbättra regelverket på europeisk och nationell nivå för att minska bördan när det gäller administrativa kostnader.
 • Vi måste utvidga och förbättra den europeiska infrastrukturen.
 • Vi måste fortsätta att verka för ett gemenskapspatent och göra framsteg när det gäller en konsoliderad bas för företagsbeskattning.

Kunskap och innovation för tillväxt

 • Uppnå målet att forskning och utveckling ska utgöra 3 % av BNP.
 • Främja utnyttjandet av informations- och kommunikationsteknik.
 • Främja utvecklingen av innovationsnätverk som ska sammanlänka regionala centrum, universitet och företag.
 • Stimulera europeiska tekniska initiativ genom offentliga och privata partnerskap.
 • Främja miljövänliga innovationer som är energisnåla och ger mindre skadliga utsläpp.
 • Medverka till en bred europeisk industribas genom att främja offentliga och privata partnerskap.
 • Kommissionen föreslår att det inrättas ett europeiskt institut för teknik som ska locka de bästa begåvningarna, idéerna och företagen till EU.

Att skapa fler och bättre arbetstillfällen

 • Få fler människor i sysselsättning genom insatser för att minska ungdomsarbetslösheten (europeiska ungdomsinitiativet) och modernisera de sociala trygghetssystemen.
 • Öka möjligheterna till anpassning för arbetstagare och företag och flexibilitet på arbetsmarknaden genom att ta bort hindren för arbetskraftens rörlighet
 • Investera mer i mänskligt kapital genom förbättrad utbildning och kompetens genom en reformering av EU:s struktur- och sammanhållningsfonder.

Partnerskap: Ansvaret för övergripande politiska områden som sysselsättning, makroekonomi och strukturella reformer delas av unionen och medlemsstaterna och därför behövs det ett partnerskap. Handlingsprogrammet gör en klar åtskillnad mellan insatser i medlemsstaterna och på EU-nivå. Med utgångspunkt i erfarenheterna av programmet för den inre marknaden kartlägger man ansvarsområden, ställer upp tidsfrister och mäter framsteg. Regeringarna bör utse en särskild ”Lissabonperson” som ska ha hand om genomförandet.

Programmet förenklar rapporteringsmekanismerna. Det kommer – efter omfattande samråd – att utarbetas ett enda nationellt handlingsprogram och en enda nationell genomföranderapport.

Ambitioner kostar: EU kommer bara att kunna leverera på målsättningar för investeringar och social sammanhållning om medlemsstaterna är beredda att ge EU en budget som svarar mot dess viktigaste ekonomiska och sociala prioriteringar och gemensamma åtaganden.


Side Bar