Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/130

Bruselj, 2. februar 2005

Ambiciozna strategija Komisije za povečanje gospodarske rasti in števila delovnih mest v EU

Evropska komisija je danes predstavila novo strategijo EU za ustvarjanje rasti in delovnih mest. Namen strategije je poživiti tako imenovano Lizbonsko agendo – reformo gospodarske agende EU iz leta 2000. Ukrepi, ki jih je danes predlagala Evropska komisija, bi lahko do leta 2010 dvignili BDP za 3 % in ustvarili več kot 6 milijonov delovnih mest. Hitro ukrepanje je potrebno, saj se pet let po uvedbi Lizbonske strategije zdi, da ta ne bo dala pričakovanih rezultatov. Da bi se ohranil model EU o trajnostnem razvoju za prihodnost, se mora povečati konkurenčnost EU, njeno gospodarstvo pa mora postati bolj dinamično. Komisija je pripravila akcijski program za EU in njene države članice, da bi zagotovila trajnostni gospodarski razvoj ter več in boljša delovna mesta. Države članice poziva k sklenitvi novega partnerstva EU za rast in delovna mesta na spomladanskem Evropskem svetu (22./23. marec).

Predsednik Komisije Barroso je dejal: „Evropa mora postati boljša. Kar predlagamo danes, mora sprostiti velikanski evropski gospodarski potencial. To je potrebno za ohranitev evropskega modela družbe, ki ga tako zelo cenimo. To je temelj za socialno pravičnost in priložnost za vse. Ne želimo si nič manj kot to. Vsi lizbonski cilji so bili pravi, vendar nismo storili dovolj, da bi jih uresničili. Izkušnje iz zadnjih petih let nas učijo, da moramo ponovno opredeliti to agendo, če želimo doseči dobre rezultate. Menim, da ta nova strategija predstavlja prava sredstva za doseganje naših ciljev. Ne zanimajo nas dejstva in številke na papirju, ampak njihov vpliv na življenja ljudi: kako plačujemo za naše izobraževanje, pokojnine, družbene storitve in zdravstveno oskrbo. Iz naših predlogov je razvidno, da smo pri izbiranju in presojanju imeli težko delo. Naša vizija je in ostaja trajnostni razvoj. Komisija si bo pogumno prizadevala za gospodarsko prenovo.“

Podpredsednik Günter Verheugen je dodal: „Tokrat moramo biti uspešni. Združiti moramo moči in zagotoviti našim državljanom to, kar najbolj cenijo: delovna mesta. Današnje sporočilo je: ‚Ni čudežnih rešitev.‘ Z delom moramo začeti v partnerskem duhu ter ustvariti politični okvir za povečanje gospodarske rasti in števila delovnih mest. Komisija bo delovala tako, da se bodo ti cilji uresničevali vsak dan.“

Evropska komisija je danes predstavila priporočila gospodarske politike v zvezi z vmesnim pregledom tako imenovane Lizbonske agende. Komisija meni, da sta za prehod od besed k dejanjem potrebna nov zagon in osredotočenost na manjše število dosegljivih ciljev. Lizbonsko strategijo je seveda odpihnila kombinacija gospodarskih razlogov, mednarodne negotovosti, počasnega napredka v državah članicah ter postopna izguba politične osredotočenosti.

Glede na to, da se sooča s staranjem prebivalstva in s čedalje hujšo konkurenco držav, kot sta Indija in Kitajska, mora Evropa povečati svojo rast produktivnosti in zaposliti več ljudi.

Komisija je predložila konkreten akcijski program, ki se osredotoča na:

Ustvarjanje Evrope, ki bo privlačnejša za naložbe in delo

 • Dopolniti enotni trg na področjih, ki lahko prinesejo resnično rast in več delovnih mest in ki neposredno zadevajo potrošnike (uravnotežen dogovor o storitve, zakonsko urejeni poklici, energetika, javna naročila in finančne storitve, uravnotežen dogovor o REACH, nov okvir za kemikalije, ki upošteva vpliv konkurenčnosti, inovativnosti in MSP).
 • Zagotoviti odprte in konkurenčne trge znotraj in zunaj Evrope: preusmeriti državne pomoči v sektorje z visokim potencialom rasti, ustvariti MSP-jem prijazno poslovno okolje, omogočiti dostop do tretjih trgov, poenostaviti evropsko in nacionalno zakonodajo.
 • Izboljšati evropsko in nacionalno zakonodajo z namenom zmanjšanja bremena upravnih stroškov.
 • Razširiti in izboljšati evropsko infrastrukturo.
 • Nadaljevati s prizadevanji za patent Skupnosti in napredovati z opredelitvijo konsolidiranega davka na pravne osebe.

Znanje in inovacije za rast

 • želene 3 % BDP za izdatke za raziskave in razvoj.
 • Spodbujati informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT).
 • Spodbujati razvoj inovacijskih polov, ki povezujejo regionalne centre, univerze in podjetja.
 • Pospeševati evropske tehnološke pobude s pomočjo javno-zasebnih partnerstev.
 • Spodbujati energetsko učinkovite ekološke inovacije in ekološke inovacije z nizkimi emisijami.
 • Prispevati k močni evropski industrijski bazi s pomočjo javno-zasebnih partnerstev.
 • Komisija predlaga ustanovitev Evropskega tehnološkega instituta, ki naj bi v Evropo privabil najboljše možgane, ideje in podjetja.

Ustvarjanje več in boljših delovnih mest

 • Privabiti več ljudi k zaposlitvi, zlasti preko ukrepov za zmanjšanje nezaposlenosti mladih (Evropska pobuda mladih), in posodobiti sisteme socialne varnosti.
 • Izboljšati prilagodljivost delavcev in podjetij ter prožnost trgov delovne sile z odstranjevanjem ovir za mobilnost delavcev.
 • Več vlagati v človeški kapital preko boljšega izobraževanja in spretnosti z reformo Strukturnega sklada in Kohezijskega sklada EU.

Partnerstvo: Unija in države članice si delijo pristojnost za širša področja politike zaposlovanja, makroekonomske politike in strukturnih reform: torej je partnerstvo potrebno. Akcijski program jasno razlikuje med ukrepi na ravni držav članic in Evropske unije: grajenje na izkušnjah programa za notranji trg – opredeljuje pristojnosti, določa roke in ocenjuje napredek. Vlade bi morale imenovati „gospoda ali gospo Lizbona“, ki naj bi prevzel izvajanje.

Poenostavlja mehanizme izvajanja: imeli bomo – po širokem posvetovanju – en sam nacionalni akcijski program in eno samo nacionalno poročilo o izvajanju.

Ambicije imajo svojo ceno: EU bo lahko svoje cilje v zvezi z vlaganji in socialno kohezijo izpolnila le, če ji bodo države članice pripravljene odobriti proračun, ki bi odražal njene ključne gospodarske in socialne prednostne naloge in skupne obveznosti.


Side Bar