Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/130

Brusel, 2. februára 2005

Komisia zavádza ambicióznu stratégiu na podporu zamestnanosti a rastu v EÚ

Európska komisia dnes predstavila novú stratégiu, ktorá má podporiť rast a zamestnanosť v EÚ. Cieľom tejto stratégie je oživenie takzvanej Lisabonskej agendy – programu hospodárskej reformy EÚ z roku 2000. Európskou komisiou dnes navrhnuté opatrenia by mohli zvýšiť HDP o 3 % do roku 2010 a vytvoriť viac ako 6 miliónov pracovných miest. Prijatie okamžitých krokov je úplnou nevyhnutnosťou, keďže Lisabonská stratégia ani päť rokov po svojom zavedení neprináša očakávané výsledky. Na zachovanie modelu trvalo udržateľného rozvoja EÚ aj do budúcnosti musí konkurencieschopnosť Únie nabrať na sile a hospodárstvo na dynamike. Komisia definovala pre EÚ a jej členské štáty konkrétny akčný program na vytvorenie trvalého hospodárskeho rastu a väčšieho počtu lepších pracovných príležitostí. Zároveň členské štáty vyzýva, aby na jarnom zasadnutí Európskej rady (22. - 23. marca) založili nové partnerstvo EÚ pre rast a zamestnanosť.

Predseda Európskej komisie Barroso povedal: “Európa musí byť lepšia. S našimi dnešnými návrhmi chceme uvoľniť ohromný hospodársky potenciál Európy. Tento potenciál je potrebný na to, aby sme si udržali európsky model spoločnosti, ktorý pre nás tak veľa znamená. Predstavuje základ sociálnej spravodlivosti a príležitostí pre všetkých. Z našich ambícií sme neupustili. Lisabonské ciele boli celkovo správne, avšak ich plnenie viazlo. Poučením z posledných piatich rokov je, že na to, aby táto agenda priniesla výsledky, musíme na ňu opätovne upriamiť našu pozornosť. Som presvedčený, že s touto novou stratégiou sme na správnej ceste za dosiahnutím našich cieľov. Nejde pritom o fakty a čísla na papieri. Je to o ich dopade na životy ľudí – o tom, ako platíme za vzdelanie, dôchodky, sociálne služby a zdravotnú starostlivosť. Tieto návrhy si vyžiadali pevné rozhodnutia a prísne závery. Našou víziou je, a stále ostáva, trvalo udržateľný rozvoj. Komisia bude vo svojom úsilí o ekonomickú obnovu neoblomná.“

Podpredseda Komisie Günter Verheugen dodal: „Tento krát si už nemôžeme dovoliť urobiť chyby, musíme spojiť sily a našim občanom priniesť to, čo je pre nich najdôležitejšie: prácu. Odkazom, ktorý by som chcel dnes odovzdať, je, že zázračné riešenia neexistujú. Musíme sa pustiť do práce v duchu partnerstva a ustanoviť politický rámec na oživenie hospodárskeho rastu a vytvorenie pracovných miest. Komisia priloží svoju ruku k dielu, aby podniky mohli naďalej prosperovať.“

V súvislosti s blížiacim sa priebežným hodnotením takzvanej Lisabonskej agendy dnes Európska komisia predložila svoje strategické odporúčania. Na to, aby sa slová premenili na konkrétne skutky, je podľa Komisie potrebný nový elán a zameranie sa na menej cieľov, avšak reálnejšie dosiahnuteľných.

Lisabonskú stratégiu sa nepodarilo presadiť vplyvom viacerých faktorov: hospodárskych podmienok, medzinárodných obáv, pomalým pokrokom v členských štátoch a postupnou stratou politického dôrazu.

Tvárou v tvár výzve, ktorú predstavuje starnutie európskych spoločností a zintenzívnenie medzinárodnej konkurencie z krajín, akými sú India a Čína, musí Európa zvýšiť svoju produktivitu a zamestnať viac ľudí.

Komisia predložila konkrétny akčný program, ktorého cieľmi sú:

Urobiť Európu atraktívnejším miestom pre investície a prácu

 • Dobudovanie jednotného trhu v oblastiach, ktoré majú potenciál reálneho rastu a zamestnanosti a ktoré sa priamo týkajú spotrebiteľov (vyvážená dohoda o služby, regulované profesie, energetika, verejné obstarávanie a finančné služby, vyvážená dohoda o REACH, novom právnom rámci pre chemické látky, ktorý zohľadňuje následky konkurencieschopnosti a inovácie, a malé a stredné podniky).
 • Zabezpečenie existencie otvorených trhov, ktoré sú konkurencieschopné v rámci Európy i mimo nej: presmerovanie štátnej pomoci na odvetvia so silným potenciálom rastu, vytvorenie vhodného podnikateľského prostredia pre malé a stredné podniky, zaistenie prístupu k tretím trhom, zjednodušenie európskej a vnútroštátnej právnej regulácie.
 • Zlepšenie európskej a vnútroštátnej právnej regulácie, aby sa zmenšil objem administratívnych nákladov.
 • Rozšírenie a zlepšenie európskej infraštruktúry.
 • Pokračovanie úsilia v boji o patent Spoločenstva a dosiahnutie pokroku pri presadzovaní konsolidovaného vymeriavacieho základu dane zo zisku právnických osôb.

Napomáhať získavaniu znalostí a inovácii v prospech rastu

 • Navýšiť výdavky na výskum a vývoj na úroveň 3 % HDP.
 • Podporiť integráciu informačných a komunikačných technológií (IKT).
 • Podporiť budovanie inovačných centier, ktoré spájajú regionálne centrá, univerzity a podniky.
 • Podporiť európske technologické iniciatívy prostredníctvom partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom.
 • Propagovať energeticky úsporné a nízko emisné ekologické inovácie.
 • Prispievať k upevneniu európskeho priemyselného základu mobilizáciou partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom.
 • Komisia navrhuje zriadiť Európsky inštitút pre technológiu, aby do Európy prilákala najlepšie „mozgy", nápady a podniky.

Vytvoriť viac lepších pracovných príležitostí

 • Prilákať na trh práce viac ľudí, a to najmä opatreniami na zníženie nezamestnanosti mládeže (Európska iniciatíva mládeže) a na modernizáciu systémov sociálnej ochrany.
 • Zvýšiť prispôsobivosť pracujúcich a podnikov, ako aj flexibilitu trhov práce odstránením prekážok mobility pracovnej sily.
 • Investovať viac do ľudského kapitálu zlepšením vzdelania a schopností pomocou reformy štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.

Partnerstvo: Spoločná zodpovednosť Únie a členských štátov za širšie oblasti politiky, akými sú zamestnanosť, makroekonomická politika a štrukturálne reformy, si vyžaduje utváranie partnerstiev. V akčnom programe sú zreteľne rozlíšené opatrenia na úrovni členských štátov a na úrovni Európskej únie, pričom základ tvoria skúsenosti z programu pre vnútorný trh. Akčný program ďalej prideľuje zodpovednosti, stanovuje lehoty a meria dosiahnutý pokrok. Vlády jednotlivých členských štátov by mali vymenovať osobitného vyslanca, „pána alebo pani Lisabon“, zodpovedného za presadzovanie programu.

Týmto sa zároveň zjednodušujú dodacie mechanizmy: existovať tak bude, po rozsiahlom konzultačnom procese, iba jeden národný akčný program a iba jedna národná správa o vykonávaní.

Ctižiadostivé ciele niečo stoja: Ciele, ktoré si Únia stanovila v oblasti investícií a sociálnej kohézie, bude môcť dosiahnuť, len ak členské štáty Európskej únii poskytnú rozpočtové prostriedky odzrkadľujúce kľúčové hospodárske a sociálne priority i spoločné záväzky.


Side Bar