Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/130

Bruksela, dnia 2 lutego 2005 r.

Komisja ogłasza ambitną strategię wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj nową strategię, która ma zapewnić wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy w UE. Jej celem jest ożywienie tzw. agendy lizbońskiej, czyli programu reform gospodarczych dla UE, przyjętego w 2000 r. Działania zaproponowane dziś przez Komisję mogą przyczynić się do wzrostu PKB o 3% do 2010 r. i utworzenia ponad 6 milionów nowych miejsc pracy. Konieczność podjęcia pilnych działań w tym zakresie jest oczywista. Po pięciu latach od jej ogłoszenia, strategia lizbońska wciąż nie przynosi spodziewanych rezultatów. Aby utrzymać model zrównoważonego rozwoju UE konieczne jest wzmocnienie konkurencyjności Unii Europejskiej i zwiększenie dynamiki jej gospodarki. Komisja określiła konkretny program działań dla UE i Państw Członkowskich w celu osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. Wezwała również Państwa Członkowskie do ustanowienia nowego partnerstwa UE na rzecz wzrostu i zatrudnienia podczas wiosennych obrad Rady Europejskiej w dniach 22-23 marca.

Przewodniczący Komisji José Barroso powiedział: „Europa musi osiągnąć więcej. Nasze propozycje pozwolą uwolnić ogromny potencjał gospodarczy Europy. Jest to warunkiem utrzymania tak nam bliskiego europejskiego modelu społeczeństwa, jak również podstawą sprawiedliwości społecznej i równości szans. Nasze ambicje nie słabną. Ogólne założenia strategii lizbońskiej były właściwe, jednak sposób wprowadzania ich w życie pozostawiał wiele do życzenia. Ostatnie pięć lat pokazało, że program działań wymaga zmian. Wierzę, że nowa strategia stanie się odpowiednim narzędziem do osiągnięcia naszych celów. Dane i liczby nie są najważniejsze. Najważniejszy jest ich wpływ na życie ludzi; na to, jak finansują edukację, emerytury, opiekę społeczną i służbę zdrowia. Propozycje te oznaczają dla nas trudne wybory i decyzje. Zrównoważony rozwój wciąż jest i pozostanie naszą wizją, a Komisja będzie niezłomnie dążyć do gospodarczej odnowy Europy.”

Wiceprzewodniczący Günter Verheugen dodał: „Tym razem musi nam się udać, musimy połączyć siły i zapewnić naszym obywatelom to, na czym im najbardziej zależy: miejsca pracy. Musimy sobie uświadomić, że nie ma cudownych rozwiązań. Musimy wziąć się do pracy w duchu partnerstwa i określić ramy polityczne potrzebne do pobudzenia wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. Komisja zajmie się tym, co do niej należy tak, aby przedsiębiorcy mogli zająć się robieniem interesów."

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj zalecenia dotyczące polityki w sprawie przeglądu śródokresowego tzw. agendy lizbońskiej. Komisja stoi na stanowisku, że, aby przejść od słów do czynów, należy z nowym entuzjazmem skoncentrować się na mniejszej liczbie możliwych do osiągnięcia celów. Założenia strategii lizbońskiej zboczyły z kursu na skutek łącznego oddziaływania takich czynników, jak warunki gospodarcze, niestabilna sytuacja międzynarodowa, zbyt powolne postępy w Państwach Członkowskich oraz słabnąca determinacja.

W związku z problemem starzejących się społeczeństw oraz rosnącej konkurencji ze strony takich krajów jak Indie i Chiny, Europa musi zwiększyć wzrost produktywności i poziom zatrudnienia.

Komisja przedstawiła program konkretnych działań, który koncentruje się na następujących kwestiach:

Europa jako atrakcyjne miejsce pracy i inwestycji

 • Pełne wprowadzenie w życie idei jednolitego rynku w obszarach, które mogą się najbardziej przyczynić do rzeczywistego wzrostu gospodarczego i zwiększenia poziomu zatrudnienia i które są najważniejsze dla konsumentów (usługi, zawody regulowane, sektor energetyczny, zamówienia publiczne i usługi finansowe, konsensus w sprawie przyjęcia projektu REACH regulującego przemysł chemiczny, który proponuje reformę przepisów prawnych dotyczących substancji chemicznych, jednocześnie biorąc pod uwagę zagadnienia konkurencyjności, innowacji i MŚP).
 • Zapewnienie otwartości i konkurencyjności rynków w Europie i poza jej granicami: przekierowanie pomocy państwa do sektorów z największym potencjałem wzrostu, tworzenie warunków gospodarczych sprzyjających MŚP, tworzenie dostępu do rynków krajów trzecich, upraszczanie przepisów na poziomie unijnym i krajowym.
 • Poprawienie przepisów unijnych i krajowych w celu obniżenia obciążeń administracyjnych.
 • Rozbudowa i ulepszanie infrastruktury europejskiej.
 • Kontynuacja prac nad patentem wspólnotowym i dalsze prace nad projektem wspólnej podstawy opodatkowania od osób prawnych.

Zwiększanie wzrostu dzięki wiedzy i innowacjom

 • Osiągnięcie poziomu wydatków na badania i rozwój w wysokości 3% PKB.
 • Promowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ITC).
 • Promowanie rozwoju tzw. biegunów innowacji łączących ośrodki regionalne, uczelnie i przedsiębiorstwa.
 • Pobudzanie Europejskich Inicjatyw Technologicznych poprzez partnerstwo publiczno-prywatne.
 • Promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, przyczyniających się do lepszego wykorzystania energii i zmniejszenia poziomu emisji.
 • Wspieranie silnej europejskiej bazy przemysłowej poprzez partnerstwo publiczne i prywatne.
 • Propozycja Komisji dotycząca utworzenia Europejskiego Instytutu Technologicznego, który byłby miejscem spotkań najlepszych naukowców, przedsiębiorców i koncepcji w Europie.

Wzrost poziomu i jakości zatrudnienia

 • Przyciągnięcie większej liczby ludzi do podjęcia zatrudnienia, szczególnie poprzez działania mające na celu zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży (inicjatywa Młodzież Europejska) oraz unowocześnienie systemów opieki społecznej.
 • Zwiększenie zdolności adaptacji pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynków pracy poprzez ułatwianie mobilności pracowników.
 • Zwiększenie poziomu inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację dzięki reformie unijnych Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.

Partnerstwo: Odpowiedzialność za takie istotne obszary jak zatrudnienie, polityka makroekonomiczna i reformy strukturalne spoczywa wspólnie na Unii Europejskiej i Państwach Członkowskich: istnieje zatem potrzeba partnerskiej współpracy. Program działań wprowadza wyraźny podział na działania na poziomie Państw Członkowskich i na poziomie unijnym: opierając się na doświadczeniach związanych z programem rynku wewnętrznego określa on zakres odpowiedzialności, ustala terminy i kontroluje postępy. Rządy krajowe powinny wyznaczyć osobę odpowiedzialną za realizację nowych założeń.

Taka organizacja ma służyć uproszczeniu i większej efektywności systemu: po serii konsultacji każdy kraj przedstawi jeden wspólny krajowy program działań i jedno zbiorcze krajowe sprawozdanie z realizacji.

Ambitne działania kosztują Unia będzie w stanie osiągnąć cele inwestycyjne i spójności społecznej tylko pod warunkiem, że Państwa Członkowskie są gotowe uchwalić budżet, który będzie odzwierciedlał główne priorytety gospodarcze i społeczne UE oraz wspólne zobowiązania.


Side Bar