Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/130

Brussel, 2 februari 2005

Commissie lanceert ambitieuze groei- en banenstrategie voor de EU

Vandaag is de Europese Commissie met een nieuwe EU-strategie gekomen die tot meer groei en werkgelegenheid moet leiden. Met de strategie wordt de zogeheten Agenda van Lissabon, de EU-agenda voor economische hervormingen uit 2000, nieuw leven ingeblazen. Met de maatregelen die de Europese Commissie vandaag heeft voorgesteld, kan de groei oplopen tot 3% van het BBP in 2010 en kunnen meer dan zes miljoen banen worden geschapen. Er moeten dringend maatregelen worden getroffen. Vijf jaar na de lancering van de strategie van Lissabon is duidelijk dat niet wordt afgestevend op de gewenste resultaten. Wil het EU-model voor duurzame ontwikkeling in de toekomst overeind blijven, dan moet de economie van de EU concurrerender en dynamischer worden. De Commissie heeft voor de EU en de lidstaten een concreet actieplan opgesteld dat moet leiden tot een duurzame economische groei en tot meer en betere banen. Zij roept de lidstaten op om tijdens de Europese Raad in het voorjaar (22 en 23 maart) een nieuw partnerschap voor groei en werkgelegenheid aan te gaan.

Commissie-voorzitter Barroso: Europa moet beter presteren. Met onze voorstellen van vandaag wordt beoogd het enorme economische potentieel van Europa tot ontwikkeling te brengen. Daarmee kan het Europese maatschappelijke model, waaraan we zoveel waarde hechten, intact blijven. Dit vormt de basis voor sociale rechtvaardigheid en kansen voor iedereen. Onze ambitie blijft recht overeind. De algemene doelstellingen van Lissabon waren juist, de wijze waarop is geprobeerd deze te verwezenlijken, heeft te wensen overgelaten. Uit de resultaten van de afgelopen vijf jaar blijkt dat we deze agenda moeten bijstellen. Het is mijn stellige overtuiging dat we met de nieuwe strategie de juiste middelen in handen hebben om onze doelen te bereiken. Het gaat op zich niet om feiten en cijfertjes die op papier staan. Het gaat om de gevolgen ervan voor het leven van de burger: hoe we onderwijs, pensioenen, sociale dienstverlening en gezondheidszorg bekostigen. Met deze voorstellen hebben we moeilijke keuzes gemaakt en harde uitspraken gedaan. Wat ons voor ogen staat, is en blijft duurzame ontwikkeling. De Commissie blijft strijden voor economische vernieuwing.

Vice-voorzitter Günter Verheugen voegt daaraan toe: Dit keer moet het ons lukken, we moeten onze krachten bundelen en onze burgers geven wat ze het liefst willen: werk. De boodschap van vandaag luidt dat er geen wondermiddelen bestaan. We moeten aan het werk in een geest van samenwerking en het politieke kader vaststellen voor de stimulering van de groei en de werkgelegenheid. De Commissie zal haar steentje bijdragen zodat de bedrijven weer zaken kunnen doen.

Vandaag is de Europese Commissie in het kader van de tussentijdse evaluatie van de Agenda van Lissabon gekomen met haar beleidsaanbevelingen. Om de daad bij het woord te kunnen voegen, is er een nieuw elan nodig en moet het accent worden verlegd naar minder, maar wel haalbare doelstellingen.

Lissabon is uit koers geraakt door een combinatie van economische omstandigheden, internationale onzekerheid, trage vooruitgang in de lidstaten en een geleidelijke verschuiving van de politieke agenda.

In verband met de vergrijzing in Europa en de toenemende internationale concurrentie van landen als India en China moet Europa de productiviteit nog verder verhogen en meer mensen aan het werk helpen.

Het actieprogramma van de Commissie bevat de volgende speerpunten:

Europa: een aantrekkelijke plaats om te investeren en te werken

 • Voltooiing van de interne markt op terreinen die mogelijkheden tot echte groei en werkgelegenheid bieden en die van direct belang zijn voor de consument (een evenwichtig nieuw kader voor dienstverlening, onder meer op financieel gebied, gereguleerde beroepen, energie en overheidsopdrachten, een evenwichtig nieuw kader voor chemische stoffen (REACH) waarin rekening is gehouden met de gevolgen voor het concurrentievermogen en de innovatie en voor het MKB)
 • Open en concurrerende marken binnen Europa en daarbuiten: overheidssteun moet anders dan nu gaan naar sectoren met een groot groeipotentieel, er moet een ondernemingsvriendelijk klimaat worden geschapen voor het MKB, er moet toegang worden verkregen tot derde markten en de Europese en nationale regelgeving moet eenvoudiger worden
 • Beperking van de administratieve lasten via verbetering van de Europese en nationale regelgeving
 • Uitbreiding en verbetering van de infrastructuur in Europa
 • Blijven streven naar een Gemeenschapsoctrooi en een geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting

Kennis en innovatie voor meer groei

 • Verhoging van de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling tot 3% van het BBP
 • Bevordering van informatie- en communicatietechnologie (ICT)
 • Ondersteuning van de vorming van innovatiecentra waarin regionale centra, universiteiten en bedrijven samenwerken
 • Ondersteuning van Europese initiatieven op het gebied van technologie via publiek/private partnerschappen
 • Bevordering van milieu-innovaties die leiden tot minder energiegebruik en lagere emissies
 • Ertoe bijdragen dat via publiek/private partnerschappen een sterke industriële basis ontstaat
 • Vorming van een Europees instituut dat de knapste koppen en de beste ideeën en bedrijven naar Europa haalt

Meer en betere banen

 • Meer mensen aan een baan helpen en met name terugdringing van de jeugdwerkloosheid ("European Youth Initiative"); modernisering van de stelsels van sociale bescherming
 • Vergroting van het aanpassingsvermogen van werknemers en bedrijven en van de flexibiliteit van de arbeidsmarkt door obstakels voor de arbeidsmobiliteit weg te nemen
 • Meer investeren in menselijk kapitaal via beter onderwijs en betere opleiding door hervorming van het desbetreffende structuurfonds en het Cohesiefonds van de EU

Partnerschap: De lidstaten en de Unie zijn samen verantwoordelijk voor de brede beleidsterreinen werkgelegenheid, macro-economisch beleid en structurele hervormingen. Daarom is er een partnerschap nodig. In het actieprogramma wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen nationale en Europese maatregelen. Daarbij wordt voortgebouwd op de ervaring die met het interne-marktprogramma is opgedaan: de verantwoordelijkheden worden duidelijk afgebakend, er worden termijnen gesteld en de voortgang wordt gemeten. De lidstaten moeten ieder iemand aanwijzen die op de uitvoering van "Lissabon" kan worden aangesproken.

De uitvoeringsmechanismen worden overzichtelijker: per lidstaat wordt maar één nationaal actieprogramma en één nationaal uitvoeringsverslag opgesteld, waarover wel uitvoerig overleg wordt gevoerd.

Ambitie heeft haar prijs: De Unie kan de doelstelling van investeringen en sociale cohesie alleen verwezenlijken als de EU van de lidstaten ook genoeg middelen krijgt om haar belangrijkste economische en sociale prioriteiten ten uitvoer te leggen en de gezamenlijke beloften na te komen.


Side Bar