Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/130

Briuselis, 2005 m. vasario 2 d.

Komisija skelbia visapusę ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją

Šiandien Europos Komisija pateikė naują ES strategiją, kuria siekiama užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Strategijos tikslas – suteikti naują impulsą vadinamajai Lisabonos darbotvarkei – 2000 m. priimtai ES ekonominės reformos darbotvarkei. Šiandien Europos Komisijos siūlomomis priemonėmis iki 2010 m. būtų galima 3 % padidinti BVP ir sukurti daugiau kaip 6 milijonus darbo vietų. Būtina imtis neatidėliotinų veiksmų. Praėjus penkeriems metams nuo Lisabonos strategijos paskelbimo, laukiamo rezultato nėra. Siekiant ateityje išlaikyti ES tvariosios plėtros modelį, privalu stiprinti Sąjungos konkurencingumą ir suaktyvinti jos ekonomiką. Komisija skelbia konkrečią ES ir jos valstybėms narėms skirtą veiksmų programą, kuria siekiama skatinti tolygų ekonomikos augimą ir sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų. Komisija ragina valstybes nares pavasarį įvyksiančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime (kovo 22–23 d.) paskelbti naują ūkio augimo ir darbo vietų kūrimo ES partnerystės programą.

Komisijos pirmininkas Barroso pasakė: „Europa privalo daugiau pasiekti. Tai, ką mes šiandien siūlome, leis išnaudoti didžiulį Europos ekonominį potencialą ir išlaikyti Europos visuomenės modelį, kurį mes taip vertiname. Šiuo modeliu grindžiamas socialinis teisingumas ir suteikiamos galimybės visiems visuomenės nariams. Mūsų siekis nesikeičia. Bendrieji Lisabonos tikslai buvo teisingi, bet netinkamai įgyvendinami. Pastarųjų penkerių metų pamoka – norėdami gauti rezultatą, privalome darbotvarkei suteikti naują kryptį. Esu įsitikinęs, kad naujoji strategija – tinkama priemonė mūsų tikslui pasiekti. Svarbiausia yra ne faktai ir skaičiai popieriuje. Svarbiausia yra tai, kokią įtaką jie daro žmonių gyvenimui: ką tie skaičiai reiškia švietimo, pensijų, socialinių paslaugų ir sveikatos apsaugos srityse. Kad pateiktume šiuos pasiūlymus, turėjome priimti sudėtingus sprendimus. Mūsų vizija yra ir išlieka ta pati – tvarioji plėtra. Komisija yra ryžtingai nusiteikusi siekti ekonomikos atsinaujinimo“.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Günter Verheugen pridūrė: „Šį kartą mes turime pasiekti tikslą, veikti kartu ir daryti tai, kas labiausiai rūpi mūsų piliečiams: kurti darbo vietas. Šiandien svarbu suprasti, kad stebuklingų sprendimų nebūna. Mes norime dirbti vadovaudamiesi partnerystės dvasia ir parengti politinį pagrindą ūkio augimui ir darbo vietų kūrimui. Komisija pasirūpins, kad verslui būtų sudarytos tinkamos sąlygos“.

Europos Komisija šiandien pateikė savo strategines rekomendacijas dėl vadinamosios Lisabonos darbotvarkės tarpinio vertinimo. Siekiant pereiti nuo žodžių prie darbų, Komisijos manymu reikia atnaujinti pastangas ir nusistatyti mažiau, bet realiai pasiekiamų tikslų.

Lisabonos darbotvarkės įgyvendinimas strigo dėl visų šių veiksnių – susidariusių ekonominių sąlygų, tarptautinio nestabilumo, lėtos valstybių narių pažangos ir laipsniško politinio dėmesio mažėjimo.

Ilgėjant Europos gyventojų gyvenimo trukmei ir stiprėjant tarptautinei konkurencijai, kurią didina tokios šalys kaip, pavyzdžiui, Indija ir Kinija, Europa turi didinti darbo našumą ir įdarbinti daugiau žmonių.

Komisija pasiūlė konkrečią veiksmų programą, kuria siekiama:

Padaryti Europą patrauklesnę investuoti ir dirbti

 • užbaigti kurti vieningą rinką tose srityse, kuriose galimas realus ekonomikos augimas, kur galima kurti naujas darbo vietas ir kurios yra labai svarbios vartotojams (suderintas susitarimas dėl paslaugos, reglamentuojamos profesijos, energetika, viešieji pirkimai ir finansinės paslaugos, suderintas susitarimas dėl REACH (cheminių medžiagų reguliavimo, vertinimo ir patvirtinimo), naujos bendrosios nuostatos dėl cheminių medžiagų, kuriose atsižvelgiama į konkurencingumo bei naujovių poveikį ir mažas bei vidutines įmones);
 • užtikrinti atvirą ir konkurencingą rinką Europoje ir už jos ribų: nukreipti valstybės pagalbą tiems sektoriams, kuriuose egzistuoja augimo potencialas, kurti mažoms ir vidutinėms įmonėms palankią verslo aplinką, sudaryti galimybes pasinaudoti trečiųjų šalių rinka, supaprastinti Europos ir nacionalines reguliavimo sistemas;
 • siekiant sumažinti administracines išlaidas, gerinti Europos ir nacionalines reguliavimo sistemas;
 • plėsti ir gerinti Europos infrastruktūrą;
 • toliau skatinti įdiegti Bendrijos patentą ir kurti konsoliduotą įmonių mokesčių bazę.

Pasinaudoti žiniomis ir naujovėmis ekonomikos augimui

 • skirti 3 % BVP mokslo ir tiriamųjų darbų išlaidoms padengti;
 • skatinti naudotis informacijos ir ryšių technologijomis;
 • skatinti inovacijų centrų, jungiančių regioninius centrus, universitetus ir verslo įmones, kūrimą;
 • skatinti Europos technologijų iniciatyvų kūrimą dalyvaujant valstybės ir privačioms bendrovėms;
 • skatinti ekologines naujoves, skirtas taupyti energiją ir mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas;
 • prisidėti kuriant stiprią Europos pramonę skatinant kartu veikti valstybės ir privačias bendroves;
 • Komisija siūlo įsteigti Europos technologijos institutą, kuris suburtų geriausius Europos specialistus, idėjas ir įmones.

Sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų

 • įdarbinti daugiau žmonių, ypač įgyvendinant priemones, mažinančias jaunimo nedarbą (Europos jaunimo iniciatyva), ir modernizuoti socialinės apsaugos sistemas;
 • didinti darbuotojų ir įmonių galimybes prisitaikyti prie naujų sąlygų ir stiprinti darbo rinkos lankstumą šalinant kliūtis darbo jėgos mobilumui;
 • daugiau investuoti į žmogiškąjį kapitalą ir sudaryti geresnes sąlygas švietimui ir įgūdžių formavimui pertvarkant ES struktūrinius fondus ir Sanglaudos fondą.

Partnerystė. Europos Sąjunga ir valstybės narės dalijasi atsakomybe už plačios apimties politikos krypčių – užimtumo, makroekonominės politikos ir struktūrinių reformų – įgyvendinimą. Tam būtina partnerystė. Veiksmų programoje aiškiai atskiriami valstybių narių veiksmai ir veiksmai Europos Sąjungos lygmeniu: remiantis patirtimi, įgyta įgyvendinant vidaus rinkos programą, veiksmų programoje nustatomi įsipareigojimai, terminai ir vertinama pasiekta pažanga. Vyriausybės turėtų paskirti „poną ar ponią Lisaboną“ – asmenį, atsakingą už strategijos įgyvendinimą.

Programoje supaprastinami įgyvendinimo mechanizmai – bus parengta viena veiksmų programa ir, po ilgų konsultacijų, buvo nutarta parengti vieną nacionalinę įgyvendinimo ataskaitą.

Didelių planų įgyvendinimo kaina. Europos Sąjunga galės įgyvendinti savo tikslus investicijų ir socialinės sanglaudos srityse tik tuo atveju, jei valstybės narės bus pasirengusios skirti ES tokį biudžetą, kuris atitiktų pagrindinius ekonominius bei socialinius prioritetus ir bendrus įsipareigojimus.


Side Bar