Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/130

Bryssel 2. helmikuuta 2005

Komissio julkistaa kunnianhimoisen strategian kasvun ja työllisyyden edistämiseksi Euroopassa

Euroopan komissio esitteli tänään EU:n uuden strategian kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Strategian tavoitteena on elvyttää niin kutsuttu Lissabonin toimintaohjelma, vuonna 2000 käynnistetty EU:n talousuudistusohjelma. Euroopan komission tänään ehdottamat toimet voivat kasvattaa BKT:tä 3 prosentin verran vuoteen 2010 mennessä ja auttaa luomaan yli 6 miljoonaa työpaikkaa. Kiireellisiä toimenpiteitä kaivataan. Lissabonin strategian käynnistämisestä on viisi vuotta, eikä se ole tuottanut toivottuja tuloksia. Jotta EU:n kestävän kehityksen malli toteutuisi tulevaisuudessa, unionin kilpailukykyä on vahvistettava ja sen talouden dynaamisuutta on lisättävä. Komissio esittää konkreettisen toimintaohjelman, jonka avulla EU ja sen jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimenpiteitä kestävän talouskasvun ja uusien ja parempien työpaikkojen luomiseksi. Se kehottaa jäsenvaltioita solmimaan uuden kasvua ja työllisyyttä edistävän EU-kumppanuuden keväällä pidettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa (22–23.3.).

Komission puheenjohtaja Barroso sanoi: ”Euroopan on pystyttävä parempaan. Tämänpäiväinen ehdotuksemme auttaa vapauttamaan Euroopan valtavan taloudellisen potentiaalin, jota tarvitaan suuresti arvostamamme eurooppalaisen yhteiskuntamallin säilyttämiseksi. Se on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden perusta ja luo mahdollisuuksia kaikille. Komissio ei ole tinkinyt kunnianhimoisista tavoitteistaan. Lissabonin strategiassa asetetut yleiset tavoitteet olivat hyviä, mutta niiden toteutus on ollut heikkoa. Opetus viideltä viimeiseltä vuodelta on se, että tulosten saavuttamiseksi meidän on kohdennettava toimintaohjelman painopisteet uudelleen. Uskon, että uusi strategia antaa meille sopivat välineet tavoitteidemme saavuttamiseen. Tärkeintä eivät ole tilastotiedot vaan niiden vaikutus ihmisten elämään eli siihen, miten me selviydymme koulutus- ja eläkemaksuista ja sosiaali- ja terveydenhoitokuluista. Komission ehdotukset perustuvat raakoihin valintoihin ja asioiden pistämiseen tärkeysjärjestykseen. Tavoitteemme nyt ja tulevaisuudessa on kestävä kehitys. Komissio toimii päättäväisesti talouden uudistamisen puolesta."

Varapuheenjohtaja Verheugen lisäsi: “Tällä kertaa meidän on onnistuttava yhdistämään voimamme ja luomaan työpaikkoja, mitä kansalaisemme eniten arvostavat. Tämänpäiväinen viesti on seuraava: ei ole olemassa mitään ihmeratkaisuja. Meidän on tehtävä töitä kumppanuuden hengessä ja asetettava poliittiset kehykset työllisyyden ja kasvun edistämiselle. Komission tehtävä on huolehtia, että liiketoiminnassa erilaiset intressit kohtaavat."

Euroopan komissio esitteli tänään Lissabonin toimintaohjelman väliarviointiin liittyvät suosituksensa. Jotta voidaan siirtyä sanoista tekoihin, komissio uskoo, että on tarpeen uudistaa voimat ja keskittää ne harvempiin tavoitteisiin, eli sellaisiin, jotka on mahdollisuus saavuttaa.

Lissabonin toimintaohjelman ovat suistaneet raiteiltaan epäsuotuisa talouskehitys, kansainvälinen epävarmuus, hidas edistyminen jäsenvaltioissa ja poliittisten tavoitteiden vähittäinen hämärtyminen.

Euroopan haasteita ovat ikääntyvä väestö ja kansainvälisen kilpailun tiukentuminen Intian ja Kiinan kaltaisten maiden vaikutuksesta. Euroopan on lisättävä tuottavuuden kasvua ja työllistettävä enemmän ihmisiä.

Komissio on esittänyt konkreettisen toimintaohjelman, jonka keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

Euroopasta houkuttelevampi paikka investoijille ja työntekijöille

 • sisämarkkinoiden toteuttaminen aloilla, joilla kasvun ja työpaikkojen lisääminen on kannattavaa ja hyödyttää kuluttajia (tasapainoinen sopimus palveluista, säännellyt ammatit, energia, julkiset hankinnat ja rahoituspalvelut, tasapainoinen sopimus REACH-järjestelmästä, uudesta kemikaaleja koskevasta kehyksestä, jossa otetaan huomioon kilpailukyvyn ja innovaatioiden vaikutukset ja pk-yritykset)
 • avoimien ja kilpailukykyisten markkinoiden varmistaminen Euroopassa ja sen ulkopuolella: valtiontuen suuntaaminen aloille, joilla on runsaasti kasvupotentiaalia, pk-yrityksille edullisen liiketoimintaympäristön luominen, pääsy EU:n ulkopuolisille markkinoille, eurooppalaisten ja kansallisten säännösten yksinkertaistaminen
 • eurooppalaisten ja kansallisten säännösten parantaminen hallintokustannusten vähentämiseksi
 • eurooppalaisen infrastruktuurin laajentaminen ja parantaminen.
 • pyrkimysten jatkaminen yhteisöpatentin ja yhtenäistetyn veropohjan luomiseksi.

Kasvua osaamisella ja innovaatioilla

 • kolme prosenttia BKT:stä tutkimus- ja kehityskuluihin
 • tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen edistäminen
 • alueelliset keskukset, yliopistot ja yritykset yhdistävien innovaatiokeskusten kehittäminen
 • eurooppalaisten teknologia-aloitteiden lisääminen kannustamalla solmimaan kumppanuuksia julkisen ja yksityisen sektorin välillä
 • järkevään energiankäyttöön ja vähäisiin päästöihin perustuvien ekoinnovaatioiden edistäminen
 • vahvan eurooppalaisen teollisuuspohjan edistäminen kannustamalla solmimaan kumppanuuksia julkisen ja yksityisen sektorin välillä
 • komissio ehdottaa perustettavaksi Euroopan teknologiainstituuttia, joka houkuttelisi Eurooppaan parhaita kykyjä, ideoita ja yrityksiä.

Uusien ja parempien työpaikkojen luominen

 • useampien ihmisten houkutteleminen työelämään erityisesti vähentämällä nuorisotyöttömyyttä (Euroopan nuorisoaloite) ja uudistamalla sosiaaliturvajärjestelmiä
 • työntekijöiden ja yritysten mukautumiskyvyn kehittäminen ja työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen poistamalla esteet työvoiman liikkuvuudelta
 • EU:n rakenne- ja koheesiorahaston uudistaminen, jotta mahdollistetaan lisäsijoittaminen inhimilliseen pääomaan parantamalla koulutusta ja taitoja.

Kumppanuus: EU jakaa jäsenvaltioiden kanssa vastuun laajoista politiikan aloista, joita ovat työllisyys, makrotalouspolitiikka ja rakenneuudistukset. Sen vuoksi tarvitaan kumppanuutta. Toimintaohjelmassa jäsenvaltioiden ja EU:n toimet erotellaan selvästi toisistaan. Ohjelma perustuu sisämarkkinaohjelmasta saatuihin kokemuksiin ja siinä määritellään vastuut, asetetaan määräajat ja mitataan edistymistä. Hallitusten olisi nimettävä vastuuhenkilö huolehtimaan Lissabonin toimintaohjelman täytäntöönpanosta.

Näin yksinkertaistetaan toimien toteuttamista: laajan kuulemiskierroksen jälkeen on vain yksi kansallinen toimintaohjelma ja yksi kansallinen täytäntöönpanokertomus.

Kunnianhimoisia tavoitteita ei saavuteta ilmaiseksi: Unionin investointeihin ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen liittyvät tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos jäsenvaltiot ovat valmiita hyväksymään EU:lle sellaisen talousarvion, jossa panostetaan sen taloudellisiin ja sosiaalisiin painopistealueisiin ja yhteisesti sovittuihin sitoumuksiin.


Side Bar