Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/130

Bruxelles, den 2. februar 2005

Kommissionen lancerer ambitiøs vækst- og beskæftigelsesstrategi for EU

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en ny strategi for vækst- og jobskabelse i EU. Formålet med strategien er at skabe ny dynamik i de såkaldte Lissabon-mål - EU's økonomiske reformprogram fra 2000. De initiativer, som Kommissionen i dag har fremsat, kan øge BNP med 3 % senest i 2010 og skabe mere end 6 millioner arbejdspladser. Der er afgørende argumenter for at handle hurtigt. Lissabon-strategien, som blev lanceret for fem år siden, ser ikke ud til at kunne give de forventede resultater. Hvis EU's model for varig udvikling skal kunne bevares, skal dets konkurrenceevne styrkes og økonomien gøres mere dynamisk. Kommissionen har fremlagt et konkret handlingsprogram, hvor EU og dets medlemsstater skal sætte ind for at skabe varig økonomisk vækst samt flere og bedre arbejdspladser. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at lancere et nyt EU-partnerskab for vækst og beskæftigelse på Det Europæiske Råd i foråret (22. og 23. marts).

Kommissionsformand Barroso udtalte: "Europa skal gøre det bedre. Det, som vi foreslår i dag, skal frigive Europas umådelige økonomiske potentiale. Det er det, som er nødvendigt, hvis vi skal fastholde den europæiske samfundsmodel, som betyder så meget for os. Dette er grundlaget for social retfærdighed og muligheder for alle. Vi har ikke skruet ned for ambitionerne. De generelle Lissabon-mål var rigtige, men de blev ikke gennemført ordentligt. Vi skal tage ved lære af de seneste fem år og omarbejde vores dagsorden, så der kommer resultater. Jeg tror, at vi med denne nye strategi har de rigtige redskaber til at nå vores mål. Grundlæggende handler det ikke om fakta og tal på et stykke papir. Det handler om konsekvenserne for folks tilværelse: Hvordan vi betaler for vores uddannelse, pension, sociale tjenester og sundhedsplejen. Med disse forslag har vi truffet en række hårde valg og afgørelser. Vores vision er fortsat varig vækst. Kommissionen vil gå ufortrødent videre med sin indsats for økonomisk fornyelse."

Næstformand Günter Verheugen tilføjede: "Denne gang skal vi gøre det ordentligt, arbejde sammen og levere, hvad borgerne ønsker mest af alt: beskæftigelse. Meddelelsen er: Der findes ingen magiske løsninger. Vi skal gå i gang med at arbejde sammen som ægte partnere og etablere de politiske rammer for job- og vækstskabelse. Kommissionen vil gøre sin del af arbejdet, så erhvervslivet kan koncentrere sig om sine egne opgaver."

Europa-Kommissionen fremlagde i dag sine politiske henstillinger for midtvejsrevisionen af de såkaldte Lissabon-mål. Kommissionen ønsker handling i stedet for ord og mener, at der er behov for fornyet drivkraft og fokus på færre mål, som til gengæld kan nås.

Programmet fra Lissabon er blevet kørt ud på et sidespor som følge af de økonomiske omstændigheder, international usikkerhed, langsom udvikling i medlemsstaterne og et gradvist tab af politisk fokus.

Europa står over for en udfordring i form af aldrende befolkninger i medlemsstaterne og stigende international konkurrence fra lande som Indien og Kina og skal derfor øge sin produktivitetsvækst og beskæftige flere mennesker.

Kommissionen har fremlagt en konkret handlingsplan, hvori der fokuseres på følgende:

Europa skal være et mere tiltrækkende sted at investere og arbejde

 • Det indre marked skal færdiggøres på områder, der kan give ægte vækst og jobskabelse, og som er umiddelbart relevante for forbrugerne (en afbalanceret aftale om tjenesteydelser, regulerede erhverv, energi, offentlige indkøb og finansielle tjenester, en afbalanceret aftale om REACH, den nye rammeaftale om kemikalier, hvor der tages hensyn til konsekvenserne for SMV's konkurrenceevne og innovation).
 • Der skal sikres åbne og konkurrenceprægede markeder både inden og uden for Europa: Statsstøtten skal omlægges til sektorer med højt vækstpotentiale, der skal skabes et gunstigt erhvervsklima for SMV, adgang til markeder i tredjelande, og den europæiske og nationale regulering skal forenkles.
 • Reguleringen på europæisk og nationalt plan skal forenkles med henblik på at mindske den administrative udgiftsbyrde.
 • Den europæiske infrastruktur skal udvides og forbedres.
 • Der skal arbejdes videre med et EF-patent og et konsolideret selskabsskattegrundlag.

Viden og nyskabelse for vækst

 • Der sættes et mål for 3 % af BNP til investering i forskning og udvikling.
 • Fremme anvendelsen af informationsteknologi (IT).
 • Fremme udviklingen af innovationspoler, der forbinder regionale centre, universiteter og virksomheder.
 • Forøge europæiske teknologiske initiativer via offentligt-private partnerskaber.
 • Fremme økologiske nyskabelser, der er energieffektive og har lavt udslip.
 • Der skal oprettes offentlige og private partnerskaber, som kan bidrage til et stærkt europæisk erhvervsgrundlag.
 • Kommissionen foreslår, at der oprettes et europæisk teknologisk institut med henblik på at tiltrække de bedste tænkere, tanker og virksomheder til Europa.

Flere og bedre jobs

 • Der skal flere mennesker i beskæftigelse, især ved at mindske ungdomsledigheden (European Youth Initiative) og modernisere de sociale sikringssystemer.
 • Arbejdstagerne og virksomhederne skal i højere grad kunne tilpasse sig, og arbejdsmarkederne skal gøres mere fleksible ved, at barriererne for arbejdskraftens mobilitet bliver fjernet.
 • Der skal investeres mere i menneskelige ressourcer gennem bedre uddannelse og kvalifikationer, hvilket skal ske ved en reform af EU's struktur- og samhørighedsfonde.

Partnerskab: Ansvaret for de overordnede politikområder beskæftigelse, makroøkonomisk politik og strukturreform deles af EU og medlemsstaterne, og derfor er der behov for et partnerskab. I handlingsplanen skelnes der klart mellem initiativer i medlemsstaterne og på EU-plan. Med udgangspunkt i erfaringerne med det indre marked bliver der fastlagt ansvar, sat deadlines og målt fremskridt. Regeringerne bør udpege en person med ansvar for gennemførelsen.

Programmet forenkler rapporteringsmekanismerne: Der bliver efter omfattende høringer udarbejdet ét enkelt nationalt handlingsprogram og én enkelt national gennemførelsesrapport.

Ambitioner er ikke gratis: Unionen vil kun kunne nå sine målsætninger om investeringer og social samhørighed, hvis medlemsstaterne er parat til at give EU et budget, der afspejler dets centrale økonomiske og sociale prioriteter samt fælles forpligtelser.


Side Bar