Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/130

V Bruselu dne 2. února 2005

Komise zahajuje náročnou a rozsáhlou strategii hospodářského růstu a zvyšování zaměstnanosti v EU

Evropská komise dnes předložila novou strategii EU pro rozvoj hospodářského růstu a zaměstnanosti. Jejím cílem je oživení tzv. lisabonské agendy, tj. programu ekonomické reformy EU z roku 2000. Navrhovaná opatření by podle Evropské komise mohla v roce 2010 vést k 3% růstu HDP a k vytvoření 6 miliónů pracovních míst. To je jistě pádný důvod k okamžitému jednání. Lisabonská strategie totiž ani pět let po svém zahájení nepřinesla očekávané výsledky. Pro zachování budoucího udržitelného rozvoje EU je třeba posílit konkurenceschopnost Unie a dát její ekonomice nový impuls. Komise stanovila konkrétní akční program pro EU a její členské státy, který má zajistit udržitelný hospodářský růst a kvalitnější pracovní příležitosti. Vyzývá proto členské státy, aby na jarním zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. března vytvořily nové partnerství EU pro zvýšení hospodářského růstu a zaměstnanosti.

Předseda Komise Barroso řekl: „Evropa se musí zlepšit. To, co dnes navrhujeme, uvolní obrovský ekonomický potenciál. Je to potřebné k udržení modelu evropské společnosti, který si tolik ceníme. Je to základ sociální spravedlnosti a příležitosti pro každého. Naše úsilí neochabuje. Cíle stanovené v Lisabonu byly správné, nebyly však dostatečně uskutečňovány. Poučení z minulých pěti let je, že musíme tento program přepracovat a zajistit, aby přinesl výsledky. Tato nová strategie je pro nás ten správný nástroj ke splnění uvedených cílů. Ve skutečnosti nejde jen o fakta a čísla na papíře. Jde o jejich dopad na životy lidí: jak zaplatíme naše vzdělání, důchody, sociální služby a zdravotní péči. Museli jsme zvolit priority a za těmito návrhy jsou obtížná rozhodnutí. Naším cílem je a zůstane udržitelný rozvoj. Komise se na své cestě k hospodářské obnově nenechá nikým brzdit.“

Místopředseda Günter Verheugen dodal: „Tentokrát to musíme udělat správně. Musíme spojit síly a uskutečnit to, co našim občanům leží nejvíce na srdci, tj. opatřit jim práci. Přitom je jasné, že žádné zázračné řešení neexistuje. Chceme se pustit do práce v duchu partnerství a stanovit politický rámec pro zajištění hospodářského růstu a zvýšení zaměstnanosti. Komise přispěje svým dílem k tomu, aby podniky mohly nadále dobře hospodařit.“

Evropská komise dnes předložila svá politická doporučení pro průběžné hodnocení tzv. lisabonské agendy. Aby se přešlo od slov k činům, je podle Komise zapotřebí nová podpora a je nutné se zaměřit na splnění cílů, kterých bude méně ale které jsou reálné a nezbytné. Lisabonský program se odchýlil od svých cílů v důsledku kombinace několika faktorů: hospodářských podmínek, mezinárodní nestability, pomalého pokroku v členských státech a postupné ztráty politického úsilí.

Vzhledem ke stárnutí společností v Evropě a k vzrůstající mezinárodní konkurenci zemí s levnější pracovní silou, např. Indie a Číny, musí Evropa zvýšit produktivitu a zaměstnávat více lidí.

Komise navrhla konkrétní akční program, který je zaměřený na následující cíle:

Evropa – atraktivnější místo pro investice i pracovní místa

 • Dokončení jednotného trhu v oblastech, které mohou zajistit skutečný růst a zvýšení zaměstnanosti a které mají bezprostřední význam pro spotřebitele (vyvážená dohoda o služby, regulovaná povolání, energie, veřejné zakázky a finanční služby, vyvážená dohoda o systému REACH, tj. nový rámec pro chemikálie, který bere do úvahy dopad konkurenceschopnosti, inovací a malých a středních podniků).
 • Zajištění otevřeného a konkurenčního trhu uvnitř i vně Evropy: přesměrování státních podpor do odvětví s vyšším potenciálem růstu, vytváření příznivého podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky, zpřístupnění trhů v třetích zemích, zjednodušení evropských a národních předpisů.
 • Zlepšení evropských a národních předpisů s cílem snížit administrativní náklady.
 • Rozšíření a zlepšení evropské infrastruktury.
 • Snaha o prosazení patentu Společenství a posun vpřed v oblasti konsolidovaného základu daně z příjmu podniků.

Znalosti a inovace pro růst

 • Zvýšení výdajů na výzkum a vývoj na 3 % HDP.
 • Podpora informačních a komunikačních technologií (IKT).
 • Podpora rozvoje inovačních míst spojujících regionální střediska, univerzity a podniky.
 • Podpora evropských plánů v oblasti technologií pomocí veřejného a soukromého partnerství.
 • Podpora silné evropské průmyslové základny mobilizací partnerství veřejného a soukromého sektoru.
 • Komise navrhuje vytvoření Evropského technologického institutu, ve kterém by byly soustředěny nejlepší myšlenky, nápady a podniky Evropy.

Vytváření většího počtu kvalitnějších pracovních příležitostí

 • Zainteresovat více lidí na hledání zaměstnání, zejména opatřeními na snížení nezaměstnanosti mládeže (Evropská iniciativa mládeže) a modernizací systému sociálního zabezpečení.
 • Zvyšovat přizpůsobivost pracovníků a podniků a pružnost trhů práce odstraňováním překážek volnému pohybu pracovních sil.
 • Reformou strukturálního fondu a fondu soudržnosti EU investovat do lidského kapitálu a přispívat k lepšímu vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Partnerství: Společná odpovědnost Unie a členských států za širokou oblast politiky zaměstnanosti, makroekonomické politiky a strukturální reformy vyžaduje uzavírání partnerství. Akční program jasně rozlišuje mezi opatřeními na úrovni členských států a na úrovni Evropské unie. Vychází ze zkušeností získaných z programu vnitřního trhu a určuje odpovědnosti, stanoví lhůty a sleduje dosažený pokrok. Vlády by měly jmenovat „pana nebo paní Lisabon“, který bude za provádění programu odpovědný.

Program zjednodušuje realizační mechanismus. Existuje pouze jeden národní akční program a po rozsáhlých konzultacích následuje jedna národní prováděcí zpráva.

Náročnost není zadarmo: Komise bude schopna splnit své cíle v oblasti investic a soudržnosti pouze tehdy, budou-li členské státy ochotny přispět do rozpočtu EU prostředky odpovídajícími jejich zásadním hospodářským a sociálním prioritám a společným závazkům.


Side Bar