Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1226

Bryssel den 5 oktober 2005

Europeiska kommissionen vill göra 2008 till ”Europeiska året för interkulturell dialog”

Kommissionen antog idag ett förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att göra 2008 till ”Europeiska året för interkulturell dialog”. Tanken framfördes ursprungligen av kommissionsledamoten Ján Figel, som är ansvarig för kulturfrågor, vid utfrågningen i Europaparlamentet i september 2004. Det europeiska året för interkulturell dialog, som kommer att få en total budget på tio miljoner euro, kommer att bygga på en lång rad olika projekt, vilka ska genomföras under 2008 som led i olika gemenskapsprogram och andra åtgärder. Områden som kultur, utbildning, ungdomsfrågor, sport och medborgarskap kommer att stå i centrum.

När Ján Figel presenterade förslaget förklarade han: ”De senaste åren har Europa upplevt kraftiga förändringar genom EU:s successiva utvidgning, ökad rörlighet tack vare den gemensamma marknaden liksom fler mänskliga kontakter och ett ökat handelsutbyte med resten av världen. Detta har lett till ett samspel mellan Europas medborgare och olika kulturer, språk, folkslag och religioner i Europa och andra delar av världen. Den interkulturella dialogen förefaller vara ett nödvändigt instrument för att föra både de europeiska folken och deras respektive kulturer närmare varandra”.

Kommissionen vill därför göra 2008 till ”Europeiska året för interkulturell dialog”, som genom sin multiplikatoreffekt kan få en unik betydelse för att uppmärksamma medborgarna, särskilt ungdomarna, på detta tema.

Syftet med det europeiska året bör rent allmänt vara att

  • främja den interkulturella dialogen som ett sätt att hjälpa Europas medborgare och alla dem som lever i Europeiska unionen att förvärva de kunskaper och den kompetens som de behöver för att hantera en öppnare och komplexare miljö,
  • göra Europas medborgare och alla dem som lever i Europeiska unionen medvetna om betydelsen av att utveckla ett aktivt europeiskt medborgarskap som innebär öppenhet mot världen, respekterar den kulturella mångfalden och bygger på gemensamma värderingar.

Europeiska året för interkulturell dialog är ett unikt tillfälle till ökad ”mainstreaming” i alla gemenskapens program och åtgärder under 2008, vilket kommer att ge större uppmärksamhet och vikt åt alla de åtgärder som omfattas av Europeiska året för interkulturell dialog. Detta kommer att bidra till en sammanhängande bild av de många gemenskapsåtgärder som lämnar bidrag till den interkulturella dialogen. Detta kommer att ge synergieffekter som kan gagna programmen, särskilt dem som vänder sig till grannländerna och tredjeländerna. Dessutom kommer det europeiska året att knyta samman medlemsstaterna i deras ansträngningar att fokusera på åtgärder för medvetande och kommunikation.

Kommissionen föreslår en budget10 miljoner euro som ska användas till tre slags åtgärder:

  • En kampanj för att sprida information om och främja det europeiska årets mål – med en egen logotyp - till vilken hälften av budgeten anslås.
  • Stöd till gemenskapsåtgärder som avser ett begränsat antal emblematiska åtgärder med en europeisk dimension (t.ex. stora fest- eller idrottsevenemang) i syfte att uppmärksamma framför allt ungdomarna på det europeiska årets syften.
  • Samfinansiering av nationella åtgärder med en stark europeisk dimension.

Förberedelserna för det europeiska året för interkulturell dialog bör samordnas med förberedelserna och genomförandet av det europeiska året för lika möjligheter för alla 2007 för att dra största möjliga nytta av likheterna mellan dessa båda initiativ.

Förslaget ska nu behandlas av Europaparlamentet och rådet för att kunna antas genom medbeslutandeförfarande under 2006.

Ytterligare upplysningar:

http://ec.europa.eu/culture/portal/index_en.htm


Side Bar