Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1226

Brusel, 5 októbra 2005

Európska komisia navrhuje, aby bol rok 2008 vyhlásený za „Európsky rok dialógu medzi kultúrami“.

Komisia dnes schválila návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa má rok 2008 vyhlásiť za „Európsky rok dialógu medzi kultúrami“. Túto myšlienku pôvodne predložil európsky komisár zodpovedný za kultúru Ján Figeľ na vystúpení v Európskom parlamente v septembri 2004. Európsky rok dialógu medzi kultúrami s celkovým rozpočtom 10 miliónov eur sa bude opierať o bohatstvo a rôznorodosť radu konkrétnych projektov, ktoré sa v roku 2008 uskutočnia prostredníctvom programov a iných činností Spoločenstva. Kultúra, vzdelávania, mládež, šport a občianstvo budú oblasťami, ktorých sa bude tento rok týkať predovšetkým.

„Za posledné roky prešla Európa významnými zmenami, ktoré vyplývajú z postupného rozširovania Únie, zo zvýšenej mobility na jednotnom trhu, ako aj z rastúceho cestovania a obchodnej výmeny s ostatným svetom. Dôsledkom toho sa rozvinuli vzájomné kontakty medzi Európanmi a rôznymi kultúrami, jazykmi, národmi a vierami na našom kontinente a inde vo svete. Dialóg medzi kultúrami sa preto javí ako nevyhnutný nástroj v procese vytvárania užších väzieb medzi európskymi národmi, ako aj kultúrami, ktoré ich tvoria,“ vyhlásil pri predkladaní tohto návrhu Ján Figeľ, európsky komisár zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť.

Komisia preto navrhuje, aby bol rok 2008 vyhlásený za „Európsky rok dialógu medzi kultúrami“, keďže európsky rok vďaka multiplikačnému účinku predstavuje jedinečný nástroj na zvyšovanie povedomia občanov, a najmä mládeže,  k danej téme.

Cieľom európskeho roka by vo všeobecnosti malo byť:

  • propagovanie dialógu medzi kultúrami ako prostriedku, ktorý európskym občanom a všetkým ľuďom žijúcim v Európskej únii pomôže získať poznatky a schopnosti, vďaka ktorým budú schopní zvládnuť otvorenejšie a komplexnejšie prostredie;
  • zvyšovanie povedomia európskych občanov a všetkých ľudí žijúcich v Európskej únii o význame rozvíjania európskeho občianstva, ktoré by bolo aktívne a otvorené svetu, rešpektujúce kultúrnu rôznorodosť a založené na spoločných hodnotách.

Tým, že Európsky rok dialógu medzi kultúrami predstavuje jedinečnú príležitosť na posilnenie „integrácie“ vo všetkých relevantných programoch a činnostiach Spoločenstva v roku 2008, umožní zviditeľniť všetky tieto činnosti a zväčšiť ich dosah v rámci roka dialógu medzi kultúrami.

Podporí sa tak jednotný obraz mnohorakosti činností, ktorými Spoločenstvo prispieva k dialógu medzi kultúrami a rozvinie sa tak súčinnosť medzi programami, a to najmä tými, ktoré sa orientujú na susedské a tretie krajiny. Rok dialógu medzi kultúrami tiež úzko zapojí členské štáty s cieľom sústrediť svoje úsilie na činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia a komunikáciu.

Komisia navrhuje, aby sa na Európsky rok vyčlenil rozpočet vo výške 10 miliónov eur, ktorý umožní vyvinúť tri druhy činností predstavujúce operačné ciele:

  • informačná a propagačná kampaň o cieľoch Európskeho roka, pre ktorý bude vytvorené vlastné logo, by mohla predstavovať polovicu rozpočtu;
  • subvencie na činnosti na úrovni Spoločenstva, ktoré sa budú týkať obmedzeného počtu symbolických akcií európskych rozmerov (napríklad veľkých oslavných alebo športových podujatí) zameraných na zvyšovanie povedomia o cieľoch Európskeho roka, a to predovšetkým u mládeže;
  • spolufinancovanie činností na vnútroštátnej úrovni, ktoré majú silnú európsku dimenziu.

Príprava roka dialógu medzi kultúrami bude musieť byť úzko koordinovaná s prípravou a realizáciou Európskeho roka rovnakých príležitostí pre všetkých v roku 2007, aby sa maximálne využila súčinnosť a komplementárnosť týchto dvoch iniciatív.

Tento návrh teraz preskúma Európsky parlament a Rada v rámci schváľovacieho procesu spolurozhodovania do konca roku 2006.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/culture/portal/index_en.htm


Side Bar