Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1226

Bruksela, dnia 5 października 2005 r.

Komisja proponuje, aby rok 2008 ogłosić „Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego”

W dniu dzisiejszym Komisja przyjęła wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogłoszenia roku 2008 „Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego”. Jan Figel, Europejski Komisarz ds. Kultury, przedstawił ten pomysł już we wrześniu 2004 r., w trakcie przesłuchania przed Parlamentem Europejskim. Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego, którego budżet wynosi 10 mln EUR, będzie obejmował całą serię różnorodnych konkretnych projektów, które zostaną zrealizowane w 2008 r. w ramach programów i innych działań wspólnotowych. Działania będą podejmowane przede wszystkim w dziedzinach kultury, edukacji, polityki na rzecz młodzieży, sportu i obywatelstwa.

Przedstawiając tę propozycję Jan Figel, Europejski Komisarz ds. edukacji, szkoleń, kultury i wielojęzyczności powiedział: „w ostatnich latach w Europie nastąpiły znaczące przeobrażenia będące skutkiem kolejnych rozszerzeń Unii, zwiększonej mobilności wynikającej z ustanowienia wspólnego rynku, oraz zwiększonej wymiany z resztą świata zarówno na płaszczyźnie kontaktów ludzkich, jak i w sferze handlowej. Spowodowało to wzrost liczby interakcji między samymi obywatelami europejskimi, a także różnymi kulturami, językami, grupami etnicznymi i religijnymi, tak na kontynencie europejskim jak i poza nim. Dialog międzykulturowy jest nieodzownym narzędziem zbliżania do siebie narodów Europy, a także przybliżenia ich do kultur, których część stanowią.”

Komisja proponuje zatem, aby rok 2008 został ogłoszony Rokiem Dialogu Międzykulturowego, ponieważ ze względu na swój efekt mnożnikowy, Rok Europejski stanowi wyjątkowe narzędzie pozwalające na podniesienie poziomu świadomości obywateli, a szczególnie ludzi młodych, na dany temat.

Ogólne cele Roku Europejskiego to:

  • promocja dialogu międzykulturowego jako instrumentu umożliwiającego obywatelom europejskim, jak również wszystkim osobom mieszkającym w Unii Europejskiej, zdobywanie wiedzy i umiejętności, dzięki którym będą oni w stanie odnaleźć się w bardziej otwartym, a równocześnie bardziej złożonym środowisku;
  • podniesienie poziomu świadomości obywateli europejskich i wszystkich osób mieszkających w Unii Europejskiej nt. znaczenia rozwoju aktywnego i otwartego na świat obywatelstwa europejskiego, szanującego różnorodność kulturową i opartego na wspólnych wartościach.

Rok Europejski stanowi wyjątkową okazję do lepszego włączania aspektu dialogu międzykulturowego do wszystkich istotnych programów i działań wspólnotowych prowadzonych w 2008 r. i pozwoli na zwiększenie ich widoczności i wpływu. Powstanie w ten sposób spójny obraz różnorodnych działań wspólnotowych prowadzonych w zakresie dialogu międzykulturowego, możliwe będzie także wypracowanie efektu synergii między odrębnymi programami, a w szczególności programami obejmującymi kraje sąsiednie i kraje trzecie. Ponadto przewidziano głębokie zaangażowanie Państw Członkowskich w działania Europejskiego Roku, co pozwoli na skoncentrowanie się na działaniach podnoszenia świadomości i komunikacji.

W swoim wniosku Komisja proponuje, aby budżet Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego wynosił 10 mln i przeznaczony był na realizację trzech typów działań, które stanowić będą cele operacyjne:

  • kampanię informacyjną i promocyjną nt. celów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (z własnym, specjalnie opracowanym logo), na którą należałoby przeznaczyć połowę planowanego budżetu;
  • wsparcie finansowe działań na szczeblu wspólnotowym, które obejmować będzie niewielką liczbę symbolicznych działań na skalę europejską (np. duże imprezy okolicznościowe lub sportowe), mających na celu podniesienie świadomości, szczególnie osób młodych, na temat celów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego;
  • współfinansowanie działań na skalę krajową, posiadających silny wymiar europejski.

Działania przygotowawcze do Roku Dialogu Międzykulturowego powinny być prowadzone równocześnie z działaniami przygotowawczymi do Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich, który został ogłoszony w 2007 r. w celu zwielokrotnienia efektu synergii i komplementarności między tymi dwoma inicjatywami.

Wymieniony wniosek zostanie rozpatrzony przez Parlament Europejski i Radę w celu ewentualnego przyjęcia w ramach procedury współdecyzji przed końcem 2006 r.

Więcej informacji na stronie:

http://ec.europa.eu/culture/portal/index_en.htm


Side Bar