Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1226

Brussel, 5 oktober 2005

Europese Commissie stelt voor 2008 uit te roepen tot ‘Europees Jaar van de interculturele dialoog’

De Commissie heeft vandaag een voorstel goedgekeurd voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad om 2008 uit te roepen tot ‘Europees Jaar van de interculturele dialoog’. Het plan hiervoor werd geopperd door de Europese commissaris voor cultuur, Ján Figel’, ter gelegenheid van zijn ondervraging door het Europees Parlement in september 2004. Met de € 10 miljoen die voor het Europees Jaar zullen worden uitgetrokken, zal in 2008 via communautaire programma’s en andere acties een zo gevarieerd mogelijke reeks projecten worden gefinancierd. Het jaar zal vooral in het teken staan van cultuur, onderwijs, jeugd, sport en burgerschap.

Bij de presentatie van dit voorstel verklaarde Ján Figel’, Europees commissaris voor Onderwijs, opleiding, cultuur en veeltaligheid: ‘De laatste jaren is Europa ingrijpend veranderd als gevolg van het gecombineerde effect van de opeenvolgende uitbreidingen van de Unie, een grotere mobiliteit dankzij de interne markt en het toegenomen personen- en handelsverkeer met de rest van de wereld. Dit heeft geleid tot wisselwerkingen tussen de Europeanen en de verschillende culturen, talen, bevolkingsgroepen en godsdiensten op het continent en elders. De dialoog tussen de culturen blijkt onmisbaar voor een toenadering tussen zowel de Europese volkeren als de culturen waaruit zij zijn samengesteld’.

Daarom stelt de Commissie voor 2008 uit te roepen tot ‘Europees Jaar van de interculturele dialoog, een jaar dat door zijn multiplicatoreffect een uniek instrument vormt voor de bewustmaking van de burgers, en met name de jongeren, van het gekozen thema.

Het algemene doel van het Europees Jaar is:

  • De interculturele dialoog te bevorderen bij wijze instrument om de Europese burgers en iedereen die in de Europese Unie woont, te helpen de nodige kennis en vaardigheden op te doen om beter hun weg te vinden in een opener en complexere wereld;
  • De Europese burgers, en iedereen die in de Europese Unie woont, bewust te maken van het belang om een actief Europees burgerschap te ontwikkelen dat openstaat voor de wereld, de culturele verscheidenheid eerbiedigt en gebaseerd is op gemeenschappelijke waarden.

Het Europees Jaar van de interculturele dialoog, dat een unieke gelegenheid vormt om de ‘mainstreaming’ in alle relevante communautaire programma’s en acties in 2008 te versterken, zal de zichtbaarheid en het algemene effect van deze acties in het kader van het Jaar vergroten. Zo zal een samenhangend beeld ontstaan van de diverse communautaire acties die bijdragen tot de interculturele dialoog, en zullen synergieën tot stand worden gebracht tussen de programma’s, met name die welke op de buur- en derde landen zijn gericht.

In nauwe samenwerking met de lidstaten zal het Jaar zich vooral concentreren op bewustmakings- en voorlichtingsactiviteiten.

De Commissie stelt voor het Europees Jaar een begroting voor van € 10 miljoen, waaruit drie soorten activiteiten zullen worden gefinancierd, die de operationele doelstellingen van het Jaar vormen:

  • Een voorlichtings- en promotiecampagne met betrekking tot de doelstellingen van het Europees Jaar – dat overigens een eigen logo zal krijgen – waarvoor de helft van de begroting wordt bestemd;
  • Subsidies voor activiteiten op communautaire schaal die betrekking zullen hebben op een beperkt aantal symbolische acties van Europees formaat (bijvoorbeeld belangrijke festiviteiten of sportevenementen) om met name de jeugd bewust te maken van de doelstellingen van het Europees Jaar;
  • Cofinanciering van activiteiten op nationale schaal met een sterke Europese dimensie.

De voorbereiding van het Jaar zal nauw worden gecoördineerd met de voorbereiding en uitvoering van het Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen in 2007, teneinde voor een maximale synergie en complementariteit tussen deze twee initiatieven te zorgen.

Dit voorstel gaat nu ter behandeling naar het Europees Parlement en de Raad, die het voor eind 2006 volgens de medebeslissingsprocedure moeten goedkeuren.

Zie voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/culture/portal/index_en.htm


Side Bar