Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1226

Briselē, 2005. gada 5 oktobrī

Eiropas Komisija ierosina pasludināt 2008. gadu par „Eiropas starpkultūru dialoga gadu”

Komisija šodien pieņēma Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma priekšlikumu, kura mērķis ir pasludināt 2008. gadu par „Eiropas starpkultūru dialoga gadu”. Šo ideju noklausīšanās procedūras laikā Eiropas Parlamentā 2004. gada septembrī sākotnēji izvirzīja Eiropas komisārs kultūras lietās Jans Figels. No Eiropas gadam piešķirtā kopējā budžeta, kas ir 10  miljoni euro, tiks finansēta virkne dažādu projektu, ko īstenos 2008. gadā ar Kopienas programmu un citu darbību palīdzību. Galvenās aptvertās jomas būs kultūra, izglītība, jaunatne, sports un pilsonība.

Iepazīstinot ar šo priekšlikumu, Eiropas Izglītības, apmācības, kultūras un daudzvalodības komisārs Jans Figels paziņoja: „Pēdējo gadu laikā Eiropā ir notikušas nozīmīgas pārmaiņas: Eiropas Savienības vairākkārtēja paplašināšanās, lielāka mobilitāte, pateicoties vienotajam tirgum, kā arī iedzīvotāju biežāki braucieni uz citām pasaules valstīm un preču tirdzniecības paplašināšanās ar valstīm ārpus Eiropas. Līdz ar to eiropiešiem ir iespēja mijiedarboties ar dažādām kultūrām, valodām, etniskajām grupām un reliģijām gan kontinentā, gan ārpus tā. Kultūru dialogs tādējādi ir ļoti būtisks, lai nākotnē veidotu ciešākas saiknes gan Eiropas tautu, gan to kultūru starpā.”

Tāpēc Komisija ierosina pasludināt 2008. gadu par „Eiropas starpkultūru dialoga gadu”, Eiropas gadu, kas, pateicoties savam nozīmīgumam, būs unikāls, vairojot pilsoņu, un jo īpaši jaunatnes, ieinteresētību par izvēlēto tēmu.

Eiropas gada galvenie mērķi ir

  • sekmēt starpkultūru dialogu, kas palīdzētu Eiropas pilsoņiem un visiem Eiropas Savienībā dzīvojošajiem iegūt zināšanas un spējas, lai pārvaldītu arvien atvērtāku un sarežģītāku vidi,
  • izskaidrot Eiropas pilsoņiem un visiem Eiropas Savienībā dzīvojošajiem to, cik nozīmīgi ir attīstīt aktīvu un pasaulei atvērtu Eiropas pilsonību, kas ievēro kultūru daudzveidību un ir pamatota uz kopīgām vērtībām.

Eiropas starpkultūru dialoga gads, piedāvājot vienreizēju iespēju nostiprināt vienotu pieeju visās atbilstīgajās Kopienas programmās un darbībās 2008. gadā, ļaus palielināt arī visu šo darbību ietekmi attiecīgajā gadā. Tādējādi tiks sekmēts viendabīgāks tēls dažādajām Kopienas darbībām, kas veicina starpkultūru dialogu, un tiks attīstīta sinerģija programmu starpā, jo īpaši attiecībā uz programmām, kas vērstas uz kaimiņvalstīm un trešām valstīm. Eiropas gads arī ciešāk sasaistīs dalībvalstis, lai veltītu vairāk uzmanības informēšanas un komunikācijas darbībām.

Komisija ierosina Eiropas gadam atvēlēt budžetu 10 miljonus euro, kas ļaus darboties trejādi atbilstīgi darbības mērķiem:

  • informācijas kampaņa, kas sekmēs Eiropas gada mērķus (šo kampaņu simbolizēs logo); tai varētu atvēlēt pusi no piešķirtā budžeta;
  • atbalsts Kopienas mēroga darbībām, kas attieksies uz ierobežotu skaitu simbolisku darbību Eiropas mērogā (piemēram, lieli svētki vai sporta pasākumi), kuru mērķis ir pievērst sabiedrības, un jo īpaši jaunatnes, uzmanību Eiropas gadam;
  • līdzfinansējums valsts mēroga darbībām, kurām ir izteikta Eiropas dimensija.

Sagatavošanās darbības sakarā ar šo Eiropas gadu būs jāsaskaņo ar tām, kas īstenojamas attiecībā uz 2007. gadā paredzēto Eiropas gadu par iespēju vienlīdzību, lai pēc iespējas vairotu šo divu iniciatīvu sinerģiju un papildināmību.

Šis priekšlikums ir jāizskata Eiropas Parlamentam un Padomei, lai to pieņemtu ar koplēmuma procedūru līdz 2006. gada beigām.

Papildinformācija:

http://ec.europa.eu/culture/portal/index_en.htm


Side Bar