Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1226

Briuselis, 2005 m. spalio mėn. 5

Europos Komisija siūlo 2008 m. paskelbti „Europos kultūrų dialogo metais“

Šiandien Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 2008 m. paskelbti „Europos kultūrų dialogo metais“. Šią mintį pirmasis iškėlė už kultūros reikalus atsakingas Europos Komisijos narys Jánas Figel’is per klausymą Europos Parlamente 2004 m. rugsėjo mėnesį. Vykdant Bendrijos programas ir kitus veiksmus iš Europos metų bendrojo biudžeto, kurio lėšos sudaro 10 mln. EUR, bus finansuojama daug įvairių konkrečių projektų, kurie bus įgyvendinami 2008 metais. Pagrindinės šių Europos metų sritys – kultūra, švietimas, jaunimas, sportas ir pilietiškumas.

Už švietimą, mokymą, kultūrą ir daugiakalbystę atsakingas Europos Komisijos narys Jánas Figel’is, pateikdamas šį pasiūlymą, sakė : „Pastaraisiais metais Europa išgyveno svarbių pokyčių, susijusių su nuosekliais Sąjungos plėtros procesais, didesniu mobilumu, atsiradusiu dėl bendros rinkos sukūrimo ir suaktyvėjusių žmonių ir prekybos mainų su šalimis, esančiomis už ES ribų. Tai paskatino europiečių ir kitų kultūrų, kalbų, etninių grupių bei religijų sąveiką Europos žemyne ir už jo ribų. Kultūrų dialogas yra būtinas siekiant suartinti Europos tautas ir jų įvairias kultūras“.

Todėl Komisija siūlo 2008 m. paskelbti kultūrų dialogo metais – Europos metais, kurie dėl daugiklio efekto būtų unikali priemonė piliečių, ypač jaunimo, informuotumui minėta tema didinti.

Bendrieji Europos metų tikslai turėtų būti šie:

  • skatinti kultūrų dialogą – priemonę, padėsiančią Europos piliečiams ir visiems Europos Sąjungoje gyvenantiems asmenims įgyti žinių ir sugebėjimų, suteikiančių jiems galimybę valdyti vis atviresnę ir sudėtingesnę aplinką;
  • didinti Europos piliečių ir visų Europos Sąjungoje gyvenančių asmenų suvokimą, kaip svarbu ugdyti aktyvų ir atvirą pasauliui Europos pilietiškumą, grindžiamą pagarba kultūrų įvairovei ir bendromis vertybėmis.

Europos kultūrų dialogo metai suteikia ypatingą progą labiau racionalizuoti visas susijusias 2008 m. Bendrijos programas ir veiksmus, padidinti jų matomumą ir visų šių veiksmų poveikį atsižvelgiant į teminius metus. Taip susidarys nuoseklus įvairiapusiškos Bendrijos veiklos, padedančios skatinti kultūrų dialogą, vaizdas, ir bus didinama programų, ypač susijusių su kaimyninėmis ir trečiosiomis šalimis, sąveika. Be to, minėtais teminiais metais valstybės narės turės glaudžiai bendradarbiauti siekdamos suvienyti savo pajėgumus informuotumo didinimo ir komunikacijos veiksmams įgyvendinti.

Komisija siūlo Europos metams skirti 10 mln. EUR biudžetą, iš kurio lėšų būtų finansuojami trijų rūšių veiksmai, skirti veiklos programos tikslams įgyvendinti:

  • informavimo apie Europos metų (bus sukurtas jų logotipas) tikslus reklaminė kampanija; šiai kampanijai galėtų būti skirta pusė biudžeto;
  • parama Bendrijos lygio veiksmams; ši parama bus teikiama ribotam skaičiui pavyzdinių Europos lygio veiksmų, pavyzdžiui, dideliems šventiniams arba sporto renginiams, kuriais siekiama didinti informuotumą, ypač jaunimo, apie Europos metų tikslus;
  • bendrasis nacionalinio lygio veiksmų, glaudžiai susijusių su Europa, finansavimas.

Šių Europos metų parengiamoji veikla turėtų būti glaudžiai derinama su Europos lygių galimybių visiems 2007 metų parengiamąja veikla, siekiant užtikrinti, kad šios dvi iniciatyvos labiau sąveikautų ir labiau papildytų viena kitą.

Šį pasiūlymą dabar turi apsvarstyti Europos Parlamentas ir Taryba, o jį priimti pagal bendrojo sprendimo procedūrą numatyta iki 2006 m. pabaigos.

Išsamesnė informacija:

http://ec.europa.eu/culture/portal/index_en.htm


Side Bar