Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1226

Brüssel, 5 oktoober 2005

Komisjon teeb ettepaneku nimetada aasta 2008 kultuuridevahelise dialoogi Euroopa aastaks

Komisjon võttis täna vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse ettepaneku, millega soovitakse nimetada aasta 2008 kultuuridevahelise dialoogi Euroopa aastaks. Idee algataja on Euroopa kultuurivolinik Ján Figel’, kes pakkus selle välja ärakuulamisel Euroopa Parlamendi ees 2004. aasta septembris. Euroopa aastal 2008 rahastatakse mitmesuguste ühenduse programmide ja meetmete raames eriteemalisi konkreetseid projekte, mille kogueelarve on 10 miljonit eurot. Põhitähelepanu all on kultuur, noorsugu, sport ja kodakondsus.

„Euroopa Liidu mitme järjestikuse laienemisringi, ühtse turuga seotud suurema liikuvuse ning ELi ja muu maailma suurenenud kaubavahetuse ja reisijate arvu kasvu koostoimel on Euroopas viimastel aastatel toimunud suured muutused. Selle tulemusel on muutunud aktiivsemaks eurooplaste suhtlemine muude kultuuride, keelte, rahvaste ja usundite esindajatega nii kontinendil kui ka mujal. Euroopa rahvaste ja eri kultuuride lähendamiseks on kultuuridevaheline dialoog hädavajalik“, ütles hariduse, koolituse, kultuuri ja keelelise mitmekesisuse volinik Ján Figel’ ettepanekut esitledes.

Komisjon teeb seega ettepaneku kuulutada aasta 2008 kultuuridevahelise dialoogi aastaks. Euroopa aasta on tänu mitmekordsele toimele ainulaadne vahend kodanike, eelkõige noorte, teadlikkuse tõstmiseks sellest teemast.

Euroopa aasta eesmärgid on üldjoontes järgmised:

  • edendada nii Euroopa Liidu kodanike kui teiste Euroopa Liidus elavate inimeste hulgas kultuuridevahelist dialoogi kui teadmiste ja oskuste omandamise viisi, mille tulemuseks on avatum ja mitmekesisem ühiskond;
  • tõsta nii Euroopa kodanike kui kõikide teiste Euroopa Liidus elavate inimeste teadlikkust sellest, kui oluline on aktiivse ja maailmale avatud, kultuurilist mitmekesisust austava ja ühistele väärtustele rajatud Euroopa Liidu kodakondsuse edendamine.

Kultuuridevahelise dialoogi Euroopa aasta annab ainulaadse võimaluse tõhustada süvalaiendamist kõikide ühenduse 2008. aasta programmide ja meetmete raames ning aitab kaasa Euroopa aastal võetavate meetmete kõlapinna ja mõju suurendamisele. Nii antakse ühtne ettekujutus kultuuridevahelise dialoogi edendamisele suunatud ühenduse meetmetest ning soodustatakse eri programmide, eriti naaberriikidele ja kolmandatele riikidele suunatud programmide koostoimimist. Ka annab Euroopa aasta liikmesriikidele võimaluse teha tihedat koostööd teavitus- ja suhtekorralduskampaaniate läbiviimisel.

Komisjon teeb ettepaneku eraldada Euroopa aasta korraldamiseks 10 miljonit eurot ja viia rakenduslike eesmärkide täitmiseks ellu kolmest meetmest koosnev tegevusprogramm:

  • teavituskampaania Euroopa aasta eesmärkide tutvustamiseks. Selleks eraldatakse pool eelarvest. Euroopa aastal on oma logo;
  • abi ühendusesisesele tegevusele ehk piiratud hulgale sümboolse tähendusega üleeuroopalistele üritustele (näiteks suured rahvapeod või spordiüritused), mille eesmärk on tõsta eriti noorte teadlikkust Euroopa aastast;
  • riigi tasandil võetavate tugeva Euroopa suunitlusega meetmete kaasrahastamine.

Kõnealuse Euroopa aasta ettevalmistamine peab olema tihedalt seotud Euroopa aasta 2007 „Võrdsed võimalused kõigile“ ettevalmistamise ja elluviimisega, et need kaks algatust oleks maksimaalselt koostoimes ja üksteist võimalikult täiendavad.

Ettepanek saadetakse läbivaatamisele Euroopa Parlamenti ja nõukokku, et see siis kaasotsustamismenetluse raames enne 2006. aasta lõppu vastu võtta.

Täiendav teave:

http://ec.europa.eu/culture/portal/index_en.htm


Side Bar