Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1226

Bruxelles, den 5 oktober 2005

Europa-Kommissionen foreslår, at 2008 skal være det europæiske år for interkulturel dialog

Kommissionen har i dag vedtaget et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om at erklære 2008 for "europæisk år for interkulturel dialog". Ideen blev oprindeligt fremsat af EU-kommissær Ján Figel’, som er ansvarlig for kulturområdet, under høringen i Europa-Parlamentet i september 2004. Det europæiske år for interkulturel dialog får et samlet budget på 10 millioner EUR og bliver baseret på en lang række forskellige konkrete projekter, der gennemføres i løbet af 2008 som led i en række EU-programmer og –aktioner. Kultur, uddannelse, ungdom, sport og medborgerskab bliver de vigtigste områder i forbindelse med det europæiske år for interkulturel dialog.

Ved præsentationen af dette forslag udtalte EU-kommissær Ján Figel’, som er ansvarlig for uddannelse, kultur og flersprogethed, følgende: "I de senere år har EU oplevet en række gennemgribende ændringer som følge af de mange udvidelser af EU, den øgede mobilitet i det indre marked, og den øgede udveksling med resten af verden både på det handelsmæssige og det menneskelige plan. Dette har forbedret samspillet mellem EU's borgere og de forskellige kulturer, sprog, etniske grupper og religioner i EU og andre dele af verden. Den interkulturelle dialog er et oplagt middel, hvis vi vil opnå en tilnærmelse både mellem folkeslagene i EU og mellem de kulturer, som disse folkeslag repræsenterer."

Derfor foreslår Kommissionen, at 2008 erklæres for "europæisk år for interkulturel dialog", et europæisk år, der qua multiplikatoreffekten er et enestående middel til at bevidstgøre borgerne og især de unge om det valgte tema.

De generelle mål med det europæiske år for interkulturel dialog er:

  • at fremme den interkulturelle dialog som et middel for EU-borgerne og alle de mennesker, som lever i EU, til at tilegne sig den viden og de færdigheder, der sætter dem i stand til at klare sig i et mere åbent, men også mere komplekst miljø
  • at bevidstgøre EU-borgerne og alle de mennesker, der lever i EU, om betydningen af at deltage aktivt i samfundslivet og være åben over for verden, respektere kulturel mangfoldighed og tage udgangspunkt i vore fælles værdier.

Det europæiske år for interkulturel dialog bliver en anledning til at styrke "mainstreaming" i samtlige relevante fællesskabsprogrammer og –aktioner i 2008 for at øge disse aktioners synlighed og helhedsvirkning som led i året. Det skaber mulighed for at give et sammenhængende billede af de forskelligartede fællesskabsaktioner, der bidrager til den interkulturelle dialog, samtidig med at man udnytter synergieffekten programmerne imellem, bl.a. programmer, der er rettet mod nabolandene og tredjelande.

Desuden bliver medlemsstaterne nært tilknyttet markeringen af det europæiske år for at sætte fokus på dets bevidstgørelses- og kommunikationsforanstaltninger.

Kommissionen foreslår et budget på 10 mio. EUR til det europæiske år, hvormed der gennemføres tre typer foranstaltninger, som udgør de operationelle mål:

  • En oplysnings- og pr-kampagne for målene med det europæiske år – kampagnen identificeres med et logo – som vil kunne udgøre halvdelen af budgettet.
  • Støtte til foranstaltninger på fællesskabsplan, hvilket vil berøre et begrænset antal emblematiske foranstaltninger med en europæisk dimension (f.eks. større festligholdelser eller sportsbegivenheder) med det formål at bevidstgøre især de unge om målene med det europæiske år.
  • Samfinansiering af foranstaltninger på nationalt plan med en udpræget europæisk dimension.

Forberedelsen af året skal nøje koordineres med forberedelsen og gennemførelsen af det europæiske år for lige muligheder for alle i 2007 for at maksimere synergieffekten mellem de to initiativer og lade dem supplere hinanden.

Forslaget skal nu behandles i Europa-Parlamentet og i Rådet med henblik på en vedtagelse i henhold til den fælles beslutningsprocedure inden udgangen af 2006.

Hvis De vil vide mere:

http://ec.europa.eu/culture/portal/index_en.htm


Side Bar