Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1225

Bryssel 5. lokakuuta 2005

Uusi teollisuuspolitiikka: parempien toimintapuitteiden luominen tehdasteollisuudelle

Maailmanlaajuistumisen ja kovan kansainvälisen kilpailun haasteisiin vastaamiseksi komissio esitteli tänään uuden yhtenäisemmän teollisuuspolitiikan, jonka avulla tehdasteollisuudelle on tarkoitus luoda paremmat toimintapuitteet tulevina vuosina. Tehdasteollisuudella on tärkeä rooli EU:ssa: se työllistää yli 34 miljoonaa ihmistä, sen osuus EU:n viennistä on kolme neljäsosaa ja se vastaa yli 80 prosentista EU:n yksityisen sektorin T&K-menoista. EU:n uudella teollisuuspolitiikalla täydennetään jäsenvaltioiden ponnisteluita vahvan ja dynaamisen teollisen perustan edistämiseksi. Uusi teollisuuspolitiikka kattaa seitsemän uutta monialaista poliittista aloitetta, jotka koskevat kilpailukykyä, energiaa ja ympäristöä, teollis- ja tekijänoikeuksia, parempaa sääntelyä, teollista tutkimusta ja innovointia, markkinoillepääsyä, taitoja sekä rakennemuutoksen hallintaa. Nämä aloitteet hyödyttävät useita teollisuudenaloja. Komissio ehdottaa myös seitsemää uutta aloitetta, jotka kohdistuvat tietyille aloille, kuten lääketeollisuuden, puolustusteollisuuden sekä tieto- ja viestintätekniikan alalle. Lisäksi on tarkoitus investoida taitoihin ja antaa ihmisille valmiudet kohdata muutoksia. Uudella teollisuuspolitiikalla pyritään tukemaan mukautumiskykyä ja rakennemuutosta, jotta EU:n tehdasteollisuuden kilpailukykyä voidaan lisätä erityisesti sen vahvan kilpailun huomioon ottamiseksi, joka tulee Kiinasta ja koko Aasiasta. Tämä on tärkeä askel toteutettaessa Lissabonin tavoitteiden mukaista kasvun ja työllisyyden kumppanuutta. Lisätietoja, ks. MEMO/05/352.

Komission varapuheenjohtaja Günter Verheugen, joka vastaa yritys- ja teollisuuspolitiikasta, totesi seuraavaa: ”Tehdasteollisuudella on ratkaisevan tärkeä rooli Euroopan tulevan hyvinvoinnin varmistamisessa. Protektionismiin ja tukipolitiikkaan ei ole paluuta. Poliitikot eivät luo uusia työpaikkoja, mutta he voivat luoda teollisuudelle asianmukaiset toimintapuitteet, joissa se voi kukoistaa. Tänään esitetty strategia sisältää joukon uusia räätälöityjä aloitteita, jotka tekevät EU:n teollisuudenaloista houkuttelevampia investointien ja työllisyyden kannalta.”

Komissio on tutkinut eri alojen poliittisia haasteita arvioimalla järjestelmällisesti 27:ää EU:n tehdas- ja rakennusteollisuuden alaa.

Näihin haasteisiin vastaamiseksi komissio ehdottaa useita uusia toimenpiteitä.

I) Seitsemän uutta suurta monialaista poliittista aloitetta[1]:

1. teollis- ja tekijänoikeuksia ja väärentämisen torjuntaa koskeva aloite (käynnistetään vuonna 2006)

2. kilpailukykyä, energiaa ja ympäristöä käsittelevä korkean tason työryhmä (käynnistetään vuoden 2005 lopulla)

3. kilpailukyvyn ja markkinoillepääsyn ulkoiset näkökohdat (kevät 2006)

4. uusi ohjelma lainsäädännön yksinkertaistamiseksi (lokakuu 2005)

5. alakohtaisten taitojen parantaminen (vuonna 2006)

6. rakennemuutoksen hallinta tehdasteollisuudessa (vuoden 2005 lopulla)

7. yhtenäinen eurooppalainen lähestymistapa teolliseen tutkimukseen ja innovointiin (vuoden 2005 lopulla).

II) Seitsemän uutta alakohtaista aloitetta tai tointa:

1. uuden lääkefoorumin perustaminen (ensimmäinen kokous vuonna 2006)

2. biotieteitä ja biotekniikkaa koskevan strategian puoliväliarvio (vuosina 2006–2007)

3. kemian- ja puolustusteollisuutta käsittelevät uudet korkean tason työryhmät (vuonna 2007)

4. eurooppalainen avaruusohjelma

5. tieto- ja viestintätekniikan kilpailukykykä käsittelevä erityisryhmä (vuosina 2005–2006)

6. koneenrakennusta koskeva poliittinen vuoropuhelu (vuosina 2005–2006)

7. kilpailukykytutkimuksia muun muassa tieto- ja viestintätekniikan, elintarviketeollisuuden, muodin ja muotoilun alalla.

Käynnistämällä uuden teollisuuspolitiikan komissio noudattaa sitoumustaan edistää vahvan teollisen perustan kehittymistä. Vastaavasti komissio toteuttaa tarvittavat toimet tehdasteollisuuden toimintapuitteiden parantamiseksi ja eri politiikanalojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Komissio korostaa poliittisten toimenpiteiden johdonmukaisuuden ja synergioiden merkitystä sekä painottaa erityisesti sääntelyn parantamista tärkeänä EU:n teollisuuden kilpailukyvyn lisäämisen välineenä.

Komission uusi lähestymistapa lisää poliittisten toimenpiteiden johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä, minkä tavoitteena on varmistaa vahvempi vaikutus kilpailukykyyn. Komissio pyrkii laajempaan poliittiseen yhteisymmärrykseen ottamalla tärkeimmät sidosryhmät, työmarkkinaosapuolet ja jäsenvaltiot mukaan päätöksentekoon jo varhaisessa vaiheessa. Aloitteilla on tarkoitus täydentää jäsenvaltioiden ponnisteluita ja auttaa vastaamaan tehdasteollisuuden eri alojen haasteisiin.

EU:n tehdasteollisuuden yksittäisistä aloista useimpien suorituskyky on hyvä verrattuna muiden teollisuusmaiden vastaaviin aloihin. Yleisesti ottaen EU ei kuitenkaan teollisen rakenteensa vuoksi ole parhaassa mahdollisessa asemassa vastatakseen käynnissä olevaan maailmanlaajuistumiseen. EU:n kauppa keskittyy edelleen aloille, joilla teknologia on korkeaa keskitasoa ja ammatilliset vaatimukset matalat tai keskitasoa. Siksi EU on altis nousevista kansantalouksista tulevalle kilpailulle. Mukautumiskyky ja rakennemuutokset ovat välttämättömiä edellytyksiä sille, että EU saa suurimman mahdollisimman hyödyn eduista, joita Kiinan, Intian ja muiden nopeasti kasvavien kansantalouksien integroituminen maailmantalouteen tuo mukanaan.

Uuden teollisuuspolitiikan koko teksti on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/industry/index_en.htm


[1] Ehdotettujen monialaisten aloitteiden täytäntöönpano edellyttää komission antamia erillisiä päätöksiä. Niihin kuuluvat myös kilpailukykyä, energiaa ja ympäristöä käsittelevän korkean tason työryhmän toimivaltuudet; yhtenä työryhmän puheenjohtajista toimii asianomainen komission jäsen.


Side Bar