Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1189

Bryssel, den 27 september 2005

Bättre lagstiftning: Kommissionen drar tillbaka en tredjedel av granskade förslag

Idag kan Europeiska kommissionen uppvisa konkreta resultat av initiativet för bättre lagstiftning. Efter en genomgång av 183 förslag till EU-lagstiftning som är under behandling i Europaparlametet och rådet har kommissionen beslutat att avlägsna mer än en tredjedel (68) av dem. En del av förslagen är inte förenliga med målen i den nya strategin för tillväxt och sysselsättning (Lissabonstrategin) eller uppfyller inte kraven på bättre lagstiftning. Andra har fastnat i lagstiftningsprocessen eller har helt enkelt blivit föråldrade. Det beslut som fattades idag är endast en del av kommissionens mycket mera omfattande initiativ för att minska byråkrati och överreglering. Detta är ett steg i kommissionen strävan att se till att kvaliteten på europeisk lagstiftning främjar målen i partnerskapet för tillväxt och sysselsättning. Kommissionens följande steg kommer att vara att i oktober lägga fram långtgående förslag för att förenkla nuvarande EU-lagstiftning. För närmare uppgifter, se MEMO/05/340.

Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso sade: ”Detta initiativ visar att kommissionen är fast besluten att få till stånd en bättre lagstiftning. Vi har gått igenom alla öppna förslag och avlägsnat det som inte behövs och det som rådet och Europaparlamentet aldrig skulle ha gått med på. Detta innebär att vi nu kan koncentrera oss på att främja välståndet i Europa och göra Europa till en bättre plats att leva och arbeta i. Men mera arbete behövs fortfarande, och därför kommer följande steg att vara att granska sådan gällande lagstiftning som kan förenklas och göras mera effektiv.”

Vice ordförande Günter Verheugen tillade: ”Detta är bara början. Vi vill ta itu med byråkrati och överreglering på alla områden. Det kommer att lyckas endast om medlemsstaterna gör sin del av arbetet. Det handlar definitivt inte om mindre Europa, utan om ett bättre Europa. EU-lagstiftningen är meningsfull om den ger ett mervärde – men där den inte gör det kommer vi att stryka den."

Kommissionen har granskat alla kommissionens förslag som är under behandling i rådet och Europaparlamentet och som lagts fram före den 1 januari 2004. Dessa 183 förslag skärskådades enligt följande kriterier:

  • Ökar konkurrenskraften?
  • Förbättrar de lagstiftningen?
  • Finns det realistiska chanser att de blir antagna om de kvarstår till behandling?
  • Har de blivit föråldrade?

Av dessa 183 förslag är ca 100 genuint ny lagstiftning, medan resten gäller internationella förpliktelser, administrativa beslut, teknisk anpassning och i vissa fall kodifiering och förenkling av befintlig EU-lagstiftning.

68 förslag kommer att dras tillbaka

Man ansåg att dessa inte var förenliga antingen med Lissabon-strategin eller med kriterierna för bättre lagstiftning, att de sannolikt inte skulle gå vidare i lagstiftningsprocessen eller att de objektivt sett var föråldrade.
Exempel:

Säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden
Märkning av livsmedel
Körförbud för lastbilar under veckoslut
Förpackningsstorlekar för kaffe

För fem förslag som kommissionen beslöt behålla kommer man att lägga fram en ekonomisk konsekvensanalys.

Exempel:

Avfallstransporter

Undertecknande av konventionen om mobil utrustning på flygplan

Moms och administrativt samarbete för resebyråer

De resterande 109 förslagen kommer att hållas kvar. De medför ett europeiskt mervärde och omfattar förslag som främjar Lissabonstrategin, t.ex. förslagen till bättre kodifiering av lagstiftning, eller är rent tekniska förslag av exempelsvis administrativ natur.

Avseende förslaget om optisk strålning kom kommissionen vid granskningen fram till att de aspekter som gäller arbetstagares exponering för solstrålning ska strykas.

Avseende förslaget om inhyrd arbetskraft kommer kommissionen att överväga förslaget mot bakgrund av kommande diskussioner om andra förslag .

Förslag som väntar på beslut kommer i vissa fall att dras tillbaka i samband med en övergripande granskning av strategier, eller då förslag ses över när nya politiska element införs och med hänsyn till övergripande konsekvensanalyser.

I enlighet med åtagandena i ramavtalet om relationerna mellan Europaparlamentet och kommissionen kommer kommissionen att i förväg underrätta Europaparlamentet och rådet innan den formellt drar tillbaka ett förslag.

Kommande etapper
Kommissionens arbete för att förbättra lagstiftningen kommer nu att inriktas på att förenkla och uppdatera den nuvarande EU-lagstiftningen på 80 000 sidor. Kommissionen kommer att inleda en ny etapp som även omfattar ett arbetsprogram i oktober 2005. Kommissionen har bett medlemsstaterna, näringslivet och medborgarna att ange var byråkrati och överreglering kan minskas. Ett samråd om detta kommer att vara öppet på Internet fram till slutet av december på följande adress:

http://ec.europa.eu/yourvoice/forms/dispatch?form=418&lang=EN

Kommissionen kan inte ensam ta fram bättre lagstiftning. Därför ska medlemsstaterna lägga fram sina initiativ för att främja bättre lagstiftning före den 15 oktober i enlighet med kraven i de nationella reformprogrammen för Lissabonstrategin.
Kommissionens meddelande och en fullständig förteckning över de förslag som kommer att dras tillbaka finns på webbplats

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm


Side Bar