Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1189

Bruselj, 27. septembra 2005

Boljša ureditev: Komisija namerava umakniti tretjino pregledanih predlogov

Danes je Evropska komisija predložila še več rezultatov, ki izhajajo iz pobude za boljšo ureditev. Po pregledu 183 predlogov zakonov EU, ki čakajo na sprejetje Evropskega parlamenta in Sveta, se je Komisija odločila, da jih bo ovrgla več kot tretjino (68). Nekateri od predlogov so neskladni s cilji novega partnerstva za rast in delovna mesta (Lizbona) ali ne zadovoljujejo standardov boljše ureditve. Drugi ne napredujejo v zakonodajnem postopku ali so enostavno zastareli. Današnja odločitev je le del širše pobude Komisije, ki želi odpraviti nepotrebne upravne postopke in prekomerno zakonsko ureditev. Ta ukrep pomeni bistveno spremembo v načinu, s katerim želi Komisija zagotoviti, da kakovost zakonodaje v Evropi spodbuja cilje partnerstva za rast in delovna mesta. Komisija bo naredila naslednji korak oktobra, ko bo predložila obširnejše predloge za poenostavitev obstoječe zakonodaje EU. Za več podrobnosti glej MEMO/05/340.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je dejal: „Ta pobuda kaže na to, da je Komisija trdno zavezana k temu, da bo sprejemala boljšo zakonodajo. Pregledali smo vse, kar imamo na mizi, ter počistili z vsem, česar ne potrebujemo in kar Svet in Parlament ne bosta nikoli sprejela. To pomeni, da se lahko osredotočimo na prizadevanja, da pomagamo k razcvetu Evrope in iz nje naredimo boljši kraj za življenje in delo. Toda potrebno bo še veliko dela, zato bomo najprej pregledali zakone, ki so že v veljavi, jih poenostavili in naredili učinkovitejše.“

Podpredsednik Günter Verheugen je dodal: „To je šele začetek. Z nepotrebnimi upravnimi postopki in prekomerno ureditvijo se želimo spoprijeti na celi črti. To pa lahko naredimo samo, če bodo države članice prispevale svoj del. Ta ukrep prav gotovo ne pomeni manj Evrope, pač pa boljšo Evropo. Predpisi EU so smiselni takrat, kadar imajo dodano vrednost – in kadar je nimajo, jih je treba ovreči.“

Komisija je pregledala vse predloge Komisije, ki čakajo na sprejetja Sveta in Parlamenta, in so bili napisani pred 1. januarjem 2004. Tako je bilo 183 predlogov pregledanih glede na naslednja vprašanja:

  • Ali prispevajo h konkurenčnosti?
  • Ali izboljšujejo ureditev?
  • Ali imajo dejanske možnosti za sprejetje, če bi jih obdržali?
  • Ali so zastareli?

Od teh 183 predlogov jih približno 100 uvaja resnično nove zakonodajne pobude, medtem ko ostali obravnavajo mednarodne obveznosti, upravne odločitve, tehnično prilagoditev in v nekaterih primerih tudi kodifikacijo in poenostavitev zakonov EU.

68 predlogov bo umaknjenih

Zanje je bilo ugotovljeno, da niso v skladu s cilji iz Lizbone ali merili boljše ureditve, verjetno ne bodo napredovali v zakonodajnem postopku ali zaradi upravičenih razlogov več niso posodobljeni.
Primeri:

pospeševanje prodaje na notranjem trgu
označevanje živil
prepoved vožnje za tovornjake ob koncu tedna
velikost pakiranja kave

Za pet predlogov, za katere se je Komisija odločila, da jih bo obdržala, bo Komisija predstavila analizo gospodarskega vpliva.

Primeri:

prevoz odpadkov

podpis konvencije o mobilni zračni opremi

DDV za potovalne agencije in upravno sodelovanje na področju DDV

Preostalih 109 predlogov se bo obdržalo. Evropi dodajajo vrednost in vključujejo predloge, ki so v skladu s cilji iz Lizbone, npr. predlogi glede kodifikacije, ki bodo izboljšali ureditev, ali pa čisto tehnični predlogi, npr. upravne narave.

Pregled predlogov o optičnem sevanju je Komisijo pripeljal do ugotovitve, da je treba črtati vidike, ki obravnavajo izpostavljenost delavcev soncu.
Komisija bo predlog o začasnih delavcih ponovno pregledala ob upoštevanju prihodnjih razprav o drugih predlogih.

Umik sedanjih predlogov, ki čakajo na sprejetje, se bo v nekaterih primerih izvršil v okviru splošnega pregleda politik ali zaradi ponovnega pregleda predlogov ob upoštevanju novih elementov politike in celovite presoje vplivov.

Komisija v skladu z obveznostmi iz okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo predloži Parlamentu in Svetu predhodno obvestilo o umiku svojih predlogov.

Naslednji koraki
Prizadevanja Komisije za boljšo ureditev se bodo sedaj osredotočila na poenostavitev in posodobitev obstoječih 80 000 strani zakonodaje EU. Komisija bo v oktobru 2005 začela z novo fazo, ki bo vključevala delovni program. Komisija je prosila države članice, podjetja in državljane, da ji sporočijo, na katerih področjih bi lahko odpravili nepotrebne upravne postopke in prekomerno zakonsko ureditev. Posvetovanje preko interneta bo se odvijalo do konca decembra na:

http://ec.europa.eu/yourvoice/forms/dispatch?form=418&lang=EN

Komisija sama ne more doseči boljše ureditve. Zato bodo države članice do 15. oktobra v skladu s programi nacionalnih reform iz Lizbone predstavile svoje pobude za boljšo ureditev.
Sporočilo Komisije in celotni seznam predlogov, ki bodo umaknjeni, je na voljo na:

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm


Side Bar