Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1189

Brusel, 27. septembra 2005

Zlepšenie právnej úpravy: Komisia má v úmysle stiahnuť tretinu preskúmaných návrhov

Európska komisia dnes oznámila ďalšie výsledky svojej iniciatívy zameranej na zlepšenie právnej úpravy. Po preskúmaní 183 návrhov právnych predpisov EÚ predložených Európskemu parlamentu a Rade sa Komisia rozhodla oznámiť, že z nich zruší vyše jednu tretinu (68). Niektoré návrhy nie sú v súlade s cieľmi nového partnerstva pre rast a zamestnanosť (Lisabon) alebo nezodpovedajú normám na zlepšenie právnej úpravy. Ďalšie nenapredujú v legislatívnom procese alebo sú jednoducho neaktuálne. Dnešné rozhodnutie je iba časťou omnoho širšej iniciatívy Komisie, ktorej cieľom je odstránenie byrokratických prekážok a nadbytku právnych predpisov. Toto opatrenie predstavuje posun k zmene spôsobu, akým sa Komisia snaží zabezpečiť, aby kvalita právnych predpisov v Európe podporovala ciele partnerstva pre rast a zamestnanosť. Ďalším krokom Komisie bude predloženie ďalekosiahlych návrhov v októbri s cieľom zjednodušiť platné právne predpisy EÚ. Ďalšie informácie možno nájsť v MEMO/05/340.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso povedal: „Táto iniciatíva dokazuje, že Komisia je pevne rozhodnutá pripravovať lepšie právne predpisy. Preštudovali sme si všetky predložené návrhy a odstránili všetky tie, ktoré nepotrebujeme a s ktorými by Rada a Parlament nikdy nesúhlasili. Znamená to, že môžeme sústrediť svoje sily na zvyšovanie prosperity Európy a vytváranie lepších podmienok na život a prácu v Európe. Ale je toho ešte veľa čo treba urobiť, takže sa najbližšie zameriame na právne predpisy, ktoré sú v platnosti, aby sme ich mohli zjednodušiť a zefektívniť.“

Podpredseda Günter Verheugen dodal: „Toto je len začiatok. Chceme sa popasovať s byrokratickými prekážkami a nadbytkom právnych predpisov na všetkých frontoch. Bude to možné len vtedy, ak členské štáty priložia ruku k dielu. Cieľom tohto opatrenia rozhodne nie je menej Európy, ale lepšia Európa. Právne predpisy EÚ majú zmysel v oblastiach, v ktorých vytvárajú pridanú hodnotu – ale keď ju nevytvárajú, tak ich zrušíme.“

Komisia preskúmala všetky návrhy Komisie, ktoré boli predložené Rade a Parlamentu pred 1. januárom 2004. To znamená, že 183 návrhov bolo preskúmaných podľa nasledovných kritérií:

  • Napomôžu konkurencieschopnosti?
  • Zlepšia právnu úpravu?
  • Je reálna šanca, že by boli prijaté, ak by sa o nich ďalej rokovalo?
  • Sú ešte aktuálne?

Z týchto 183 návrhov predstavuje približne 100 úplne nové legislatívne iniciatívy, zatiaľ čo zvyšok sa týka medzinárodných záväzkov, administratívnych rozhodnutí, technických úprav a v niektorých prípadoch kodifikácie a zjednodušovania právnych predpisov EÚ.

Stiahne sa 68 návrhov

O týchto návrhoch sa zistilo, že nie sú v súlade s lisabonskými kritériami, alebo s kritériami zlepšovania právnych predpisov, a že pravdepodobne nepostúpia v legislatívnom procese alebo že už nie sú aktuálne z objektívnych dôvodov.
Príklady:

podpora predaja na vnútornom trhu
označovanie potravín
zákaz jazdy nákladných automobilov cez víkendy
veľkosť balení kávy

Pri piatich návrhoch, ktoré sa Komisia rozhodla zachovať, predstaví Komisia analýzu ekonomického dosahu.

Príklady:

preprava odpadu

podpísanie dohovoru o mobilných leteckých zariadeniach

DPH a administratívna spolupráca pre cestovné kancelárie

Zvyšných 109 návrhov sa ponechá. Predstavujú európsku pridanú hodnotu a zahŕňajú návrhy, ktoré sa pridŕžajú lisabonských cieľov, napríklad návrhy o kodifikácii, ktorých cieľom je zlepšenie právnej úpravy, alebo čisto technické návrhy, najmä administratívneho charakteru.

Pokiaľ ide o návrh o optickom žiarení, jeho preskúmanie viedlo Komisiu k záveru, že aspekty vystavenia zamestnancov slnečným lúčom by sa mali zrušiť.

Pokiaľ ide o návrh o dočasných pracovníkoch, Komisia znovu preskúma návrh vzhľadom na budúce diskusie o ostatných návrhoch.

Stiahnutie predložených návrhov sa v niektorých prípadoch uskutoční v rámci celkovej revízie politík alebo s úmyslom prehodnotiť návrhy vzhľadom na nové politické prvky a súhrnné hodnotenie dosahu.

V súlade so záväzkami prijatými v Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou informuje Komisia pred oficiálnym stiahnutím svojich svojich návrhov Parlament a Radu.

Ďalšie kroky
Úsilie Komisie o zlepšenie právnej úpravy sa bude odteraz zameriavať na zjednodušenie a aktualizáciu 80 000 strán platných právnych predpisov EÚ. Komisia začne novú etapu vrátane pracovného programu v októbri 2005. Komisia vyzvala členské štáty, spoločnosti a občanov, aby jej oznámili byrokratické prekážky a nadbytok právnych predpisov, ktoré by mohli byť zrušené. O tejto téme bude prebiehať internetová diskusia do konca decembra na stránke:

http://ec.europa.eu/yourvoice/forms/dispatch?form=418&lang=EN

Komisia nemôže sama dosiahnuť zlepšenie právnej úpravy. Preto členské štáty predložia svoje iniciatívy na zlepšenie právnej úpravy do 15. októbra v súlade s požiadavkami „lisabonských vnútroštátnych reformných programov“.
Oznámenie Komisie a úplný zoznam návrhov, ktoré budú stiahnuté možno nájsť na:

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm


Side Bar