Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1189

Bruksela, 27 września 2005 r.

Udoskonalenie przepisów: Komisja zamierza wycofać jedną trzecią zbadanych wniosków

Komisja podała dzisiaj do wiadomości wyniki swych działań, których celem jest udoskonalenie przepisów. Po dokonaniu przeglądu 183 wniosków dotyczących aktów prawnych UE, rozpatrywanych aktualnie przez Parlament Europejski i Radę, Komisja zdecydowała się wycofać ponad jedną trzecią wniosków (68). Niektóre spośród wniosków są niezgodne z celami nowego partnerstwa na rzecz wzrostu i zatrudnienia (Lizbona) lub też nie spełniają wymogów związanych z lepszym stanowieniem prawa. W przypadku pozostałych proces legislacyjny stoi w miejscu, lub też wnioski straciły na aktualności. Podjęta dzisiaj decyzja jest częścią szerszego programu Komisji na rzecz ograniczenia biurokracji i unikania nadmiaru przepisów. Inicjatywa ta stanowi zasadniczą zmianę sposobu, w jaki Komisja stara się zagwarantować, aby prawodawstwo w Europie wspierało cele partnerstwa na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Kolejnym krokiem będzie przedłożenie przez Komisję w październiku daleko idących propozycji uproszczenia istniejącego prawodawstwa UE. Więcej informacji na ten temat znajduje się w: MEMO/05/340.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso powiedział: „Ta inicjatywa dowodzi, że udoskonalenie prawodawstwa leży w centrum zainteresowań Komisji. Uważnie przyjrzeliśmy się wszystkim aktualnie rozpatrywanym wnioskom i odłożyliśmy na bok te, które nie są już potrzebne oraz te, co do których Rada i Parlament nigdy nie dojdą do porozumienia. Oznacza to, że teraz możemy skoncentrować nasze wysiłki na pracy na rzecz dobrobytu w Europie, aby uczynić z niej miejsce, w którym dobrze się żyje i pracuje. Ale przed nami jeszcze wiele zadań. Następnym krokiem będzie dokonanie przeglądu obowiązujących aktów prawnych, aby można je było uprościć i uczynić bardziej skutecznymi.”

Wiceprzewodniczący Günter Verheugen dodał: „To dopiero początek. Pragniemy ograniczyć biurokrację i nadmiar przepisów we wszystkich dziedzinach. Może się to udać jedynie przy współpracy Państw Członkowskich. W tym procesie nie chodzi o to, by Europy było mniej, ale by była ona lepsza. Prawodawstwo UE ma sens tam, gdzie wnosi wartość dodaną. Przepisy, które jej nie zapewniają zostaną zlikwidowane.”

Komisja dokonała przeglądu wszystkich wniosków sprzed dnia 1 stycznia 2004 r. przedłożonych przez nią samą i rozpatrywanych aktualnie przez Radę i Parlament. Oznacza to, że 183 wnioski zostały zbadane w oparciu następujące kryteria:

  • Czy przyczyniają się do zwiększenia konkurencji?
  • Czy stanowią udoskonalenie przepisów?
  • Czy istnieje realna szansa na ich przyjęcie, jeżeli pozostawi się je do dalszego rozpatrzenia?
  • Czy nie straciły na aktualności?

Spośród 183 wymienionych wniosków, około 100 to zupełnie nowe inicjatywy prawodawcze, natomiast pozostałe odnoszą się do zobowiązań międzynarodowych, decyzji administracyjnych, dostosowań technicznych oraz, w niektórych przypadkach, kodyfikacji i uproszczenia prawa UE.

Wycofanych zostanie 68 wniosków.

Są to wnioski, które uznano za niezgodne z kryteriami lizbońskimi lub z wymogami lepszego stanowienia prawa, w przypadku których dalszy postęp procesu legislacyjnego jest mało prawdopodobny lub takie, które z powodów obiektywnych nie są już aktualne.
Przykłady:

promocja sprzedaży na rynku wewnętrznym
etykietowanie żywności
zakaz jazdy pojazdów ciężarowych w weekend
rozmiar opakowań na kawę

Komisja zdecydowała się podtrzymać pięć wniosków, w odniesieniu do których przedstawi analizę skutków gospodarczych.

Przykłady:

Transport odpadów

Podpisanie umowy o przenośnym wyposażeniu samolotów

Podatek VAT i współpraca administracyjna przewoźników

Zachowanych zostanie 109 pozostałych wniosków. Wnoszą one wartość dodaną dla Europy: są wśród nich wnioski realizujące cele strategii lizbońskiej, na przykład wnioski dotyczące kodyfikacji do celów lepszego stanowienia prawa lub też wnioski czysto techniczne, np. natury administracyjnej.

W wyniku przeglądu Komisja doszła również do wniosku, że należy usunąć fragmenty wniosku w sprawie promieniowania optycznego dotyczące narażenia pracowników na światło słoneczne.

Jeżeli chodzi o wniosek dotyczący pracowników czasowych Komisja ponownie dokona przeglądu wniosku w świetle mających nastąpić dyskusji na temat innych wniosków, w szczególności na temat dyrektywy o usługach.

W niektórych przypadkach wycofanie rozpatrywanych wniosków będzie się odbywało w ramach ogólnego przeglądu polityki w danej dziedzinie lub z zamiarem ponownego rozpatrzenia wniosków w świetle nowych elementów polityki i z uwzględnieniem szeroko zakrojonej oceny wpływu.

Zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi na mocy umowy ramowej o stosunkach pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją, Komisja powiadomi Parlament i Radę zanim oficjalnie wycofa swoje wnioski.

Kolejne kroki
Wysiłki Komisji w zakresie udoskonalenia przepisów będą się od tej pory koncentrować na upraszczaniu i aktualizacji istniejących 80 000 stron prawodawstwa UE. W październiku 2005 r. Komisja rozpocznie nowy etap działań obejmujący program prac. Komisja zwróciła się do Państw Członkowskich, podmiotów gospodarczych i obywateli z pytaniem, w jakich dziedzinach należy zredukować biurokrację i nadmiar przepisów. Debata w tej sprawie toczyć się będzie do końca grudnia pod następującym adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/yourvoice/forms/dispatch?form=418&lang=EN

Komisja nie jest w stanie sama udoskonalić przepisów. Dlatego, zgodnie z wymogami krajowych programów reformy w ramach strategii lizbońskiej, do 15 października Państwa Członkowskie przedstawią swoje inicjatywy na rzecz udoskonalenia przepisów.
Komunikat Komisji oraz pełna lista wniosków, które mają zostać wycofane jest dostępna pod następującym adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm


Side Bar