Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1189

Brussels, 27 September 2005

Betere regelgeving: de Commissie trekt een derde van bestudeerde voorstellen in

Vandaag heeft de Europese Commissie een nieuwe stap genomen in het initiatief "Vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving". De Commissie heeft 183 voorstellen voor EU-wetgeving die bij het Europees Parlement en de Raad lagen, bekeken en besloten meer dan een derde (68) daarvan te schrappen. Sommige voorstellen zijn in strijd met de doelstellingen van het nieuwe partnerschap voor groei en werkgelegenheid (Lissabon) of voldoen niet aan de normen voor betere regelgeving. Andere zijn blijven steken in het wetgevingsproces of zijn inmiddels achterhaald. Het besluit van vandaag is weer een stap in het veel bredere initiatief van de Commissie om bureaucratische rompslomp en overregulering aan te pakken. Het is een stap vooruit in het streven van de Commissie naar kwalitatief goede wetgeving in Europa om de doelstellingen van het partnerschap voor groei en werkgelegenheid te bereiken. De volgende fase begint in oktober, als de Commissie met vergaande voorstellen komt voor vereenvoudiging van de EU-wetgeving. Voor meer details zie MEMO/05/340.

De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, verklaarde hierover het volgende: “Met dit initiatief bewijst de Commissie dat zij vastbesloten is betere wetgeving te produceren. Wij hebben gekeken naar alles wat op tafel lag en weggegooid wat we niet nodig hebben of wat de Raad en het Parlement nooit zullen goedkeuren. Dat betekent dat we ons beter kunnen concentreren op ons streven de welvaart in Europa te stimuleren en van Europa een betere plek om te wonen en werken te maken. Maar er is nog veel te doen en de volgende stap is dat wij bestaande wetten onder de loep nemen, zodat we die eenvoudiger en doeltreffender kunnen maken”.

Vice-voorzitter Günter Verheugen voegde daaraan toe: “Dit is nog maar het begin. We willen bureaucratische rompslomp en overregulering op alle fronten aanpakken. Dat kan alleen als de lidstaten ook een bijdrage leveren. Dit is geen stap terug voor Europa, maar een stap naar een beter Europa. EU-regels zijn zinnig als ze een toegevoegde waarde hebben – maar als die er niet is, schrappen we ze”.

De Commissie heeft alle voorstellen van de Commissie van vóór 1 januari 2004 die bij de Raad en het Parlement lagen, onder de loep genomen. Dit kwam erop neer dat 183 voorstellen aan de hand van een aantal criteria zijn bekeken:

 • - Dragen zij bij tot het concurrentievermogen?
 • - Leveren zij betere regelgeving op?
 • - Is er een realistische kans dat zij worden goedgekeurd als ze niet worden ingetrokken?
 • - Zijn zij inmiddels gedateerd?

Van deze 183 voorstellen zijn er ongeveer 100 echt nieuwe wetgevingsinitiatieven; de rest heeft betrekking op internationale verplichtingen, administratieve besluiten, technische aanpassingen en in sommige gevallen codificatie en vereenvoudiging van EU-wetten.

Er zullen 68 voorstellen worden ingetrokken.

Deze blijken niet te voldoen aan de criteria van Lissabon of de criteria voor betere regelgeving, maken weinig kans om verder te komen in het wetgevingsproces of zijn op objectieve gronden niet meer up-to-date.

Voorbeelden:

 • verkoopbevordering op de interne markt
 • etikettering van levensmiddelen
 • weekendverbod voor vrachtwagens
 • verpakkingsmaten voor koffie

Voor vijf voorstellen die de Commissie wil aanhouden, wordt een economische effectbeoordeling gemaakt.

Voorbeelden:

 • vervoer van afval
 • ondertekening van een verdrag over mobiele vliegtuiguitrusting
 • BTW en administratieve samenwerking voor reisagenten

De resterende 109 voorstellen worden niet ingetrokken. Zij hebben een toegevoegde waarde voor Europa: sommige ervan zijn pro-Lissabon, zoals de codificatievoorstellen voor betere regelgeving, andere zijn puur technisch van aard, bijvoorbeeld administratieve besluiten.

Wat het voorstel over optische straling betreft, heeft de Commissie besloten dat de aspecten die betrekking hebben op de blootstelling aan zonlicht van werknemers moeten worden geschrapt.

Het voorstel over tijdelijke arbeidskrachten zal de Commissie opnieuw bekijken naar aanleiding van discussies die over andere voorstellen zullen plaatsvinden.

Sommige wetsvoorstellen worden ingetrokken in het kader van een algemene beleidsherziening of met het doel voorstellen in heroverweging te nemen naar aanleiding van nieuwe beleidselementen en een brede effectbeoordeling.

Zoals afgesproken in het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie, stelt de Commissie het Parlement en de Raad vooraf op de hoogte voordat zij de voorstellen formeel intrekt.

Volgende stappen

De Commissie richt zich in haar streven naar betere regelgeving nu op het vereenvoudigen en updaten van de huidige EU-wetgeving, bestaande uit 80.000 pagina’s. In oktober 2005 gaat een nieuwe fase in, die onder andere bestaat uit een werkprogramma. De Commissie heeft de lidstaten, het bedrijfsleven en burgers gevraagd waar zij denken dat bureaucratische rompslomp en overregulering kunnen worden verminderd. Tot eind december kan men hierover zijn mening geven op: http://ec.europa.eu/yourvoice/forms/dispatch?userstate=checked&form=418&lang=NL

De Commissie kan betere regelgeving niet alleen bewerkstelligen. Daarom zullen de lidstaten vóór 15 oktober hun initiatieven op dit gebied indienen, zoals verplicht volgens de “nationale hervormingsprogramma’s” van Lissabon.
De mededeling van de Commissie en de lijst van alle voorstellen die worden ingetrokken, zijn te vinden op:

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm


Side Bar