Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1189

Briselē, 2005. gada 27. septembr

Labāks regulējums: Komisija plāno atsaukt vienu trešdaļu caurskatīto priekšlikumu

Šodien Eiropas Komisija paziņojusi jaunos rezultātus no savas iniciatīvas regulējuma uzlabošanai. Caurlūkojusi 183 ES tiesību aktu priekšlikumus, kas iesniegti Eiropas Parlamentā un Padomē, Komisija ir nolēmusi paziņot, ka tā atsauc vairāk nekā trešo daļu (68) no tiem. Daži no priekšlikumiem neatbilst jauno partnerattiecību izaugsmei un nodarbinātībai (Lisabona) mērķiem vai arī labāka regulējuma standartiem. Citiem priekšlikumiem nav pietiekama virzība likumdošanas procesā vai tie vienkārši vairs nav aktuāli. Šodienas lēmums ir tikai daļa no daudz plašākas Komisijas iniciatīvas samazināt birokrātiju un pārlieku regulēšanu. Šis solis parāda, ka ir būtiski mainījies veids, kādā Komisija mēģina nodrošināt to, ka tiesību aktu kvalitāte Eiropā sekmē Partnerattiecību izaugsmei un nodarbinātībai mērķu sasniegšanu. Pēc tam Komisija oktobrī iesniegs tālejošus priekšlikumus vienkāršot spēkā esošos ES tiesību aktus. Sīkākai informācijai skatīt MEMO/05/340.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barozu sacīja: „Šī iniciatīva pierāda, ka Komisija ir stingri apņēmusies uzlabot tiesību aktu tekstu. Mēs esam izskatījuši visus iesniegtos projektus, atsaukuši visus nevajadzīgos un tos, kam Padome un Parlaments nekad nepiekristu. Tas nozīmē, ka mēs varam koncentrēt uzmanību uz to, lai uzlabotu labklājību, kā arī dzīves un darba apstākļus Eiropā. Tomēr darba vēl ir daudz, tādēļ kā nākamo mēs lūkosim, vai varam vienkāršot un padarīt efektīvākus jau spēkā esošo tiesību aktu tekstus.”

Priekšsēdētāja vietnieks Ginters Ferhoigens piebilda: „Tas ir tikai sākums. Mēs vēlamies samazināt birokrātiju un pārlieku regulēšanu visos līmeņos. Tas būs iespējams tikai tad, ja šajā procesā iesaistīsies arī dalībvalstis. Šis pasākums noteikti nav domāts Eiropas mazināšanai, bet gan tās uzlabošanai. ES regulējumam ir jēga tad, ja tas pievieno vērtību – bet, ja nē, mēs to likvidēsim.”

Komisija ir caurlūkojusi visus Padomē un Parlamentā esošos Komisijas priekšlikumus, kas iesniegti līdz 2004. gada 1. janvārim. Tas nozīmē, ka, tika rūpīgi izskatīti 183 priekšlikumi, ievērojot šādus kritērijus:

- Vai tie veicinātu konkurētspēju?

- Vai tie uzlabotu regulējumu?

- Vai ir reāla iespēja, ka tos pieņems?

- Vai tie vēl ir aktuāli?

No šiem 183 priekšlikumiem aptuveni 100 pēc būtības ir jaunas likumdošanas iniciatīvas, turpretim pārējie attiecas uz starptautiskām saistībām, administratīviem lēmumiem, tehnisku pielāgošanu un dažos gadījumos ES tiesību aktu kodifikāciju un vienkāršošanu.

Tiks atsaukti 68 priekšlikumi.

Tika konstatēts, ka šie priekšlikumi neatbilst Lisabonas vai labāka regulējuma kritērijiem, ka diez vai panāks to tālāku virzību likumdošanas procesā vai ka tie objektīvu iemeslu dēļ vairs nav aktuāli.
Piemēram,

īpašs nodokļu režīms dīzeļdegvielai profesionālām vajadzībām,
pārdošanas veicināšana iekšējā tirgū,
pārtikas produktu marķēšana,
kravas furgonu aizliegums iknedēļas brīvdienās.

Par pieciem priekšlikumiem, ko Komisija nolēma saglabāt, tā iesniegs ekonomiskās ietekmes analīzi.

Piemēram,

Atkritumu pārvadājumi,

Konvencijas par gaisa kuģu pārvietojamajām iekārtām parakstīšana,

PVN un administratīvā sadarbība ceļojumu aģentiem.

Pārējie 109 priekšlikumi tiks saglabāti. Tie rada Eiropas pievienoto vērtību un ietver priekšlikumus, kas veicina Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanu, piemēram, kodifikācijas priekšlikumi labākam regulējumam vai tehniski priekšlikumi, piemēram, administratīvi priekšlikumi.

Attiecībā uz priekšlikumu par starojumiem optiskajā diapazonā caurskatīšana Komisijai ļāva arī secināt, ka jāsvītro aspekti, kas saistīti ar saules gaismas iedarbību uz darbiniekiem.

Attiecībā uz priekšlikumu par pagaidu darbiniekiem Komisija šo priekšlikumu izskatīs no jauna, ņemot vērā apspriedes par citiem priekšlikumiem.

Neizlemto priekšlikumu atsaukšana atsevišķos gadījumos notiks politikas vispārējā pārskatīšanā vai arī ar mērķi pārskatīt priekšlikumus, ņemot vērā jaunos politikas elementus un vispusīgu ietekmes novērtējumu.

Saskaņā ar saistībām, kas ietvertas Pamatnolīgumā par attiecībām starp Eiropas Parlamentu un Komisiju, Komisija pirms savu priekšlikumu oficiālas atsaukšanas sniedz iepriekšēju paziņojumu Parlamentam un Padomei.

Nākamie pasākumi

Komisijas centieni uzlabot regulējumu tagad būs pievērsti tam, lai vienkāršotu un atjauninātu spēkā esošo ES tiesību aktu tekstu, kas ir uz 80 000 lappusēm. 2005. gada oktobrī Komisija sāks jaunu posmu, ieskaitot darba programmu.
Komisija ir aicinājusi dalībvalstis, uzņēmējus un iedzīvotājus darīt zināmu, kur ir iespējams samazināt birokrātiju un pārlieku regulēšanu. Līdz decembra beigām par to notiks tiešsaistes apspriede šajā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/yourvoice/forms/dispatch?form=418&lang=LV

Komisija viena pati nevar uzlabot regulējumu. Tādēļ līdz 15. oktobrim dalībvalstis nāks klajā ar savām regulējuma uzlabošanas iniciatīvām, kā tas paredzēts nacionālajās reformas programmās saskaņā ar Lisabonas stratēģiju.
Šis Komisijas paziņojums un saraksts ar visiem atsaucamajiem priekšlikumiem ir pieejami šeit:
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm


Side Bar