Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1189

Briuselis, 2005 m. rugsėjo 27 d.

Geresnis reglamentavimas: Komisija ketina atsiimti trečdalį pasiūlytų teisės aktų projektų

Šiandien Europos Komisija paskelbė papildomus jos įgyvendinamos geresnio reglamentavimo iniciatyvos rezultatus. Peržiūrėjusi 183 ES teisės aktų projektus, pateiktus svarstyti Europos Parlamentui ir Tarybai, Komisija nusprendė paskelbti atsisakanti daugiau nei trečdalio (t. y. 68). Kai kurie įstatymų projektai neatitinka naujosios Partnerystės ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti (Lisabona) tikslų arba geresnio reglamentavimo standartų. Kitais projektais nesiekiama pažangos teisės aktų rengimo procese arba jie yra paprasčiausiai pasenę. Šiandienos sprendimas – tik dalis žymiai platesnės Komisijos iniciatyvos sumažinti biurokratizmą ir per didelį reglamentavimą. Ši iniciatyva – tai svarbus Komisijos žingsnis, siekiant užtikrinti, kad Europos teisės aktų kokybė skatintų Partnerystės ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui tikslus. Žengdama į priekį, spalio mėn. Komisija pateiks toli siekiančius pasiūlymus galiojantiems ES teisės aktams supaprastinti. Daugiau informacijos rasite MEMO/05/340.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso pasakė: „Ši iniciatyva rodo, kad Komisija yra tvirtai pasiryžusi rengti geresnius teisės aktus. Mes išnagrinėjome tai, ką šiuo metu turime svarstyti, ir atsisakėme to, ko mums nereikia, ir kam Taryba bei Parlamentas niekada nebūtų pritarę. Tai reiškia, kad mes galime sutelkti savo pastangas Europos klestėjimui skatinti ir paversti Europą geresne vieta dirbti ir gyventi. Tačiau vis dar yra ką nuveikti, todėl vėliau nagrinėsime jau galiojančius teisės aktus, kad galėtume juos supaprastinti ir padaryti veiksmingesnius“.

Pirmininko pavaduotojas Günteris Verheugenas pridūrė: „Tai – tik pradžia. Mes norime sumažinti biurokratizmą ir per didelį reglamentavimą visose srityse. Mūsų iniciatyva bus sėkminga tik tada, kai prie jos prisidės ir valstybės narės. Šios iniciatyvos esmė tikrai nėra sumažinti Europos vaidmenį, o sukurti geresnę Europą. ES reglamentavimas prasmingas tik tada, kai jis duoda papildomos naudos, tačiau ten, kur tos naudos nėra, mes jo atsisakysime“.

Komisija peržiūrėjo visus iki 2004 m. sausio 1 d. Tarybai ir Parlamentui pateiktus svarstyti savo pasiūlymus. Iš viso buvo peržiūrėti 183 pasiūlymai pagal tokius kriterijus:

  • Ar jie prisidėtų prie konkurencingumo?
  • Ar jie pagerintų reglamentavimą?
  • Ar būtų reali galimybė, kad jie bus priimti, jeigu jie būtų buvę palikti svarstyti?
  • Ar jie paseno?

Iš tų 183 pasiūlymų apie 100 yra iš tikrųjų naujos teisės aktų iniciatyvos, tuo tarpu likusieji yra susiję su tarptautiniais įsipareigojimais, administraciniais sprendimais, techniniu suderinimu, o tam tikrais atvejais – su ES teisės aktų kodifikavimu bei supaprastinimu.

Bus atsiimti 68 pasiūlymai.

Buvo pastebėta, kad šie pasiūlymai neatitinka Lisabonos ar geresnio reglamentavimo kriterijų, ir nėra tikėtina, kad jais būtų pasiekta pažanga rengiant teisės aktus, ar dėl objektyvių priežasčių jie prarado savo aktualumą.

Pavyzdžiai:

pardavimo skatinimas vidaus rinkoje,

maisto produktų ženklinimas,

sunkvežimių transporto draudimas savaitgaliais, kavos pakelių dydžiai.

Dėl penkių pasiūlymų, kuriuos Komisija nusprendė palikti, Komisija pateiks ekonominio poveikio analizes.

Pavyzdžiai:
atliekų gabenimas,
konvencijos dėl orlaivių judriosios įrangos pasirašymas,
kelionių agentūrų PVM ir administracinis bendradarbiavimas.

Likę 109 pasiūlymai bus palikti svarstyti. Geresnio reglamentavimo pasiūlymai sukuria papildomą naudą Europai ir apima Lisabonos tikslų siekiančius pasiūlymus arba yra grynai techniniai, pvz., administracinio pobūdžio pasiūlymai.

Peržiūrėjusi pasiūlymą dėl optinės spinduliuotės, Komisija padarė išvadą, kad iš jo reikėtų išbraukti aspektus, susijusius su darbuotojų apsauga nuo saulės spindulių kenksmingo poveikio.

Komisija peržiūrės pasiūlymą dėl laikinųjų darbuotojų, atsižvelgdama į būsimą kitų pasiūlymų aptarimą.

Pateiktų svarstyti pasiūlymų tam tikrais atvejais bus atsisakoma atliekant bendrą politikos krypčių peržiūrą arba peržiūrint pasiūlymus pagal naujus politikos elementus ir išsamų poveikio įvertinimą.

Vadovaujantis Pagrindų susitarime dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių apibrėžtais įsipareigojimais, prieš oficialiai atsiimdama savo pasiūlymus Komisija iš anksto informuoja Parlamentą ir Tarybą.

Kiti etapai

Komisijos geresnio reglamentavimo pastangos nuo šiol bus skirtos galiojantiems 80 tūkst. puslapių apimties ES teisės aktams supaprastinti ir atnaujinti. 2005 m. spalio mėn. Komisija pradės naują etapą, apimsiantį darbo programą. Komisija paprašė valstybių narių, verslo atstovų ir piliečių pasakyti, kuriose srityse galėtų būti sumažintas biurokratizmas ir per didelis reglamentavimas. Šiuo tikslu iki gruodžio mėn. pabaigos bus paskelbta diskusija internetu:

http://ec.europa.eu/yourvoice/forms/dispatch?form=418&lang=EN

Komisija viena pati negali pasiekti geresnio reglamentavimo. Būtent dėl to iki spalio 15 d. valstybės narės pateiks savo iniciatyvas, skatinančias geresnį reglamentavimą, ką būtina atlikti vadovaujantis jų „Lisabonos nacionalinėmis reformų programomis“.

Komisijos pranešimą ir visą pasiūlymų sąrašą galima atsisiųsti iš:

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm


Side Bar