Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1189

Bryssel, 27. syyskuuta 2005

Parempi sääntely: komissio aikoo tekemänsä arvioinnin perusteella peruuttaa kolmanneksen lainsäädäntöehdotuksistaan

Komissio esittelee tänään viimeisimmät tulokset, jotka liittyvät sen käynnistämään sääntelyn parantamista koskevaan aloitteeseen. Arvioituaan 183  Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi toimittamaansa ehdotusta EU:n lainsäädännöksi komissio ilmoittaa päätöksestään poistaa niistä yli kolmannes (68 ehdotusta). Jotkin ehdotuksista eivät ole uuden kasvua ja työllisyyttä edistävän kumppanuuden (Lissabonin tavoitteiden) mukaisia tai eivät täytä sääntelyn parantamista koskevan aloitteen vaatimuksia, toiset taas ovat juuttuneet lainsäädäntöprosessin rattaisiin tai ovat yksinkertaisesti vanhentuneita. Tänään tehty päätös on vain osa komission paljon laajempaa aloitetta byrokratian ja ylisääntelyn vähentämiseksi. Päätöksellään komissio ottaa askeleen uuteen suuntaan sen varmistamiseksi, että EU:n lainsäädännön laatu myötävaikuttaa kasvua ja työllisyyttä edistävän kumppanuuden tavoitteisiin pääsemiseen. Lisäksi komissio aikoo esittää lokakuussa kauaskantoisia ehdotuksia voimassa olevan EU:n lainsäädännön yksinkertaistamiseksi. Lisätietoja, ks. MEMO/05/340.

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi seuraavaa: ”Tämä aloite todistaa komission vahvasta sitoumuksesta paremman sääntelyn puolesta. Olemme käyneet läpi kaikki lainsäädäntöehdotukset ja poistaneet ne, jotka eivät ole tarpeellisia ja joita neuvosto ja Euroopan parlamentti eivät koskaan olisi hyväksyneet. Tämä tarkoittaa, että voimme nyt keskittyä Euroopan hyvinvoinnin lisäämiseen sekä Euroopan elin- ja työolojen parantamiseen. Työsarkaa on kuitenkin edelleen, joten seuraavaksi ryhdymme arvioimaan jo voimassa olevaa lainsäädäntöä sen yksinkertaistamiseksi ja tehostamiseksi.”

Varapuheenjohtaja Günter Verheugen lisäsi seuraavaa: ”Tämä on vasta alkua. Haluamme tarttua byrokratiaan ja ylisääntelyyn kaikilla tahoilla. Onnistumme kuitenkin vain, jos myös jäsenvaltiot tekevät oman osansa. Tavoitteena ei ole ’suppeampi Eurooppa’, vaan ’parempi Eurooppa’. EU:n sääntely on tarkoituksenmukaista vain, kun se tuo lisäarvoa. Lainsäädäntö, joka ei tuo lisäarvoa, on poistettava.”

Komissio on arvioinut kaikki neuvoston ja parlamentin käsiteltäväksi toimittamansa ehdotukset, jotka ovat peräisin ajalta ennen 1. tammikuuta 2004. Kyseisiä 183:a ehdotusta tarkasteltiin seuraavien kriteerien perusteella:

  • lisäävätkö ne kilpailukykyä?
  • parantavatko ne sääntelyä?
  • onko niillä todellisia mahdollisuuksia tulla hyväksytyiksi, jos ne jätetään käsiteltäväksi?
  • ovatko ne vanhentuneita?

Kyseisistä 183:stä ehdotuksesta noin 100 oli aidosti uusia lainsäädäntöaloitteita. Loput koskivat kansainvälisiä sitoumuksia, hallinnollisia päätöksiä ja teknisiä mukautuksia – jotkin myös EU:n lainsäädännön kodifiointia ja yksinkertaistamista.

Peruutettavat 68 ehdotusta

Peruutettavat ehdotukset ovat sellaisia, jotka eivät ole Lissabonin tavoitteiden tai paremman sääntelyn periaatteiden mukaisia, eivät todennäköisesti etenisi lainsäädäntöprosessissa tai eivät objektiivisista syistä enää ole ajankohtaisia.
Esimerkkejä:

Myynninedistäminen sisämarkkinoilla
Elintarvikkeiden merkintä
Kuorma-autojen viikonloppuajokielto
Kahvin pakkauskoot

Komissio aikoo esittää talousvaikutusten analyysin viidestä ehdotuksesta, jotka se päätti säilyttää.

Esimerkkejä:

Jätteiden siirto

Ilmailualan liikkuvaa kalustoa koskevan yleissopimuksen allekirjoittaminen

Arvonlisävero ja hallinnollinen yhteistyö matkatoimistoalalla

Loput 109 ehdotusta pidetään voimassa. Ne tuovat eurooppalaista lisäarvoa, ja osa niistä on Lissabonin tavoitteiden mukaisia, kuten kodifiointiehdotukset sääntelyn parantamiseksi, tai ne ovat puhtaasti teknisiä tai hallinnollisia.

Optista säteilyä koskevasta ehdotuksesta komissio totesi arvioinnin perusteella, että siitä olisi poistettava työntekijöiden altistumista auringonsäteilylle käsittelevät kohdat.

Tilapäistä henkilöstöä koskevaa ehdotusta komissio aikoo käsitellä uudelleen ottaen huomioon keskustelut, joita vastaisuudessa käydään muista ehdotuksista.

Käsiteltäväksi toimitettujen ehdotusten peruuttaminen liittyy joissakin tapauksissa yleiseen poliittiseen uudelleentarkasteluun tai aikomukseen arvioida kyseisiä ehdotuksia uudelleen ottamalla huomioon uudet poliittiset tekijät ja kattava vaikutustenarviointi.

Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen sitoumusten mukaisesti komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ennen kuin se peruuttaa ehdotuksensa virallisesti.

Seuraava askel
Komission toimet sääntelyn parantamiseksi kohdistuvat nyt voimassa olevan 80 000 -sivuisen EU:n lainsäädännön yksinkertaistamiseen ja ajantasaistamiseen. Komissio aikoo käynnistää lokakuussa 2005 uuden vaiheen, johon kuuluu muun muassa työohjelma. Komissio on pyytänyt jäsenvaltioita, yrityksiä ja kansalaisia ilmoittamaan näkemyksensä siitä, miltä osin byrokratiaa ja ylisääntelyä olisi vielä vähennettävä. Asiaa koskeva Internet-kuuleminen jatkuu joulukuun loppuun saakka osoitteessa:

http://ec.europa.eu/yourvoice/forms/dispatch?userstate=checked&form=418&lang=FI

Komissio ei voi parantaa sääntelyä yksin. Tästä syystä jäsenvaltiot esittävät omat parempaa sääntelyä koskevat aloitteensa 15. lokakuuta mennessä Lissabonin tavoitteeseen liittyvien kansallisten uudistusohjelmien mukaisesti.
Komission tiedonanto ja luettelo kaikista peruutettavista ehdotuksista ovat saatavilla osoittessa:

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm


Side Bar