Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1189

Brüssel, 27. september 2005

Parem õiguskorraldus: komisjon võtab tagasi kolmandiku läbivaadatud ettepanekutest

Euroopa Komisjoni parema õiguskorralduse algatus on nüüd andnud tulemusi. Pärast 183 ELi õigusaktide ettepaneku läbivaatamist, mille menetlus oli Euroopa Parlamendis ja nõukogus veel pooleli, otsustas komisjon enam kui kolmandiku neist (68) kõrvale jätta. Mõned ettepanekud olid vastuolus majanduskasvu soodustamist ja töökohtade loomist käsitleva uue partnerluse eesmärkidega (Lissabon) või ei vastanud parema õiguskorralduse nõuetele. Ülejäänud aga ei edendanud õigusloomet või olid lihtsalt aegunud. Praegune otsus on ainult üks osa komisjoni ulatuslikumast algatusest vähendada bürokraatiat ja ülekorraldamist. Komisjon püüab selle muudatusega tagada, et Euroopa õigusaktide kvaliteet aitaks saavutada majanduskasvu soodustamist ja töökohtade loomist käsitleva algatuse eesmärke. Järgmise sammuna esitab komisjon oktoobris laiaulatuslikud ettepanekud, et lihtsustada kehtivaid ELi õigusakte. Täpsema ülevaate saamiseks vt MEMO/05/340.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso: „See algatus näitab, et komisjon püüdleb kindlalt parema õigusloome poole. Me oleme vaadanud läbi kõik menetluses olevad õigusaktid ja jätnud kõrvale need, mida me ei vaja või millega nõukogu ja parlament ei oleks kunagi nõus olnud. See tähendab, et me saame oma jõupingutused suunata Euroopa jõukuse suurendamisele ning muuta Euroopa kohaks, kus on hea elada ja töötada. Kuid meil on veel lai tööpõld ees ning järgmiseks vaatame läbi ka juba jõus olevad õigusaktid, et muuta need lihtsamaks ja tõhusamaks.“

Asepresident Günter Verheugen lisas: „See on alles algus. Hakkame võitlema bürokraatia ja ülekorraldamisega igal tasandil. Kuid see õnnestub üksnes siis, kui kõik liikmesriigid annavad oma panuse. Eesmärgiks ei ole Euroopa õiguskorralduse vähendamine, vaid parandamine. ELi õiguskorraldus on vajalik siis, kui see lisab väärtust; kui aga mitte, siis jätame selle kõrvale.“

Komisjon on läbi vaadanud kõik komisjoni ettepanekud, mis on esitatud nõukogule ja parlamendile enne 1. jaanuari 2004. See tähendab, et 183 ettepanekut vaadati põhjalikult läbi järgmiste kriteeriumide alusel.

  • Kas need aitaksid suurendada konkurentsivõimet?
  • Kas need parandaksid õiguskorraldust?
  • Kas need võetaks kunagi vastu, kui nad menetlusse jääksid?
  • Kas need on aegunud?

Nendest 183 ettepanekust kujutavad umbes 100 endast tõeliselt uusi seadusloomealgatusi, ülejäänud on aga seotud rahvusvaheliste kohustuste, haldusotsuste, tehniliste kohanduste ning mõnel juhul ka ELi õigusaktide kodifitseerimise ja lihtsustamisega.

68 ettepanekut võetakse tagasi

Need ettepanekud olid vastuolus Lissaboni strateegiaga või parema õiguskorralduse kriteeriumidega ning tõenäoliselt ei edendaks need õigusloomet või ei oleks objektiivsetel põhjustel enam aktuaalsed.
Näiteid:

müügi edendamine siseturul
toiduainete märgistamine
veoautode sõidukeeld nädalavahetusel
pakendisuurused kohvi puhul

Viie ettepaneku kohta, mille komisjon otsustas alles jätta, esitab komisjon majandusliku mõju analüüsi.

Näiteid:

jäätmevedu

õhusõidukite liikuvaid seadmeid käsitleva konventsiooni allakirjutamine

käibemaks ja halduskoostöö reisibüroode tegevuses

Ülejäänud 109 ettepanekut jäävad jõusse. Need annavad Euroopale lisaväärtust ja nende hulgas on Lissaboni strateegiat toetavaid ettepanekuid, näiteks kodifitseerimisettepanekud paremaks õiguskorralduseks, samuti puhtalt tehnilisi, näiteks haldusalaseid ettepanekuid.

Läbivaatamise tulemusel on komisjon jõudnud järeldusele, et optilise kiirguse ettepaneku aspektid, mis käsitlevad töötajate kokkupuudet päikesevalgusega, tuleks välja jätta.

Ajutiste töötajate ettepaneku puhul kaalub komisjon ettepanekut uuesti, võttes arvesse tulevasi arutelusid seoses teiste ettepanekutega.

Menetluses olevate ettepanekute tagasivõtmine toimub mõnel juhul üldise poliitikate läbivaatamise raamistikus või kavatsusena ettepanekud üle vaadata, pidades silmas uusi poliitikate elemente ja üldist mõjuhinnangut.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelisi suhteid käsitleva raamkokkuleppe kohustustega annab komisjon ettepanekute tagasivõtmisest parlamendile ja nõukogule eelnevalt teada.

Järgmised sammud
Komisjoni parema õiguskorralduse alased jõupingutused on nüüd suunatud kehtivate ELi õigusaktide 80 000 lehekülje lihtsustamisele ja kaasajastamisele. Komisjon algatab 2005. aasta oktoobris uue etapi, mis hõlmab ka tööprogrammi. Komisjon on küsinud liikmesriikide, ettevõtete ja kodanike arvamust, kus saaks bürokraatiat ja ülekorraldamist kärpida. Internetis kestab sel teemal arutelu kuni detsembri lõpuni aadressil:

http://ec.europa.eu/yourvoice/forms/dispatch?form=418&lang=EN

Komisjon ei suuda paremat õiguskorraldust saavutada üksinda. Seepärast esitavad liikmesriigid oma parema õiguskorralduse algatused 15. oktoobriks vastavalt siseriiklikele Lissaboni reformikavadele.
Komisjoni teatis ja tagasi võetavate ettepanekute täielik nimekiri on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm


Side Bar