Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1189

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2005

Βελτίωση της νομοθεσίας: η Επιτροπή προτίθεται να αποσύρει το ένα τρίτο των προτάσεων που εξετάστηκαν

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε περισσότερα αποτελέσματα όσο αφορά την πρωτοβουλία της για βελτίωση της νομοθεσίας. Αφού εξέτασε 183 προτάσεις ευρωπαϊκής νομοθεσίας που εκκρεμούσαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η Επιτροπή αποφάσισε να ανακοινώσει την απόσυρση περισσοτέρων από το ένα τρίτο (69). Ορισμένες από τις προτάσεις δεν ήταν συμβατές με τους στόχους της νέας εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση (Λισσαβώνα) ή δεν πληρούσαν τα πρότυπα για τη καλύτερη νομοθεσία. Άλλες δεν σημείωναν πρόοδο στο επίπεδο της νομοθετικής διαδικασίας ή ήταν απλώς απαρχαιωμένες. Η σημερινή απόφαση εντάσσεται σε μια πολύ ευρύτερη πρωτοβουλία για τη μείωση της γραφειοκρατίας και της υπερβολικής ρύθμισης. Το εγχείρημα αυτό αποτελεί ένα βήμα με το οποίο η Επιτροπή επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η ποιότητα της νομοθεσίας στην Ευρώπη προωθεί τους στόχους της εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Το επόμενο βήμα θα είναι η υποβολή εκ μέρους της Επιτροπής, τον Οκτώβριο, προτάσεων μεγάλης εμβέλειας για την απλούστευση της υπάρχουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΜΕΜΟ/05/340.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Barroso δήλωσε: «Η πρωτοβουλία αυτή δείχνει ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει ισχυρή δέσμευση για την παραγωγή καλύτερης νομοθεσίας. Εξετάσαμε όλες τις προτάσεις που βρίσκονταν επί τάπητος και αποσύραμε αυτές που δεν χρειαζόμασταν ή αυτές για τις οποίες το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν επρόκειτο να συμφωνήσουν ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να επικεντρωθούμε στο να προαγάγουμε την ευημερία της Ευρώπης και να κάνουμε την Ευρώπη έναν καλύτερο χώρο για να εργαζόμαστε και να ζούμε. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, γι’ αυτό, στη συνέχεια, θα εξετάσουμε την ήδη ισχύουσα νομοθεσία με στόχο να την απλουστεύσουμε και να την κάνουμε πιο αποτελεσματική.»

Ο αντιπρόεδρος Günter Verheugen πρόσθεσε: «Αυτή είναι μόνο η αρχή. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη γραφειοκρατία και την υπερβολική ρύθμιση σε όλα τα μέτωπα. Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν συμβάλουν στην προσπάθεια και τα κράτη μέλη. Σκοπός του εγχειρήματος δεν είναι να έχουμε λιγότερη, αλλά καλύτερη, Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή ρύθμιση έχει νόημα όταν συνεπάγεται προστιθέμενη αξία - όταν αυτό δεν συμβαίνει, θα την καταργούμε.»

Η Επιτροπή εξέτασε όλες τις προτάσεις που είχε υποβάλει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004 και εκκρεμούσαν ενώπιον του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι 183 προτάσεις εξετάστηκαν με βάση ορισμένα κριτήρια.

- Θα μπορούσαν να προαγάγουν την ανταγωνιστικότητα;

- Θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη νομοθεσία;

- Είναι ρεαλιστικά πιθανό να εγκριθούν εάν παραμείνουν επί τάπητος;

- Μήπως είναι απαρχαιωμένες;

Από αυτές τις 183 προτάσεις, οι 100 περίπου αποτελούν πραγματικά νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν διεθνείς υποχρεώσεις, διοικητικές αποφάσεις, τεχνικές προσαρμογές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελούν κωδικοποίηση ή απλούστευση ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Θα αποσυρθούν 68 προτάσεις.

Κρίθηκε ότι δεν ήταν συμβατές με τους στόχους της Λισσαβώνας ή τα κριτήρια για καλύτερη νομοθεσία, ότι είναι απίθανο να σημειώσουν πρόοδο στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας ή ότι δεν ήταν πλέον επίκαιρες για αντικειμενικούς λόγους.

Παραδείγματα:

ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις για το επαγγελματικό πετρέλαιο
προώθηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά
επισήμανση των τροφίμων
απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών το Σαββατοκύριακο

Για πέντε προτάσεις που η Επιτροπή αποφάσισε να διατηρήσει, θα υποβάλει ανάλυση οικονομικών επιπτώσεων.

Παραδείγματα:

Μεταφορά αποβλήτων

Υπογραφή σύμβασης για τον κινητό εξοπλισμό αεροσκαφών

ΦΠΑ και διοικητική συνεργασία για ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Οι άλλες 109 προτάσεις θα διατηρηθούν. Παρέχουν προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και περιλαμβάνουν προτάσεις που προάγουν τους στόχους της Λισσαβώνας, όπως οι προτάσεις κωδικοποίησης για βελτίωση της νομοθεσίας, ή είναι αμιγώς τεχνικές προτάσεις, π.χ. διοικητικού χαρακτήρα.

Όσον αφορά την πρόταση για τις οπτικές ακτινοβολίες, η εξέταση οδήγησε την Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι πρέπει να απαλειφθούν οι πτυχές που αφορούν την έκθεση των εργαζομένων στο ηλιακό φως.

Όσον αφορά την πρόταση για τους εργαζόμενους μέσω εταιρείας προσωρινής εργασίας, η Επιτροπή θα την επανεξετάσει στο πλαίσιο των μελλοντικών συζητήσεων σχετικά με άλλες προτάσεις.

Η απόσυρση των προτάσεων που εκκρεμούν εντάσσεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, στο πλαίσιο της γενικής αναθεώρησης των πολιτικών ή πραγματοποιείται με στόχο την επανεξέταση των προτάσεων υπό το φως νέων στοιχείων πολιτικής και μιας σφαιρικής αξιολόγησης των επιπτώσεων.

Με βάση με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, η Επιτροπή ενημερώνει εκ των προτέρων το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν αποσύρει επισήμως τις προτάσεις της.

Τα επόμενα βήματα
Οι προσπάθειες της Επιτροπής για βελτίωση της νομοθεσίας θα εστιαστούν τώρα στην απλούστευση και την ενημέρωση της υπάρχουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αριθμεί 80.000 σελίδες. Η Επιτροπή θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2005 μια νέα φάση της διαδικασίας, η οποία θα περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα εργασίας. Η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να την πληροφορήσουν σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να περικοπεί η γραφειοκρατία και η υπερβολική ρύθμιση. Έως τα τέλη Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/yourvoice/forms/dispatch?form=418&lang=EN

Η Επιτροπή δεν μπορεί από μόνη της να επιτύχει τη βελτίωση της νομοθεσίας. Για το λόγο αυτό τα κράτη μέλη θα υποβάλουν τις πρωτοβουλίες τους για την προώθηση του στόχου αυτού έως τις 15 Οκτωβρίου, όπως ορίζεται στα «εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα στο πλαίσιο της Λισσαβώνας».
Η ανακοίνωση της Επιτροπής και ο πλήρης κατάλογος των προτάσεων που αποσύρονται βρίσκονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm


Side Bar