Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1189

Bruxelles, den 27. september 2005

Bedre lovgivning: Kommissionen påtænker at trække en tredjedel af screenede forslag tilbage

I dag kan Kommissionen præsentere de sidste nye resultater af sin indsats for at forbedre lovgivningskvaliteten. Efter at have screenet 183 forslag til EU-lovgivning, som var forelagt Europa-Parlamentet og Rådet, har Kommissionen besluttet at meddele, at den agter at kassere mere end en tredjedel (68). Nogle af forslagene er uforenelige med målene for det nye partnerskab for vækst og beskæftigelse (Lissabon) eller opfylder ikke standarderne for bedre lovgivning. Andre er gået i stå i lovgivningsprocessen eller er simpelthen ikke længere aktuelle. Den beslutning, Kommissionen har truffet i dag, er blot et led i det meget bredere initiativ, der går ud på at gøre op med bureaukratiske processer og overregulering. Kommissionen vil, at lovgivningskvaliteten i EU bidrager til at fremme de mål, der er opstillet for partnerskabet for vækst og beskæftigelse. Denne beslutning er et skridt i den retning. Som et næste skridt vil Kommissionen i oktober fremlægge vidtrækkende forslag til forenkling af den eksisterende EU-lovgivning. Yderligere oplysninger herom, se MEMO/05/340.

Formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, udtaler i den anledning: "Dette initiativ viser, at Kommissionen er fast besluttet på, at vores lovgivning skal blive bedre. Vi har set på alt, hvad der lå på bordet, og har fjernet det, vi ikke har brug for, og det, som Europa-Parlamentet og Rådet aldrig ville have accepteret. Det betyder, at vi nu kan koncentrere os om at skabe fremgang i Europa og om at gøre Europa til et bedre sted at leve og arbejde. Men der ligger stadig arbejde og venter på os, så det næste bliver at se på den lovgivning, der allerede er i kraft, og gøre den enklere og mere effektiv."

Næstformand Günter Verheugen tilføjer: "Dette er kun begyndelsen. Vi vil angribe bureaukrati og overregulering på alle fronter. Det kan kun lykkes, hvis medlemsstaterne også gør deres del af arbejdet. Det handler absolut ikke om mindre Europa, men om et bedre Europa. EU-lovgivning giver mening, når den tilføjer noget ekstra - men når den ikke gør det, så skrotter vi den."

Kommissionen har screenet alle forslag fra før 1. januar 2004, som er forelagt Europa-Parlamentet og Rådet, men endnu ikke vedtaget. Dette betød, at 183 forslag blev gået grundigt efter i sømmene ud fra følgende kriterier.

  • Ville de kunne bidrage til at forbedre konkurrenceevnen?
  • Ville de indebære en forbedring af lovgivningen?
  • Var der en realistisk mulighed for, at de ville blive vedtaget, hvis de ikke blev taget af bordet?
  • Var de stadig aktuelle?

Af disse 183 forslag var der cirka 100, som reelt var nye lovgivningsinitiativer. De øvrige udsprang af internationale forpligtelser eller administrative beslutninger eller havde med teknisk tilpasning og i nogle tilfælde med kodificering og forenkling af EU-lovgivningen at gøre.

68 forslag tages af bordet

Disse forslag fandtes ikke at være forenelige med Lissabon-målene eller kriterierne for bedre lovgivning, de ville efter al sandsynlighed ikke kunne komme videre i lovgivningsprocessen, eller de var af objektive årsager ikke længere aktuelle.
Eksempler:

Fremme af salg i det indre marked
Mærkning af fødevarer
Weekendkørselsforbud for lastbiler
Pakningsstørrelser for kaffe

Kommissionen har besluttet at fastholde fem forslag. For disse vil den forelægge økonomiske konsekvensanalyser.

Eksempler:

Overførsel af affald

Indgåelse af konventionen om mobilt udstyr til fly

Moms og administrativt samarbejde for rejsebureauer

De resterende 109 forslag opretholdes. De tilføjer en europæisk dimension og omfatter forslag, der understøtter Lissabon-målene, f.eks. forslaget om kodificering for bedre lovgivning, eller de er af rent teknisk karakter, f.eks. administrative.

På baggrund af screeningen konkluderede Kommissionen desuden, at de dele af forslaget om optisk stråling, der drejer sig om arbejdstagernes udsættelse for solens stråler, skulle udgå.

Kommissionen vil tage forslaget om vikaransatte op til fornyet overvejelse på baggrund af kommende drøftelser om andre forslag.

Endnu ikke færdigbehandlede forslag vil i nogle tilfælde blive trukket tilbage som led i en generel revision af de aktuelle politikker eller med henblik på at genoverveje forslagene i lyset af nye problemstillinger i forbindelse med de pågældende politikker og en omfattende konsekvensanalyse.

Som aftalt i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen giver Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet forhåndsmeddelelse, inden den formelt trækker sine forslag tilbage.

Næste skridt
Kommissionens bedre lovgivningsinitiativ vil nu fokusere på forenkling og opdatering af de eksisterende 80 000 sider EU-lovgivning. I oktober 2005 tager Kommissionen fat på en ny fase, der bl.a. omfatter et arbejdsprogram. Kommissionen har appelleret til medlemsstaterne, erhvervslivet og borgerne for at høre, hvor de mener, bureaukratiet og overreguleringen kan begrænses. En internethøring om dette spørgsmål kører indtil udgangen af december på:

http://ec.europa.eu/yourvoice/forms/dispatch?form=418&lang=EN

Kommissionen kan ikke forbedre lovgivningen alene. Medlemsstaterne vil derfor forelægge deres initiativer til bedre lovgivning inden den 15. oktober, sådan som de har forpligtet sig til i deres "nationale Lissabon-reformprogrammer".
Kommissionens meddelelse og den fuldstændige liste over forslag, der trækkes tilbage, findes på:

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm


Side Bar