Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1189

V Bruselu dne 27. září 2005

Zlepšení právní úpravy: Komise má v úmyslu stáhnout třetinu přezkoumaných návrhů

Evropská komise dnes představila další výsledky své iniciativy zaměřené na zlepšování právní úpravy. Po přezkoumání 183 návrhů právních předpisů EU, které byly dříve předloženy Evropskému parlamentu a Radě, se Komise rozhodla oznámit, že více než třetinu z nich (68) zruší. Některé z těchto návrhů nejsou v souladu s cíli nového partnerství pro růst a zaměstnanost dohodnutého v Lisabonu nebo nesplňují standardy, kterými by se mělo řídit zlepšování právní úpravy. Jiné zase nepostupují legislativním procesem nebo jsou již zastaralé. Dnešní rozhodnutí je jen částí mnohem širší iniciativy Komise k odstraňování byrokracie a nadměrné regulace. Toto opatření představuje podstatnou změnu ve způsobu, jakým se Komise snaží zajistit, aby kvalita právních předpisů v Evropě podporovala cíle partnerství pro růst a zaměstnanost. V říjnu pak Komise předloží dalekosáhlé návrhy na zjednodušení platných právních předpisů. Další informace naleznete ve zprávě MEMO/05/340.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso uvedl: „Z této iniciativy je patrné, že je Komise pevně odhodlána vytvářet lepší právní předpisy. Prostudovali jsme všechny předložené návrhy a odstranili jsme ty, které nepotřebujeme a které by Rada a Parlament nikdy neodsouhlasily. To znamená, že můžeme své úsilí zaměřit na zvyšování evropské prosperity a zlepšování podmínek pro život a práci v Evropě. Stojí však před námi ještě další úkoly – v následující fázi se zaměříme na již platné právní předpisy, abychom je mohli zjednodušit a zvýšit jejich účinnost.“

Místopředseda Günter Verheugen dodal: „Toto je pouze začátek. Chceme se vypořádat s byrokracií a nadměrnou regulací na všech frontách. Tato snaha však bude úspěšná pouze tehdy, pokud k ní přispějí i členské státy. Cílem této iniciativy není „méně Evropy“, ale „lepší Evropa“. Právní předpisy EU mají smysl v oblastech, kde vytvářejí přidanou hodnotu – kde tomu tak však není, tam je zrušíme.“

Komise přezkoumala všechny návrhy Komise, které byly předloženy Radě a Parlamentu a pocházejí z období před 1. lednem 2004. To znamená, že bylo 183 návrhů prověřeno na základě tohoto souboru měřítek:

  • Přispěly by ke konkurenceschopnosti?
  • Zlepšily by právní úpravu?
  • Měly by reálnou šanci na přijetí, pokud by se o nich dále jednalo?
  • Jsou již zastaralé?

Mezi uvedenými 183 návrhy je 100 skutečně nových legislativních iniciativ, zatímco ostatní návrhy souvisejí s mezinárodními závazky, správními rozhodnutími, technickým přizpůsobením a v několika případech s kodifikací a zjednodušováním právních předpisů EU.

Celkem 68 návrhů bude staženo

Zjistilo se, že tyto návrhy nejsou v souladu s lisabonskými kritérii a kritérii zlepšování právní úpravy, žne pravděpodobně nepostoupí v legislativním procesu nebo že již z objektivních důvodů nejsou aktuální.
Příklady:

podpora prodeje na vnitřním trhu
označování potravin
zákaz jízdy nákladních automobilů o víkendech
velikosti balení kávy

U pěti návrhů, které se Komise rozhodla zachovat, předloží analýzu hospodářských dopadů.

Příklady:

přeprava odpadů

podepsání úmluvy o leteckých mobilních zařízeních

DPH a správní spolupráce v případě cestovních kanceláří

Zbývajících 109 návrhů bude zachováno. Vytvářejí totiž evropskou přidanou hodnotu a zahrnují návrhy, které podporují lisabonskou strategii, například kodifikační návrhy ke zlepšování právní úpravy, nebo se jedná o čistě technické návrhy, například správní povahy.

Pokud jde o návrh o optických zářeních, došla Komise v návaznosti na uvedené přezkoumání rovněž k závěru, že je třeba zrušit ty aspekty, které se týkají vystavení pracovníků slunečnímu záření.

Co se týče návrhu o dočasných pracovnících, Komise jej znovu zváží s ohledem na budoucí jednání o dalších návrzích.

Ke stažení návrhů, které se nacházejí v legislativním procesu, dojde v některých případech v rámci celkového přezkumu politik nebo s cílem znovu zvážit návrhy ve světle nových prvků politiky a hloubkového hodnocení dopadů.

V souladu se závazky obsaženými v Rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí informuje Komise Parlament a Radu před tím, než své návrhy formálně stáhne.

Další kroky
Úsilí Komise v oblasti zlepšování právní úpravy se nyní zaměří na zjednodušení a aktualizaci platného souboru právních předpisů EU, který čítá 80 000 stran. V říjnu 2005 zahájí Komise novou fázi, jejíž součástí bude pracovní program. Komise požádala členské státy, hospodářské subjekty a občany, aby jí sdělili, kde je možné odbourat byrokracii a nadměrnou regulaci. Do konce prosince bude k této věci probíhat internetová konzultace na adrese:

http://ec.europa.eu/yourvoice/forms/dispatch?form=418&lang=CS

Komise nemůže právní úpravu zlepšit sama. Proto členské státy představí do 15. října své vlastní iniciativy podporující zlepšování právní úpravy, jak to vyžadují jejich programy vnitrostátní reformy v rámci lisabonské strategie.
Sdělení Komise a úplný seznam návrhů, které budou staženy, je dispozici na:

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm


Side Bar