Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1171

Bryssel den 21 september 2005

Europeiska kommissionen redogör för sina planer för det kommande forskningsprogrammet

Europeiska kommissionen redogör i dag i detalj för sitt förslag till nytt program för hur forskning och utveckling ska finansieras under perioden 2007–2013. Genom de särskilda program som kommissionen nu föreslår genomförs de allmänna principer som kommissionen lade fram i april 2005 i det så kallade sjunde ramprogrammet, som består av fyra huvudområden: Samarbete, Idéer, Människor och Kapacitet. Dessa program kommer att diskuteras i Europaparlamentet innan rådet fattar beslut.

“Europa behöver en stabil ram för sin forskning från och med 2007”, säger Janez Potočnik, kommissionsledamot med ansvar för vetenskap och forskning. “Vårt förslag har utformats med hänsyn till Europas framtida behov. Det viktiga är nu att avsätta tillräckliga resurser för att nå målen, dvs. att öka Europas konkurrenskraft och förbättra livskvaliteten för medborgarna.” Kommissionen kommer att göra allt den kan för att vara redo att genomföra programmen så snart lagstiftningsarbetet har slutförts.

De fyra viktigaste särskilda programmen som föreslås i dag är följande:

Samarbete: Syftet med programmet Samarbete är att EU ska uppnå en ledande ställning inom centrala vetenskapliga och tekniska områden genom stöd till samarbete mellan universitet, industri, forskningscenter och offentliga myndigheter i hela Europeiska unionen och även med resten av världen. De nio teman som föreslås[1] motsvarar de viktigaste områdena för vetenskapliga och tekniska framsteg där spetsforskningen måste förbättras för att kunna anta sociala, ekonomiska, miljömässiga och industriella utmaningar i Europa.

Idéer: Genom programmet Idéer kommer det att inrättas ett europeiskt forskningsråd, ett alleuropeiskt organ som ska stödja verkligt kreativa vetenskapsmän, ingenjörer och forskare. Deras nyfikenhet och kunskapstörst kommer sannolikt att leda till oförutsägbara och sensationella upptäckter som kan ge oss ny förståelse för omvärlden och öppna nya framtidsperspektiv för teknisk utveckling och på så sätt lösa varaktiga sociala och miljömässiga problem.

Människor: Syftet med programmet Människor är att kvantitativt och kvalitativt förbättra de mänskliga resurser som står till förfogande för vetenskap och forskning i Europa. Programmet ska uppmuntra människor att inleda en karriär och fortsätta som forskare, få forskare att stanna kvar i Europa och locka de bästa hjärnorna till Europa.

Kapacitet: Det särskilda programmet Kapacitet kommer att öka forsknings- och innovationskapaciteten i hela Europa. Det omfattar t. ex. stöd till ny forskningsinfrastruktur, till små och medelstora företag, till utveckling av så kallade kunskapsregioner, till att frigöra forskningspotential i EU:s konvergensregioner och yttersta randområden och till att förbättra vetenskapens ställning i samhället.

Kommissionen har dessutom antagit ett program med riktlinjer för den forskning som bedrivs inom generaldirektoratet Gemensamma forskningscentret. Syftet med det programmet är att förbättra forskningscentrets möjligheter att ge väl underbyggt vetenskapligt och tekniskt stöd till kommissionens avdelningar och till medlemsstaterna så att de på lämpligt sätt kan bemöta nya kriser, nödsituationer och viktiga politiska händelseförlopp.

Senare under året kommer Europeiska kommissionen att lägga fram ett förslag till regler för deltagande i de olika särskilda programmen. Dessa förslag är viktiga för kommissionen i dess strävan att förenkla och göra programmen lättförståeliga och mer lättillgängliga för användarna. Dagens förslag går redan delvis i den riktningen eftersom det är uppbyggt på ett enkelt och tydligt sätt och antalet finansieringsmöjligheter är färre.

Länk till GD Forsknings hemsida:

http://ec.europa.eu/research/

http://ec.europa.eu/research/future/index_en.cfm

Länk till GD Gemensamma forskningscentrets hemsida:

http://www.jrc.ec.europa.eu

+ MEMO/05/335 – MEMO/05/336


[1] Hälsa; Livsmedel, jordbruk och bioteknik; Informations- och kommunikationsteknik; Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik; Energi; Miljö (inbegripet klimatförändringar); Transport (inbegripet flygteknik); Samhällsvetenskap och humaniora; Säkerhets- och rymdforskning.


Side Bar