Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1171

Brusel, 21. septembra 2005

Európska komisia rozvíja plán budúceho výskumného programu

Európska komisia dnes vymedzila podrobnosti svojho návrhu nového programu na financovanie výskumu a rozvoja v období rokov 2007 až 2013. Prostredníctvom špecifických programov navrhovaných Komisiou sa zavádza do života rozsiahly koncept známy ako siedmy rámcový program, ktorý Komisia navrhla v apríli 2005 a ktorý pozostáva zo štyroch hlavných prvkov: Spolupráca, Myšlienky, Ľudia a Kapacity. O týchto prvkoch sa bude rokovať v Európskom parlamente pred tým, ako sa o nich rozhodne v Rade.

Európsky komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik vyhlásil, že „Európa potrebuje pevný rámec pre svoj výskum od roku 2007“. „Cieľom nášho návrhu je poskytnúť Európe to, čo si vyžaduje jej budúcnosť. Teraz je dôležité vyčleniť dostatočné množstvo finančných prostriedkov, aby sa umožnilo dosiahnuť výsledky tohto projektu v podobe väčšej konkurencieschopnosti Európy a lepšej kvality života jej občanov. Komisia podnikne všetky možné kroky, aby sa uistila, že po ukončení legislatívneho procesu budeme pripravení realizovať tieto programy."

V súčasnosti sa navrhujú tieto štyri hlavné špecifické programy:

Spolupráca: Cieľom programu Spolupráca je získať vedúce postavenie v kľúčových vedeckých a technologických oblastiach podporovaním spolupráce medzi univerzitami, výrobnými odvetviami, výskumnými centrami a verejnými orgánmi v rámci Európskej únie, ako aj ostatného sveta. Deväť navrhovaných tém[1] zodpovedá hlavným oblastiam pokroku v poznaní a technológiách, v ktorých je potrebné posilniť výskum na špičkovej úrovni v záujme riešenia európskych sociálnych, hospodárskych, environmentálnych a priemyselných výziev.

Myšlienky: Na základe programu Myšlienky sa zriadi Európska výskumná rada ako celoeurópsky mechanizmus na podporu skutočne tvorivých vedcov, technikov a akademických pracovníkov. S najväčšou pravdepodobnosťou je možné očakávať, že ich zvedavosť a smäd po vedomostiach prinesú nepredvídateľné a úžasné objavy, ktoré môžu zmeniť ľudské chápanie a otvoriť nové obzory pre technologický pokrok a riešenie pretrvávajúcich sociálnych a environmentálnych problémov.

Ľudia: Program Ľudia je zameraný na kvalitatívne a kvantitatívne posilňovanie ľudských zdrojov, s ktorými je možné počítať v oblasti vedy a výskumu v Európe. Účelom tohto programu bude podnecovať ľudí k tomu, aby sa vydali na výskumnú dráhu a ďalej ju rozvíjali, povzbudzovať výskumných pracovníkov, aby zostávali v Európe a prilákať do Európy najlepšie mozgy.

Kapacity: Prostredníctvom špecifického programu Kapacity sa bude zväčšovať výskumná a inovačná kapacita v celej Európe. To sa má dosiahnuť takými prostriedkami ako nová výskumná infraštruktúra, podpora malých a stredných podnikov, rozvoj „regiónov vedomostí“, uvoľňovanie výskumného potenciálu v konvergenčných a najvzdialenejších regiónoch a zlepšovanie postavenia vedy v spoločnosti.

Komisia tiež prijala program vymedzujúci budúce smerovanie jej vlastných výskumných kapacít v rámci generálneho riaditeľstva Spoločné výskumné centrum. Týmto programom sa posilní schopnosť Spoločného výskumného centra poskytovať riadnu vedeckú a technickú podporu útvarom Komisie a členským štátom, aby mohli zodpovedajúcim spôsobom reagovať na nové výzvy, ktoré prinášajú krízy, núdzové situácie a hlavné oblasti rozvoja politiky.

Neskôr v tomto roku pripraví Komisia návrh týkajúci sa pravidiel účasti na rôznych špecifických programoch. Tieto návrhy budú mať význam z hľadiska snáh Komisie o zjednodušovanie, ktoré sú zamerané na lepšie sprístupnenie a zrozumiteľnosť programu pre jeho používateľov. Už dnešný návrh sa vďaka svojej jednoduchej a jasnej výstavbe a zníženiu počtu druhov nástrojov financovania vydal týmto smerom.
Prepojenie na webovú stránku Generálneho riaditeľstva pre výskum:
http://ec.europa.eu/research/
http://ec.europa.eu/research/future/index_en.cfm

Prepojenie na webovú stránku Spoločného výskumného centra generálneho riaditeľstva:
http://www.jrc.ec.europa.eu

+ MEMO/05/335MEMO/05/336


[1] Zdravotníctvo, poľnohospodársko-potravinový sektor a biotechnológia, informačné a komunikačné technológie, nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie, energetika, životné prostredie vrátane klimatických zmien, doprava vrátane aeronautiky, socioekonomické a humanitné vedy, bezpečnosť a vesmír.


Side Bar