Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1171

Bruksela, dnia 21 września 2005 r.

Komisja Europejska przedstawia plany przyszłego programu badawczego

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska określiła szczegóły swojej propozycji nowego programu finansowania badań i rozwoju w latach 2007-2013. Programy szczegółowe zaproponowane przez Komisję wprowadzają w życie szeroki ogólny plan zaproponowany przez Komisję w kwietniu 2005 roku, znany jako siódmy program ramowy, składający się z czterech głównych części: Współpraca, Pomysły, Ludzie i Możliwości. Będą one przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim przed podjęciem decyzji w ich sprawie przez Radę.

Europa potrzebuje solidnych ram dla prowadzenia badań od roku 2007” powiedział Janez Potočnik, Komisarz ds. nauki i badań naukowych. „Nasza propozycja ma sprostać potrzebom Europy w przyszłości. W chwili obecnej ważne jest przyznanie wystarczających funduszy, aby umożliwić temu projektowi osiągnięcie swojego celu, którym jest większa konkurencyjność dla Europy i lepsza jakość życia jej obywateli. Komisja podejmie wszystkie możliwe kroki, aby programy mogły być realizowane w chwili zakończenia procesu legislacyjnego.

Cztery główne programy szczegółowe zaproponowane w dniu dzisiejszym to:

Współpraca: Program szczegółowy „Współpraca” powinien umożliwić zajęcie czołowej pozycji w kluczowych obszarach nauki i technologii poprzez wspieranie współpracy między uniwersytetami, przemysłem, ośrodkami badawczymi i władzami publicznymi w całej Unii Europejskiej, jak również z resztą świata. Dziewięć proponowanych tematów[1] odpowiada głównym dziedzinom postępu wiedzy i technologii, w których należy wzmocnić jakość badań naukowych, tak aby sprostać wyzwaniom natury społecznej, gospodarczej, przemysłowej oraz w zakresie środowiska w Europie.

Pomysły: Program „Pomysły” ustanowi Europejską Radę ds. Badań Naukowych, paneuropejski mechanizm mający na celu wspieranie prawdziwie twórczych naukowców, inżynierów i uczonych. Ich ciekawość i głód wiedzy pozwalają spodziewać się nieoczekiwanych i spektakularnych odkryć, które mogą zmienić nasz sposób myślenia, otworzyć nowe perspektywy postępu technologicznego oraz pomóc w rozwiązaniu trwałych problemów społecznych bądź w zakresie środowiska.

Ludzie: Program „Ludzie” udzieli wsparcia na rzecz zasobów ludzkich w nauce i badaniach w Europie, zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym. Program powinien skłaniać do wybierania kariery naukowej i zachęcać naukowców do pozostania w Europie oraz przyciągnąć najzdolniejsze umysły na kontynent.

Możliwości: Program „Możliwości” zwiększy możliwości badawcze i innowacyjne w całej Europie. Zawiera on takie elementy jak nową infrastrukturę badawczą, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, utworzenie „regionów wiedzy”, uwalnianie potencjału badawczego w regionach konwergencji i w regionach najbardziej oddalonych.

Komisja przyjęła również program wyznaczający przyszłe kierunki rozwoju jej wewnętrznych instytucji badawczych, DG Wspólne Centrum Badawcze. Ten program wzmocni możliwości Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) w zakresie udzielenia solidnego naukowego i technicznego wsparcia dla służb Komisji i Państw Członkowskich pozwalającego im na odpowiednie przygotowanie do reagowania na nowe wyzwania związane z sytuacjami zagrożenia, kryzysami oraz głównymi obszarami rozwoju polityki.

Później w ciągu roku Komisja Europejska przygotuje propozycję odnoszącą się do zasad uczestnictwa w różnych programach szczegółowych. Propozycje te w znacznym stopniu przyczynią się do uproszczenia, którego podjęła się Komisja i które sprawi, że program będzie bardziej dostępny i jasny dla użytkowników. Dzisiejsza propozycja dąży już w tym kierunku dzięki swojej prostej i jasnej strukturze oraz redukcji rodzajów instrumentów finansowania.
Adres strony internetowej DG ds. Badań:
http://ec.europa.eu/research/
http://ec.europa.eu/research/future/index_en.cfm

Adres strony internetowej DG Wspólne Centrum Badawcze:

http://www.jrc.ec.europa.eu

+ MEMO/05/335MEMO/05/336


[1] Zdrowie; Żywność, rolnictwo i biotechnologia; Technologie teleinformatyczne; Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne; Energia; Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi); Transport (łącznie z aeronautyką), Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne; Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna.


Side Bar