Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1171

Briselē, 2005. gada 21. septembrī

Eiropas Komisija izstrādā plānus turpmākajai pētniecības programmai

Eiropas Komisija šodien ir nākusi klajā ar sīkāk izstrādātu priekšlikumu jaunajai pētniecības un attīstības finansēšanas programmai no 2007. līdz 2013. gadam. Komisijas priekšlikums par Īpašajām programmām paredz īstenot praksē Komisijas 2005. gada aprīlī ierosināto visaptverošo pamatdokumentu, t.i., Septīto pamatprogrammu, ko veido četras pamatdaļas: „Sadarbība”, „Idejas”, „Cilvēki” un „Iespējas”. Pirms Padomes lēmuma pieņemšanas tās tiks apspriestas ar Eiropas Parlamentu.

“Eiropai ir vajadzīgs stabils pamats pētniecībai no 2007. gada”, teica Eiropas Komisijas Zinātnes un pētniecības lietu komisārs Janešs Potočniks (Janez Potočnik). “Mūsu priekšlikums ir paredzēts, lai sniegtu Eiropai to, kas vajadzīgs tās nākotnei. Šobrīd svarīgi ir piešķirt pietiekamus līdzekļus, lai varētu sasniegt šā projekta paredzēto mērķi - paaugstināt Eiropas konkurētspēju un nodrošināt augstāku dzīves kvalitāti tās pilsoņiem. Komisija darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu gatavību īstenot šīs programmas, tiklīdz būs pabeigts likumdošanas process.”

Četras galvenās šodien ierosinātās Īpašās programmas ir šādas:

Sadarbība: programma „Sadarbība” ir izstrādāta, lai iegūtu vadošo lomu galvenajās zinātnes un tehnoloģiju jomās, atbalstot sadarbību starp universitātēm, rūpniecības nozarēm, pētniecības centriem un valsts iestādēm gan Eiropas Savienībā, gan visā pasaulē. Deviņas ierosinātās tēmas[1] atbilst svarīgākajām zinātnes atziņu un tehnoloģiju progresa jomām, kurās jāpastiprina izcili pētījumi, lai risinātu Eiropā aktuālus sociālos, ekonomiskos, vides un rūpniecības jautājumus.

Idejas: programmā „Idejas” tiks izveidota Eiropas Pētniecības padome, ar kuras palīdzību varēs atbalstīt patiesi radošus zinātniekus, inženierus un pētniekus. Viņu zinātkāre un zināšanu alkas visticamāk ļaus veikt iepriekš neparedzamus un apbrīnojamus atklājumus, kas var mainīt cilvēku izpratni un pavērt jaunu skatījumu uz tehnoloģiju progresu un sniegt risinājumu ilgstošām sociālām un vides problēmām.

Cilvēki: programmā „Cilvēki” paredzēts gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi stiprināt zinātnes un pētniecības jomā pieejamos cilvēkresursus visā Eiropā. Programma veicinās zinātniskās karjeras uzsākšanu un turpināšanu, rosinās pētniekus palikt Eiropā un piesaistīs Eiropai talantīgākos prātus.

Iespējas: īpašā programma „Iespējas” sekmēs pētniecības un jauninājumu potenciālu visā Eiropā. To veido tādi elementi kā jauna pētniecības infrastruktūra, atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem, „zināšanu reģionu” izveide, pētniecības potenciāla apgūšana konverģences un attālos reģionos, kā arī zinātnes nozīmes palielināšana sabiedrībā.

Komisija ir pieņēmusi arī programmu, kurā nosaka tās iekšējo pētniecības iespēju – Kopīgā pētniecības centra – turpmāko attīstību. Šī programma vairos KPC spēju sniegt atbilstīgu zinātnisko un tehnisko atbalstu Komisijas dienestiem un dalībvalstīm, lai tās varētu atbilstoši risināt aktuālos jautājumus krīzes, ārkārtēju situāciju gadījumā un galvenajās politikas izstrādes jomās.

Turpmāko mēnešu laikā Eiropas Komisija iesniegs priekšlikumu attiecībā uz līdzdalības noteikumiem dažādajās Īpašajās programmās. Šie priekšlikumi būs nozīmīgi vienkāršošanas centieni, ko veiks Komisija un kuru mērķis būs padarīt programmu pieejamāku un saprotamāku tās lietotājiem. Šodien izvirzītā priekšlikuma vienkāršā, skaidrā struktūra un finansēšanas instrumentu veida samazinājums jau ir solis šajā virzienā.
Saite ar Pētniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietni:
http://ec.europa.eu/research/

http://ec.europa.eu/research/future/index_en.cfm
Saite ar Kopīgā pētniecības centra ģenerāldirektorāta tīmekļa vietni:

http://www.jrc.ec.europa.eu

+ MEMO/05/335MEMO/05/336


[1] Veselība; pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas; enerģētika; vide (tostarp klimata pārmaiņas); transports (tostarp aeronautika), sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes; drošība un kosmoss.


Side Bar