Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1171

Bryssel 21. syyskuuta.2005

Euroopan komissio täsmentää tulevan tutkimuspuiteohjelman sisältöä

Euroopan komissio antoi tänään ehdotukset, joissa määritellään yksityiskohtaisemmin vuosiksi 2007–2013 kaavaillun yhteisön t&k-rahoitusohjelman sisältö. Komission nyt ehdottamilla erityisohjelmilla on määrä panna täytäntöön ne yleiset suuntaviivat, jotka komissio esitti huhtikuussa 2005 julkistamassaan seitsemännessä puiteohjelmassa. Uusi puiteohjelma koostuu neljästä keskeisestä ohjelmaosiosta, jotka ovat "Yhteistyö", ”Ideat”, ”Ihmiset” ja "Valmiudet". Erityisohjelmaehdotuksista keskustellaan seuraavaksi Euroopan parlamentissa. Sen jälkeen Euroopan unionin neuvosto tekee niistä lopullisen päätöksen.

"Eurooppa tarvitsee vankat puitteet tutkimukselleen vuoden 2007 jälkeen", painottaa tieteestä ja tutkimuksesta vastaava komissaari Janez Potočnik. ”Ehdotuksemme tarkoituksena on vastata Euroopan tuleviin tarpeisiin. Nyt on tärkeää, että ohjelmaa varten saadaan riittävästi varoja, jotta voitaisiin päästä ohjelman tavoitteisiin ja parantaa Euroopan kilpailukykyä sekä kansalaisten elämänlaatua. Komissio ryhtyy toimiin varmistaakseen, että olemme valmiina panemaan ohjelman täytäntöön heti kun lainsäädäntöprosessi on saatu päätökseen”, Potočnik sanoo.

Komission ehdottamat neljä erityisohjelmaa ovat:

Yhteistyö. ”Yhteistyö”-erityisohjelman tavoitteena on auttaa Eurooppaa saavuttamaan johtava asema keskeisillä tieteen ja teknologian aloilla. Tähän pyritään tukemalla yliopistojen, yritysten, tutkimuskeskusten ja julkisen vallan yhteistyötä kaikkialla Euroopan unionissa ja myös muualla maailmassa. Ehdotettu ohjelma käsittää yhdeksän eri aihealuetta[1]. Aihealueet sijoittuvat sellaisille osaamisen ja teknologian kehityksen kannalta keskeisille aloille, joilla on lisättävä huippututkimusta, jotta pystyttäisiin vastaamaan Euroopan kohtaamiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin sekä ympäristöä ja teollisuutta koskeviin haasteisiin.

Ideat. Tällä erityisohjelmalla perustetaan erityinen Euroopan tutkimusneuvosto, joka toimii aidosti luovia tieteentekijöitä, insinöörejä ja tutkijoita tukevana yleiseurooppalaisena mekanismina. Perusajatuksena on, että juuri tällaisten tutkijoiden uteliaisuus ja tiedonjano johtavat mitä todennäköisimmin ennalta arvaamattomiin ja merkittäviin keksintöihin, jotka voivat viedä inhimillistä tietämystä uusiin suuntiin, avata uusia näkymiä teknologian kehittymiselle sekä ratkaista pitkään ratkaisua vailla olleita yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä ongelmia.

Ihmiset. ”Ihmiset"-erityisohjelman tavoitteena on vankentaa sekä määrällisesti että laadullisesti tieteen ja tutkimuksen alan inhimillisiä voimavaroja kaikkialla Euroopassa. Ohjelman avulla rohkaistaan ihmisiä lähtemään tutkijan uralle sekä kannustetaan toisaalta tutkijoita jäämään Eurooppaan. Lisäksi tavoitteena on houkutella kansainvälisesti parhaita tutkijoita työskentelemään Eurooppaan.

Valmiudet. ”Valmiudet”-erityisohjelman tavoitteena on parantaa koko Euroopan tutkimus- ja innovointikapasiteettia. Sen toimilla tuetaan uusia infrastruktuureja sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kehitetään alueiden osaamista, vapautetaan EU:n syrjäisimpien alueiden sekä ns. lähentymisalueiden tutkimuspotentiaalia sekä parannetaan tieteen asemaa yhteiskunnassa. Komissio on lisäksi antanut ehdotuksen ohjelmaksi, jossa määritetään sen oman tutkimuslaitoksen, Yhteisen tutkimuskeskuksen, tulevan tutkimustoiminnan suunta. Ohjelmalla parannetaan Yhteisen tutkimuskeskuksen edellytyksiä tarjota komissiolle ja jäsenvaltioille vankkaa tieteellistä ja teknistä tukea. Tällainen tuki on tarpeen, jotta komissio ja jäsenvaltiot pystyisivät vastaamaan tehokkaasti haasteisiin, joita keskeisten politiikan alueiden kehittäminen sekä kriisit ja hätätilanteet asettavat.

Komissio antaa vielä myöhemmin tänä vuonna ehdotuksen säännöistä, joita erityisohjelmien toimiin osallistuvien on noudatettava.

Sääntöjä koskeva ehdotus tulee olemaan tärkeä osatekijä komission pyrkimyksissä yksinkertaistaa tutkimuspuiteohjelmaa ja helpottaa siihen osallistumista. Tänään annetuissa erityisohjelmaehdotuksissa on jo otettu askelia tähän suuntaan. Niiden myötä puiteohjelman kokonaisrakenne on yksinkertainen ja selkeä. Myös eri rahoitustyyppejä on entistä vähemmän.

Tutkimuksen pääosaston verkkosivut:

http://ec.europa.eu/research/

http://ec.europa.eu/research/future/index_en.cfm

Yhteisen tutkimuskeskuksen verkkosivut:

http://www.jrc.ec.europa.eu

MEMO/05/335MEMO/05/336


[1] Terveys, elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia, tieto- ja viestintäteknologia, nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, energia, ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), liikenne (mukaan luettuna ilmailu), yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, turvallisuus ja avaruus.


Side Bar