Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1171

Brüssel, 21.september 2005

Euroopa Komisjon kavandab oma edasist uurimisprogrammi

Euroopa Komisjon on nüüd esitanud aastatel 2007-2013 läbiviidava uurimis- ja arendustegevuse rahastamise uut programmi käsitleva ettepaneku üksikasjad. Komisjoni pakutud eriprogrammidega jõustatakse komisjoni poolt 2005. aasta aprillis ette pandud üldpõhimõtted, mida tuntakse seitsmenda raamprogrammina ja mis koosneb neljast põhielemendist: koostöö, ideed, inimesed ja võimekus. Neid hakatakse arutama Euroopa Parlamendis, enne kui nõukogu teeb sellekohase otsuse.

„Euroopal on vaja alates 2007. aastast teadusuuringute kindlat raamistikku,“ ütles Euroopa teadusvolinik Janez Potočnik. „Meie ettepaneku eesmärk on selgitada Euroopa tulevasi vajadusi. Praegu on oluline eraldada piisavalt vahendeid kõnealuse projekti jaoks, et saavutada selle eesmärk, milleks on Euroopa konkurentsivõime suurendamine ja kodanike elukvaliteedi tõstmine. Komisjon teeb kõik selleks, et olla kindel meie valmisolekus programme rakendada, kui õigusloomeprotsess on ükskord lõpule jõudnud.“

Praegu on tehtud ettepanek nelja põhilise eriprogrammi kohta:

Koostöö: koostööprogrammi eesmärk on saavutada juhtpositsioon põhilistes teadus- ja tehnoloogiavaldkondades, toetades ülikoolide, tööstusharude, teaduskeskuste ja ametivõimude vahelist koostööd kogu Euroopa Liidus ja terves maailmas. Üheksa pakutud teemat[1] vastavad sellistele põhilistele teadmiste ja tehnoloogia alase arengu valdkondadele, kus Euroopa sotsiaal-, majandus-, keskkonna- ja tööstusprobleemide lahendamiseks on vaja tugevdada väljapaistvaid teadusuuringuid.

Ideed: ideede programmiga luuakse Euroopa Teadusuuringute Nõukogu, s.o loovteadlaste, inseneride ja õpetlaste toetamise üleeuroopaline vahend. Tänu nende uudishimule ja teadmistejanule tehakse tõenäoliselt ettenägematuid ja silmapaistvaid avastusi, mis võivad muuta inimeste arusaamu ja luua uusi võimalusi tehnoloogia arenguks ning kestvate sotsiaal- ja majandusprobleemide lahendamiseks.

Inimesed: inimesi käsitleva programmi eesmärk on tugevdada kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt teadus- ja uurimistegevuse jaoks olemas olevaid inimressursse kogu Euroopas. Programmiga ergutatakse inimesi valima ja jätkama teadlasekarjääri, soodustatakse teadlaste jäämist Euroopasse ja meelitatakse Euroopasse kõige helgemaid päid.

Võimekus: võimekusealase eriprogrammiga edendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni võimekust kogu Euroopas. See hõlmab selliseid elemente nagu uus teadusuuringute infrastruktuur, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamine, nn teadmiste piirkondade areng, teadusuuringute potentsiaali „vabastamine“ ühtlus- ja äärepoolseimates piirkondades ning teaduse positsiooni parandamine ühiskonnas.

Samuti on komisjon vastu võtnud programmi, millega määratakse kindlaks komisjonisisese uurimisüksuse, s.o Teadusuuringute Ühiskeskuse edasine tegevussuund. Selle programmiga tugevdatakse Teadusuuringute Ühiskeskuse suutlikust osutada tõhusat teaduslikku ja tehnilist abi komisjoni talitustele ja liikmesriikidele, et võimaldada neil välja töötada asjakohased meetmed uutes kriisi- ja hädaolukordades tegutsemiseks ning arendada peamisi poliitika arengu valdkondi.

Euroopa Komisjon teeb aasta lõpu poole ettepaneku seoses erinevates eriprogrammides osalemise eeskirjadega. Need ettepanekud on olulised seoses komisjoni lihtsustamispüüdlustega, mille eesmärk on muuta programm kasutajatele ligipääsetavamaks ja selgesõnalisemaks. Praegune ettepanek oma lihtsa ja selge ülesehitusega ning vähesemate rahastamisvahendiliikidega on juba samm selles suunas.
Link teadusuuringute peadirektoraadi koduleheküljele:

http://ec.europa.eu/research/
http://ec.europa.eu/research/future/index_en.cfm

Link Teadusuuringute Ühiskeskuse koduleheküljele:

http://www.jrc.ec.europa.eu

+ MEMO/05/335MEMO/05/336


[1] Tervishoid; toiduained, põllumajandus ja biotehnoloogia; info- ja sidetehnoloogia; nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued tootmistehnoloogiad; energeetika; keskkond (sealhulgas kliimamuutused); transport (sealhulgas lennundus); sotsiaalmajandus- ja humanitaarteadused; julgeolek ja kosmos.


Side Bar