Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1171

Bruxelles, den 21. september 2005

Europa-Kommissionen præciserer sine planer for det kommende forskningsprogram

Europa-Kommissionen kommer i dag med flere detaljer til sit nye program for hvordan forskningen og udviklingen skal finansieres fra 2007 til 2013. Med de såkaldte særprogrammer som Kommissionen nu stiller forslag om, fyldes der mere kød på det skelet Kommissionen fremlagde i april 2005, det såkaldte syvende rammeprogram, der har fire hovedelementer: Samarbejde, Idéer, Mennesker og Kapacitet. Særprogramforslagene vil blive drøftet i Europa-Parlamentet før Rådet tager stilling til dem.

"Europa har brug for stærke rammer for forskningen fra og med 2007", siger Janez Potočnik, der er kommissær for videnskab og forskning. "Vores forslag er lagt til rette ud fra hensynet til Europas behov i den kommende tid. Hvad det gælder om nu, er at skaffe tilstrækkelige bevillinger til at målene kan nås - målene om at øge Europas konkurrenceevne og højne livskvaliteten for borgerne. Kommissionen vil gøre alt hvad der står i dens magt, for at stå klar til at gennemføre programmerne så snart lovgivningsarbejdet er gjort."

De fire vigtigste af dagens særprogramforslag er:

Samarbejde: Programmet Samarbejde har til formål at skaffe EU en førende position på centrale videnskabelige og teknologiske områder ved at støtte samarbejde mellem universiteter, erhvervsliv, forskningscentre og myndigheder i hele EU og med resten af verden. Ni temaer[1] stilles der forslag om, svarende til vigtige områder for videnskabelige og teknologiske fremskridt hvor forskningen må styrkes over for sociale, økonomiske, miljømæssige og erhvervsmæssige udfordringer i Europa.

Idéer: Med programmet Idéer oprettes der et Europæisk Forskningsråd, et fælleseuropæisk organ der skal støtte de virkelig kreative videnskabsfolk, ingeniører og forskere. Det er disse menneskers nysgerrighed og videbegærlighed der har størst chance for at føre til de uforudsigelige og banebrydende opdagelser som kan give os den nye forståelse af verden omkring os og åbne de nye perspektiver for den teknologiske udvikling der skal til for at løse hårdnakkede samfunds- og miljømæssige problemer.

Mennesker: Programmet Mennesker sigter mod at øge mængden og højne kvaliteten af de menneskelige ressourcer der står til rådighed for videnskab og forskning i hele Europa. Det er meningen at stimulere folk til at gå i gang med og fortsætte en karriere som forskere, at tilskynde forskerne til at blive i Europa og at tiltrække de bedste hjerner.

Kapacitet: Særprogrammet Kapacitet vil øge forsknings- og innovationskapaciteten i hele Europa. Det indeholder elementer som støtte til ny forskningsinfrastruktur, til små og mellemstore virksomheder, til udvikling af 'videnbaserede regioner', til at frigøre forskningspotentiale i EU's såkaldte konvergensregioner og fjernområder og til at forbedre videnskabens stilling i samfundet.

Derudover har Kommissionen stillet forslag til et program der udstikker den kommende tids retningslinjer for forskning der udføres i Det Fælles Forskningscenter, som har status af generaldirektorat i Kommissionen. Med dette program er det meningen at styrke centrets evne til at levere velunderbygget videnskabelig og teknisk støtte til Kommissionens tjenestegrene og til medlemsstaterne for at give dem grundlag for at reagere rigtigt på nye kriser, nødsituationer og vigtige politiske udviklinger.

Senere på året vil Europa-Kommissionen fremsætte forslag til regler for deltagelse i de forskellige særprogrammer. De er vigtige for Kommissionens forenklingsbestræbelser hvis formål er at gøre programmet lettere at gå til for brugerne. Forslagene i dag går allerede et stykke ad denne vej i kraft af deres enkle og klare opbygning og deres færre forskellige finansieringsordninger.
Link til GD Forsknings websted:
http://ec.europa.eu/research/
http://ec.europa.eu/research/future/index_en.cfm

Link til Det Fælles Forskningscenters websted:
http://www.jrc.ec.europa.eu

+ MEMO/05/335 - MEMO/05/336


[1] Sundhed - Fødevarer, landbrug og bioteknologi - Informations- og kommunikationsteknologi - Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi - Energi - Miljø, herunder klimaændringer - Transport, herunder luftfartsteknik - Samfundsvidenskaber og humaniora - Sikkerhed og rummet.


Side Bar