Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1171

V Bruselu dne 21. září 2005

Evropská komise představuje plány budoucího programu výzkumu

Evropská komise dnes představila podrobnosti svého návrhu nového programu na financování výzkumu a vývoje mezi lety 2007 a 2013. Specifické programy navržené Komisí naplňují obecnou koncepci známou jako sedmý rámcový program, který Komise navrhla v dubnu 2005 a který je tvořen čtyřmi hlavními prvky: spolupráce, myšlenky, lidé a kapacity. Tyto specifické programy budou projednány v Evropském parlamentu, a poté o nich rozhodne Rada.

„Evropa potřebuje kvalitní rámec výzkumu pro období po roce 2007,“ uvedl Janez Potočnik, evropský komisař pro vědu a výzkum. „Náš návrh má přinést to, co Evropa do budoucna potřebuje. Nyní je důležité vyčlenit dostatek finančních prostředků, aby tento projekt mohl dosáhnout svého cíle, totiž větší konkurenceschopnosti Evropy a lepší kvality života jejích občanů. Komise podnikne všechny možné kroky, aby zajistila připravenost k provedení programů, jakmile bude legislativní proces završen.“

Čtyřmi hlavními specifickými programy, které byly dnes předloženy, jsou:

Spolupráce: program Spolupráce je navržen tak, aby získal vedoucí pozici v klíčových vědeckých a technických oblastech, a to prostřednictvím podpory spolupráce mezi vysokými školami, průmyslem, výzkumnými středisky a orgány veřejné správy v Evropské unii i ve zbytku světa. Devět navrhovaných témat[1] odpovídá hlavním oblastem pokroku znalostí a techniky, kde musí být podporován výzkum na špičkové úrovni, aby byly řešeny sociální, hospodářské, ekologické a průmyslové úkoly, kterým Evropa čelí.

Myšlenky: v rámci programu Myšlenky bude zřízena Evropská rada pro výzkum, která bude celoevropským mechanismem pro podporu skutečně tvůrčích vědců, inženýrů a akademických pracovníků. Jejich zvídavost a hlad po znalostech nejspíše přinese nepředvídatelné a velkolepé objevy, které mohou změnit způsob lidského chápání a otevřít nové vyhlídky na technický pokrok a řešení přetrvávajících sociálních a ekologických problémů.

Lidé: program Lidé se zaměřuje na kvantitativní i kvalitativní posilování lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu v Evropě. Program bude podněcovat zájem o nastoupení a rozvoj kariéry ve výzkumu, podporovat výzkumné pracovníky, aby zůstali v Evropě, a přitahovat do Evropy „nejlepší mozky“.

Kapacity: specifický program Kapacity zvýší výzkumné a inovační kapacity v celé Evropě. Patří sem například nová výzkumná infrastruktura, podpora malých a středních podniků, vytváření „regionů znalostí“, uvolňování výzkumného potenciálu v „konvergenčních“ a nejvzdálenějších regionech a zlepšování postavení vědy ve společnosti.

Komise rovněž přijala program vytyčující budoucí směřování svých interních výzkumných zařízení, které tvoří generální ředitelství Společné výzkumné středisko (SVS). Tento program posílí schopnost SVS poskytovat kvalitní vědeckou a technickou podporu útvarům Komise a členským státům, aby mohly vhodně reagovat na nové úkoly spojené s krizemi, mimořádnými situacemi a hlavními oblastmi vývoje politik.

Ještě tento rok předloží Evropská komise návrh týkající se pravidel pro účast na jednotlivých specifických programech. Tyto návrhy budou významné z hlediska úsilí Komise o zjednodušování, díky němuž by měl být program pro uživatele přístupnější a jasnější. Dnešní návrh se již tímto směrem vydává, neboť má jednoduchou a jasnou strukturu a obsahuje méně druhů nástrojů financování.
Odkaz na internetovou stránku generálního ředitelství pro výzkum:
http://ec.europa.eu/research/
http://ec.europa.eu/research/future/index_en.cfm

Odkaz na internetovou stránku generálního ředitelství Společné výzkumné středisko:
http://www.jrc.ec.europa.eu

+ MEMO/05/335MEMO/05/336


[1] Zdraví; potraviny, zemědělství a biotechnologie; informační a komunikační technologie; nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie; energetika; životní prostředí (včetně změny klimatu); doprava (včetně letectví), sociálně-ekonomické a humanitní vědy; bezpečnost a vesmír.


Side Bar