Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/05/1170

Brüssel, 21.september 2005

Komisjon kavandab õhukvaliteedi parandamise strateegiat, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku ulatusliku strateegia kohta saavutamaks märkimisväärset õhukvaliteedi paranemist Euroopas. Õhusaaste temaatilise strateegia eesmärk on vähendada 2020. aastaks õhusaastega seotud haiguste põhjustatud enneaegsete surmajuhtumite arvu aastas kuni 40% võrreldes 2000. aasta tasemega. Strateegia eesmärk on ka oluliselt vähendada õhu kaudu levivate saasteainete poolt kahjustatud metsade ja muude ökosüsteemide pindala. Strateegia hõlmab kõiki peamisi õhusaasteaineid ning selles pööratakse tähelepanu eelkõige peentolmule ehk tahketele osakestele ja maapinnalähedase osooni saastele, kuna need on inimese tervisele kõige ohtlikumad. Strateegiaga teeb komisjon ettepaneku hakata reguleerima küsimusi seoses õhu kaudu levivate tahkete osakestega (PM2,5), mis tungivad sügavale inimese kopsu. Komisjon teeb ettepaneku ka täiustada õhukvaliteedi alaseid õigusakte, liites kehtivad õigusaktid ühtsesse välisõhu kvaliteedi direktiivi. See aitab kaasa ka paremale õiguslikule reguleerimisele.

Keskkonnavolinik Stavros Dimas sõnas: „Õhukvaliteedi strateegia mõjutab oluliselt Euroopa õhukvaliteeti. See hoiab ära tuhandeid enneaegseid surmajuhtumeid, mille põhjuseks on saastest tulenevad haigused, ning vähendab drastiliselt põllukultuuridele, metsadele ja muudele ökosüsteemidele tekitatud kahju. Kuigi õhukvaliteedi parandamisega kaasnevad kulud, saab ühiskond tervikuna vähemalt viiekordselt kasu.“

Inimese tervisele tulenev kasu ületab kulud vähemalt viiekordselt

Vaatamata Euroopa õhukvaliteedi märkimisväärsele paranemisele, millele on kaasa aidanud õigusaktid ja muud tegurid, mõjutab õhusaaste jätkuvalt oluliselt inimeste tervist ja keskkonda. Komisjon on seepärast töötanud välja strateegia, millega seatakse kõrged eesmärgid inimeste tervise ja keskkonna kaitsmisel õhusaaste eest. Eesmärgid tuleks saavutada 2020. aastaks. Komisjon on otsinud kõige tasuvama lahenduse, mis on kooskõlas Lissaboni strateegiale vastavate majanduskasvu ja tööhõive eesmärkidega ning ELi säästva arengu strateegiaga.

Strateegia kohaselt väheneb tahkete osakestega seotud haigustest tulenevate enneaegsete surmajuhtumite arv 370 000 juhtumilt 2000. aastal 230 000 juhtumini 2020. aastal. Strateegiata oleks enneaegsete surmajuhtumite arv aastal 2020 endiselt üle 290 000.

Eeldatakse, et strateegiaga saab tervishoid kasu vähemalt 45 miljardit eurot aastas, kuna on vähem enneaegseid surmajuhtumeid, haigusi, haiglaravi vajadust, paraneb tööviljakus jne. Seda on viis korda rohkem kui strateegia rakendamise kulud, mis ulatuvad ligikaudu 7,1 miljardi euroni aastas, mis on 0,05% ELi 25 liikmesriigi SKTst aastal 2020.

Kuigi pole kokku lepitud viisi, kuidas väljendada rahas ökosüsteemile tekitatud kahju, on märkimisväärne ka vähenenud õhusaastest keskkonnale tulenev kasu. Strateegia kohaselt kaitstakse sadu tuhandeid ruutkilomeetreid metsi ja teisi ökosüsteeme.

Euroopa ettevõtted saaksid konkurentsieelise, keskendudes teadus- ja arendustegevusele vähem saastavate tehnoloogiate valdkonnas, mida kolmandad riigid peavad lõpuks tunnustama.

Kavandatavad meetmed

Kehtivaid õhukvaliteedi alaseid õigusakte täiustatakse, et aidata liikmesriikidel neid paremini rakendada. Strateegiale on lisatud seadusandlik ettepanek, milles ühendatakse õhukvaliteeti käsitlev raamdirektiiv, selle tütardirektiivid ning teabevahetust käsitlev otsus. Kavandatava uue välisõhu kvaliteedi direktiiviga vähendataks praegusi õigusaktide tekste poole võrra, selgitataks ja lihtsustataks neid ning ajakohastataks aruandlusnõudeid. Esmakordselt nõutaks sellega keskmise PM2,5 kontsentratsiooni vähendamist kõigis liikmesriikides ning kehtestataks kontsentratsiooni ülemmäärad kõige saastatumates piirkondades.

Samal ajal lubatakse liikmesriikidel olla paindlikum. Kui liikmesriigid suudavad tõendada, et nad on võtnud kõik asjakohased meetmed õigusaktide rakendamiseks, ent ei suuda siiski täita õhukvaliteedi norme teatavates kohtades, võivad nad ettepaneku kohaselt taotleda asjaomastes piirkondades normide täitmise tähtaegade pikendamist tingimusel, et nad vastavad rangetele kriteeriumidele ning et normide täitmiseks koostatakse kavad.

Komisjon kavatseb teha ettepaneku siseriiklike heitkoguste ülemmäärade direktiivi läbivaatamise kohta, et viia heitkoguste ülemmäärad strateegia eesmärkidega vastavusse. Lisaks vaadatakse läbi rida muid võimalikke meetmeid, nagu uued autode tekitatud heitkoguste normid (Euro V) ning muud algatused energeetika-, transpordi- ja põllumajandussektorites, struktuurifondid ja rahvusvaheline koostöö.

Temaatilised strateegiad

Õhusaastet käsitlev strateegia on üks seitsmest temaatilisest strateegiast, mille komisjon peab välja töötama ELi kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi raames. Muud strateegiad hõlmavad merekeskkonda, jäätmetekke vältimist ning jäätmete ringlussevõttu, ressursside säästvat kasutamist, pinnast, pestitsiide ja linnakeskkonda. Need esitatakse lähikuudel. Temaatilised strateegiad on nüüdisaegne otsuste tegemise viis. Strateegiad põhinevad ulatuslikel uuringutel ja konsulteerimisel huvirühmadega, nendes käsitletakse probleeme terviklikult, võttes arvesse seoseid teiste probleemide ja poliitikavaldkondadega, ning need edendavad paremat õiguslikku reguleerimist.
Täiendavat teavet strateegia kohta leiate siit:

http://ec.europa.eu/environment/air/cafe/index.htm

Telejaamade ja -võrkude jaoks on saadaval strateegiat käsitlev videopressiteade, mida saab vaadata ja tellida aadressil http:// www.tvlink.org/.

Vt ka MEMO/05/334


Side Bar