Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1157

Bryssel den 19 september 2005

Miljö: Kommissionen stöder 89 innovationsprojekt i 17 länder med 71 miljoner euro

Europeiska kommissionen har godkänt anslag till 89 innovativa miljöprojekt i 17 länder inom ramen för programmet LIFE-Miljö 2005. I dessa projekt kommer nya metoder och tekniker att användas för att hantera ett brett spektrum miljöproblem som kommer att kunna medverka till att förbättra miljön i Europa. Projekten leds av ”stödmottagare", projektsamordnare, i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Spanien, Sverige och Förenade kungariket. Projekten innebär en total investering på 220 miljoner euro, varav EU kommer att stå för 71 miljoner euro.

”LIFE-Miljö ger stöd till utveckling av innovativa tekniker att hantera miljöproblem som blir allt effektivare”, säger Stavros Dimas, ledamot av kommissionen med ansvar för miljöfrågor. ”Dessa innovationer bidrar också till att EU uppnår sina mål när det gäller konkurrenskraft och tillväxt.”

I år har 534 förslag till finansiering av projekt inom ramen för LIFE-Miljö kommit in till kommissionen från ett stort antal olika offentliga och privata sökande. Kommissionen har valt ut 89 av dessa projektförslag, som alla kommer att innebära tillämpning av ny och epokgörande teknik för att lösa miljöproblem.

Avfallshantering tar ledningen i år när det gäller antalet utvalda projekt (31) och anslag från EU (27 miljoner euro, dvs. 39 % av totalanslaget). Att begränsa miljöpåverkan från industriell verksamhet är det näst populäraste temat med 22 projekt (17 miljoner euro). Nästan en femtedel av EU-finansieringen, 14 miljoner euro, kommer att anslås till 17 projekt som handlar om hållbar användning av grundvatten och ytvatten. Tolv projekt handlar om utveckling och planering för hållbar markanvändning och kommer att få dela på omkring 9 miljoner euro (10 %) av de tillgängliga EU-medlen. Avslutningsvis får sju projekt som är inriktade på att minska miljöpåverkan från varor och tjänster dela på fem miljoner euro.

LIFE-programmet

LIFE är EU:s finansieringsinstrument för stöd till miljö- och naturvårdsprojekt inom EU och i vissa av kandidat- och grannländerna. Målet med LIFE är att bidra till att EU:s miljöpolitik utvecklas och genomförs genom finansiering av specifika åtgärder. Sedan 1992 har LIFE medfinansierat omkring 2500 projekt genom att bidra med 1 500 miljoner euro till miljöskyddet.

LIFE-Miljö, som finansierar innovativa pilot- och demonstrationsprojekt är ett av tre tematiska delprogram inom LIFE-programmet. De andra två programområdena är LIFE-Natur och LIFE-Tredjeland. LIFE-Natur är inriktat på att bidra till att genomföra EU:s direktiv om bevarande av vilda fåglar och om bevarande av livsmiljöer och vilda djur och växter, i synnerhet Natura 2000-nätet av särskilda bevarandeområden som inrättas genom det sistnämnda direktivet.

LIFE-Tredjeland hjälper länder vid Medelhavet och Östersjön att bygga upp sin miljöskyddskapacitet. Se pressmeddelandena IP/05/1155 och IP/05/1156 för projekt som har godkänts för medfinansiering från LIFE-Natur och LIFE-Miljö.

Det pågående LIFE-programmet (LIFE III) upphör vid slutet av 2006. Kommissionen har föreslagit ett nytt program, kallat ”LIFE +”, som avses löpa under perioden 2007-2013 med en budget på 2,19 miljarder euro. Programmet är för närvarande föremål för diskussion i ministerrådet och Europaparlamentet.

Mer information

Se bilagan för en sammanfattning av de 88 projekt som finansieras från LIFE-Miljö. Ytterligare information om de olika projekten finns på

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm

BILAGA

Översikt över projekt inom LIFE-Miljö 2005, landsvis

Belgien – två projekt

Båda projekten handlar om vattenrening och hantering av vattenresurser. I det första projektet kommer bästa metoder för säker användning av bekämpningsmedel att tillämpas för att skydda ytvatten och grundvatten från att förorenas.

I det andra projektet kommer det att visas att en teknik som innebär utfällning av metaller på plats (on site metal precipitation) är en hållbar lösning när det gäller att rena grundvatten som har förorenats med icke-järnmetaller.

Danmark – sex projekt

Två av projekten handlar om vattenrening och hantering av vattenresurser. I det ena av dessa är syftet att minska kväve- och fosforförluster vid jordbruksverksamhet i Odenseåns avrinningsområde i linje med målen i EU-direktivet om ”en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område”[1]

Det andra projektet handlar om integrering av skydd för ytvatten och grundvatten i tre jordbruksområden i östra delen av mellersta Jylland.

I två projekt försöker man mildra miljöpåverkan från näringsverksamhet. Det första av dessa är en pilotstudie där man försöker använda typer av biologisk marktäckning för att minska utsläppen av växthusgaser från deponier.

I det andra vill man visa på nyttan i miljö- och säkerhetshänseende och för handeln med en prototyp av ett kylsystem för livsmedelsaffärer och liknande tillämpningar med koldioxid som kylmedel.

När det gäller avfallshantering syftar ett projekt till att återanvända bränt avloppsslam vid produktion av betong. I det andra kommer möjligheten att testas att använda avfalls- och avloppsslam som råmaterial för framställning av stenull vid anläggningar i Danmark, Frankrike, Tyskland och Storbriatnnien.

Estland – ett projekt

Projektets mål är att minimera miljöpåverkan från näringsverksamhet. Det kommer att visas i projektet att svingödsel kan användas för att producera energi och sekundära råvaror (vatten och gödning) med hjälp av en ny teknik som innebär att gödseln rötas till biogas som ger grön energi och värme med full separering av material som kan återvinnas från sådant som inte kan återvinnas.

Finland – två projekt

Båda projekten handlar om avfallshantering. I det ena kommer man att undersöka möjligheterna till återvinning av avfall från elektriska och elektroniska produkter enligt EU-lagstiftningen[2] med tonvikt på landsbygdsområden.

Det andra riktar sig till hushåll, skolor och barnomsorg i Helsingfors med avsikten att öka medvetenheten och säkerställa att avfallsvolymen inte överstiger 2003 års nivåer.

Frankrike – 11 projekt

I ett projekt om vattenrening och hantering av vattenresurser kommer föroreningarna i vatten från bekämpningsmedel att minskas genom att skadebekämpningen i jordbruket förbättras tack vare en noggrannare kontroll av de mängder bekämpningsmedel som sprids. Erfarenhetsutbyte skall ske med partner i Italien och Spanien.
Tre projekt handlar om ren teknik.
I ett av dem kommer man att visa på ett mekaniskt – och ekologiskt – alternativ till kemisk bearbetning av paneler i komplicerade former som används i flyg- och rymdindustrin.

I det andra är målet att utveckla ren teknik för den avslutande behandlingen av textilier baserad på elektroflockning.

Det allmänna målet med det tredje projektet är att med 30 % minska den mängd koldioxid som avges vid torkningen av produkter baserade på keramisk terrakotta.

Sex av projekten handlar om avfallshantering. I enlighet med direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter2 och om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter[3] kommer resultaten från det första projektet att kunna användas vid utformning, utveckling och validering av innovativa blyfria sammansättningslinjer, och man kommer att studera tillförlitligheten hos blyfria legeringar.

I det andra projektet kommer ett förfarande att utvecklas för hantering av luftfartyg som skall skrotas. Trots att ett ökande antal luftfartyg tas ur drift (ca 250 innevarande år) finns det inget vedertaget förfarande för nedmontering av uttjänta luftfartyg i säkra och miljömässigt ansvarsfulla former.

För det tredje projektet som är förlagt till departementet Deux-Sèvres är målet att minska avfallet genom att ge incitament till befolkningen och de ekonomiska aktörerna på alla nivåer i konsumtionscykeln.

I det fjärde projektet visar man på möjligheterna att använda ultraljudsteknik för att minska slamproduktionen i ett avloppsreningsverk.

I det femte projektet visar man på möjligheterna att använda innovativ teknik för att återvinna litiumjonbatterier, som huvudsakligen används i mobiltelefoner, laptopdatorer, kameror, leksaker etc.

I det sjätte ska bly och blylegeringar ersättas med andra legeringar vid framställning av ”grön elektronik” för kommunikationssystem för militärt bruk och för luftfarten. Detta är ett steg på vägen att uppfylla kraven i direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter3, där användning av bly i elektronisk utrustning förbjuds fr. o. m. den 1 juli 2006.

I det sista franska projektet, som handlar om luftkvalitet, kommer ett mätinstrument att sättas upp som använder ett nytt sätt att mäta pollenförekomsten i luften. I stället för kvantifiering av pollenkorn efter morfologi skall mätningar av antigenicitet och allergenicitet göras online.

Tyskland – sex projekt

Två projekt handlar om vattenrening och hantering av vattenresurser. I det första kommer ett integrerat angreppssätt att användas för att minska diffusa föroreningar från jordbruket i enlighet med direktivet om ”en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område”1.

Det andra är inriktat på en förbättring av avloppsreningstekniken genom användning av innovativ teknik för överföring av organiska beståndsdelar i avloppsslam till en vattenlöslig form som lämpar sig för framställning av biogas.

Två av projekten handlar om ren teknik för att reducera miljöpåverkan från näringsverksamhet. I ett av dessa kommer det att visas att det är tekniskt och miljömässigt möjligt att använda ett nytt oorganiskt bindemedel vid gjutning av motorblock av aluminium. Förfarandet antas kunna minska energikostnaderna till omkring 30 % och påtagligt minska avfallsmängden.

I det andra projektet rör det sig om förbehandling av ull vid garnframställning. Det främsta målet är att med hjälp av en hållbar metod för plasmaförbehandling dels eliminera utsläpp av absorberbara organiska halider (AOX), dels påtagligt minska användningen av kemikalier vid rengöringen.

Ett projekt är inriktat på avfallshantering och förebyggande åtgärder genom inrättande av ett utbildningsprogram för blyfri lödning för elektronikindustrin i Europa.

I det sjätte projektet försöker man minska miljöpåverkan i stålindustrin, där farliga syror för närvarande används för borttagning av glödskal på kallvalsad plåt. I stället ska en kemikaliefri process tas i bruk som bygger på högtrycks- och vakuumteknik.

Grekland – fyra projekt

I det första projektet, som är inriktat på utveckling och planering av markanvändning, tillämpas en arbetsmetod som innebär medborgarinflytande vid utarbetandet av en ambitiös plan för social och miljömässig förnyelse av det urbaniserade området vid Elefsinabukten omkring 2020.

I det andra, som handlar om luftkvalitet, är målet att utveckla ett integrerat system för att bedöma, övervaka och åtgärda luftföroreningar i Kozani-prefekturen i västra Makedonien, där landets största brunkolseldade kraftverk är beläget.

Det tredje handlar om miljöpåverkan från varor och tjänster och kommer att leda till att en hållbar konstruktionsfilosofi införs med tillämpning av IPP (integrerad produktpolicy) där alla intressenter medverkar.

Det sista projektet, som är inriktat på vattenrening och hantering av vattenresurser skall leda till en verktygslåda med miljövänlig teknik för att minimera utsläppen från diffusa föroreningskällor i jordbruket. Dessa tekniker kommer att integreras i planen för hantering av vattenresurser Evrotasflodens avrinningsområde och i kustområdet vid utloppet.

Ungern – ett projekt

I projektet, som handlar om vattenresurser, skall förekomsten av arsenikföroreningar i grundvattnet fastställas i södra delen av landet. En pilotplan för vattenhanteringen kommer att utarbetas, som även skall innehålla en teknik för frånskiljning av arsenik.

Irland – två projekt

Båda projekten handlar om avfallshantering. I det ena kommer ett demonstrationsverktyg att utvecklas för utformning av komponenter för bilindustrin där hänsyn har tagits till förenlighet med miljökraven, särskilt när det gäller direktivet om uttjänta fordon[4].

I det andra kommer kommersiell och miljömässig nytta att påvisas med lastpallar som tillverkas av återanvänt avfall från däck i kombination med restprodukter från sågverk och träspill från kasserade pallar.

Italien – femton projekt

Fem av projekten har som mål att minimera miljöpåverkan från näringsverksamhet genom att minska utsläpp av växthusgaser eller utveckla bästa tillgängliga teknik. I ett av dem kommer en demonstrationsanläggning för energiframställning att byggas upp där kolhaltig biogas framställs från biomassa.

I det andra kommer tekniker att prövas att binda koldioxidutsläpp från en kommunal deponi för fast avfall med avsikten att utveckla några alternativ för en bredare replikering av processen.

I det tredje kommer det att visas hur luftfuktighet kan kontrolleras vid atmosfäriskt tryck utan nedkylning, en teknik som påtagligt minskar energiförbrukningen i kylutrustning som används i många olika typer av företag.

Det fjärde handlar om återvinning och återanvändning av avfall från garvning genom rening och återanvändning av spillvatten och utvinning av ämnen som kan återanvändas.

I det femte byggs en demonstrationsanläggning för att utvärdera möjligheterna att tillämpa bästa tillgängliga teknik i små och medelstora företag inom textilindustrin.

Två av projekten handlar om att minska miljöpåverkan från varor och tjänster. I det första är målet att eliminera användning av farliga ämnen för utsmyckning och design av keramik.

I det andra utvecklas tekniker för att identifiera och övervaka förorening från genmodifierade produkter i jordbruksproduktionen och för att utarbeta standarder för att avskilja och bevara icke-genmodifierade produkter i försörjningskedjan och i livsmedelsframställningen.

Tre projekt handlar om utveckling och planering för hållbar markanvändning. I det första av dessa kombineras EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (EMAS) med andra gröna räkenskaper för att i fyra pilotstäder nå fram till ett integrerat förfarande.

Två av projekten tillägnas utveckling av ekologiska transportsystem, det ena genom att ett stadscenter byggs upp för ekologisk distribution i Luccas historiska centrum och det andra genom utveckling av instrument för integrerad planering och kontroll av godstransporter i urbaniserade områden.

I två projekt är målet att förbättra hanteringen av vattenresurserna genom utveckling av nya vattenreningstekniker. I ett av dessa kommer en prototyp att utvecklas för demonstration av en ny metod för ekologisk rening av avloppsvatten.

Det andra handlar om rening av översvämningsvatten vid stormar innan det når mottagande ledningssystem och recipienter som dagvattenavlopp, floder och hamnar.

De tre sista projekten är inriktade på avfallshantering. Två av dessa handlar om behandling av slam från keramik- och marmorindustrin.

I det tredje är målet att finkalibrera och vidareutveckla resultat från tidigare projekt inom LIFE-Miljö inriktade på återvinning av avlopp från framställning av olja.

Luxemburg – ett projekt

I det här projektet kommer ett nytt system att införas för att torka träbaserad board, som skall leda till en avsevärd minskning av utsläppen av koldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska föreningar vid tillverkning och användning.

Nederländerna – sju projekt

Tre av de nederländska projekten handlar om avfallshantering. I ett av dem kommer en sluten blancheringsteknik att prövas, som är mera ekologisk än blanchering med hetvatten, vilket är den vanligaste metoden vid framställning av potatisprodukter.

I det andra kommer bottenaska från bränning av avfall att konverteras till ett högvärdigt råmaterial som saluförs på en marknad med kunder i betong-, betongstens- och metallindustrin.

Det tredje projektet kommer att visa på möjligheterna att återvinna gammal taktäckning av bitumen.

Det fjärde projektet handlar om hållbar stadsutveckling och kommer att minska buller och andra relaterade olägenheter med åtminstone 25 % i industriområden belägna vid hamnar med hjälp av ett karterings- och styrningssystem och en motsvarande vägledning i användning av bästa metoder i enlighet med direktivet om omgivningsbuller[5].

Det femte projektet är inriktat på att minska miljöpåverkan från högspänningsledningar. En ny typ av högspänningsledning kommer att byggas med reducerat magnetfält.

Det sjätte handlar om att minska utsläpp av växthusgaser, i det här fallet

fluorkolväten från kylskåp, genom att använda koldioxidbaserade kylsystem.

Det sista projektet handlar om hållbar hantering av vattenresurser, särskilt inom trädgårdsskötseln, och kommer med hjälp av ett system för övervakning av odlingsväxterna att leda till en avsevärd minskning av behovet av bekämpningsmedel.

Portugal – två projekt

Båda projekten handlar om avfallshantering. I det ena är målet att öka återvinningen av blandade plaster, gummi och dryckeskartonger med avsikten att framställa nya produkter för vägbeläggning.

Det andra är inriktat på återanvändning av frityroljor för framställning av biodiesel för den kommunala bilparken i Oeiras.

Rumänien – ett projekt

I Rumänien kommer källor till luftförorening att identifieras i ett projekt om luftkvalitet i och omkring Bukarest, och myndigheter och allmänhet kommer att förses med uppgifter om föroreningsgraden.

Spanien – 16 projekt

Tre projekt är inriktade på hantering av vattenresurser. I det första skall en integrerad modell för hantering av flytande avfall från den galvaniska industrin utarbetas.

I det andra kommer en kombinerad teknik för bevattning och gödning att utvecklas med målet att reducera föroreningen av mark och grundvatten och förbättra produktiviteten.

I det tredje kommer ett automatiserat bevattningssystem i bevattningssamfälligheten El Vicario (Guadiana) att demonstreras.

Tre projekt är inriktade på utveckling och planering för markanvändning. I det första är målet att främja hållbar mobilitet i sex industriområden genom styrningsmekanismer och främjande av offentliga kommunikationer och cykel- och samåkning.

Det andra handlar om markvård i Medelhavsområden med stor erosion. Det projektet kommer att påvisa nyttan med att odla nya sorter av mandelträd som kan klara de magra förhållandena.

I det tredje är målet att utforma ett system för hållbar vinodling i bergsområden för att minska miljöpåverkan på landskapet, jorden och vattenresurserna.

Fyra projekt handlar om ren teknik. I det första kommer miljöpåverkan från rengöring vid livsmedelsindustrier att reduceras. Vid sådan verksamhet förbrukas vanligen mycket vatten, vilket ger starkt förorenat spillvatten som resultat. Här kommer ozon att användas för desinficering i stället för traditionella kemikalier.

I det andra påvisas den tekniska, ekonomiska och miljömässiga nyttan vid utvinning av energi ur biogas från deponier med användning av mikroturbiner och biologisk frånskiljning av svavelväte och siloxaner.

I det tredje kommer en pilotanläggning att byggas för att minska utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) i luften. Systemet, som är avsett för en fabrik som använder lösningsmedel för ytbehandling, kommer att medföra en minskning av utsläppen av VOC till en femtedel av det gränsvärde som anges i VOC-direktivet[6].

Det fjärde projektet kommer att visa att energi från solceller effektivt kan lagras som väte för senare bruk i bränslecellsmotorer och för belysning och kylning.

Sex av projekten är inriktade på avfallshantering. I det första kommer det att ske en minskning av miljöpåverkan från svingödsel i Los Serranos-området i Valencia. Insekter kommer att användas för att bryta ner avfallet och göra organiskt gödningsmedel av det.

I det andra projektet försöker man minska avfallsmängden från textilindustrin genom att införa en allmän process för avfallshantering.

I det tredje kommer en försöksanläggning att utvecklas i staden Baena i Andalusien för att omvandla flytande avfall som uppstår i olivoljeframställningen till högvärdigare produkter.

I det fjärde projektet kommer man att minska miljöpåverkan från slam från avloppsreningsverk med hjälp av lämpliga styrnings- och återvinningsmetoder.

I det femte är målet att minimera negativ miljöpåverkan från fiskeriavfall genom att rekommendera effektiva och integrerade metoder för styrning och avfallshantering för att återvinna och minska avfallet från näringen.

I det sista projektet demonstreras den tekniska och ekonomiska användbarheten av en ny process med hög kapacitet att avskilja höggradigt rena metaller och legeringar (>90 %). Vid användning för separering av järn, aluminium och tungmetaller från uttjänta fordon kommer processen att göra det möjligt att återanvända metaller som kan komma till användning i nya motorer i bilindustrin.

Sverige – två projekt

I två projekt försöker man mildra miljöpåverkan från näringsverksamhet. I det första kommer man att demonstrera en innovativ kontinuerlig reaktorteknik som bygger på ART® (Advanced Reactor Technology) och som avses komma till användning för hållbar produktion i kemiindustrin.

I det andra ska försök göras att minska utsläpp av växthusgaser genom att använda dimetyleter (DME) som bränsle i tunga fordon. Tillverkningen av dimetyleter är praktiskt taget neutral med avseende på koldioxid, och bränslet utgör därför ett lovande alternativ till petroleumbränslen.

Förenade kungariket – tio projekt

Fyra av projekten handlar om avfallshantering. I det första vill man visa hur en avancerad teknik med vatten under ultrahögt tryck kan användas för att återvinna material från utslitna däck.

I det andra visar man innovativa tekniker för återvinning av glasavfall som för närvarande är obrukbart i de flesta glasframställningsprocesser och av det skälet brukar hamna på deponier.

I ett avfallshanteringsprojekt kommer man att visa att en teknik benämnd enzymhydrolys är en säker och ekologisk metod att behandla avloppsslam så att det kan återanvändas.

I ett fjärde projekt är målet att minska mängden icke-sterilt kliniskt avfall på deponier och främja dess användning som råmaterial för återvinningsprodukter.

I två projekt försöker man mildra miljöpåverkan från näringsverksamhet. I ett av dessa visar man en fungerande metod för återvinning av vatten med hjälp av en ny reaktor för aerob nedbrytning i avloppsvatten.

I det andra är målet att återanvända tidigare exploaterad mark för att odla energigrödor, att återställa förstörd mark och att producera värme och energi från förnybara energikällor.

Två projekt handlar om vattenrening och hantering av vattenresurser. I det första av dessa avser man att demonstrera en ny process för framställning av icke-toxiska sockerarter från formaldehyd, som har använts för tillverkning av lim, träprodukter, preventivmedel osv. Målet är att med 100 % minska förekomsten av formaldehyd i avlopp som rinner ut i Severns mynning.

I det andra handlar det om att råda bot på nitratföroreningar från jordbruket i ytvatten genom att åstadkomma en kostnadseffektiv minskning med åtminstone 85 % av föroreningarna.

I ett annat projekt försöker man utveckla och vårda urbana miljöer till gagn för intressenter och andra som använder flodkorridorer.

I det sista projektet rör det sig om miljöpåverkan från varor och tjänster, och det riktar in sig på möjligheterna att integrera växthus i andra huskroppar, t. ex. kontorsbyggnader. I det projektet kommer man att påvisa nyttan med att utforma, bygga och driva miljömässigt hållbara växthus och byggnadssystem, och man kommer även att lyfta fram den potential som finns att reducera miljöpåverkan från den växtproduktion som sker i växthusen.


[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område
[2] Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)

[3] Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

[4] Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon
[5] Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller

[6] Rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar


Side Bar