Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1157

Bruselj, 19. september 2005

Okolje: Komisija z 71 milijoni EUR podpira 89 inovativnih projektov v 17 državah

Evropska komisija je v okviru okoljskega programa LIFE-Okolje 2005 odobrila finančna sredstva za 89 inovativnih okoljskih projektov v 17 državah. Ti projekti bodo predstavili nove metode in tehnike obravnavanja cele vrste različnih okoljskih problemov in tako prispevali k izboljšanju evropskega okolja. Projekte vodijo „upravičenci“ ali nosilci projektov s sedežem v naslednjih državah: Belgija, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo. Skupna vrednost naložb v okviru teh projektov znaša 220 milijonov EUR, od katerih bo 71 milijonov EUR zagotovila EU.

V zvezi s tem je okoljski komisar Stavros Dimas povedal naslednje: „Program LIFE-Okolje podpira razvoj čim bolj učinkovitih in inovativnih tehnologij za reševanje okoljskih zadev. Te inovacije prispevajo tudi k uresničevanju ciljev, povezanih s konkurenčnostjo in rastjo EU.“

Letos je Komisija od številnih javnih in zasebnih organizacij prejela 534 predlogov za financiranje v okviru programa LIFE-Okolje. Izbrala je 89 projektov, ki vsi uporabljajo revolucionarno tehnologijo za reševanje okoljskih problemov.

Letos je v ospredju ravnanje z odpadki, tako glede števila izbranih projektov (31) kot tudi glede sredstev, dodeljenih s strani EU (27 milijonov EUR, kar je 39 % celotne vsote). Druga najbolj priljubljena tema je z 22 projekti (17 milijonov EUR) zmanjšanje vplivov gospodarskih dejavnosti na okolje. Skoraj petina finančnih sredstev EU (14 milijonov EUR) bo dodeljena 17 projektom, ki obravnavajo s trajnostno gospodarjenje s podtalno in površinsko vodo. Dvanajst projektov je usmerjenih v trajnostni razvoj in načrtovanje rabe zemljišč, za kar si bodo med seboj razdelili 9 milijonov EUR (tj. 10 %) vseh razpoložljivih sredstev EU. Skupni cilj preostalih sedmih projektov je zmanjšati vplive proizvodov in storitev na okolje (5 milijonov EUR).

Program LIFE

Program LIFE je finančni instrument EU, ki podpira projekte ohranjanja okolja in narave po celotni EU ter v nekaterih državah pristopnicah, državah kandidatkah in sosednjih državah. Cilj programa je s financiranjem konkretnih ukrepov prispevati k oblikovanju in izvajanju okoljske politike EU.. V okviru programa LIFE je bilo od leta 1992 sofinancirano okrog 2.500 projektov, ki so tako k varstvu okolja prispevali 1.500 milijonov EUR.

LIFE-Okolje, ki financira inovativne pilotske in predstavitvene projekte, je ena od treh tematskih komponent programa LIFE. Drugi dve komponenti sta LIFE Narava in LIFE Tretje države.

Namen programa LIFE Narava je prispevati k izvajanju direktive o ohranjanju prosto živečih ptic in direktive o življenjskih prostorih rastlinstva in živalstva, zlasti k vzdrževanju mreže ohranitvenih območij Natura 2000, ki jih je vzpostavila slednja direktiva. Program LIFE Tretje države pomaga državam, ki mejijo na Sredozemsko in Baltsko morje, da povečajo svoje sposobnosti varovanja okolja. Projekti, odobreni na podlagi programa LIFE Narava in programa LIFE Tretje države, so predstavljeni v izjavah za tisk IP/05/1155 in IP/05/1156

Tekoči program LIFE („LIFE III“) se bo iztekel ob koncu leta 2006. Komisija je predlagala nov program, imenovan „LIFE +“, ki naj bi potekal v obdobju 2007-2013, s proračunom v višini 2,19 milijarde EUR. Predlog je trenutno v razpravi na Svetu ministrov in v Evropskem parlamentu.

Dodatne informacije

V prilogi je na voljo povzetek 88 projektov, financiranih v okviru programa LIFE-Okolje. Več podrobnosti o posameznih projektih je na voljo na:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm .

PRILOGA

Pregled projektov LIFE-Okolje 2005 po državah

Belgija – 2 projekta

Oba projekta obravnavata gospodarjenje z vodami. V okviru prvega projekta bodo vpeljane upravljavske smernice za najboljša ravnanja pri varni uporabi pesticidov, s ciljem preprečiti onesnaževanje površinske in podtalne vode.

Drugi projekt bo pokazal, da je tehnika, znana kot „sedimentacija kovin na kraju samem“, trajnostna rešitev za čiščenje podtalne vode, onesnažene z neželeznimi kovinami.

Danska – 6 projektov

Dva projekta sta na področju gospodarjenja z vodami. Cilj prvega projekta je zmanjšati izgube dušika in fosforja iz kmetijskih dejavnosti v povodju reke Odense, v skladu s cilji okvirne direktive EU o vodah[1].

Drugi zadeva celovito varstvo površinske in podtalne vode v treh kmetijskih regijah v srednjevzhodnem Jutlandu.

Skupni cilj dveh projektov je zmanjšati vplive gospodarskih dejavnosti na okolje. Prvi projekt je pilotska študija za preskušanje inovativnih „bio-plaščev“ za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov iz odlagališč.

Drugi projekt bo predstavil okoljske, varnostne in komercialne prednosti, ki jih ponuja prototip sistema hlajenja za supermarkete in podobne dejavnosti z uporabo ogljikovega dioksida kot hladilnega sredstva.

Na področju ravnanja z odpadki je cilj enega od projektov ponovna uporaba blata iz čistilnih naprav, ki nastane pri sežiganju pri proizvodnji betona. Z drugim projektom bo preskušena ustreznost uporabe odpadkov in blata iz čistilnih naprav kot surovine v obratih za proizvodnjo kamene volne na Danskem ter v Franciji, Nemčiji in Združenem kraljestvu.

Estonija – 1 projekt

Cilj projekta je čim bolj zmanjšati vplive gospodarskih dejavnosti na okolje. Projekt bo pokazal, da je svinjski gnoj možno popolnoma predelati in iz njega pridobiti energijo in sekundarne surovine (vodo in gnojilo), z uporabo nove tehnologije, ki vključuje fermentacijo gnoja, predelavo bioplina v „zeleno“ energijo in toploto ter popolno ločitev komponent, ki jih je možno reciklirati, od komponent, ki jih ni možno reciklirati.

Finska – 2 projekta

Oba projekta obravnavata ravnanje z odpadki. Prvi preučuje možnosti reciklaže odpadne električne in elektronske opreme v skladu z zakonodajo EU[2], s posebnim poudarkom na podeželskih območjih.

Ciljna skupina drugega projekta so gospodinjstva, šole in dnevni centri v Helsinkih, njegov namen pa je povečati osveščenost in zagotoviti, da količina proizvedenih odpadkov ne preseže ravni iz leta 2003.

Francija – 11 projektov

V okviru enega od projektov gospodarjenja z vodami bo zmanjšano onesnaževanje vode s pesticidi, kar se bo doseglo z izboljšanjem zaščite posevkov na podlagi boljšega nadzora količine pesticidov iz škropil. Izkušnje bodo izmenjane z italijanskimi in španskimi partnerji.

Trije projekti obravnavajo čiste tehnologije. Prvi bo prikazal mehansko – in okolju prijazno - alternativo kemičnemu jedkanju kompleksno oblikovanih plošč, ki se uporabljajo v letalski in vesoljski industriji.

Drugi projekt je usmerjen v razvoj čiste tehnologije za postopke apreture tekstilij na podlagi elektroflokulacije.

Splošni cilj tretjega projekta je zmanjšati količino CO2, ki se sprosti med postopkom sušenja keramičnih proizvodov iz terakote, za 30 %.

Šest projektov obravnava ravnanje z odpadki. Prvi bo prispeval k razvoju, oblikovanju in potrjevanju inovativnih industrijskih tekočih trakov brez svinca ter preučil zanesljivost novih zlitin brez svinca v skladu z evropskima direktivama o odpadni električni in elektronski opremi 2 in o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS)[3] v taki opremi.

V okviru drugega projekta bo razvit postopek za ravnanje z izrabljenimi zrakoplovi. Kljub naraščajočem številu umaknjenih letal (okrog 250 na leto), ni nobenega priznanega postopka za razgradnjo zrakoplovov v varnih in okolju prijaznih pogojih.

Tretji projekt, ki se izvaja v francoskem departmaju Deux-Sèvres, je usmerjen v zmanjševanje odpadkov s ponujanjem spodbud prebivalstvu in gospodarskim subjektom v vseh fazah kroga porabe.

V okviru četrtega projekta bo predstavljena tehnična izvedljivost uvedbe ultrazvočne tehnologije za zmanjšanje proizvodnje blata iz čistilnih naprav.

Peti projekt bo predstavil izvedljivost inovativne tehnologije za recikliranje litij-ionskih baterij, ki se uporabljajo predvsem za delovanje prenosnih telefonov, prenosnih računalnikov, fotografskih aparatov, igrač itd.

V okviru šestega projekta bo svinec nadomeščen z drugimi zlitinami, s ciljem izdelati „zeleno“ elektroniko za letalske in vojaške komunikacijske sisteme. To bo omogočilo skladnost z direktivo o RoHS3, ki od 1. julija 2006 naprej prepoveduje uporabo svinca v elektronski opremi.

Zadnji francoski projekt se nanaša na upravljanje kakovosti zraka, saj bo vzpostavil napravo za vzorčenje zraka z uporabo novega pristopa k spremljanju cvetnega prahu v zraku. Namesto količinskega merjenja zrnc cvetnega prahu glede na njihovo morfološko sestavo bodo uporabljene elektronske meritve količine antigenov/alergenov.

Nemčija – 6 projektov

Dva projekta se nanašata na gospodarjenje z vodami. V okviru prvega bo uporabljen celovit pristop k zmanjševanju razpršenega onesnaževanja iz kmetijstva v podporo okvirni direktivi o vodahError! Bookmark not defined..

Drugi projekt je usmerjen v izboljšave tehnologij za čiščenje odpadnih voda z uporabo inovativne tehnologije za pretvorbo organskih elementov blata iz čistilnih naprav v topljivo obliko, primerno za proizvodnjo bioplina.

Dva projekta obravnavata čiste tehnologije, njun skupni cilj pa je zmanjšati vplive gospodarskih dejavnosti na okolje. Prvi bo predstavil tehnično in okoljsko učinkovitost novega anorganskega veziva, ki se uporablja za ulivanje aluminijastih motornih ohišij. Postopek naj bi znižal energetske stroške za približno 30 % in bistveno zmanjšal količino odpadkov.

Drugi projekt se nanaša na predhodno obdelavo volne v proizvodnji preje. Glavna cilja sta odstranitev emisij absorpcijskih organskih halidov (AOX) in občutno zmanjšanje uporabe kemikalij v postopku čiščenja na podlagi trajnostne predhodne obdelave v plazmi.

Eden od projektov se loteva ravnanja z odpadki in preprečevanja z uvedbo programa usposabljanja za spajkanje brez svinca v evropski elektronski industriji.

Cilje šestega projekta je zmanjšati okoljske vplive v jeklarski industriji, ki trenutno uporablja nevarne kisline za odstranjevanje površinske plasti hladno valjanih plošč. Uporabljen bo nov postopek brez kemikalij, zasnovan na visokotlačni vakuumski tehnologiji.

Grčija – 4 projekti

Prvi projekt se ukvarja s trajnostnim razvojem in načrtovanjem rabe zemljišč z uvedbo participativnega pristopa k ambicioznemu načrtu za družbeno-okoljsko regeneracijo urbanega območja v Elefsinskem zalivu do leta 2020.

Drugi projekt, ki se nanaša na upravljanje kakovosti zraka, je usmerjen v razvoj celovitega sistema za presojo, spremljanje in obvladovanje onesnaženosti zraka v prefekturi Kozani (zahodna Makedonija), kraju, kjer se nahaja največja elektrarna na lignit v državi.

Tretji projekt se nanaša na okoljske vplive proizvodov in storitev, njegov namen pa je uvesti koncept trajnostnega oblikovanja na podlagi pristopa celovite produktne politike z udeležbo vseh interesnih skupin.

Zadnji projekt se ukvarja z gospodarjenjem z vodami na podlagi razvoja palete okolju prijaznih tehnologij za čim večje zmanjševanje razpršenega onesnaževanja iz kmetijskih zemljišč. Te tehnologije bodo vključene v program upravljanja povodja reke Evrotas in njenega priobalnega območja.

Madžarska – 1 projekt

Projekt, ki zajema gospodarjenje z vodami, podaja oceno obsega onesnaženja z arzenom v podtalni vodi v južnem delu Madžarske. V okviru projekta bo razvit pilotski načrt upravljanja, ki bo vključeval novo tehnologijo za odstranjevanje arzena.

Irska – 2 projekta

Oba projekta obravnavata področje ravnanja z odpadki. V okviru prvega bo razvito predstavitveno orodje za oblikovanje komponent in podsklopov v avtomobilskem sektorju, skupaj z zahtevami glede okoljske skladnosti, zlasti v zvezi z Direktivo o izrabljenih vozilih[4].

Drugi projekt bo predstavil okoljske in konkurenčne prednosti paletnega bloka, in sicer s ponovno uporabo odpadnih materialov iz pnevmatik v kombinaciji z žaganimi ostanki in lesnimi odpadki iz odvrženih palet.

Italija – 15 projektov

Pet projektov je usmerjenih v čim večje zmanjšanje okoljskih vplivov gospodarskih dejavnosti z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov ali razvojem najboljših razpoložljivih tehnik (NRT). V okviru prvega projekta bo vzpostavljeno predstavitveno mesto za proizvodnjo energije z novo tehnologijo za proizvodnjo bioogljika iz biomase.

Drugi projekt bo preskusil tehnike za zajem emisij ogljikovega dioksida iz občinskega odlagališča trdnih odpadkov, z namenom ustvariti možnosti za širšo uporabo postopka.

Tretji projekt bo predstavil načine, kako nadzorovati vlažnost zraka pri atmosferskem tlaku brez hlajenja, tehniko, ki bistveno zmanjšuje energetsko porabo opreme za hlajenje, ki se uporablja v različnih gospodarskih panogah.

Četrti projekt obravnava predelavo in ponovno uporabo odpadkov iz strojarskih postopkov s čiščenjem, in ponovno uporabo odpadne vode ter pridobivanje uporabnih snovi.

Peti projekt bo ovrednotil uporabnost referenčnih NRT v majhnih in srednje velikih podjetjih v tekstilni industriji z izgradnjo predstavitvenega obrata.

Dva nadaljnja projekta se nanašata na zmanjševanje okoljskih vplivov proizvodov in storitev. Namen prvega je odpraviti uporabo nevarnih snovi pri vstavljanju okraskov in risb na keramične predmete.

V okviru drugega projekta bodo razvite tehnike za identifikacijo in spremljanje gensko spremenjenih proizvodov v kmetijski proizvodnji in opredeljeni standardi za ločevanje in ohranjanje gensko nespremenjenih proizvodov v dobavni verigi in proizvodnji hrane.

Trije projekti se nanašajo na trajnostni razvoj in načrtovanje rabe zemljišč. V enem od teh projektov bo Sistem okoljskega ravnanja in presoje uporabljen v povezavi z drugimi „zelenimi“ računovodskimi sistemi, z namenom razviti celovit pristop k okoljskem upravljanju v štirih pilotskih mestih.

V okviru naslednjih dveh projektov bosta razvita okolju prijazna prometna sistema, pri čemer se prvi projekt nanaša na vzpostavitev centra za okolju prijazno distribucijo tovora v zgodovinskem središču Lucca, drugi pa na razvoj orodij za celovito načrtovanje in nadzor prevoza blaga v urbanih območjih.

Dva projekta sta usmerjena v izboljšanje gospodarjenja z vodami z razvojem novih tehnologij za čiščenje vode. V okviru prvega bo oblikovan prototip, ki bo predstavil novo okolju prijazno metodo za čiščenje odpadne vode.

Drugi se nanaša na čiščenje meteorne vode, preden vstopi v sprejemna vodna telesa, kot so odtoki, reke in pristanišča.

Zadnji trije projekti so usmerjeni v področje ravnanja z odpadki. Dva obravnavata čiščenje blata iz keramične in marmorne industrije.

Tretji je usmerjen v podrobno izvajanje in razširitev uporabnosti rezultatov prejšnjega projekta, izvedenega v okviru programa LIFE-Okolje, ki je obravnaval recikliranje odplak iz oljarn.

Luksemburg – 1 projekt

Projekt bo vpeljal nov sistem sušenja za lesene plošče, ki bo bistveno zmanjšal emisije hlapnih organskih spojin, CO2 in ogljikovega monoksida med njihovo proizvodnjo in uporabo.

Nizozemska – 7 projektov

Trije nizozemski projekti se ukvarjajo z ravnanjem z odpadki. Prvi projekt bo preskušal tehnologijo za poparjenje z zaprto zanko, ki je okolju bolj prijazno od poparjenja z vročo vodo, tehnike, ki se pogosto uporablja pri proizvodnji krompirjevih proizvodov.

V okviru drugega projekta bo potekala pretvorba pepela, ki nastane pri iz izgorevanju odpadkov, v visoko kakovostno surovino, ki jo bo moč takoj dati v promet na trg v proizvodnji betona in opek iz kalcijevega silikata ter v metalurški industriji.

Tretji projekt bo predstavil izvedljivost recikliranja starih strešnih lepenk iz bitumena.

Četrti projekt se nanaša na trajnostni razvoj mest, njegov cilj pa je zmanjšati stopnjo hrupa in z njim povezanih neprijetnosti za najmanj 25 % okrog pristaniških industrijskih območjih s sistemom za kartiranje in obvladovanje hrupa ter z ustreznim priročnikom dobrih ravnanj, v skladu z Direktivo o hrupu[5].

Peti projekt je usmerjen v zmanjševanje okoljskih vplivov električnih visokonapetostnih daljnovodov. V okviru projekta bo vzpostavljena nova vrsta električnega visokonapetostnega daljnovoda z zmanjšanim magnetnim poljem.

Šesti projekt se nanaša na zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, in sicer v tem primeru

fluoriranih ogljikovodikov (HFC) iz hladilnikov, z uporabo sistema hlajenja, zasnovanega na CO2.

Zadnji projekt se ukvarja s trajnostnim gospodarjenjem z vodami, zlasti v sektorju sadjarstva in vrtnarstva, s ciljem občutno zmanjšati potrebo po uporabi pesticidov na rastlinah na podlagi sistema spremljanja posevkov.

Portugalska – 2 projekta
Oba projekta se nanašata na ravnanje z odpadki.
Prvi je usmerjen v zmanjšanje stopnje recikliranja mešane plastike, gume in kartonske embalaže za napitke, s ciljem oblikovati nove izdelke za uporabo na cestah.

V okviru drugega bo dosežena ponovna uporaba olj za cvrtje za proizvodnjo biodizelskega goriva za občinski vozni park mesta Oeiras.

Romunija – 1 projekt

Projekt za upravljanje kakovosti zraka, ki bo izveden v Romuniji, bo identificiral vire onesnaževanja zraka okrog Bukarešte in oblastem in javnosti zagotovil podatke o stopnji onesnaženosti zraka.

Španija – 16 projektov
Trije španski projekti so usmerjeni v gospodarjenje z vodami.
Prvi bo opredelil model celovitega upravljanja za ravnanje s tekočimi odpadki, ki nastanejo pri površinski obdelavi plošč.

V okviru drugega projekta bodo razvite kombinirane tehnike namakanja in gnojenja, s ciljem zmanjšati onesnaženje tal in podtalne vode ter izboljšati produktivnost.

Tretji projekt bo predstavil uporabo avtomatiziranega sistema namakanja v namakalni skupnosti „El Vicario“ (Guadiana).

Trije projekti se nanašajo na trajnostni razvoj in načrtovanje rabe zemljišč. Prvi je usmerjen v spodbujanje trajnostne mobilnosti na šestih industrijskih posestih z vzpostavitvijo upravljavskih mehanizmov in spodbujanjem javnega prevoza, kolesarjenja in skupne uporabe avtomobilov.

Drugi projekt se ukvarja z varstvom tal v sredozemskih območjih z visoko stopnjo erozije. Prikazal bo prednosti gojenja novih sort mandljevcev, ki lahko rastejo v ostrih razmerah.

Cilj tretjega projekta je opredeliti trajnostni sistem upravljanja gorskega vinogradništva, z namenom zmanjšati okoljske vplive te dejavnosti na pokrajino, tla in vodne vire.

Štirje projekti se ukvarjajo s čistimi tehnologijami. S prvim bodo zmanjšani okoljski vplivi obratov za predelavo hrane med dejavnostmi čiščenja, za katere se običajno porabijo velike količine vode in ki proizvajajo visoko onesnaženo vodo, in sicer z uporabo ozona namesto tradicionalnih kemičnih razkuževalnih sredstev.

Drugi projekt bo predstavil dolgoročno tehnično, gospodarsko in okoljsko izvedljivost energetske predelave bioplina iz odlagališč z uporabo mikroturbin in biološkega odstranjevanja vodikovega sulfida in siloksanov.

Med izvedbo tretjega projekta bo vzpostavljen pilotski obrat za zmanjševanje sproščanja hlapnih organskih spojin (HOS) v zrak. Sistem, namenjen tovarnam, ki uporabljajo topila za površinsko obdelavo, bo omogočal zmanjšanje stopnje HOS, sproščenih v zrak, na eno petino mejne vrednosti, določene v Direktivi o HOS[6].

Četrti projekt bo pokazal, da se lahko energija iz sončnih celic učinkovito shrani v obliki vodika za poznejšo uporabo v motorjih z gorivnimi celicami, in sicer za razsvetljavo ali hlajenje.

Šest projektov se ukvarja z ravnanjem z odpadki. Prvi bo zmanjšal okoljske vplive gnoja, ki ga proizvajajo prašičje farme v regiji Los Serranos, v občini Valencia. Za razgradnjo odpadkov in njihovo pretvorbo v organsko gnojilo bodo uporabljene žuželke.

Cilj drugega projekta je zmanjšati količino odpadkov iz tekstilne industrije z vzpostavitvijo skupnega postopka za ravnanje z odpadki.

V okviru tretjega projekta bo oblikovan pilotski obrat v mestu Baena (Andaluzija) za pretvorbo tekočih odpadkov, ki nastanejo pri proizvodnji oljčnega olja, v proizvode z dodano vrednostjo.

Četrti projekt bo zmanjšal okoljske vplive blata, ki ga proizvajajo naprave za čiščenje odplak, s primernimi tehnikami upravljanja in recikliranja.

Namen petega projekta je v čim večji meri zmanjšati negativne okoljske vplive odpadkov, ki nastanejo v ribiški industriji, s priporočanjem učinkovitih in celovitih upravljavskih in obdelovalnih praks za reciklažo in zmanjševanje odpadkov, ki jih proizvaja ta sektor.

Zadnji projekt bo predstavil tehnično in gospodarsko izvedljivost novega visoko zmogljivega postopka za izločanje kovinskih zlitin z visoko stopnjo čistosti (>90 %). Postopek se uporablja za izločanje železa, aluminija in težkih kovin iz izrabljenih vozil in bo omogočil ponovno uporabo kovin, ki se lahko nato uporabijo v novih motorjih v avtomobilskem sektorju.

Švedska – 2 projekta

Cilj obeh projektov je zmanjšati vplive gospodarskih dejavnosti na okolje. Prvi projekt bo predstavil inovativno reaktorsko tehnologijo s stalnim pretokom, zasnovano na ART® (Advanced Reactor Technology – napredni reaktorski tehnologiji) za uporabo v trajnostni proizvodnji v sektorju kemikalij.

V okviru drugega projekta bodo zmanjšane emisije toplogrednih plinov s preskušanjem in prikazom uporabe težkih tovornih vozil, ki jih poganja dimetil eter (DME). Proizvodnja goriva DME je skoraj brez CO2 in je zato obetavna alternativa gorivom, pridobljenim iz nafte.

Združeno kraljestvo – 10 projektov

Štirje projekti obravnavajo ravnanje z odpadki. Cilj prvega projekta je predstaviti uporabo napredne ultra visokotlačne vodne tehnologije za predelavo materiala iz rabljenih pnevmatik.

Drugi projekt bo predstavil inovativne tehnologije za recikliranje tokov odpadnega stekla, ki so trenutno neprimerni za večino postopkov proizvodnje stekla, zaradi česar končajo na odlagališčih.

Projekt preprečevanja odpadkov bo pokazal, da je tehnika, znana kot encimska hidroliza, varen in okolju prijazen način čiščenja odplak za ponovno uporabo.

Cilj četrtega projekta je zmanjšati odlaganje nesterilnih kliničnih odpadkov na odlagališčih in spodbujati njihovo uporabo kot surovine za reciklirane proizvode.

Cilj dveh projektov je zmanjšati vplive gospodarskih dejavnosti na okolje. Prvi bo predstavil učinkovitost recikliranja vode z uporabo novega reaktorja za aerobno razgradnjo odpadne vode.

Cilji drugega projekta so ponovna uporaba neizkoriščenih objektov za gojenje posevkov za energijo iz biomase, prenova poškodovanega zemljišča in proizvodnja toplote in energije iz virov obnovljive energije.

Dva projekta se nanašata na gospodarjenje z vodami. Prvi bo predstavil novo predelovalno tehnologijo, na podlagi katere se formaldehid, ki se uporablja v proizvodnji lepil, lesenih proizvodov, konzervansov itd. pretvarja v nestrupene sladkorje. Cilj je 100 % zmanjšanje formaldehida v iztoku na ustju Severn v Združenem kraljestvu.

Drugi se ukvarja s sanacijo onesnaženosti površinskih voda z nitrati iz kmetijstva z doseganjem stroškovno učinkovitega zmanjšanja onesnaženosti z nitrati za najmanj 85 %.

Cilj enega projekta je razviti in upravljati kakovostna urbana okolja za uporabnike rečnih koridorjev in za interesne skupine.

Zadnji projekt se nanaša na vplive proizvodov in storitev na okolje, njegov cilj pa je potencialno združevanje rastlinjakov z drugimi stavbami, npr. poslovnimi stavbami. Predstavil bo prednosti oblikovanja, izgradnje in upravljanja okoljsko trajnostnih rastlinjakov in sistemov stavb, kakor tudi potenciale za zmanjševanje okoljskih vplivov hortikulturne proizvodnje, ki poteka v njih.


[1] Direktiva 2000/60/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike
[2] Direktiva 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27 januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi

[3] Direktiva 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

[4] Direktiva 2000/53/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih
[5] Direktiva 2002/49/ES Evropskega Parlamenta In Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa

[6] Direktiva Sveta 1999/13/ES z dne 11. marca 1999 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih


Side Bar