Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1157

Brusel 19. septembra 2005

Životné prostredie: Komisia podporuje 89 inovačných programov v 17 krajinách finančným príspevkom 71 miliónov EUR

Európska komisia schválila financovanie 89 environmentálnych inovačných projektov v 17 krajinách v rámci programu LIFE-Životné prostredie 2005. Tieto projekty budú znázorňovať nové metódy a techniky na riešenie rôznorodých environmentálnych problémov, a tým prispejú k zlepšeniu životného prostredia Európy. Projekty vedú „príjemcovia“ alebo promotéri projektu, so sídlom v Belgicku, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Portugalsku, Rumunsku, Španielsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve. Celkové investičné náklady na tieto projekty predstavujú 220 miiónov eur, z ktorých EÚ poskytne 71 miliónov eur.

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas povedal: „LIFE-Životné prostredie podporuje rozvoj čoraz účinnejších a inovačných technológií, ktorými je možno riešiť otázky životného prostredia. Tieto inovácie taktiež prispievajú k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti konkurencieschopnosti a rastu.“

Tento rok Komisia dostala 534 návrhov na financovanie cez program LIFE-Životné prostredie od rôznych verejných a súkromných organizácií. Komisia vybrala z tohto počtu 89 projektov, z ktorých všetky budú používať prelomovú technológiu na vyriešenie environmentálnych problémov.

Riadenie odpadu zastáva tento rok vedúce miesto z hľadiska počtu vybraných projektov (31), ako aj pridelených finančných prostriedkov EÚ (27 miliónov eur, čo je 39% z celkového množstva). Minimalizácia vplyvov z hospodárskych činností na životné prostredie je druhou najpopulárnejšou témou, 22 projektov (17 miliónov eur). Takmer jedna pätina (14 miliónov eur) finančných prostriedkov, ktoré poskytla EÚ, bude pridelená 17 projektom, ktoré sa snažia riešiť trvalo udržateľné riadenie podzemných a povrchových vodných zdrojov. Dvanásť projektov zaoberajúcich sa trvalo udržateľným rozvojom pri plánovaní a rozvoji používania pozemkov si podelí 9 miliónov eur (t. j. 10%) z možných finančných prostriedkov poskytnutých EÚ. Napokon sedem projektov sa zameriava na zníženie vplyvov z oblasti výrobkov a služieb na životné prostredie (5 miliónov eur).

Program LIFE

LIFE je finančným nástrojom EÚ na podporu environmentálnych projektov a projektov na ochranu prírody v celej EÚ, ako aj v niektorých kandidátskych, pristupujúcich a susedných krajinách. Jeho cieľom je prispievať k rozvoju a implementácii politiky EÚ v oblasti životného prostredia financovaním konkrétnych činností. Od roku 1992 LIFE spolufinancuje asi 2500 projektov prispievaním sumy 1500 miliónov eur na ochranu životného prostredia.

Program LIFE-Životné prostredie, ktorý financuje inovačné pilotné a demonštračné projekty, je jednou z troch tematických súčastí programu LIFE. Ďalšie dve súčasti sú LIFE-Príroda a LIFE-Tretie krajiny. LIFE-Príroda sa zameriava na pomoc pri implementácii smerníc EÚ o ochrane voľne žijúceho vtáctva a o ochrane biotopov, najmä sieťou ochranných oblastí Natura 2000, zriadených uvedenou smernicou. LIFE-Tretie krajiny pomáha krajinám, ktoré susedia so Stredozemným a Baltickým morom, vybudovať ich kapacitu na ochranu životného prostredia. Viac informácií o projektoch schválených v rámci LIFE - Životné prostredie a LIFE - Tretie krajiny nájdete v tlačových oznámeniach IP/05/1155IP/05/1156.

Súčasný program LIFE („LIFE III“) končí koncom roka 2006. Komisia navrhla nový program s názvom „LIFE +”, ktorý by prebiehal v rokoch 2007-2013 s rozpočtom vo výške 2,19 miliardy eur. Rada ministrov a Európsky parlament v súčasnosti o tomto návrhu rokujú.

Viac informácií

Pozri prílohu súhrnu 88 projektov financovaných v rámci programu LIFE-Životné prostredie. Podrobnejšie informácie o každom projekte sú dostupné na:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm

PRÍLOHA

Prehľad projektov v rámci programu LIFE-Životné prostredie na rok 2005 podľa krajín

Belgicko – 2 projekty

Oba projekty sa zameriavajú na riadenie vodných zdrojov. Prvý projekt sa zameriava na najlepšie praktiky pravidiel riadenia bezpečného používania pesticídov, ktoré možno implementovať, aby sa predchádzalo znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

Druhý projekt predvedie, že technika známa ako „vyzrážanie kovov na mieste“ je trvalo udržateľným riešením čistenia podzemných vôd, ktoré sú kontaminované neželezitými kovmi.

Dánsko – 6 projektov

Dva projekty sú projektmi o riadení vodných zdrojov. Cieľom prvého projektu je znížiť obsah dusíka a fosforu z poľnohospodárskych činností v povodí rieky Odense v súlade s cieľmi rámcovej smernice EÚ o vodných zdrojoch[1].

Druhý projekt sa týka integrovanej ochrany povrchových a podzemných vôd v troch poľnohospodárskych regiónoch v stredovýchodnom Jutsku.

Dva projekty hľadajú riešenie na zmiernenie vplyvu hospodárskych činností na životné prostredie. Prvý projekt je pilotnou štúdiou skúšky používania inovačných „bio-krytín“ na zníženie emisií skleníkových plynov zo skládok.

Druhý projekt predvedie environmentálne, bezpečnostné a obchodné výhody prototypu chladiarenského zariadenia pre supermarkety a podobné zariadenia, ktoré používajú oxid uhličitý ako chladivo.

V oblasti riadenia odpadu je cieľom jedného projektu opätovne využívať kal z odpadových vôd zo spaľovania vo výrobnom procese betónu. Druhý projekt bude skúšať vhodnosť využívania odpadu a splaškových kalov ako základnú surovinu v továrňach na výrobu kamennej vlny v Dánsku, Francúzsku, Nemecku a Spojenom kráľovstve.

Estónsko – 1 projekt

Cieľom tohto projektu je minimalizácia vplyvu hospodárskych činností na životné prostredie. Predvedie, že hnoj z chovu ošípaných môže byť spracovaný na výrobu energie a sekundárnych surovín (voda a hnojivo) použitím novej technológie, ktorá zahŕňa fermentáciu hnoja, spracovanie biologického plynu na „zelenú“ energiu a kúrenie a celkové oddelenie recyklovateľných a nerecyklovateľných súčastí.

Fínsko – 2 projekty

Oba projekty sa zameriavajú na riadenie odpadov. Jeden skúma možnosti recyklácie odpadov z elektrických a elektronických zariadení v súlade s právnymi predpismi EÚ[2], najmä s dôrazom na vidiecke časti.

Cieľom druhého projektu sú domácnosti, školy a strediská dennej starostlivosti v Helsinkách s cieľom zvyšovať informovanosť a zabezpečovať, aby množstvo produkovaných odpadov nepresiahlo úrovne z roku 2003.

Francúzsko – 11 projektov

Jeden projekt o riadení vodných zdrojov bude znižovať znečistenie vodných zdrojov pesticídmi zlepšením postupov ochrany kultúr pomocou zlepšenej kontroly objemového množstva pesticídov v rozprašovačoch. O tieto skúsenosti sa podelia s talianskymi a španielskymi partnermi.

Náplňou troch projektov sú technológie čistenia. Jeden projekt predvedie mechanickú – ekologicky priateľskú – alternatívu chemického frézovania komplexne tvarovaných panelov používaných v leteckom a vesmírnom priemysle.

Cieľom druhého projektu je vyvinúť technológiu čistenia pre záverečné procesy úpravy textilu založenú na elektroflokulácii.

Všeobecným cieľom tretieho projektu je znížiť o 30 % obsah uvoľneného CO2 počas sušenia keramických výrobkov s obsahom terakoty.

Šesť projektov sa týka riadenia odpadov. Prvý projekt prispeje k dizajnu, rozvoju a schvaľovaniu inovačných bezolovnatých priemyselných montážnych liniek a k štúdii spoľahlivosti nových bezolovnatých zliatín v súlade s európskymi smernicami o odpade z elektrických a elektronických zariadení2 a o obmedzení používania nebezpečných látok (ONL)[3] v takýchto zariadeniach.

Druhý projekt vyvinie proces nakladania s lietadlami vyradenými z prevádzky. Napriek vzrastajúcemu počtu vyradených lietadiel (asi 250 kusov ročne), neexistuje ešte uznaný proces demontáže lietadiel podľa bezpečnostných a environmentálne spoľahlivých podmienok.

Cieľom tretieho projektu, ktorý je určený pre department Deux-Sèvres, je znížiť množstvo odpadov stanovením stimulov pre obyvateľstvo a hospodárske subjekty na všetkých úrovniach spotrebiteľského cyklu.

Štvrtý projekt predvedie technickú realizáciu zavádzania ultrazvukovej technológie na zníženie produkcie kalov v čističke odpadových vôd.

Piaty projekt predvedie realizáciu inovačnej technológie na recykláciu lítiových batérií, ktoré sa používajú najmä do mobilných telefónov, prenosných počítačov, fotoaparátov, hračiek atď.

V šiestom projekte sa vo výrobe „zelenej“ elektroniky pre vesmírne a vojenské systémy nahradí olovo inými zliatinami. Týmto projektom sa umožní zosúladenie so smernicou ONL3, v ktorej sa od 1. júla 2006 zakazuje používať olovo v elektronických zariadeniach.

Posledný francúzsky projekt sa týka riadenia kvality ovzdušia a stanoví vzorkovacie zariadenie na meranie kvality ovzdušia, ktoré bude používať novú metódu monitorovania peľu v ovzduší. Bude sa používať on-line meranie antigénnosti/alergénnosti namiesto stanovenia množstva peľových zŕn podľa ich morfológie.

Nemecko – 6 projektov

Dva projekty sa týkajú riadenia vodných zdrojov. Prvý projekt bude pomocou integrovanej metódy znižovať plošné znečistenie z poľnohospodárstva za podpory rámcovej smernice o vodách1.

Druhý projekt sa zaoberá zlepšeniami v technológiách čistenia odpadových vôd používaním inovačnej technológie na prenos organických zložiek zo splaškových kalov do rozpustnej formy, ktorá je vhodná na výrobu bioplynu.

Dva projekty sa zaoberajú technológiami čistenia zameranými na zmiernenia vplyvu hospodárskych činností na životné prostredie. Jeden projekt predvedie technickú a environmentálnu účinnosť nového anorganického lepidla, ktoré sa používa pri odlievaní hliníkových motorových blokov. Postup by mohol znížiť náklady na energiu o 30 % a výrazne znížiť produkciu odpadov.

Druhý projekt sa týka predchádzajúcej úpravy vlny vo výrobe priadzí. Hlavným cieľom je eliminácia emisií z absorbovateľných organických halogenidov (AOX) a významný pokles používania chemických látok v procese čistenia pomocou predchádzajúcou trvalo udržateľnou úpravou plazmovým oblúkom.

Jeden projekt je zameraný na riadenie odpadov a prevenciu stanovením školiaceho programu na bezolovnaté pájky v európskom elektronickom priemysle.

Šiesty projekt hľadá riešenie ako znížiť vplyvy oceliarstva na životné prostredie, kde sa v súčasnosti používajú nebezpečné kyseliny na odstránenie usadeného kameňa z plechov valcovaných za studena. Použije sa nový postup bez použitia chemických látok, založený na technológii, ktorá využíva vákuum a vysoký tlak.

Grécko – 4 projekty

Prvý projekt sa zameriava na rozvoj používania pozemkov a územné plánovanie zavedením čiastočnej metódy ambiciózneho plánu socio-environmentálnej regenerácie mestskej oblasti zálivu Elefsina do roku 2020.

Cieľom druhého projektu vzťahujúceho sa na riadenie kvality ovzdušia je rozvoj integrovaného systému hodnotenia, monitorovania a riadenia znečistenia ovzdušia v prefektúre Kozani (západné Macedónsko), v oblasti umiestnenia najväčšej elektrárne v krajine, ktorá vyrába energiu spaľovaním lignitu.

Tretí projekt sa týka vplyvu výrobkov a služieb na životné prostredie a bude implementovať trvalo udržateľnú koncepciu konštrukcie metódou integrovanej politiky výrobkov začleňujúcu všetky zúčastnené strany.

Posledný projekt je zameraný na riadenie vodných zdrojov vývojom radu ekologicky šetrných technológií zameraných na minimalizáciu plošného znečistenia z poľnohospodárskych pôd. Technológie budú integrované v pláne riadenia povodia rieky Evrotas a jej pobrežných zón.

Maďarsko – 1 projekt

Projekt záhŕňa riadenie vodných zdrojov, stanovuje škálu kontaminácie podzemných vôd južnej časti Maďarska arzénom. Rozvinie pilotný plán riadenia so začlenením novej technológie na odstránenie arzénu.

Írsko – 2 projekty

Obidva projekty sa týkajú riadenia odpadov. Jeden projekt vyvinie demonštračný nástroj na rozvrhnutie častí a montážnych podskupín v automobilovom odvetví, aby začlenil a zosúladil environmentálne požiadavky, najmä vzhľadom na smernicu o vozidlách po dobe životnosti[4].

Druhý projekt predvedie environmentálne výhody a výhody súťaže blokov paliet, na ktoré sa opätovne využívajú odpadové suroviny z pneumatík v kombinácii so zvyškami z píl a s trieskami z vyradených paliet.

Taliansko – 15 projektov

Cieľom piatich projektov je minimalizácia hospodárskych činností na životné prostredie znižovaním emisií skleníkových plynov alebo vývojom najlepších dostupných techník (BATs). Jeden projekt vyvinie ukážkovú stanicu energetického generátora pomocou novej technológie, ktorá vyrába bio-uhlík z biomasy.

Druhý projekt bude skúšať techniky na zachytenie emisií oxidu uhličitého zo mestských skládok tuhého odpadu s cieľom širšieho využívania tohto procesu.

Tretí projekt predvedie ako kontrolovať vlhkosť vzduchu atmosferického tlaku bez ochladenia technikou, ktorá významne znižuje spotrebu energie na chladenie v chladiacom zariadení používanom vo viacerých odvetviach priemyslu.

Štvrtý projekt sa zaoberá regeneráciou a opätovným využitím odpadu z garbiarskych procesov čistením a opätovným využitím odpadových vôd a extrakciou využiteľných látok.

Piaty projekt bude hodnotiť uplatňovanie referenčnej BAT pre malé a stredné podniky, ktoré sa zaoberajú textilným priemyslom, pomocou výstavby ukážkovej továrne.

Dva ďalšie projekty sa zaoberajú znížením vplyvu výrobkov a služieb na životné prostredie. Prvý z nich sa zaoberá elimináciou používania nebezpečných látok určených na dekorácie a dizajn keramických predmetov.

Druhý z nich vyvinie techniky na identifikáciu a monitorovanie kontaminácie geneticky modifikovanými výrobkami v poľnohospodárskej produkcii a určí normy na oddelenie a ochranu geneticky nemodifikovaných výrobkov v spotrebiteľskej sieti a v produkcii potravín.

Tri projekty sa týkajú trvalo udržateľného rozvoja pri plánovaní a rozvoji používania pozemkov. Jeden z nich skombinuje environmentálne riadenie a audítorský systém (EMAS) s inými environmentálnymi účtovnými systémami na získanie integrovanej metódy environmentálneho riadenia v štyroch vybraných mestách projektu.

Dva iné projekty vyvinú dopravné systémy šetrné k životnému prostrediu, jeden stanovením strediska zásobovania šetrného k životnému prostrediu v historickom centre mesta Lucca a druhý projekt vyvinie nástroje na integrované plánovanie a kontrolu prepravy tovaru v mestských častiach.

Cieľom dvoch projektov je zlepšenie riadenia vodných zdrojov vyvinutím nových technológií spracovania vôd. Jeden z projektov vyvinie prototyp ukážky novej metódy čistenia odpadových vôd šetrnej k životnému prostrediu .

Druhý sa týka úpravy odtokovej dažďovej vody pred jej prijatím vo vodných sústavách, ako sú odtokové kanály, rieky a prístavy.

Posledné tri projekty sa zameriavajú na riadenie odpadov. Dva z nich sa zaoberajú spracovaním kalov z keramického a kamenárskeho priemyslu.

Cieľom troch projektov je doladiť a rozšíriť výsledky z predchádzajúceho projektu LIFE-Životné prostredie, ktorý sa zaoberá recykláciou odpadových vôd z podnikov na výrobu oleja.

Luxembursko – 1 projekt

Projekt bude implementovať nový systém sušenia panelov na báze dreva, ktorého výsledkom je podstatné zníženie emisií prchavých organických zlúčenín, CO2 a oxidu uhoľnatého počas ich výroby a používania.

Holandsko – 7 projektov

Tri holandské projekty sa zameriavajú na riadenie odpadov. Jeden z nich bude skúšať technológiu blanšírovania pomocou uzavretého cyklu, ktorá je šetrnejšia k životnému prostrediu ako blanšírovanie vriacou vodou, čo je technika spoločne používaná vo výrobe výrobkov zo zemiakov.

Druhý projekt premení popol zo spaľovania odpadov na vysokostupňovú druhotnú surovinu, ktorá nájde uplatnenie na trhu s betónom, vápenato-kremičitých tehál a v metalurgickom priemysle.

Tretí projekt predvedie realizovateľnosť recyklácie starých strešných plstí vyrábaných z bitúmenu.

Štvrtý projekt sa týka trvalo udržateľného mestského rozvoja a zníženia hluku a príslušných emisií najmenej o 25 % v prístavných priemyselných oblastiach monitorovaním hluku a riadiacim systémom a príslušnou príručkou dobrých postupov v súlade so smernicou o hluku[5].

Piaty projekt sa zameriava na zníženie vplyvu elektrického vedenia vysokého napätia na životné prostredie. Vytvorí nový typ vedenia vysokého napätia so zníženým magnetickým poľom.

Šiesty projekt sa zaoberá znížením emisií skleníkových plynov v danom prípade

hydrofluórovaných uhľovodíkov (HFC) z chladničiek, používaním chladiaceho systému na báze CO2.

Posledný projekt sa týka trvalo udržateľného riadenia vodných zdrojov, najmä v záhradníctve, a výrazne zníži potrebu používať pesticídy na rastliny pomocou systému monitorovania plodín.

Portugalsko – 2 projekty

Obidva projekty sa týkajú riadenia odpadov. Cieľom jedného z nich je nárast miery recyklovania zmiešaných plastov, gumy a kartónov od nápojov s cieľom vytvoriť nových výrobkov pri výstavbe ciest.

Druhý projekt sa zameriava na opätovné využitie fritovacích olejov na výrobu bio-dieselu pre mestský vozový park v Oeiras.

Rumunsko – 1 projekt

V Rumunsku projekt riadenia kvality ovzdušia bude zisťovať zdroje znečistenia ovzdušia v Bukurešti a jej okolí a poskytne orgánom a verejnosti informácie o miere znečistenia ovzdušia.

Španielsko – 16 projektov

Tri projekty sa zameriavajú na riadenie vodných zdrojov. Jeden určí integrovaný riadiaci model zaoberajúci sa kvapalným odpadom z odvetvia povrchových úprav.

Druhý projekt vyvinie kombinované zavlažovanie a fertilizačné techniky s cieľom znížiť znečistenie pôdy a podzemných vôd a zlepšiť produktivitu.

Tretí projekt predvedie používanie automatického zavlažovacieho systému v zavlažovacom spoločenstve „El Vicario“ (Guadiana).

Tri projekty sa týkajú trvalo udržateľného rozvoja pri plánovaní a rozvoji používania pozemkov. Cieľom prvého projektu je presadzovanie trvalo udržateľnej mobility v šiestich priemyselných zástavbách pomocou zavedenia mechanizmov riadenia mestskej dopravy, bicyklov a automobilov.

Druhý sa zaoberá ochranou pôdy v oblastiach Stredozemia s vysokou mierou pôdnej erózie. Tento projekt predvedie výhody kultivácie nových odrôd mandľovníkov, ktoré sú životaschopné pri drsných podmienkach.

Cieľom tretieho projektu je definovanie trvalo udržateľného systému riadenia horského vinohradníctva, aby sa znížili vplyvy tejto činnosti na životné prostredie, pokiaľ ide o krajinu, pôdu a vodné zdroje.

Štyri projekty sa zameriavajú na technológie čistenia. Prvý projekt zníži vplyv potravinárskeho priemyslu počas činností čistenia na životné prostredie, ktoré tradične spotrebúvajú veľké množstvá vody a produkujú vysoko znečistené odpadové vody používaním ozónu namiesto klasických chemických prostriedkov.

Druhý projekt predvedie technickú, ekonomickú a environmentálnu schopnosť energetického zhodnocovania skládkových biologických plynov používaním mikro-turbín a biologického odstránenia sírovodíka a siloxánov.

Tretí vybuduje vzorovú továreň na zníženie emisií prchavých organických zlúčenín (VOC) v ovzduší. Systém zameraný na továrenské používanie rozpúšťadiel na povrchovú úpravu umožní znížiť úrovne VOC o pätinu zo stanoveného obmedzenia podľa smernice o VOC[6].Štvrtý projekt predvedie, že energia zo solárnych článkov môže byť dostatočne uchovávaná ako vodík na ďalšie použitie v palivových článkoch motorov, na svietenie alebo chladenie.

Šesť projektov sa zameriava na riadenie odpadov. Prvý z nich zníži vplyv trusu vyprodukovaného v chovoch ošípaných na životné prostredie v regióne Los Serranos, v spoločenstve Valencia. Na zneškodnenie a premenu odpadu na organické hnojivo sa použije hmyz.

Druhý projekt sa zameriava na zníženie množstva odpadu z textilného priemyslu pomocou stanovenia spoločného postupu pre riadenie odpadov.

Tretí projekt vyvinie ukážkovú továreň v meste Baena (Andalúzia) na transformáciu kvapalných odpadov vyprodukovaných v priebehu spracovania olivového oleja na hodnotné sekundárne výrobky.

Štvrtý projekt zníži vplyv kalov vyprodukovaných v čističkách odpadových vôd na životné prostredie pomocou trvalo udržateľného riadenia a recyklačných techník.

Cieľom piateho projektu je minimalizácia negatívnych vplyvov odpadu z rybárskeho priemyslu na životné prostredie odporúčaním účinného a integrovaného riadenia odpadov a spôsobov recyklačného spracovania a zníženia produkcie odpadu v tomto sektore.

Posledný projekt predvedie technickú a ekonomickú spôsobilosť nového vysokokapacitného postupu oddeľovania kovových zliatín s vysokou čistotou (>90 %). Používa sa na oddeľovanie železa, hliníka a ťažkých kovov z vozidiel po dobe životnosti, postup umožní opätovné použitie kovov, ktoré sa môžu použiť pre nové motory v automobilovom priemysle.

Švédsko – 2 projekty

Dva projekty hľadajú riešenie na zmiernenie vplyvu hospodárskych činností na životné prostredie. Prvý projekt predvedie inovačnú nepretržitú technológiu reaktora, založenú na ART® (Advanced Reactor Technology) na využitie trvalo udržateľnej produkcie v chemickom odvetví.

Druhý projekt zníži emisie skleníkových plynov skúšaním a predvádzaním použitia dimetyl-éteru (DME)-, ktorý poháňa ťažké nákladné vozidlá. Výroba paliva DME takmer neprodukuje CO2, a preto je sľubnou alternatívou paliva na základe ropy.

Spojené kráľovstvo – 10 projektov

Štyri projekty sa zaoberajú riadením odpadov. Cieľom prvého z nich je ukázať používanie zdokonalenej technológie ultravysokého tlaku vody na opätovné využitie surovín z použitých pneumatík.

Druhý projekt predvedie inovačnú technológiu na recykláciu sklenných odpadových tokov, ktoré sú v súčasnosti nevyhovujúce vo väčšine postupov spracovania skla, a tak končia na skládkach odpadov.

Projekt na prevenciu pred produkciou odpadu predvedie techniku známu ako enzýmová hydrolýza, ktorá je bezpečná a šetrná k životnému prostrediu pri spracovaní kalov na opätovné využitie.

Cieľom štvrtého projektu je zníženie nákladov na nesterilný klinický odpad na skládkach odpadu a propagovať jeho použitie ako suroviny na výrobu recyklovateľných výrobkov.

Dva projekty hľadajú riešenie na zmiernenie vplyvu hospodárskych činností na životné prostredie. Jeden projekt predvedie účinnosť recyklácie vôd použitím nového reaktora pre aeróbne vyhnitie odpadových vôd.

Cieľom druhého projektu je opätovné využitie nevyužitých priemyselných lokalít na pestovanie energetických plodín v biomase, obnovenie poškodených pôd a výroba tepla a energie z obnovovateľných energetických zdrojov.

Dva projekty sa zameriavajú na otázky riadenia vodných zdrojov. Jeden projekt predvedie ukážku novej technológie spracovania, pri ktorej sa formaldehyd, ktorý sa používa vo výrobe lepidiel, výrobkov z dreva a konzervačných látok atď., transformuje na netoxické cukry. Cieľom je 100 % zníženie formaldehydu v odpadovej vode, ktorá vyteká do Severn Estuary v Spojenom kráľovstve.

Druhý projekt sa zaoberá obnovením pôvodného stavu povrchových vôd znečistených dusíkom z poľnohospodárstva dosiahnutím účinnejšieho zníženia kontaminácie dusíkom najmenej o 85 % pri najnižších výrobných nákladoch.

Jeden projekt hľadá riešenie na vývoj a riadenie kvality mestských oblastí pre užívateľov riečneho prechodu a pre zúčastnené strany.

Posledný projekt sa týka vplyvu výrobkov a služieb na životné prostredie a zameriava sa na potenciál integrovaných skleníkov s inými budovami, napr. kancelárskymi priestormi. Tento projekt predvedie výhody dizajnu, výstavby a používania environmentálne trvalo udržateľných skleníkov a sústav budov, ako aj potenciál na zníženie vplyvov produkcie záhradníctva medzi nimi na životné prostredie.


[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000,
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva.
[2] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení

[3] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

[4] Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti

[5] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku

[6] Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach


Side Bar