Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1157

Bruksela, dnia 19 września 2005 r.

Ochrona środowiska: Komisja przeznacza 71 milionów EUR na wsparcie 89 projektów innowacyjnych w 17 państwach

Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie 89 projektów innowacyjnych w 17 państwach w ramach programu LIFE- Środowisko 2005. Projekty te zademonstrują nowe metody i techniki rozwiązywania wielu różnych problemów ochrony środowiska przyczyniając się w ten sposób do poprawy środowiska naturalnego Europy. Projekty prowadzone są przez „beneficjentów” lub promotorów projektów, mających siedziby w Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Irlandii, we Włoszech, w Luksemburgu, Niderlandach, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie. Stanowią one inwestycję sięgającą 220 milionów EUR, z czego UE zapewni 71 milionów EUR.

Komisarz Europejski Stravos Dimas odpowiedzialny za ochronę środowiska powiedział: „Program LIFE-Środowisko" wspiera rozwój coraz bardziej efektywnych i innowacyjnych technologii rozwiązujących problemy ochrony środowiska. Innowacje te przyczyniają się również do osiągania przez UE celów konkurencyjności i wzrostu.”

W tym roku Komisja otrzymała 534 wnioski o finansowanie w ramach programu LIFE- Środowisko od wielu różnych organizacji publicznych i prywatnych. Komisja dokonała wyboru 89 spośród tych projektów, z których wszystkie będą wykorzystywać nowatorskie technologie do rozwiązywania problemów ochrony środowiska.

W tym roku na pierwszym miejscu pod względem liczby wybranych projektów (31) oraz pod względem przyznanych funduszy UE (27 milionów EUR, co stanowi 39 % całości funduszy) znalazła się gospodarka odpadami. Drugim co do popularności tematem obejmującym 22 projekty (17 mln EUR) jest minimalizowanie wpływu działalności gospodarczej na środowisko. Prawie jedna piąta współfinansowania UE (14 mln EUR) będzie przeznaczona na 17 projektów dotyczących zrównoważonej gospodarki wód gruntowych i powierzchniowych. Dwanaście projektów dotyczących zrównoważonego gospodarowania i planowania przestrzennego, podzieli między siebie około 9 mln EUR (tj. 10 %) dostępnych funduszy UE. Wreszcie, siedem projektów dotyczy ograniczenia oddziaływania na środowisko produktów i usług (5 mln EUR).

Program LIFE

LIFE jest instrumentem finansowym UE wspierającym projekty z zakresu ochrony środowiska i przyrody w całej UE, jak również w niektórych państwach przystępujących do UE, kandydujących oraz sąsiadujących. Ma on na celu przyczynić się do rozwoju i wdrażania polityki ochrony środowiska UE poprzez finansowanie konkretnych działań. Od 1992 r. LIFE współfinansował około 2500 projektów, przeznaczając na ochronę środowiska 1,5 mld EUR.

Program LIFE-Środowisko, finansujący innowacyjne projekty pilotażowe i projekty demonstracyjne jest jednym z trzech tematycznych części składowych programu LIFE. Pozostałe dwie części to LIFE Przyroda oraz LIFE Państwa trzecie. LIFE Przyroda kładzie nacisk na udział we wdrażaniu dyrektyw UE dotyczących ochrony dzikiego ptactwa i siedlisk naturalnych, w szczególności sieci obszarów objętych ochroną Natura 2000 ustanowionej dyrektywą dotyczącą ochrony siedlisk naturalnych. LIFE Państwa trzecie pomaga państwom graniczącym z Morzem Śródziemnym i Morzem Bałtyckim w rozbudowywaniu ich zdolności ochrony środowiska naturalnego. Informacje na temat projektów w ramach LIFE Przyroda i LIFE Państwa trzecie zawierają komunikaty prasowe IP/05/1155 oraz IP/05/1156.

Aktualny program LIFE („LIFE III”) zakończy się pod koniec 2006 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie nowego programu zatytułowanego „LIFE+” na lata 2007-2013 z budżetem w wysokości 2,19 mld EUR. Wniosek jest obecnie przedmiotem dyskusji w Radzie Ministrów i Parlamencie Europejskim.

Więcej informacji:

Zob. Załącznik zawierający podsumowanie 88 projektów finansowanych w ramach LIFE- Środowisko. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm

ZAŁĄCZNIK

Przegląd projektów LIFE-Środowisko 2005 według państw

Belgia – 2 projekty

Oba projekty dotyczą gospodarki zasobami wodnymi. W pierwszym, wdrożone zostaną wytyczne w sprawie najlepszych praktyk zarządzania w dziedzinie bezpiecznego stosowania pestycydów w celu ochrony przed zanieczyszczeniami wód powierzchniowych i gruntowych.

Drugi zademonstruje technikę znaną jako „wytrącanie metali na miejscu” jako trwałe rozwiązanie umożliwiające oczyszczanie wód gruntowych zanieczyszczonych metalami nieżelaznymi.

Dania – 6 projektów

Dwa projekty dotyczą gospodarki zasobami wodnymi Jeden z nich ma na celu obniżenie strat azotu i fosforu wywoływanych działalnością rolną w dorzeczu Odense, zgodnie z celami ramowej dyrektywy wodnej UE[1].

Drugi dotyczy zintegrowanej ochrony wód gruntowych i powierzchniowych w trzech regionach rolniczych środkowowschodniej Jutlandii.

Dwa projekty zmierzają do łagodzenia oddziaływania na środowisko naturalne działalności gospodarczej. Pierwszy to pilotażowe badanie testujące zastosowanie innowacyjnych „bio-osłon” obniżających emisje gazów cieplarnianych na wysypiskach.

Drugi zademonstruje korzyści środowiskowe, komercyjne i poprawy bezpieczeństwa prototypowego systemu chłodniczego dla supermarketów i podobnych zastosowań wykorzystujących jako czynnik chłodniczy dwutlenek węgla.

W dziedzinie gospodarki odpadami jeden projekt ma na celu ponowne wykorzystanie szlamu ściekowego pochodzącego ze spopielania w produkcji betonu. Drugi przeprowadzi testy przydatności szlamu ściekowego i kanalizacyjnego jako surowca do produkcji materiałów izolacyjnych w fabrykach w Danii, Francji, Niemczech i Zjednoczonym Królestwie.

Estonia – 1 projekt

Projekt ma na celu zminimalizowanie oddziaływania na środowisko naturalne działalności gospodarczej. Zademonstruje, że obornik można w pełni przetworzyć do produkcji energii i na surowce wtórne (woda i nawóz), stosując nową technologię, która obejmuje fermentację obornika, przetwarzanie biogazów na „ekologiczną” energię i ciepło oraz całkowite rozdzielenie składników nadających się i nienadających się do recyklingu.

Finlandia – 2 projekty

Oba projekty dotyczą gospodarki odpadami. Jeden bada możliwości recyklingu odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z prawodawstwem UE[2], zwracając szczególną uwagę na obszary wiejskie.

Drugi skierowany jest do gospodarstw domowych, szkół i ośrodków opieki dziennej w Helsinkach i ma na celu zwiększenie świadomości społecznej i zapewnienia nieprzekraczania poziomu produkcji odpadów z 2003 r.

Francja – 11 projektów

Jeden projekt dotyczący gospodarki wodnej zmniejszy zanieczyszczenie wody pochodzące z pestycydów poprzez poprawę praktyk ochrony upraw dzięki lepszemu sterowaniu ilością rozpryskiwanych pestycydów. Uzyskane doświadczenia zostaną przekazane partnerom z Włoch i Hiszpanii.

Trzy projekty dotyczą czystych technologii. Jeden z nich zademonstruje mechaniczne i przyjazne ekologicznie rozwiązanie alternatywne w stosunku do chemicznego wytrawiania paneli o skomplikowanych kształtach przeznaczonych dla przemysłu lotniczego i kosmicznego.

Drugi z nich zmierza do rozwinięcia czystej technologii, opartej na elektro-flokulacji, w procesach wykańczania wyrobów włókienniczych.

Ogólnym celem trzeciego projektu jest zmniejszenie o 30 % ilości CO2 emitowanego w procesie suszenia produktów ceramicznych z terakoty.

Sześć projektów dotyczy gospodarki odpadami. Pierwszy z nich przyczyni się do zaprojektowania, rozwinięcia i sprawdzenia innowacyjnych bezołowiowych przemysłowych linii montażowych i zbada niezawodność stopów bezołowiowych zgodnie z dyrektywą europejską w sprawie odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego2 i ograniczeń stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS)[3] w takim sprzęcie. Drugi projekt stworzy proces zarządzania statkami powietrznymi wycofanymi z eksploatacji. Mimo rosnącej liczby statków powietrznych wycofywanych z eksploatacji (około 250 rocznie) nie istnieje przyjęty proces wycofywania ich z eksploatacji w warunkach bezpiecznych i z uwzględnieniem skutków ekologicznych.

Trzeci projekt zlokalizowany w departamencie Deux-Sèvres zachęca ludność i podmioty gospodarcze do zmniejszania ilości odpadów na wszystkich etapach cyklu konsumpcji.

Czwarty zademonstruje wykonalność techniczną wprowadzenia technologii ultradźwiękowej w celu zmniejszenia ilości wytwarzanego szlamu w oczyszczalni ścieków.

Piąty zademonstruje wykonalność innowacyjnej technologii w recyklingu baterii litowo-jonowych stosowanych głównie w telefonach komórkowych, komputerach przenośnych, aparatach fotograficznych, zabawkach itp.

Szósty zastąpi ołów innym stopem w celu stworzenia „ekologicznej” elektroniki do lotniczych i wojskowych systemów łączności. Umożliwi to zgodność z dyrektywą RoHS3, która zakazuje stosowania ołowiu w sprzęcie elektronicznym od dnia 1 lipca 2006 r.

Ostatni z projektów francuskich dotyczy zarządzania jakością powietrza, który proponuje zainstalowanie próbnika powierza wykorzystującego nowe podejście do monitorowania pyłków w powietrzu. Zamiast ilościowego badania ziarnek pyłku pod względem ich morfologii zastosowany zostanie pomiar komputerowy antygenowości/alergenności.

Niemcy – 6 projektów

Dwa projekty dotyczą gospodarki wodnej. Pierwszy wykorzysta zintegrowane podejście do redukcji zanieczyszczeń rozproszonych pochodzących z rolnictwa, wspierając ramową dyrektywę wodną.

Drugi koncentruje się na usprawnieniach technologii oczyszczania ścieków wykorzystując innowacyjną technologię przekształcania składników organicznych osadu kanalizacyjnego w formę rozpuszczalną, nadającą się do produkcji biogazów.

Dwa projekty dotyczą czystych technologii zmierzających do zmniejszenia oddziaływania na środowisko naturalne działalności gospodarczej. Jeden z nich wykaże techniczną i ekologiczną efektywność nowego nieorganicznego spoiwa zastosowanego w odlewaniu aluminiowych bloków silnika. Proces ten powinien obniżyć do około 30 % koszty energii i znacznie ograniczyć odpady.

Drugi z nich dotyczy wstępnej obróbki wełny w produkcji przędzy. Głównym celem jest wyeliminowanie emisji pochłanialnych halogenków organicznych (AOX) i znaczne obniżenie ilości wykorzystywanych chemikaliów w procesie czyszczenia dzięki stałemu procesowi wstępnej obróbki plazmowej.

Jeden projekt poświęcony jest gospodarce odpadami i zapobieganiu zanieczyszczaniu poprzez zorganizowanie programu szkoleniowego na temat spawania bezołowiowego w branży elektronicznej w Europie.

Szósty projekt ma na celu obniżenie oddziaływania na środowisko naturalne w przemyśle stalowym, gdzie obecnie stosuje się niebezpieczne kwasy do usuwania zgorzelin z blach walcowanych na zimno. Zastosowany zostanie nowy proces bez wykorzystywania chemikaliów w oparciu o technologię wysokopróżniową.

Grecja – 4 projekty

Pierwszy projekt dotyczący zagospodarowania i planowania przestrzennego wprowadza podejście polegające na szerokim udziale w ambitnym planie regeneracji społecznej i środowiskowej obszarów miejskich Zatoki Elefsina do 2020 r.

Drugi dotyczący zarządzania jakością powietrza ma na celu stworzenie zintegrowanego systemu oceny, monitoringu i zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w prefekturze Kozani (Zachodnia Macedonia), gdzie usytuowana jest największa w kraju elektrownia napędzana lignitem.

Trzeci odnosi się do wpływu produktów i usług na środowisko i będzie wdrażał koncepcję zrównoważonego budownictwa poprzez podejście zintegrowanej polityki produktu obejmującej wszystkie zainteresowane strony.

Ostatni projekt zajmuje się gospodarką wodną tworząc instrumentarium technologii przyjaznych dla środowiska w celu minimalizacji zanieczyszczeń niepunktowych pochodzących z gruntów rolnych. Technologie te zostaną zintegrowane w planie zagospodarowania dorzecza rzeki Evrotas i stref przybrzeżnych.

Węgry – 1 projekt

Projekt dotyczący gospodarki wodnej ocenia skalę skażenia arsenem w wodach gruntowych w południowej części Węgier. Stworzy on pilotażowy plan gospodarki wodnej, wprowadzający nową technologię usuwania arsenu.

Irlandia – 2 projekty

Oba projekty dotyczą gospodarki odpadami. Jeden opracuje narzędzie do demonstracji projektowania części i podzespołów w sektorze samochodowym, które uwzględnia wymogi zgodności z prawodawstwem w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności dyrektywę w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji[4].

Drugi zademonstruje korzyści dla środowiska naturalnego i konkurencyjności wynikające z ponownego wykorzystania do wyrobu bloku palet materiałów odpadowych pochodzących z opon w połączeniu z odpadami tartacznymi i wiórami z wyrzucanych palet .

Włochy – 15 projektów

Pięć projektów ma na celu minimalizację oddziaływania na środowisko działalności gospodarczej poprzez zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych i rozwinięcie najlepszych dostępnych technik (BAT). Pierwszy z nich zademonstruje wytwarzania energii dzięki nowej technologii produkcji biokompozytu węglowego z biomasy.

Drugi przetestuje techniki wyłapywania emisji dwutlenku węgla z miejskich wysypisk odpadów stałych w celu rozszerzenia stosowania tego procesu.

Trzeci zademonstruje jak kontrolować wilgotność powietrza w warunkach ciśnienia atmosferycznego bez schładzania, techniką, która znacznie ogranicza zużycie energii w sprzęcie chłodniczym stosowanym w wielu branżach przemysłu.

Czwarty dotyczy odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów z procesów garbarskich poprzez oczyszczenie i ponowne wykorzystanie ścieków i ekstrakcję przydatnych substancji.

Piąty oceni możliwość zastosowania właściwych technik BAT w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego poprzez budowę instalacji pokazowych.

Dwa następne projekty mają na celu ograniczenie oddziaływania produktów i usług na środowisko naturalne. Pierwszy z nich ma na celu eliminację stosowania substancji niebezpiecznych przy nakładaniu dekoracji i wzorów na przedmiotach ceramicznych.

Drugi stworzy techniki wykrywania i monitoringu skażenia produktami GMO w produkcji rolnej i określi normy rozdziału i zachowania czystości produktów niezawierających GMO w łańcuchu zaopatrzenia i produkcji żywności.

Trzy projekty dotyczą zrównoważonej gospodarki i planowania przestrzennego. Pierwszy z nich łączy system zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego (EMAS) z innymi ekologicznymi systemami zarządzania w celu uzyskania podejścia zintegrowanego w zarządzaniu środowiskiem w czterech miastach pilotażowych.

Dwa kolejne stworzą przyjazne dla środowiska systemy transportu, jeden dzięki ustanowieniu przyjaznego ekologicznie centrum dystrybucji towarów w historycznym centrum Lucca, drugi przez opracowanie narzędzi zintegrowanego planowania i kontroli towarów w obszarach miejskich.

Dwa projekty mają na celu poprawę gospodarki wodnej poprzez opracowanie nowych technologii oczyszczania wody. Jeden projekt przewiduje budowę prototypu w celu zademonstrowania nowej przyjaznej ekologicznie metody oczyszczania ścieków.

Drugi dotyczy oczyszczania ścieków burzowych zanim dotrą do zbiorników ściekowych, rzek i portów.

Ostatnie trzy projekty dotyczą gospodarki odpadami. Dwa dotyczą przeróbki osadów powstających w branży wyrobów ceramicznych i z marmuru.

Trzeci ma na celu dopracowanie i rozszerzenie wyników projektu poprzedniego programu LIFE-Środowisko, który dotyczył recyklingu ścieków olejarni.

Luksemburg – 1 projekt

Projekt wdroży nowy system suszenia paneli na bazie drewna, zapewniający znaczne obniżenie emisji lotnych związków organicznych, CO2 oraz tlenku węgla w ich produkcji i podczas ich wykorzystania.

Niderlandy – 7 projektów

Trzy projekty holenderskie dotyczą gospodarki odpadami. Pierwszy z nich przetestuje technologię blanszowania w zamkniętym obiegu, która jest techniką bardziej przyjazną ekologicznie niż blanszowanie gorącą wodą, powszechnie wykorzystywane w produkcji wyrobów ziemniaczanych.

Drugi przewiduje przetwarzanie popiołu opadowego pochodzącego ze spopielania odpadów w surowiec wtórny wysokiej jakości, który łatwo znajdzie zbyt w branżach produkcji betonu, cegieł silikatowych i w metalurgii.

Trzeci zademonstruje wykonalność recyklingu izolacji starych pokryć dachowych wykonanych z bitumu.

Czwarty projekt dotyczy zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i ma na celu zmniejszenie hałasu i pochodnych uciążliwości o co najmniej 25 % wokół przemysłowych obszarów portowych dzięki wykorzystaniu map hałasu i systemu zarządzania oraz odpowiednich wskazówek dotyczących dobrych praktyk, zgodnie z dyrektywą w sprawie hałasu[5].

Piąty dotyczy ograniczenia oddziaływania na środowisko naturalne linii wysokiego napięcia. Przewiduje on budowę nowego typu linii zasilającej wysokiego napięcia o zmniejszonym polu magnetycznym.

Szósty dotyczy zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w tym przypadku

wodorofluorowęglowodorów (HFC) z lodówek dzięki zastosowaniu systemów chłodniczych na bazie CO2.

Ostatni projekt dotyczy zrównoważonej gospodarki wodnej, w szczególności w sektorze ogrodnictwa. W znacznym stopniu ograniczy on potrzebę stosowania pestycydów w odniesieniu do roślin dzięki systemowi monitoringu upraw.

Portugalia – 2 projekty

Oba projekty dotyczą gospodarki odpadami. Pierwszy przewiduje zwiększenie stopnia recyklingu plastików mieszanych, gumy i kartonów do napojów w celu zaprojektowania nowych produktów do stosowania na drogach.

Drugi ma na celu ponowne wykorzystanie oleju do smażenia w produkcji biopaliw wysokoprężnych dla floty pojazdów miejskich w Oeiras.

Rumunia – 1 projekt

W Rumunii projekt zarządzania jakością powietrza wskaże źródła zanieczyszczenia w i wokół Bukaresztu i zapewni władzom i społeczeństwu informacje na temat poziomu zanieczyszczeń.

Hiszpania – 16 projektów

Trzy projekty dotyczą gospodarki wodnej Pierwszy zdefiniuje zintegrowany model zarządzania dla odpadów płynnych w branży galwanizacyjnej.

Drugi stworzy połączone techniki nawadniania i nawożenia w celu zmniejszenia zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych i poprawy produktywności.

Trzeci zademonstruje zastosowanie automatycznego systemu nawadniania w gminie El Vicaro (Guadiana).

Trzy projekty dotyczą gospodarki i planowania przestrzennego. Pierwszy ma na celu promowanie stałej mobilności w sześciu ośrodkach przemysłowych poprzez ustanowienie mechanizmów zarządzania i promowanie transportu publicznego, korzystania z rowerów i wspólnego wykorzystania samochodów.

Drugi dotyczy ochrony gleby w obszarach śródziemnomorskich o wysokim stopniu erozji. Zademonstruje on korzyści z uprawy nowych odmian migdałowców odpornych na surowe warunki.

Trzeci przewiduje zdefiniowanie zrównoważonego systemu zarządzania górskiej uprawy winorośli w celu zmniejszenia oddziaływania tej działalności na krajobraz, glebę i zasoby wodne.

Cztery projekty dotyczą czystych technologii. Pierwszy z nich dzięki zastosowaniu ozonu zamiast tradycyjnych chemicznych środków do dezynfekcji zmniejszy oddziaływanie fabryk przetwórstwa spożywczego na środowisko naturalne podczas mycia, które zwykle pochłania duże ilości wody i wytwarza bardzo zanieczyszczone ścieki.

Drugi zademonstruje możliwości techniczne, ekonomiczne i środowiskowe odzysku energii z biogazów na wysypiskach dzięki wykorzystaniu mikroturbin i biologicznego usuwania siarkowodoru i siloksanu.

Trzeci pozwoli zbudować pilotażowe urządzenie zmniejszające emisje do atmosfery lotnych związków organicznych (VOC). System ten przeznaczony dla zakładu stosującego rozpuszczalniki do obróbki powierzchniowej pozwoli na zmniejszenie poziomu wyemitowanego VOC do jednej piątej poziomu ustalonego w dyrektywie w sprawie VOC[6].

Czwarty projekt zademonstruje, że energię słoneczną można skutecznie gromadzić w postaci wodoru do dalszego wykorzystania w silnikach o napędzie elektrycznym, do oświetlenia i do chłodzenia.

Sześć projektów dotyczy gospodarki odpadami. Pierwszy z nich zmniejszy oddziaływanie na środowisko obornika pochodzącego z chlewni w regionie Los Serranos w Walencji. Do degradacji odpadów i transformacji na nawozy organiczne wykorzystane zostaną owady.

Drugi projekt ma na celu zmniejszenie ilości odpadów w branży włókienniczej dzięki ustanowieniu wspólnej procedury gospodarki odpadami.

Trzeci stworzy pilotażowy zakład w mieście Baena (Andaluzja) do przetwarzania ścieków wytworzonych w procesie produkcji oliwy z oliwek na wartościowe produkty uboczne.

Czwarty projekt zmniejszy oddziaływanie na środowisko naturalne szlamu wytworzonego przez oczyszczalnie ścieków dzięki właściwym technikom zarządzania i recyklingu.

Piąty ma na celu zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko odpadów wytworzonych przez branżę rybołówstwa zalecając skuteczne zintegrowane praktyki w gospodarce i przetwarzaniu odpadów poprzez recykling i zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych w tym sektorze.

Ostatni projekt zademonstruje wykonalność techniczną i ekonomiczną nowego wysocewydajnego procesu odzysku stopów metali o wysokiej czystości (>90 %). Proces ten stosowany do oddzielania żelaza, aluminium i metali ciężkich z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pozwoli na ponowne wykorzystanie metali do nowych silników w sektorze motoryzacyjnym.

Szwecja – 2 projekty

Te dwa projekty mają na celu łagodzenie oddziaływania działalności gospodarczej na środowisko naturalne. Pierwszy zademonstruje innowacyjną technologię reaktora ciągłego opartą na ART® (Advanced Reactor Technology), wykorzystywanej w zrównoważonej produkcji w sektorze chemicznym.

Drugi obniży emisję gazów cieplarnianych dzięki przetestowaniu i zademonstrowaniu wykorzystania eteru metylowego (DME) do napędu pojazdów ciężkich. Produkcja paliwa DME prawie nie wytwarza CO2 i dlatego jest obiecującym rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do paliw uzyskiwanych z ropy naftowej.

Zjednoczone Królestwo – 10 projektów

Cztery projekty dotyczą gospodarki odpadami. Pierwszy z nich ma na celu zademonstrowanie zastosowania zaawansowanej technologii ultrawysokiego ciśnienia wody do odzyskiwania materiału z zużytych opon.

Drugi zademonstruje innowacyjne technologie recyklingu odpadów produkcji szkła, które obecnie nie nadają się do wykorzystania w większości procesów produkcji szkła i trafiają na wysypiska śmieci.

Projekt zapobiegania powstawaniu odpadów zademonstruje, że technika znana jako hydroliza enzymatyczna jest bezpiecznym i przyjaznym ekologicznie sposobem oczyszczania osadów ściekowych w celu ich ponownego wykorzystania.

Czwarty projekt ma na celu zmniejszenie ilości wyrzucanych na wysypiska niesterylnych odpadów szpitalnych i promowanie ich ponownego wykorzystania jako surowce w produkcji wyrobów pochodzących z recyklingu.

Dwa projekty mają na celu złagodzenie oddziaływania na środowisko naturalne działalności gospodarczej. Jeden z nich zademonstruje skuteczność recyklingu wody przy wykorzystaniu nowego reaktora do fermentacji tlenowej ścieków.

Drugi ma na celu ponowne zagospodarowanie terenów uzyskanych z rozbiórki poprzez prowadzenie upraw przeznaczonych do produkcji biomasy, odnowienie zniszczonych terenów oraz wytwarzania ciepła i energii z odnawialnych źródeł energii.

Dwa projekty dotyczą kwestii gospodarki wodnej. Jeden z nich zaprezentuje nową technologię przetwarzania, dzięki któremu formaldehyd stosowany w produkcji klejów, wyrobów drewnianych, konserwantów itp. jest zamieniany na nietoksyczne cukry. Celem jest zmniejszenie o 100 % ilości formaldehydu w ściekach wpływających do ujścia rzeki Severn.

Drugi projekt dotyczy poprawienia sytuacji zanieczyszczenia wód powierzchniowych azotanami pochodzącymi z produkcji rolnej, osiągając oszczędnymi sposobami obniżenie poziomu skażenia azotanami o co najmniej 85 %.

Jeden projekt ma na celu zagospodarowanie i zarządzanie środowiskiem miejskim wysokiej jakości dla korzystających z rzecznego korytarza wodnego i innych zainteresowanych stron.

Ostatni projekt dotyczy oddziaływania produktów i usług na środowisko naturalne i koncentruje się na potencjalnych możliwościach integracji cieplarni z innymi budynkami np. budynkami biurowymi. Zademonstruje on korzyści zaprojektowania, zbudowania i zarządzania zrównoważonymi środowiskowo systemami budynków i cieplarni, jak również zmniejszenie skutków dla środowiska odbywającej się w nich produkcji ogrodniczej.


[1] Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 200 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej.

[2] Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego.

[3] Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

[4] Dyrektywa 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

[5] Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

[6] Dyrektywa Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach.


Side Bar