Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1157

Βρυξέλλες, 19η Σεπτεμβρίου 2005

Περιβάλλον: η Επιτροπή στηρίζει 89 έργα καινοτομίας σε 17 χώρες με 71 εκατομμύρια €

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση 89 περιβαλλοντικών έργων καινοτομίας σε 17 χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Περιβάλλον 2005. Με τα έργα αυτά θα επιδειχθούν νέες μέθοδοι και τεχνικές για την αντιμετώπιση ποικίλων περιβαλλοντικών προβλημάτων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση του περιβάλλοντος της Ευρώπης. Επικεφαλής των έργων τίθενται «δικαιούχοι», ή αναπτυξιακοί φορείς έργων, εγκατεστημένοι στο Βέλγιο, στη Δανία, στην Εσθονία, στη Φινλανδία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο, στις Κάτω Χώρες, στην Πορτογαλία, στη Ρουμανία, στην Ισπανία, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα έργα αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση ύψους 220 εκατομμυρίων € , εκ των οποίων 71 εκατομμύρια θα διατεθούν από την ΕΕ.

Ο αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Το πρόγραμμα LIFE – Περιβάλλον στηρίζει την ανάπτυξη περισσότερο αποτελεσματικών και καινοτόμων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι καινοτομίες αυτές συμβάλλουν επίσης στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη».

Εφέτος, η Επιτροπή έγινε αποδέκτης 534 προτάσεων χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος LIFE – Περιβάλλον, από ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών οργανώσεων. Η Επιτροπή επέλεξε 89 από τα έργα αυτά, στα οποία, στο σύνολό τους, θα εφαρμοστούν καινοτόμες τεχνολογίες για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Η διαχείριση των αποβλήτων κατέχει την πρώτη θέση εφέτος από απόψεως αριθμού επιλεγέντων έργων (31) και χορηγούμενης χρηματοδότησης από την ΕΕ (27 εκατομμύρια €, που αντιπροσωπεύει το 39% του συνόλου). Η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων είναι το δεύτερο περισσότερο δημοφιλές θέμα με 22 έργα (17 εκατομμύρια €). Το ένα πέμπτο περίπου της χρηματοδότησης της ΕΕ (14 εκατομμύρια €) θα διατεθεί σε 17 έργα που εστιάζονται στην αειφόρο διαχείριση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. Δώδεκα έργα αφορούν με την αειφόρο ανάπτυξη και τον σχεδιασμό των χρήσεων γης. Στα έργα αυτά θα διατεθούν 9 εκατομμύρια € περίπου (δηλαδή 10%) από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση της ΕΕ. Τέλος, επτά έργα αποβλέπουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προϊόντων και υπηρεσιών (5 εκατομμύρια €).

Το πρόγραμμα LIFE

Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ που στηρίζει έργα σχετικά με το περιβάλλον και τη διατήρηση της φύσης σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και σε ορισμένες υπό ένταξη, υποψήφιες και γειτονικές χώρες. Στόχος του είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας μέσω της χρηματοδότησης ειδικών δράσεων. Από το 1992, το LIFE έχει συγχρηματοδοτήσει 2500 περίπου έργα, συνεισφέροντας με 1500 εκατομμύρια € στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το LIFE - Περιβάλλον, που χρηματοδοτεί καινοτόμα πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης, αποτελεί μία από τρις θεματικές συνιστώσες βάσει του προγράμματος LIFE. Οι άλλες δύο συνιστώσες είναι το LIFE - Φύση και το LIFE – Τρίτες Χώρες. Το LIFE – Φύση επικεντρώνεται στην εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών και των ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας και χλωρίδας, ιδίως δε το δίκτυο Natura 2000 για τη διατήρηση περιοχών που καθορίστηκαν από την τελευταία οδηγία. Το LIFE – Τρίτες Χώρες βοηθά τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο και τη Βαλτική Θάλασσα να δημιουργήσουν το απαραίτητο δυναμικό για την προστασία του περιβάλλοντος. Για έργα που έχουν εγκριθεί βάσει του LIFE - Φύση και του LIFE – Τρίτες Χώρες, μπορείτε να ανατρέξετε στις ανακοινώσεις τύπου IP/05/1155 και IP/05/1156.

Το τρέχον πρόγραμμα LIFE («LIFE ΙΙΙ») ολοκληρώνεται στο τέλος του 2006. Η Επιτροπή έχει προτείνει ένα νέο πρόγραμμα με την ονομασία «LIFE+», το οποίο θα διαρκέσει από το 2007 έως το 2013, με προϋπολογισμό 2,19 δισεκατομμύρια €. Η πρόταση εξετάζεται στο Συμβούλιο Υπουργών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Περισσότερες πληροφορίες

Στο παράρτημα συνοψίζονται τα 88 έργα που χρηματοδοτούνται βάσει του LIFE-Περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε έργο υπάρχουν στο δικτυακό τόπο:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ανασκόπηση των έργων LIFE - Περιβάλλον 2005 ανά κράτος

Βέλγιο – 2 έργα

Και τα δύο έργα έχουν ως αντικείμενο τη διαχείριση των υδάτων. Στο πρώτο θα εφαρμοστούν κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης βέλτιστων πρακτικών για την ασφαλή χρήση φυτοφαρμάκων προκειμένου να αποφεύγεται η μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

Στο δεύτερο θα καταδειχθεί ότι η τεχνική που είναι γνωστή ως «επιτόπια καθίζηση μετάλλων» αποτελεί αειφόρο λύση για τον καθαρισμό υπόγειων υδάτων που έχουν μολυνθεί από μη σιδηρούχα μέταλλα.

Δανία – 6 έργα

Δύο έργα αφορούν τη διαχείριση των υδάτων. Το ένα στοχεύει στη μείωση των διεισδύσεων αζώτου και φωσφόρου από γεωργικές δραστηριότητες στην ποτάμια λεκάνη του Odense, σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας πλαισίου της ΕΕ στον τομέα των υδάτων[1].

Το δεύτερο έργο αφορά την ολοκληρωμένη προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σε τρεις γεωργικές περιφέρειες στο κεντρικό-ανατολικό τμήμα της Jutland.

Σε δύο έργα επιδιώκεται η άμβλυνση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων. Το πρώτο αποτελεί μία πιλοτική μελέτη για τη δοκιμή της χρήσης καινοτόμων «βιολογικών μέσων κάλυψης» προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από χώρους υγειονομικής ταφής.

Στο δεύτερο θα αναδειχθούν τα περιβαλλοντικά και εμπορικά οφέλη, καθώς και τα οφέλη για την ασφάλεια, από τη χρησιμοποίηση ενός πρωτότυπου συστήματος ψύξης για τα σούπερ μάρκετ και παρόμοιων εφαρμογών όπου χρησιμοποιείται διοξείδιο του άνθρακα ως ψυκτικό μέσο.

Στο πεδίο τής διαχείρισης των αποβλήτων, σε ένα έργο επιδιώκεται η επαναχρησιμοποίηση της λυματολάσπης που προέρχεται από την καύση στην παραγωγή σκυροδέματος. Στο δεύτερο θα δοκιμαστεί η καταλληλότητα της χρησιμοποίησης αποβλήτων και ιλύος καθαρισμού λυμάτων ως πρώτης ύλης στις εγκαταστάσεις παραγωγής ορυκτοβάμβακα στη Δανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εσθονία – 1 έργο

Το έργο αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων. Θα καταδειχθεί η δυνατότητα πλήρους κατεργασίας της κοπριάς χοίρων για την παραγωγή ενέργειας και δευτερογενών πρώτων υλών (νερού και λιπάσματος), με τη χρησιμοποίηση νέας τεχνολογίας που περιλαμβάνει τη ζύμωση της κοπριάς, τη μετατροπή βιοαερίων σε «οικολογική» ενέργεια και θερμότητα, και τον πλήρη διαχωρισμό ανακυκλώσιμων και μη ανακυκλώσιμων συστατικών.

Φινλανδία – 2 έργα

Και τα δύο έργα αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων. Στο ένα από αυτά εξετάζονται οι δυνατότητες ανακύκλωσης για απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ[2], με ιδιαίτερη έμφαση στις αγροτικές περιοχές.

Το δεύτερο στοχεύει τα νοικοκυριά, τα σχολεία και τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας στο Ελσίνκι, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και τη συγκράτηση των ποσοτήτων των παραγόμενων αποβλήτων στα επίπεδα του 2003, κατά μέγιστο όριο.

Γαλλία – 11 έργα

Σε ένα έργο διαχείρισης των υδάτων θα μειωθεί η ρύπανση των υδάτων από φυτοφάρμακα με τη βελτίωση των πρακτικών προστασίας των καλλιεργειών μέσω του βελτιωμένου ελέγχου της ποσότητας των φυτοφαρμάκων από τους ψεκαστήρες. Στο έργο αυτό θα συμμετάσχουν εταίροι από την Ιταλία και την Ισπανία.

Τρία έργα εστιάζονται στις καθαρές τεχνολογίες. Το ένα θα αφορά το μηχανικό – και φιλικό προς το περιβάλλον – φρεζάρισμα ως εναλλακτική λύση του φρεζαρίσματος, με χημικά μέσα, φύλλων πολύπλοκου σχήματος χρησιμοποιούμενων στις βιομηχανίες αεροναυπηγικής και διαστήματος.

Το δεύτερο έχει ως στόχο την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών για τις εργασίες φινιρίσματος στην υφαντουργία, βασισμένων στην ηλεκτροκροκκύδωση.

Ο γενικός στόχος του τρίτου έργου είναι να μειωθεί κατά 30% η ποσότητα του εκπεμπόμενου CO2 κατά τη διεργασία ξήρανσης προϊόντων κεραμικής.

Έξι έργα καλύπτουν τη διαχείριση των αποβλήτων. Το πρώτο θα συμβάλει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την επικύρωση καινοτόμων, αμόλυβδων βιομηχανικών γραμμών συναρμολόγησης και τη μελέτη της αξιοπιστίας νέων αμόλυβδων κραμάτων σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού2 και για τους περιορισμούς στη χρήση επικίνδυνων ουσιών (RoHS)[3] σε τέτοιου είδους εξοπλισμό.

Στο δεύτερο έργο προτείνεται διαδικασία για τη διαχείριση των αεροσκαφών στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Παρά τον αυξανόμενο αριθμό των αποσυρόμενων αεροσκαφών (περίπου 250 ετησίως), δεν υπάρχει καμία αναγνωρισμένη διαδικασία παροπλισμού τους με ασφάλεια και μέριμνα για το περιβάλλον.

Στο τρίτο έργο, που πρόκειται να υλοποιηθεί στο διοικητικό διαμέρισμα Deux-Sèvres, επιδιώκεται η μείωση των αποβλήτων, με τη θέσπιση κινήτρων για τον πληθυσμό και τους οικονομικούς παράγοντες σε όλα τα στάδια του κύκλου της κατανάλωσης.

Στο τέταρτο έργο θα καταδειχθεί η τεχνική δυνατότητα της εισαγωγής τεχνολογίας υπερήχων για τη μείωση της παραγωγής λυματολάσπης σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

Στο πέμπτο έργο θα καταδειχθεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης καινοτόμου τεχνολογίας για την ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών ιόντων λιθίου, που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για τη λειτουργία κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών, συσκευών λήψης εικόνων, παιχνιδιών κλπ.

Στο έκτο έργο επιδιώκεται η αντικατάσταση του μολύβδου με άλλα κράματα, προκειμένου να κατασκευαστεί «οικολογικός» ηλεκτρονικός εξοπλισμός για συστήματα αεροναυτιλιακών και στρατιωτικών επικοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η συμμόρφωση με την οδηγία RoHS3, που απαγορεύει τη χρήση μολύβδου σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό από την 1η Ιουλίου 2006.

Το τελευταίο γαλλικό έργο αφορά τη διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός δειγματολήπτη αέρα με την υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης για την παρακολούθηση της γύρης στον ατμοσφαιρικό αέρα. Αντί για την ποσοτικοποίηση των κόκκων γύρης μέσω της μορφολογίας τους, θα χρησιμοποιούνται απευθείας μετρήσεις αντιγόνων / αλλεργιογόνων παραγόντων.

Γερμανία – 6 έργα

Δύο έργα αφορούν τη διαχείριση των υδάτων. Στο πρώτο θα υιοθετηθεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μείωση της διάχυτης ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες, σε συμφωνία με την οδηγία πλαίσιο για το νερό1.

Το δεύτερο εστιάζεται σε βελτιώσεις των τεχνολογιών επεξεργασίας λυμάτων με τη χρησιμοποίηση καινοτόμου τεχνολογίας για το μετασχηματισμό των οργανικών στοιχείων λυματολάσπης σε διαλυτή μορφή, κατάλληλη για την παραγωγή βιοαερίου.

Δύο έργα αφορούν τις καθαρές τεχνολογίες, προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων. Στο ένα από τα έργα θα καταδειχθεί η τεχνική και περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα ενός νέου ανόργανου συνεκτικού υλικού για τη χύτευση σώματος κινητήρων από αλουμίνιο. Η διεργασία θα μειώσει το ενεργειακό κόστος περίπου στο 30% και θα περιορίσει σημαντικά τα απόβλητα.

Το δεύτερο αφορά την προεπεξεργασία του μαλλιού στην παραγωγή νημάτων. Ο κύριος στόχος είναι η εξάλειψη των εκπομπών απορροφήσιμων οργανικών αλογονιδίων ((AOX) και η σημαντική μείωση στη χρήση χημικών κατά τη διεργασία καθαρισμού, μέσω μίας αειφόρου διαδικασίας προεπεξεργασίας πλάσματος.

Ένα από τα έργα αφορά τη διαχείριση αποβλήτων και τη πρόληψη, με την εκπόνηση ενός προγράμματος κατάρτισης για τη διαδικασία συγκόλλησης χωρίς μόλυβδο στην ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρονικών.

Στο έκτο έργο επιδιώκεται η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, όπου χρησιμοποιούνται σήμερα επικίνδυνα οξέα για την αποξείδωση λαμαρινών ψυχρής έλασης. Θα χρησιμοποιηθεί νέα διαδικασία χωρίς χημικά, βασιζόμενη σε τεχνολογία υψηλής πιέσεως εν κενώ.

Ελλάδα – 4 έργα

Το πρώτο έργο αφορά την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό των χρήσεων γης, μέσω της εισαγωγής της συμμετοχικής προσέγγισης σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής αναζωογόνησης της αστικής περιοχής του κόλπου της Ελευσίνας μέχρι το έτος 2020.

Στο δεύτερο, που σχετίζεται με τη διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, επιδιώκεται η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος για την εκτίμηση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Νομό Κοζάνης (Δυτική Μακεδονία), όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος σταθμός λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.

Το τρίτο έργο συνδέεται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων και υπηρεσιών και σε αυτό θα υιοθετηθεί μία αντίληψη αειφορίας στις κατασκευές μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την πολιτική των προϊόντων, που θα εμπλέκει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Το τελευταίο έργο αφορά τη διαχείριση των υδάτων με την ανάπτυξη σειράς οικολογικών τεχνολογιών για την ελαχιστοποίηση της διάχυτης ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες. Οι τεχνολογίες θα ενσωματωθούν στο σχέδιο διαχείρισης της ποτάμιας λεκάνης του Ευρώτα και της παράκτιας ζώνης.

Ουγγαρία – 1 έργο

Στο έργο, που καλύπτει τη διαχείριση των υδάτων, αξιολογείται η κλίμακα της μόλυνσης των υπογείων υδάτων από αρσενικό στο νότιο τμήμα της Ουγγαρίας. Επιδιώκεται η ανάπτυξη πιλοτικού σχεδίου διαχείρισης, όπου ενσωματώνεται μία νέα τεχνολογία για την απομάκρυνση του αρσενικού.

Ιρλανδία – 2 έργα

Και τα δύο έργα αφορούν τη διαχείριση των υδάτων. Το ένα από αυτά έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη εργαλείου επίδειξης για το σχεδιασμό κατασκευαστικών στοιχείων και υποσυστημάτων στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, και όπου ενσωματώνονται οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την οδηγία για το οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους[4].

Στο δεύτερο έργο θα αναδειχθούν τα περιβαλλοντικά και ανταγωνιστικά οφέλη που προσφέρουν τα σώματα παλετών τα οποία κατασκευάζονται με την επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων από λάστιχα, σε συνδυασμό με υπολείμματα πριστηρίου και ροκανίδια από παλέτες που έχουν απορριφθεί.

Ιταλία – 15 έργα

Πέντε έργα έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων οικονομικών δραστηριοτήτων, με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή την ανάπτυξη βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ). Το ένα έργο αφορά χώρο επίδειξης για την παραγωγή ενέργειας με νέα τεχνολογία παραγωγής βιοάνθρακα από βιομάζα.

Το δεύτερο έργο αφορά τη δοκιμή τεχνικών δέσμευσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από δημοτικούς χώρους υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων, με σκοπό την ανάπτυξη εναλλακτικών δυνατοτήτων για ευρύτερη εφαρμογή της διαδικασίας.

Στο τρίτο έργο θα καταδειχθούν οι τρόποι ελέγχου της υγρασίας του αέρα σε ατμοσφαιρική πίεση χωρίς ψύξη, μία τεχνική η οποία μειώνει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση στον εξοπλισμό ψύξης που χρησιμοποιείται σε ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

Το τέταρτο έργο αφορά την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων από διεργασίες στην βυρσοδεψία, μέσω του καθαρισμού και της επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων, καθώς και την απόσπαση χρήσιμων υλικών.

Στο πέμπτο θα αξιολογηθεί η δυνατότητα εφαρμογής ΒΔΤ αναφοράς για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην κλωστοϋφαντουργία, μέσω της κατασκευής μονάδας επίδειξης.

Δύο περαιτέρω έργα έχουν ως αντικείμενο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προϊόντων και υπηρεσιών. Το πρώτο έχει ως στόχο την κατάργηση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών για τη διακόσμηση και το σχεδιασμό κεραμικών προϊόντων.

Στο δεύτερο θα αναπτυχθούν τεχνικές για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση μόλυνσης από προϊόντα ΓΤΟ στη γεωργική παραγωγή και θα καθοριστούν πρότυπα για τον διαχωρισμό και τη διατήρηση προϊόντων χωρίς ΓΤΟ σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού και στην παραγωγή ειδών διατροφής.

Τρία έργα αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη και τον σχεδιασμό των χρήσεων γης. Στο ένα συνδυάζεται το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) με άλλα οικολογικά λογιστικά συστήματα, προκειμένου να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην περιβαλλοντική διαχείριση σε τέσσερις πιλοτικές πόλεις.

Σε δύο άλλα έργα επιδιώκεται η ανάπτυξη οικολογικών συστημάτων μεταφορών, στο ένα με τη δημιουργία, στο ιστορικό κέντρο της Lucca, κέντρου διανομής εμπορευμάτων, και στο δεύτερο με την ανάπτυξη εργαλείων για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και τον έλεγχο της μεταφοράς εμπορευμάτων σε αστικές περιοχές.

Δύο έργα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών επεξεργασίας λυμάτων. Στο πλαίσιο του πρώτου έργου θα κατασκευαστεί ένα πρωτότυπο για την επίδειξη μιας νέας οικολογικής μεθόδου επεξεργασίας των λυμάτων.

Το δεύτερο αφορά την επεξεργασία ομβρίων υδάτων από καταιγίδες, προτού αυτά διοχετευτούν στους αποδέκτες των υδάτων, όπως είναι οι αγωγοί αποστράγγισης, οι ποταμοί και οι λιμένες.

Τα τρία τελευταία έργα επικεντρώνονται στην διαχείριση των υδάτων. Δύο αφορούν την επεξεργασία της λυματολάσπης από τη βιομηχανία κεραμικών και μαρμάρου.

Το τρίτο έχει ως στόχο την τελειοποίηση και επέκταση των αποτελεσμάτων από ένα προηγούμενο έργο του LIFE – Περιβάλλον, το οποίο αφορούσε την ανακύκλωση των λυμάτων ελαιοτριβείων.

Λουξεμβούργο – 1 έργο

Το έργο έχει ως στόχο την εφαρμογή νέου συστήματος ξήρανσης για πλαίσια με βάση το ξύλο, που οδηγεί σε ουσιαστική μείωση των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων, CO2 και μονοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγή και τη χρήση τους.

Κάτω Χώρες – 7 έργα

Τρία από τα ολλανδικά έργα αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων. Στο πρώτο έργο θα δοκιμαστεί τεχνολογία λεύκανσης κλειστού κύκλου, η οποία είναι περισσότερο οικολογική σε σχέση με τη λεύκανση με καυτό νερό, που αποτελεί την ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική για την παρασκευή προϊόντων από πατάτα.

Με το δεύτερο έργο επιδιώκεται η μετατροπή της τέφρας του πυθμένα από την αποτέφρωση αποβλήτων σε υψηλής περιεκτικότητας δευτερογενείς πρώτες ύλες, για τις οποίες υπάρχει ήδη αγορά στις βιομηχανίες σκυροδέματος, πλίνθων πυριτικού ασβεστίου και στις μεταλλουργικές βιομηχανίες.

Στο τρίτο έργο θα καταδειχθεί η δυνατότητα ανακύκλωσης παλαιών υλικών από πίσσα που χρησιμοποιούνται στις στέγες.

Το τέταρτο έργο αγορά την αειφόρο αστική ανάπτυξη· με αυτό θα μειωθούν ο θόρυβος και οι συναφείς οχλήσεις, τουλάχιστον κατά 25%, στις βιομηχανικές ζώνες γύρω από τους λιμένες, μέσω συστήματος καταγραφής και διαχείρισης των θορύβων και εκπόνησης οδηγού ορθής πρακτικής, σύμφωνα με την οδηγία για τον θόρυβο.[5].

Το πέμπτο έργο εστιάζεται στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις ηλεκτροφόρες γραμμές υψηλής τάσης. Θα καθιερωθεί νέος τύπος γραμμών υψηλής τάσης με μειωμένο μαγνητικό πεδίο.

Το έκτο έργο αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, που στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά τους υδροφθοράνθρακες (HFCs) των ψυγείων, με τη χρησιμοποίηση συστήματος ψύξης με βάση το CO2.

Το τελευταίο έργο αφορά την αειφόρο διαχείριση των υδάτων, ιδιαίτερα στον τομέα των οπωροκηπευτικών· με το έργο αυτό θα μειωθεί σημαντικά η ανάγκη χρήσης φυτοφαρμάκων σε φυτά, μέσω συστήματος παρακολούθησης των καλλιεργειών.

Πορτογαλία – 2 έργα

Και τα δύο έργα αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων. Το πρώτο έχει ως στόχο την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης αναμεμειγμένων πλαστικών υλών, του καουτσούκ και των συσκευασιών ποτών από χαρτόνι, με σκοπό τον σχεδιασμό νέων προϊόντων για οδικά έργα.

Το δεύτερο έργο εστιάζεται στην επαναχρησιμοποίηση καμένων ελαίων για την παραγωγή βιοντίζελ που θα χρησιμοποιηθεί στον δημοτικό στόλο οχημάτων της Oeiras.

Ρουμανία – 1 έργο

Στη Ρουμανία, με ένα έργο διαχείρισης της ποιότητας του αέρα θα ταυτοποιηθούν πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσα και γύρω από το Βουκουρέστι και θα δοθούν στις αρχές και στο κοινό πληροφορίες για τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ισπανία – 16 έργα

Τρία έργα εστιάζονται στη διαχείριση των υδάτων. Στο ένα από αυτά, θα οριστεί ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης για την αντιμετώπιση των υγρών αποβλήτων από τη βιομηχανία επιμετάλλωσης.

Στο δεύτερο, θα αναπτυχθούν συνδυασμένες τεχνικές άρδευσης και λίπανσης, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης του εδάφους και του υπόγειου ορίζοντα και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Στο τρίτο θα επιδειχθεί η χρήση αυτοματοποιημένου αρδευτικού συστήματος στην αρδευτική κοινότητα (περιοχή) “El Vicario” (Guadiana).

Τρία έργα πραγματεύονται την ανάπτυξη και το σχεδιασμό των χρήσεων γης. Το πρώτο στοχεύει στην προώθηση της αειφόρου κινητικότητας σε έξι βιομηχανικές περιοχές, μέσω της συγκρότησης μηχανισμών διαχείρισης και της προώθησης των δημόσιων συγκοινωνιών, της χρήσης ποδηλάτων και της συνεπιβίβασης στο ίδιο αυτοκίνητο.

Το δεύτερο διαλαμβάνει την προστασία του εδάφους σε μεσογειακές περιοχές με υψηλά ποσοστά διάβρωσης εδαφών. Το έργο θα αναδείξει τα οφέλη από την καλλιέργεια νέων ποικιλιών αμυγδαλιών, ικανών να αντεπεξέλθουν σε αντίξοες συνθήκες.

Το τρίτο στοχεύει στον ορισμό συστήματος αειφόρου διαχείρισης ορεινής αμπελοκαλλιέργειας, ώστε να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας αυτής στο τοπίο, το έδαφος και τους υδατικούς πόρους.

Τέσσερα έργα ασχολούνται με καθαρές τεχνολογίες. Στο πρώτο θα μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των εργοστασίων μεταποίησης τροφίμων στη διάρκεια εργασιών καθαρισμού, οι οποίες καταναλώνουν χαρακτηριστικά μεγάλες ποσότητες νερού και παράγουν ακάθαρτα υψηλού βαθμού ρύπανσης, με τη χρήση όζοντος αντί των παραδοσιακά χρησιμοποιούμενων χημικών απολυμαντικών μέσων.

Στο δεύτερο θα καταδειχθεί η τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της ανάκτησης ενέργειας από βιοαέριο σε τόπους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, μέσω της χρήσης μικροστροβίλων και της βιολογικής απομάκρυνσης του υδροθείου και των σιλοξανών.

Στο τρίτο, θα ανεγερθεί πιλοτική μονάδα για τη μείωση των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στον αέρα. Το σύστημα, που προορίζεται για μονάδα που χρησιμοποιεί διαλύτες για επεξεργασία επιφανειών, θα επιτρέψει τη μείωση των επιπέδων εκπεμπόμενων VOC στο ένα πέμπτο του ορίου που έχει τεθεί στην οδηγία για τις VOC[6].

Με το τέταρτο έργο θα καταδειχθεί ότι η παραγόμενη από ηλιακές κυψέλες ενέργεια μπορεί να αποθηκευθεί αποδοτικά υπό μορφήν υδρογόνου για μετέπειτα χρήση σε μηχανές στοιχείων καυσίμου, για φωτισμό ή για ψύξη.

Έξι έργα διαλαμβάνουν τη διαχείριση αποβλήτων. Με το πρώτο, θα μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος κόπρου παραγόμενης σε χοιροτροφεία στην περιοχή Los Serranos, στην κοινότητα της Valencia. Θα χρησιμοποιηθούν έντομα για την αποδόμηση των αποβλήτων και τη μετατροπή τους σε οργανικό λίπασμα.

Με το δεύτερο, επιδιώκεται η μείωση της ποσότητας αποβλήτων από την κλωστοϋφαντουργία, μέσω της κατάρτισης κοινής διαδικασίας για τη διαχείριση αποβλήτων.

Με το τρίτο θα αναπτυχθεί πιλοτική μονάδα, στην πόλη Baena (Ανδαλουσία), για τον μετασχηματισμό των υγρών αποβλήτων που παράγονται στη διεργασία παραγωγής ελαιολάδου σε προστιθέμενης αξίας παραπροϊόντα.

Με το τέταρτο έργο θα μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της παραγόμενης σε σταθμούς καθαρισμού λυμάτων ιλύος, μέσω κατάλληλων τεχνικών διαχείρισης και ανακύκλωσης.

Το πέμπτο έργο στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παραγόμενων από τον αλιευτικό κλάδο αποβλήτων, υποδεικνύοντας αποδοτικές και ενοποιημένες πρακτικές διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων για την ανακύκλωση και τη μείωση των αποβλήτων που παράγει ο κλάδος.

Το τελευταίο έργο θα καταδείξει την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα μιας νέας, υψηλής δυναμικότητας, διεργασίας διαχωρισμού μεταλλικών κραμάτων υψηλής καθαρότητας (>90%). Η διεργασία, που χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό σιδήρου, αλουμινίου και βαρέων μετάλλων από οχήματα στο τέλος της ζωής τους, θα επιτρέψει την επαναχρησιμοποίηση μετάλλων που έπειτα μπορούν να αξιοποιηθούν για νέες μηχανές στον αυτοκινητιστικό τομέα.

Σουηδία – 2 έργα

Τα δύο έργα αποβλέπουν στην άμβλυνση του περιβαλλοντικού αντικτύπου οικονομικών δραστηριοτήτων. Με το πρώτο, θα γίνει επίδειξη μιας καινοτόμου τεχνολογίας συνεχούς αντιδραστήρα, με βάση την ART® (Advanced Reactor Technology) που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αειφόρο παραγωγή στον χημικό κλάδο.

Με το δεύτερο, θα μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, με δοκιμές και την επίδειξη της χρήσης οχημάτων βαρέος τύπου κινούμενων με διμεθυλαιθέρα (DME). Η παραγωγή καυσίμου DME είναι σχεδόν ουδέτερη ως προς το παραγόμενο CO2, και επομένως αποτελεί ελπιδοφόρο εναλλακτική λύση ως προς το καύσιμο με βάση το πετρέλαιο.

Ηνωμένο Βασίλειο – 10 έργα

Τέσσερα βρετανικά πραγματεύονται τη διαχείριση των αποβλήτων. Το πρώτο στοχεύει στην επίδειξη της χρήσης προηγμένης τεχνολογίας ύδατος σε εξαιρετικά υψηλή πίεση, για την ανάκτηση υλικού από χρησιμοποιημένα λάστιχα αυτοκινήτων.

Στο δεύτερο θα επιδειχθούν καινοτόμοι τεχνολογίες για την ανακύκλωση ροών αποβλήτων γυαλιού, που επί του παρόντος είναι ακατάλληλα για τις περισσότερες μεθόδους βιομηχανικής παραγωγής γυαλιού και μοιραία καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Σε έργο πρόληψης αποβλήτων θα καταδειχθεί ότι η γνωστή ως ‘ενζυματική υδρόλυση’ τεχνική αποτελεί ασφαλή και αβλαβή για το περιβάλλον τρόπο επεξεργασίας ιλύος λυμάτων για επαναχρησιμοποίηση.

Ένα τέταρτο έργο στοχεύει στη μείωση της απόρριψης μη αποστειρωμένων ιατρικών αποβλήτων σε σκουπιδότοπους και στην προώθηση της χρήσης τους ως πρώτης ύλης για προϊόντα εξ ανακυκλώσεως.

Σε δύο έργα επιδιώκεται η άμβλυνση του περιβαλλοντικού αντικτύπου οικονομικών δραστηριοτήτων. Σ’ένα από αυτά θα καταδειχθεί η αποτελεσματικότητα της ανακύκλωσης υδάτων με τη χρήση ενός νέου αντιδραστήρα για αερόβιο χώνευση ακαθάρτων.

Σε δεύτερο έργο επιδιώκεται η επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών εκτάσεων για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών βιομάζας, την αποκατάσταση γης που έχει υποστεί ζημίες και τη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Δύο έργα διαλαμβάνουν ζητήματα διαχείρισης υδάτων. Σε ένα έργο θα επιδειχθεί νέα τεχνολογία επεξεργασίας με την οποία μετατρέπεται σε μη τοξικά σάκχαρα η φορμαλδεΰδη που χρησιμοποιείται στην κατασκευή κόλλας, προϊόντων ξύλου, συντηρητικών κλπ. Στόχος είναι η σε ποσοστό 100% μείωση της φορμαλδεΰδης σε λύματα που εκχύνονται στον ποταμόκολπο Severn στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το δεύτερο έργο διαλαμβάνει την αποκατάσταση επιφανειακών υδάτων που έχουν ρυπανθεί από νιτρικά άλατα γεωργικής προέλευσης, με την επίτευξη οικονομικώς αποδοτικής μείωσης, κατά ποσοστό τουλάχιστον 85%, της μόλυνσης από νιτρικά άλατα.

Σ’ένα έργο επιδιώκεται η ανάπτυξη και διαχείριση αστικού περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας για χρήστες και παράγοντες σε παραποτάμιους διαδρόμους.

Το τελευταίο έργο αφορά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο προϊόντων και υπηρεσιών, εστιάζεται δε στη δυνητική ενοποίηση θερμοκηπίων με άλλα κτίρια, π.χ. κτίρια γραφείων. Στο έργο θα καταδειχθούν τα οφέλη του σχεδιασμού, της κατασκευής και λειτουργίας περιβαλλοντικώς αειφόρων θερμοκηπίων και συστημάτων κτιρίων, καθώς και τα περιθώρια για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής οπωροκηπευτικών που πραγματοποιείται σ’ αυτά.


[1] Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.

[2] Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

[3] Οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

[4] Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής.

[5] Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου.

[6] Οδηγία 1999/13/ΕΚ του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1999 για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις.


Side Bar