Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1157

Bruxelles, den 19. september 2005

Miljø: Kommissionen støtter 89 innovationsprojekter i 17 lande med 71 mio. EUR

Europa-Kommissionen har godkendt finansieringen af 89 innovative miljøprojekter i 17 lande under programmet LIFE-miljø 2005. Disse projekter skal belyse nye metoder og teknikker til løsning af en lang række forskellige miljøproblemer og således medvirke til at forbedre Europas miljø. Projekterne ledes af "modtagere" eller initiativtagere i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Rumænien, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige. De udgør en samlet investering på 220 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med 71 mio. EUR.

Miljøkommissær Stavros Dimas sagde herom: "LIFE-Miljø støtter udviklingen af mere og mere effektive og innovative teknologier til behandling af miljøproblemer. Denne innovation vil også medvirke til at gøre EU konkurrencedygtig, og til at det kan nå sine vækstmål."

Kommissionen har i år modtager 534 forslag til finansiering over programmet LIFE-Miljø fra en lang række forskellige offentlige og private foretagender. Kommissionen har udvalgt 89 af disse projekter, der alle vil benytte banebrydende teknologi til løsning af miljøproblemer.

Affaldsforvaltning ligger i spidsen i år, når det gælder antal udvalgte projekter (31) og finansieringsbidrag fra EU (27 mio. EUR eller 39 % af de samlede omkostninger). At formindske erhvervsaktiviteters miljøpåvirkning kommer ind på andenpladsen med 22 projekter (17 mio. EUR). Næsten en femtedel af EU's finansieringsbidrag (14 mio. EUR) går til 17 projekter, der drejer sig om bæredygtig forvaltning af grund- og overfladevand. Tolv projekter beskæftiger sig med bæredygtig arealudnyttelse og arealplanlægning og skal dele ca. 9 mio. EUR (eller 10 %) af de finansieringsmidler, EU stiller til rådighed. Endelig er der syv projekter, som går ud på at formindske produkters og tjenesteydelsers miljøpåvirkning. (5 mio. EUR).

LIFE-programmet

LIFE er en EU-finansieringsordning, som støtter miljø- og naturbeskyttelsesprojekter i hele EU, såvel som i tiltrædelses-, ansøger- og nabolandene. Dens formål er at medvirke til at udvikle og gennemføre EU's miljøpolitik ved at finansiere særlige foranstaltninger. Siden 1992 har LIFE været med til at finansiere ca. 2 500 projekter og bidraget til miljøbeskyttelsen med 1 500 mio. EUR.

LIFE-Miljø, som finansierer innovative pilot- og demonstrationsprojekter, er et af de tre tematiske led i LIFE-programmet. De to andre led er LIFE-natur og LIFE-tredjelande. LIFE-natur har til formål at bidrage til gennemførelse af EU's direktiver for beskyttelse af vilde fugle og leve- og voksesteder, ikke mindst til Natura 2000-nettet af beskyttede områder, der er blevet oprettet i kraft af dette direktiv. LIFE-tredjelande hjælper de lande, der ligger ved Middelhavet og Østersøen, med at opbygge miljøbeskyttelseskapacitet. Nærmere oplysninger om de projekter, der er blevet godkendt under LIFE-natur og LIFE-tredjelande, findes i pressemeddelelse IP/05/1155 og IP/05/1156.

Det nuværende LIFE-program (“LIFE III”) udløber i slutningen af 2006. Kommissionen har foreslået et nyt program, kaldet “LIFE +”, som skal løbe fra 2007 til 2013 og har et budget på 2,19 mia. EUR. Forslaget er for tiden til drøftelse i Ministerrådet og Europa-Parlamentet.

Yderligere oplysninger

En oversigt over de 88 projekter, som finansieres under LIFE-Miljø, findes i bilaget. Nærmere oplysninger om de enkelte projekter kan fås på:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm.

BILAG

Oversigt over LIFE-Miljøprojekter i 2005 land for land

Belgien – 2 projekter

Begge projekter drejer sig om vandforvaltning. I det første vil der efter den bedste forvaltningspraksis blive opstillet retningslinjer for sikker brug af pesticider for at undgå forurening af overflade- og grundvand.

Det andet skal vise, at en teknik, der kendes som "metaludfældning på stedet", er en bæredygtig løsning i forbindelse med rensning af grundvand, der er forurenet med non ferro-metaller.

Danmark – 6 projekter

To projekter er vandforvaltnings-projekter. Det ene går ud på at formindske kvælstof- og fosfortabene fra landbrugsvirksomhed i Odense å's afvandingsområde i overensstemmelse med målsætningerne i EU's vandrammedirektiv[1].

Det andet drejer sig om integreret beskyttelse af overflade- og grundvand i tre landbrugsområder i midt- og Østjylland.

To projekter går ud på at formindske erhvervsaktiviteters miljøpåvirkning. Det første er en pilotundersøgelse, der skal afprøve anvendelsen af innovativ "biologisk afdækning" for at formindske drivhusgasemissionerne fra lossepladser.

Det andet skal påvise de miljømæssige, sikkerhedsmæssige og forretningsmæssige fordele ved en prototype på et kølesystem som er beregnet til supermarkeder og lignende formål og benytter kuldioxid som kølemiddel.

Inden for affaldsforvaltning går et af projekterne ud på at genudnytte spildevandsslam fra forbrænding i betonproduktionen. Det andet skal afprøve, om affald og spildevandsslam kan benyttes som råmateriale til stenuldsproduktion på anlæg i Danmark, Frankrig, Tyskland og Det Forenede Kongerige.

Estland – 1 projekt

Dette projekt går ud på at formindske erhvervsaktiviteters miljøpåvirkning så meget som muligt. Det skal bevise, at svinegødning fuldt ud kan forarbejdes til fremstilling af energi og sekundære råmaterialer (vand og gødningsstoffer) ved hjælp af en ny teknologi, der omfatter gæring af gødningen, forarbejdning af biogassen til "grøn" energi og varme og fuldstændig adskillelse af genanvendelige og ikke-anvendelige bestanddele.

Finland – 2 projekter

Begge projekter drejer sig om affaldsforvaltning. Det ene undersøger mulighederne for genvinding af affald fra elektriske og elektroniske apparater i overensstemmelse med EU's lovgivning[2] og med særlig vægt på landdistrikterne.

Det andet henvender sig til husstande, skoler og dagplejecentre i Helsinki for at skabe øget bevidsthed og sikre, at den affaldsmængde, der produceres, ikke overskrider 2003-niviauet.

Frankrig – 11 projekter

Et af projekterne er et vandforvaltningsprojekt, der går ud på at formindske vandforureningen fra pesticider ved at forbedre vandbeskyttelsesmetoderne ved hjælp af bedre kontrol med pesticidmængden fra sprøjteanlæg. Erfaringerne skal deles med italienske og spanske partnere.

Tre projekter drejer sig om rene teknologier. Det ene skal afprøve et mekanisk – og miljøvenligt - alternativ til kemisk fræsning af de indviklet udformede paneler, der benyttes i fly- og rumfartsindustrien.

Det andet går ud på at udvikle en ren teknologi til tekstilfinishing-processer på grundlag af elektroflokkulering.

Det generelle formål med det tredje projekt er at formindske den CO2-mængde, der udsendes under keramiske terrakottaprodukters tørringsproces, med 30 %.

Seks projekter drejer sig om affaldsforvaltning. Det første skal bidrage til udformning, udvikling og afprøvning af innovative, blyfri industrisamlemetoder og undersøge nye blyfri legeringers pålidelighed i overensstemmelse med de europæiske direktiver om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr2 og om begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer[3] i dette udstyr..

Det andet projekt skal udvikle en proces til behandling af udtjente fly. Trods det voksende antal udrangerede fly (ca. 250 om året) findes der ikke nogen anerkendt proces for afvikling af fly på sikre og miljøvenlige betingelser.

Det tredje projekt, som udføres i departementet Deux-Sèvres, går ud på at formindske affaldsmængden ved hjælp af tilskyndelser til befolkningen og de økonomiske beslutningstagere på alle stadier i forbrugskredsløbet.

Det fjerde skal vise, at det er teknisk muligt at benytte ultralydsteknik for at formindske produktionen af slam i spildevandsrensningsanlæg.

Det femte skal vise, at det kan lade sig gøre at bruge en innovativ teknologi til genvinding af litium ionbatterier, der fortrinsvis benyttes i mobiltelefoner, bærbare computere, fotoapparater, legetøj osv.

Det sjette skal erstatte bly med andre legeringer til fremstilling af ”grøn” elektronik til kommunikationssystemer i luftfarten og militæret. Det vil betyde overensstemmelse med direktivet om farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr3, der forbyder anvendelsen af bly i elektronisk apparatur fra den 1. juli 2006.

Det sidste af de franske projekter drejer sig om luftkvalitet og skal opstille et prøveudtagningsapparat, der ved hjælp af en ny metode kan overvåge luftens indhold af pollen. I stedet for at bestemme pollenkornenes mængde efter deres morfologi skal det benytte antigenicitets-/allergenicitetsmålinger.

Tyskland– 6 projekter

To projekter drejer sig om vandforvaltning. Det første vil benytte en integreret metode for at formindske den diffuse forurening fra landbruget og således støtte vandrammedirektivet1.

Det andet går ud at forbedre spildevandsrensningsteknologierne ved hjælp af en innovativ teknologi, der skal omdanne de organiske bestanddele i kloakslam til en opløselig form, der kan benyttes til fremstilling af biogas.

To projekter beskæftiger sig med rene teknologier, der skal medvirke til at formindske erhvervsaktiviteters miljøpåvirkning. Det ene skal vise, at et nyt uorganisk bindemiddel, der benyttes i forbindelse med støbning af motorblokke af aluminium, er teknisk og miljømæssigt effektivt. Processen skulle kunne formindske energiomkostningerne med ca. 30 % og formindske affaldsmængden betydeligt.

Det andet projekt drejer sig om forbehandlingen af uld til garnproduktion. Det vigtigste formål er at fjerne emissionerne af absorberbare halogenforbindelser (AOX) og opnå en betydelig formindske af de kemikalier, der benyttes i rensningsprocessen, ved at bruge en bæredygtig plasmaforbehandlingsproces.

Et projekt beskæftiger sig med affaldsforvaltning ved hjælp af et uddannelsesprogram for blyfri lodning i den europæiske elektronikíndustri.

Det sjette projekt søger at formindske miljøpåvirkningerne i stålindustrien, hvor der på nuværende tidspunkt benyttes farlige syrer til dekapering (afsyring) af koldvalsede plader. Der vil blive benyttet en kemikaliefri proces, som bygger på højtryksvakuumteknologi.

Grækenland – 4 projekter

Det første projekt drejer sig om udvikling og planlægning af arealudnyttelse og indfører en metode, hvorefter alle parter inddrages i en ambitiøs plan for social og miljømæssig fornyelse af byområdet i Elefsina-bugten inden 2020.

Det andet projekt, som beskæftiger sig med luftkvalitet, går ud på at udvikle et integreret system for vurdering, overvågning og behandling af luftforureningen i Kozani-præfekturet (det vestlige Makedonien), hvor landets største brunkulsfyrede kraftværk ligger.

Det tredje gælder produkters og tjenesteydelsers miljøpåvirkning og skal indføre en bæredygtig konstruktionsplan ved hjælp af en integreret produktpolitik, der inddrager alle berørte parter.

Det sidste projekt drejer sig om vandforvaltning og går ud på at udvikle et sæt miljøvenlige teknologier til formindskelse af forurening, der stammer fra landbrugsjord, men ikke kommer fra punktkilder. Teknologierne skal indgå i forvaltningsplanen for floden Evrotas’ afvandingsområde og dens kystzone.

Ungarn – 1 projekt

Projektet, der gælder vandforvaltning, drejer sig om at vurdere arsenikforureningen i grundvandet i den sydlige del af Ungarn. Det skal udvikle en pilotforvaltningsplan, der omfatter en ny teknik til fjernelse af arsenik.

Irland – 2 projekter

Begge projekter drejer sig om affaldsforvaltning. Det ene skal udvikle en demonstrationsmetode, hvorefter der i automobilsektoren kan fremstilles komponenter og dele, som opfylder miljøkravene, det gælder ikke mindst direktivet om udrangerede køretøjer[4].

Det andet projekt skal vise de miljø- og konkurrencemæssige fordele ved en lastpalle, der fremstilles ved at genbruge affaldsmaterialer fra gamle dæk sammen med savværksaffald og træflis fra kasserede paller.

Italien – 15 projekter

Fem projekter går ud på at gøre erhvervsaktiviteters miljøpåvirkning så lille som muligt ved at formindske drivhusgasemissionerne eller udvikle de bedste tilgængelige teknikker (BTT). Et af dem vil udvikle et demonstrationsanlæg for energiproduktion ved hjælp af en ny teknologi for fremstilling af biokarbon af biomasse.

Det andet skal afprøve teknikker til opfangning af kuldioxidemissioner fra en kommunal losseplads, der benyttes til fast affald, med henblik på at udvikle løsninger til videreudbredelse af processen.

Det tredje skal vise, hvordan luftfugtigheden kontrolleres ved atmosfærisk tryk uden køling, en teknik, der formindsker energiforbruget betydeligt i de køleanlæg, der bruges i en lang række industrier.

Det fjerde går ud på at genvinde og genbruge affald fra garveriprocesserne ved at rense og genbruge spildevand og udvinde anvendelige stoffer.

Det femte skal vurdere anvendeligheden af reference-BTT til små og mellemstore virksomheder i tekstilindustrien ved at opføre et demonstrationsanlæg.

To yderligere projekter drejer sig om at formindske produkters og tjenesteydelsernes miljøpåvirkning. Det første går ud på at fjerne brugen af farlige stoffer, når dekorationer og mønstre anbringes på keramiske genstande.

Det andet skal udvikle teknikker til påvisning og overvågning af forurening fra GMO-produkter i landbrugsproduktionen og opstille standarder for udskillelse og bevarelse af produkter, der ikke er GMO-produkter, i forsyningskæden og fødevareproduktionen.

Tre projekter drejer sig om bæredygtig arealudvikling og arealplanlægning. Et af dem skal forbinde miljøstyrings- og miljørevisionsordningen (EMAS) med andre grønne regnskabsordninger for at finde frem til en integreret fremgangsmåde for miljøforvaltning i fire pilotbyer.

To andre projekter skal udvikle miljøvenlige transportsystemer, det ene af dem ved at oprette et center for miljøvenlig godstransport i Luccas historiske bykerne, og det andet ved at udvikle hjælpemidler for integreret planlægning og styring af godstransporten i byområder.

To projekter går ud på at forbedre vandforvaltningen ved at udvikle nye vandbehandlingsteknologier. Det ene af dem skal udvikle en prototype, som demonstrerer en ny miljøvenlig metode til spildevandsrensning.

Det andet drejer sig om at behandle afløbsvand fra uvejr, før det når vandrecipienter som kloakker, floder og havne.

De sidste tre projekter beskæftiger sig med affaldsforvaltning. To drejer sig om behandling af slam fra den keramiske industri og marmorindustrien.

Det tredje går ud på at finpudse og udvide resultaterne af et tidligere LIFE-miljøprojekt, som drejede sig om genanvendelse af flydende affald fra oliemølleindustrien.

Luxembourg – 1 projekt

Projektet skal indføre et nyt tørresystem til træbaserede paneler og dermed opnå en betydelig formindskelse af emissionerne af flygtige organiske forbindelser, CO2 og carbonmonoxid under fremstillingen og anvendelsen.

Nederlandene – 7 projekter

Tre nederlandske projekter drejer sig om affaldsforvaltning. Et af dem skal afprøve en skoldningsteknologi i lukket kredsløb, som er mere miljøvenlig end den skoldning med varmt vand, der sædvanligvis benyttes ved fremstilling af kartoffelprodukter.

Det andet skal omdanne bundasken fra affaldsforbrænding til sekundære råmaterialer af høj kvalitet, som vil finde god afsætning i beton- og kalciumsilikatmurstensindustrien og i den metallurgiske industri.

Det tredje skal vise, at det er muligt at genbruge gammelt tagpap af bitumen.

Et fjerde projekt drejer sig om bæredygtig byudvikling og skal formindske støj og dertil knyttede gener med mindst 25 % omkring industrihavneområder ved hjælp af et støjkortlægnings- og støjstyringssystem og en tilsvarende vejledning i god praksis i overensstemmelse med støjdirektivet[5].

Det femte går ud på at formindske højspændingsledningers miljøpåvirkning. Det skal opsætte en ny type højspændingsledninger med formindsket magnetfelt.

Det sjette drejer sig om at formindske drivhusgasemissionerne, i dette tilfælde emissionerne af hydrofluorocarboner (HFC) fra køleskabe, ved at benytte et CO2-baseret kølesystem.

Det sidste projekt drejer sig om bæredygtig vandforvaltning, især i gartnerisektoren, og vil formindske behovet for at benytte pesticider på planterne ved hjælp af et afgrødeovervågningssystem.

Portugal – 2 projekter

Begge projekter drejer sig om affaldsforvaltning. Det ene går ud på at øge genbrugen af bl.a. plastaffald, gummi og drikkevarekartoner for at fremstille nye produkter til brug for vejmateriale.

Det andet drejer sig om genbrug af stegeolie til fremstilling af biodiesel, der skal anvendes i kommunens køretøjer i Oeiras.

Rumænien – 1 projekt

I Rumænien skal et luftkvalitetsprojekt påvise luftforureningskilder i og omkring Bukarest og give myndighederne og offentligheden oplysninger om luftforureningsgraden.

Spanien - 16 projekter

Tre projekter drejer sig om vandforvaltning. Et af dem skal opstille en integreret forvaltningsmodel for behandling af flydende affald fra pletteringsindustrien.

Det andet skal udvikle kombinerede vandings- og gødskningsteknikker med henblik på at formindske jord- og grundvandsforureningen og forbedre produktiviteten.

Det tredje skal demonstrere brugen af et automatisk vandingssystem i vandingsområdet “El Vicario” (Guadiana).

Tre projekter drejer sig om arealudvikling og arealplanlægning. Det første går ud på at fremme bæredygtig mobilitet i seks industriområder ved at indføre forvaltningssystemer og fremme offentlig transport, cykling og delebilisme.

Det andet drejer sig om jordbundsbeskyttelse i Middelhavsområder med stærk erosion. Det skal påvise fordelene ved at dyrke nye mandeltræsorter, som kan tåle de barske forhold.

Det tredje går ud på at finde frem til et bæredygtigt vindyrkningssystem i bjergområder for at formindske denne aktivitets miljømæssige af landskabet, jordbunden og vandressourcerne.

Fire projekter drejer sig om rene teknologier. Det første skal formindske miljøpåvirkningen fra rensningsprocesser i fødevareforarbejdningsvirksomheder, der typisk forbruger store mængder vand og skaber stærkt forurenet spildevand. Der skal bruges ozon i stedet for de traditionelle kemiske desinficeringsmidler.

Det andet skal vise, at det er teknisk, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt at genvinde energi af biogas fra lossepladser ved at benytte mikroturbiner og fjerne svovlbrinte og siloxaner biologisk.

Det tredje går ud på at opføre et pilotanlæg til formindskelse af emissionerne af flygtige organiske forbindelser (FOF) i luften. Anlægget, som skal bruges af en fabrik, der benytter opløsningsmidler til overfladebehandling, vil gøre det muligt at nedbringe FOF-emissionerne til 1/5 af den grænse, som FOF-direktivet[6] opstiller.

Det fjerde projekt skal vise, at energi fra solceller kan oplagres effektivt i form af brint til senere brug i brændselscellemotorer, til belysning eller til køling.

Seks projekter drejer sig om affaldsforvaltning. Det første skal formindske miljøpåvirkningen fra gødning, der stammer fra svinebrug i Los Serranos i kommunen Valencia. Der vil blive benyttet insekter til nedbrydning af affaldet og omdannelse af det til organisk gødningsstof.

Det andet går ud på at formindske affaldsmængden fra tekstilindustrien ved at indføre en fælles procedure for affaldsforvaltning.

Det tredje skal i byen Baena (Andalusien) udvikle et pilotanlæg, der kan omdanne flydende affaldsstoffer fra olivenolieproduktionen til værdifulde biprodukter.

Det fjerde projekt skal formindske miljøpåvirkningen fra slam, der stammer fra rensningsanlæg, ved hjælp af hensigtsmæssige forvaltnings- og genanvendelsesteknikker.

Det femte går ud på at gøre de negative miljøpåvirkninger fra fiskeforarbejdningsindustrien så små som muligt ved at anbefale effektiv, integreret vandforvaltning og forarbejdningsmetoder, hvorefter sektorens spildevandsmængde kan formindskes og genbruges.

Det sidste projekt skal vise, at en ny højkapacitetsproces for udskillelse af metallegeringer af stor renhed (>90 %) er teknisk og økonomisk mulig. Ved at udskille jern, aluminium og tungmetaller fra udtjente køretøjer vil processen gøre det muligt at genbruge metaller, der kan benyttes til nye motorer i automobilsektoren.

Sverige – 2 projekter

De to projekter går ud på at formindske erhvervsaktiviteters miljøpåvirkning. Det første skal demonstrere en innovativ, kontinuerlig reaktorteknologi på grundlag af ART® (avanceret reaktorteknologi), der skal benyttes til bæredygtig produktion i den kemiske sektor.

Det andet skal formindske drivhusgasemissionerne ved at afprøve og demonstrere brugen af tunge erhvervskøretøjer, der benytter dimethylæter (DME) som brændstof. DME-brændstof er næsten CO2-neutralt og derfor et lovende alternativ til oliebaserede brændstoffer.

Det forenede Kongerige– 10 projekter

Fire britiske projekter beskæftiger sig med affaldsforvaltning. Det første går ud på at demonstrere brugen af en avanceret, ultrahøj trykvandsteknologi til genvinding af materialer fra brugte dæk.

Det andet skal påvise innovative teknologier til genbrug af glasaffald, der nu er uegnet til de fleste glasfremstillingsprocesser og derfor ender på lossepladserne.

Et projekt for affaldsforebyggelse skal vise, at en teknik, der kendes som enzymhydrolyse, er en sikker og miljøvenlig metode til behandling af kloakslam så det kan genbruges.

Et fjerde projekt går ud på at formindske anbringelsen af klinisk affald, som ikke er sterilt, på lossepladserne og fremme brugen af det som råmateriale i genbrugsprodukter.

To projekter går ud på at formindske erhvervsaktiviteternes miljøpåvirkning. Det ene skal vise, at vand kan genbruges effektivt ved at benytte en ny reaktor til aerob nedbrydning af spildevand.

Et andet går ud på at genbruge forladte industrigrunde til dyrkning af biomasseenergiafgrøder, genoprettelse af forurenet jord og fremstilling af varme og energi fra vedvarende energikilder.

To projekter drejer sig om vandforvaltningsspørgsmål. Det ene skal vise en ny forarbejdningsteknologi, hvormed formaldehyd, der brugs til fremstilling af lim, træprodukter, konserveringsmidler osv. omdannes til ugiftige sukkerstoffer. Målet er at nedbringe formaldehydet i det spildevand, der løber ud i Severn-mundingen, med 100 %.

Det andet drejer sig om at formindske landbrugets nitratforurening af overfladevand ved at opnå en omkostningseffektiv formindskelse af nitratforureningen på mindst 85 %.

Et af projekterne går ud på at udvikle og forvalte et kvalitetsmiljø for flodkorridorbrugere og andre berørte parter i byerne.

Det sidste projekt drejer sig om produkters og tjenesteydelsers miljøpåvirkning og går ud på at integrere drivhuse i andre bygninger, f.eks. kontorbygninger. Det skal vise fordelene ved at konstruere, opføre og benytte miljømæssigt bæredygtige drivhuse og bygningssystemer samt mulighederne for at formindske miljøpåvirkningerne fra den gartneriproduktion, der finder sted i dem.


[1] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.
[2] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

[3] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

[4] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer
[5] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj

[6] Rådets direktiv 1999/13/EF af 11. marts 1999 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelsen af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg


Side Bar