Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1157

V Bruselu dne 19. září 2005

Životní prostředí: Komise poskytne 71 milionů EUR na podporu 89 inovačních projektů v 17 zemích

Evropská komise schválila v rámci programu LIFE – životní prostředí 2005 financování 89 inovačních projektů v oblasti životního prostředí v 17 zemích. Tyto projekty ukáží nové metody a techniky pro široké spektrum environmentálních problémů, čímž přispějí ke zlepšování životního prostředí v Evropě. Odpovědnost za vedení projektů ponesou „příjemci“ nebo zadavatelé projektů v Belgii, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Itálii, Irsku, Lucembursku, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, Řecku, Spojeném království, Španělsku a Švédsku. Celkové náklady představují 220 milionů EUR, z nichž 71 milionů uhradí Evropská unie.

Komisař pro životní prostředí, Stavros Dimas, řekl: „Program LIFE – životní prostředí podporuje vývoj stále účinnějších a inovačnějších technologií k řešení environmentálních problémů. Tyto inovace rovněž přispívají k tomu, aby bylo dosaženo cílů EU v oblasti konkurenceschopnosti a růstu.“

Tento rok obdržela Komise od velkého počtu nejrůznějších veřejných a soukromých organizací 534 návrhů na financování z programu LIFE – životní prostředí. Z těchto návrhů vybrala Komise 89 projektů, z nichž budou všechny používat průkopnické technologie k řešení environmentálních problémů.

Co do počtu vybraných projektů (31) a přidělených finančních prostředků EU (27 milionů EUR neboli 39 % z celkové částky) je tento rok na předním místě oblast nakládání s odpady. Na druhém místě je oblast minimalizace dopadu hospodářských činností na životní prostředí, na kterou se zaměřuje 22 projektů (17 milionů EUR). Téměř jedna pětina financování EU (14 %) bude přidělena 17 projektům zabývajícím se oblastí udržitelného nakládání s podzemní a povrchovou vodou. Dvanáct projektů je zaměřených na oblast udržitelného územního rozvoje a územního plánování a celkem jim bude přiděleno přibližně 9 milionů EUR (tj. 10 %) z dostupného financování EU. Tématem sedmi zbývajících projektů je snižování dopadu produktů a služeb na životní prostředí (5 milionů EUR).

Program LIFE

Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který podporuje projekty týkající se životního prostředí a ochrany přírody po celé EU i v některých přistupujících, kandidátských a sousedících zemích. Jeho cílem je přispět k rozvoji a provádění environmentální politiky EU prostřednictvím financování specifických akcí. Od roku 1992 spolufinancoval nástroj LIFE 2 500 projektů a na ochranu životního prostředí přispěl 1 500 miliony EUR.

LIFE – životní prostředí financuje inovační pilotní a demonstrační projekty a je jedním ze tří tematických složek programu LIFE. Ostatní dvě složky jsou LIFE – příroda a LIFE – třetí země.

LIFE – příroda se zaměřuje na podporu provádění směrnic EU týkajících se ochrany volně žijících ptáků a stanovišť volně žijících živočichů, zejména sítě oblastí ochrany Natura 2000 zřízené směrnicí týkající se ochrany volně žijících živočichů. LIFE – třetí země pomáhá zemím sousedícím se Středozemním a Baltickým mořem vybudovat kapacity pro ochranu životního prostředí. O projektech schválených v rámci LIFE – příroda a LIFE – třetí země se dočtete více v tiskových zprávách IP/05/1155 a IP/05/1156.

Současný program LIFE („LIFE III“) bude ukončen na konci roku 2006. Komise navrhla nový program nazvaný „LIFE +“, který by běžel od roku 2007 do roku 2013 a jehož rozpočet by byl 2,19 bilionů EUR. Návrh v současné době projednává Rada ministrů a Evropský parlament.

Další informace

Příloha shrnuje informace o 88 projektech financovaných z programu LIFE – životní prostředí. Další podrobnější informace o každém projektu si můžete přečíst na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm

PŘÍLOHA

Přehled projektů LIFE – životní prostřední pro rok 2005 podle zemí

Belgie – 2 projekty

Oba projekty se zabývají nakládáním s vodami. V prvním projektu budou do praxe uvedeny obecné směry pro používání osvědčených postupů pro bezpečné používání pesticidů za účelem ochrany povrchové a podzemní vody před znečištěním.

Druhý projekt bude demonstrovat, že technika známá jako „vylučování kovů na místě" („on site metal precipitation”) je udržitelným řešením pro čištění podzemní vody znečištěné neželeznými kovy.

Dánsko – 6 projektů

Dva projekty se týkají nakládání s vodami. Cílem jednoho z nich je snížení úniků dusíku a fosforu ze zemědělských činností v povodí řeky Odense v souladu s cíli rámcové směrnice EU o vodě[1].

Druhý projekt se týká integrované ochrany povrchové a podzemní vody ve třech zemědělských oblastech ve středním a východním Jutsku.

Cílem dvou projektů je zmírnění dopadu hospodářských činností na životní prostředí. První projekt je pilotní studie, která má za cíl přezkoumat používání inovačních „bio-plánů“ ke snížení emisí skleníkových plynů ze skládek odpadů.

Druhý projekt bude demonstrovat environmentální, bezpečnostní a komerční výhody prototypu chladicího systému s oxidem uhličitým jako chladivem pro supermarkety a podobné účely.

V oblasti nakládání s odpady je cílem jednoho projektu opětovné použití kalů z čistíren odpadních vod po spálení při výrobě betonu. Druhý projekt přezkoumá udržitelnost používání odpadu a kalů z čistíren odpadních vod jako suroviny pro zařízení při výrobě minerální vlny v Dánsku, Francii, Německu a Spojeném království.

Estonsko – 1 projekt

Cílem projektu je minimalizace dopadu hospodářských činností na životní prostředí. Projekt má prokázat, že prasečí kejda může být plně zpracovávána za účelem výroby energie a druhotných surovin (voda a hnojivo), a sice za použití nové technologie, která zahrnuje fermentaci hnojiva, přeměnu bioplynu v „zelenou“ energii a teplo, jakož i úplné oddělení recyklovatelných a nerecyklovatelných složek.

Finsko – 2 projekty
Oba projekty se zabývají nakládáním s odpady. Jeden z nich zkoumá se zvláštním přihlédnutím k venkovským oblastem, jaké jsou možnosti recyklace odpadu z elektrických a elektronických zařízení v souladu s právními předpisy EU[2].

Druhý projekt se zaměřuje na domácnosti, školy a zařízení denní péče v Helsinkách s cílem zvýšit povědomí o této problematice a zajistit, aby množství vyrobených odpadů nepřekročilo množství z roku 2003.

Francie – 11 projektů

Jeden projekt zaměřený na nakládání s vodami sníží znečištění vody pesticidy tím, že zdokonalí postupy pro ochranu plodin lepší kontrolou objemu pesticidů z rozprašovačů. O zkušenosti z tohoto projektu se Francie podělí se svými italskými a španělskými partnery.

Tři projekty se zabývají čistými technologiemi. Jeden projekt představí mechanickou a k životnímu prostředí šetrnou alternativu k chemickému frézování složitě tvarovaných dílců používaných v leteckém a vesmírném průmyslu.

Cílem druhého projektu je vývoj čisté technologie pro konečnou úpravu tkanin založené na elektroflokulaci.

Obecným cílem třetího projektu je snížení množství CO2 produkovaného při sušení výrobků z terakoty o 30 %.

Šest projektů se týká nakládání s odpady. První projekt přispěje k návrhu, vývoji a vyzkoušení inovačních bezolovnatých průmyslových výrobních linek a v souladu s evropskými směrnicemi o odpadních elektrických a elektronických zařízeních2 a o omezení používání nebezpečných látek v těchto zařízeních (směrnice o nebezpečných látkách)[3] bude zkoumat spolehlivost nových bezolovnatých slitin.

V rámci druhého projektu bude vyvinut postup pro likvidaci letadel s ukončenou životností. Navzdory rostoucímu počtu letadel s ukončenou životností (přibližně 250 letadel za rok) neexistuje žádný uznávaný postup pro vyřazování letadel z provozu za bezpečných a ekologických podmínek.

Třetí projekt, jenž bude proveden v departmentu Deux-Sèvres, bude usilovat o snížení množství odpadů motivováním obyvatelstva a hospodářských subjektů na všech úrovních spotřebního cyklu.

Čtvrtý projekt bude demonstrovat technickou proveditelnost zavedení ultrazvukové technologie ke snížení produkce kalů v zařízení na úpravu odpadních vod.

Pátý projekt prokáže proveditelnost inovační technologie pro recyklaci lithium-ion baterií, které se používají primárně v mobilních telefonech, laptopech, kamerách, hračkách atd.

Šestý projekt nahradí olovo jinými slitinami za účelem snížení „zelené“ elektroniky pro letecké a armádní komunikační systémy. To umožní soulad se směrnicí o nebezpečných látkách3, která zakazuje používání olova v elektrických a elektronických zařízeních od 1. července 2006.

V rámci posledního francouzského projektu, který se týká řízení kvality vzduchu, bude vybudováno zařízení na odebírání vzorků vzduchu, které bude za použití nové metody sledovat obsah pylu ve vzduchu. Místo určování množství pylových zrnek podle jejich morfologie se bude používat nový online postup měření na základě antigenicity / alergenity.

Německo – 6 projektů

Dva projekty se týkají nakládání s vodami. První projekt vyžaduje integrovaný přístup ke snížení difuzního znečištění ze zemědělství v souladu s rámcovou směrnicí EU o vodě1.

Druhý projekt se zaměřuje na zlepšení technologií na úpravu odpadních vod za použití inovační technologie k přeměně organických složek kalů z čistíren odpadních vod v rozpustnou formu vhodnou pro výrobu bioplynu.

Dva projekty se zabývají čistými technologiemi ke snížení dopadu hospodářských činností na životní prostředí. Jeden z nich slouží k prověření technické a environmentální účinnosti nového anorganického pojiva používaného pro odlévání hliníkových bloků motoru. Tento postup by měl snížit náklady na energii na přibližně 30 % a podstatně snížit odpad.

Druhý projekt se týká předúpravy vlny při výrobě příze. Hlavním cílem je odstranění emisí absorbovatelných organických halogenidů a podstatné snížení používání chemikálií při postupu čištění díky udržitelné předúpravě plazmy.

Jeden projekt se týká nakládání s odpady a prevence vzniku odpadů zavedením vzdělávacího programu pro bezolovnaté letování v evropském elektronickém průmyslu.

Šestý projekt usiluje o snížení dopadů na životní prostředí v ocelářském průmyslu, ve kterém se v současné době používají nebezpečné kyseliny pro odstraňování okují u plechů válcovaných za studena. Požíván bude nový postup bez použití chemikálií, založený na vysokotlaké vakuové technologii.

Řecko – 4 projekty

První projekt se zaměřuje na oblast územního rozvoje a územního plánování zavedením participativního přístupu ke ctižádostivému plánu pro sociální a environmentální oživení městského území v zálivu Elefsina do roku 2020.

Druhý projekt se týká řízení kvality vzduchu a jeho cílem je vývoj integrovaného systému pro hodnocení, sledování a řízení znečišťování ovzduší v prefektuře Kozani (západní Makedonie), kde se nachází největší hnědouhelná elektrárna v zemi.

Třetí projekt se vztahuje k dopadu produktů a služeb na životní prostředí a v jeho rámci bude uskutečněn udržitelný stavební koncept prostřednictvím přístupu založeném na integrované výrobkové politice, jenž bude zahrnovat všechny zúčastněné strany.

V rámci posledního projektu zaměřeného na nakládání s vodami bude vyvinuta sada nástrojů ekologických technologií k minimalizaci znečištění z plošných zdrojů ze zemědělských půd. Technologie budou integrovány do plánu řízení pro povodí řeky Evrotas a příslušnou pobřežní oblast.

Maďarsko – 1 projekt

Projekt, který se týká nakládání s vodami, bude posuzovat rozsah znečištění podzemní vody arsenem v jižní části Maďarska. V jeho rámci bude vyvinut pilotní plán řízení, jenž bude zahrnovat novou technologii pro odstranění arsenu.

Irsko – 2 projekty

Oba projekty se týkají nakládání s odpady. V rámci jednoho projektu bude vytvořen demonstrační nástroj pro projektování součástí a montážní podskupiny v automobilovém odvětví, který bude začleňovat požadavky souladu s životním prostředím, zejména s ohledem na směrnici o vozidlech s ukončenou životností[4].

Druhý projekt bude demonstrovat environmentální a konkurenční výhody podstavců palet, které se vyrábějí z recyklovaných pneumatik, odpadů z pily a třísek z vyřazených palet.

Itálie – 15 projektů

Cílem pěti projektů je minimalizace dopadu hospodářských činností na životní prostředí snížením emisí skleníkových plynů nebo vývojem nejlepších dostupných technik. V rámci jednoho projektu bude vytvořeno demonstrační zařízení k výrobě energie prostřednictvím nové technologie pro výrobu biologického uhlíku z biomasy.

Druhý projekt přezkouší techniky pro zachycení emisí oxidu uhličitého z jedné městské skládky pevného odpadu s cílem vytvoření možností pro širší použití tohoto postupu.

Třetí projekt bude demonstrovat, jak je možné kontrolovat vlhkost vzduchu při atmosférickém tlaku bez chlazení. Jedná se o techniku, která podstatně sníží spotřebu energie v chladicích zařízeních používaných v nejrůznějších průmyslových odvětvích.

Čtvrtý projekt se zabývá znovuzískáním a opětovným použitím odpadu z kožedělného průmyslu, která jsou možná čištěním a opětovným použitím odpadní vody, a opětovným získáním užitečných látek.

Pátý projekt vyhodnocuje použitelnost nejlepších dostupných technik v malých a středních podnicích v textilním průmyslu vybudováním demonstračního zařízení.

Dva další projekty se zabývají snižováním dopadu produktů a služeb na životní prostředí. První projekt usiluje o ukončení používání nebezpečných látek pro vytváření dekorací a vnější úpravy na předmětech z keramiky.

Druhý projekt vyvine techniky pro identifikaci a sledování znečištění výrobky z geneticky modifikovaných organismů v zemědělské výrobě a definuje normy pro oddělení výrobků, které nejsou vyrobeny z geneticky modifikovaných organismů, a jejich ochranu v dodavatelském řetězci a ve výrobě potravin.

Tři projekty se týkají udržitelného územního rozvoje a územního plánování. Jeden projekt bude spojovat systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) s ostatními ekologickými účetními systémy, čímž bude vytvořen integrovaný přístup k environmentálnímu řízení ve čtyřech pilotních městech.

Dva další projekty se budou zabývat vytvořením ekologických dopravních systémů; v rámci jednoho bude vytvořeno středisko pro ekologický rozvoz zboží nákladní dopravou v historickém centru města Lucca a v rámci druhého projektu budou vytvořeny nástroje pro integrované plánování a kontrolu dopravy zboží v městských oblastech.

Dva projekty budou usilovat o zlepšení nakládání s vodami tím, že budou vyvinuty nové technologie na úpravu vod. Jeden z nich vyvine prototyp za účelem demonstrace nové ekologické metody pro úpravu odpadních vod.

Druhý projekt se týká nakládání s odtokovou vodou před jejím proniknutím do vodních útvarů, jako jsou odpadní kanály, řeky a přístavy.

Poslední tři projekty se zaměřují na nakládání s odpady. Dva z nich se zabývají nakládáním s kaly z keramického a mramorového průmyslu.

Cílem třetího projektu je zdokonalení výsledků z předchozího projektu LIFE – životní prostředí, který se zabýval recyklací odpadních vod z olejných mlýnů, a jejich další rozšíření.

Lucembursko – 1 projekt

Projekt zavede nový postup sušení pro dřevěné materiály, který významně sníží emise těkavých organických sloučenin, CO2 a oxidu uhelnatého během jejich výroby a používání.

Nizozemsko – 7 projektů

Tři holandské projekty se zabývají nakládáním s odpady. Jeden z nich přezkouší technologii předehřívání s „uzavřenou smyčkou", která je ekologičtější než technika předehřívání za použití horké vody, která se při výrobě výrobků z brambor běžně používá.
Druhý projekt bude přeměňovat popel vzniklý při spalování odpadů v prvotřídní druhotnou surovinu, která se bude používat v betonářském a hutním průmyslu a při výrobě vápenopískových cihel.

Třetí projekt bude demonstrovat proveditelnost recyklace starých střešních lepenek vyrobených z živice.

Čtvrtý projekt se týká udržitelného městského rozvoje a sníží hluk a s ním spojené zatížení v přístavních oblastech alespoň o 25 % prostřednictvím hlukového mapování a systému řízení hluku a příslušných pokynů v souladu se směrnicí o hluku[5].

Pátý projekt je zaměřen na snižování dopadu elektrického vedení vysokého napětí na životní prostředí. V rámci projektu bude vytvořen nový typ elektrického vedení vysokého napětí se sníženým magnetickým polem.

Šestý projekt se zabývá snižováním emisí skleníkových plynů, v tomto případě
hydrofluoruhlovodíků (HFC) z ledniček, za použití chladicího systému na bázi CO2.

Poslední projekt se týká udržitelného nakládání s vodami, zejména v zahradnictví. V rámci tohoto projektu má být podstatně snížena potřeba používání pesticidů prostřednictvím systému monitorování plodin.

Portugalsko – 2 projekty

Oba projekty se týkají nakládání s vodami. Jeden z nich usiluje o to, aby byl zvýšen podíl recyklace smíšených plastů, kaučuku a nápojových krabic tím, že budou navrženy nové výrobky pro použití na stavbu silnic.

Druhý projekt se zaměřuje na opětovné použití olejů na smažení k výrobě biodieselu pro vozový park města Oeiras.

Rumunsko – 1 projekt

V Rumunsku budou v rámci projektu zaměřeného na řízení kvality vzduchu určeny zdroje znečištění ovzduší v Bukurešti a okolí a orgánům a veřejnosti budou poskytnuty informace o úrovni znečištění ovzduší.

Španělsko – 16 projektů

Tři projekty jsou zaměřeny na nakládání s vodami. Jeden z nich vypracuje integrovaný model řízení pro nakládání s kapalným odpadem z průmyslu galvanického pokovování.

Druhý projekt vytvoří kombinované techniky pro hnojení a zavlažování s cílem snížení znečištění půdy a podzemní vody a zlepšení produktivity.

Třetí projekt bude demonstrovat používání automatizovaného zavlažovacího systému v zavlažovací oblasti „El Vicario” (Guadiana).

Tři projekty se týkají územního rozvoje a územního plánování. Cílem prvního z nich je podpora udržitelné mobility v šesti průmyslových parcích vypracováním mechanismů řízení a podporou veřejné dopravy, cyklistiky a sdílení automobilů.

Druhý projekt se zabývá ochranou půdy ve středozemních oblastech s vysokou erozí půdy. Bude demonstrovat výhody pěstování nových druhů mandlovníků, které jsou obzvlášť odolné.

Třetí projekt bude usilovat o vytvoření udržitelného systému řízení pro vinařství v horských oblastech, aby byl snížen dopad této činnosti na krajinu, půdu a vodní zdroje.

Čtyři projekty se zabývají čistými technologiemi. První z nich sníží ekologický dopad čisticích postupů ve zpracovatelských zařízeních potravinářského průmyslu, při kterých se obvykle spotřebuje velké množství vody a vznikají vysoce znečištěné odpadní vody, používáním ozonu namísto tradičních chemických dezinfekčních látek.

Druhý projekt bude demonstrovat technickou, hospodářskou a environmentální uskutečnitelnost znovuzískání energie ze skládkového bioplynu používáním mikroturbín a biologickým odstraňováním sirovodíků a siloxanů.

V rámci třetího projektu bude postaveno pilotní zařízení pro snížení emisí těkavých organických sloučenin do ovzduší. Zařízení bude nasazeno v závodě, který pro povrchovou úpravu používá rozpouštědla, a sníží emise těkavých organických sloučenin na jednu pětinu limitní hodnoty stanovené příslušnou směrnicí[6].

Čtvrtý projekt bude demonstrovat, že energie ze slunečních článků může být účinně uchovávána jako vodík pro pozdější použití v motorech s palivovými články, osvětlení a chlazení.

Šest projektů se týká nakládání s odpady. První z nich sníží dopad hnoje z vepřínů na životní prostředí v oblasti Los Serranos (oblast Valencie). K rozložení odpadu a jeho přeměně v organické hnojivo bude používán hmyz.

Druhý projekt bude usilovat o snížení objemu odpadů z textilního průmyslu vytvořením společného postupu pro nakládání s odpady.

V rámci třetího projektu bude vytvořeno pilotní zařízení ve městě Baena (Andalusie) k přeměně kapalného odpadu vzniklého při výrobě olivového oleje ve vedlejší výrobky s přidanou hodnotou.

Čtvrtý projekt sníží dopad kalů vzniklých v zařízeních na úpravu odpadních vod na životní prostředí vhodnými postupy řízení a recyklace.

Cílem pátého projektu je minimalizace negativního dopadu odpadů vzniklých v rybářském průmyslu doporučením účinných a integrovaných metod pro nakládání s odpady a jejich zpracování za účelem recyklace a snížení odpadů produkovaných tímto odvětvím.

Poslední projekt bude demonstrovat technickou a hospodářskou proveditelnost nového velkokapacitního postupu k oddělování velmi čistých kovových slitin (> 90 %). Tento postup, jenž bude používán k oddělení železa, hliníku a těžkých kovů z vozidel s ukončenou životností, umožní opětovné použití kovů např. pro nové motory v automobilovém odvětví.

Švédsko – 2 projekty

Cílem dvou projektů je zmírnění dopadu hospodářských činností na životní prostředí. První z nich bude demonstrovat inovační technologii s nepřetržitě poháněnými chemickými reaktory založenou na metodě ART® (Advanced Reactor Technology), která se používá pro udržitelnou výrobu v chemickém odvětví.

V rámci druhého projektu bude usilováno o snížení emisí skleníkových plynů tím, že bude testováno a demonstrováno používání těžkých užitkových vozidel, které jsou poháněny dimethyl etherem (DME). Výroba pohonné látky DME je téměř CO2 neutrální, a proto je slibnou alternativou k pohonné látce na bázi ropy.

Spojené království – 10 projektů

Čtyři projekty se zabývají nakládáním s odpady. První z nich má demonstrovat používání nové ultravysokotlaké vodní technologie k znovuzískávání materiálů ze starých pneumatik.

Druhý projekt bude demonstrovat inovační technologie pro recyklaci skleněného odpadu, který je v současné době nevhodný pro většinu postupů výroby skla, a končí proto na skládkách odpadů.

Projekt, jenž se zaměřuje na prevenci vzniku odpadů, bude demonstrovat, že technika známá jako enzymová hydrolýza je bezpečnější a ekologičtější způsob, jak lze upravit kaly z čistíren odpadních vod za účelem jejich dalšího použití.

Cílem čtvrtého projektu je snížení likvidace nesterilního nemocničního odpadu na skládkách odpadů a podporuje jeho používání jako suroviny pro recyklované výrobky.

Cílem dvou projektů je zmírnění dopadu hospodářských činností na životní prostředí. Jeden z nich bude demonstrovat účinnost recyklace vody za použití nového reaktoru k aerobnímu vyhnívání odpadní vody.

Cílem druhého projektu je opětovné použití opuštěných periferií k pěstování energetických plodin, čímž by bylo dosaženo jednak obnovení zničených ploch a jednak výroby tepla a energie z obnovitelných energetických zdrojů.

Dva projekty se týkají oblasti nakládání s vodami. Jeden z nich ukáže novou technologii úpravy, při které se přeměňuje formaldehyd, látka používaná při výrobě lepidla, dřevěných výrobků, konzervačních látek atd., v netoxické cukry. Cílem je snížení výskytu formaldehydu v odpadních vodách, které vtékají do ústí řeky Severn, o 100 %.

V rámci druhého projektu má dojít k nápravě v souvislosti se znečišťováním povrchových vod dusičnany v zemědělství tím, že znečištění dusičnany bude hospodárným způsobem sníženo alespoň o 85 %.

Jeden projekt usiluje o zlepšování kvality městských prostředí pro uživatele říčních koridorů a jiné zúčastněné strany.

Poslední projekt se týká dopadu produktů a služeb na životní prostředí a zaměřuje se na možnost začlenění skleníků do jiných budov, např. do kancelářských budov. Projekt bude demonstrovat výhody projektování, stavby a provozování ekologicky udržitelných skleníků a stavebních systémů, jakož i možnost snížení dopadu na životní prostředí díky zahradnické výrobě v těchto budovách.


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000,
kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

[3] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

[4] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností.
[5] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí.

[6] Směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních.


Side Bar