Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1156

Bryssel den 19 september 2005

LIFE-Tredjeland 2005: Kommissionen bidrar med mer än 6 miljoner euro till miljöprojekt i tredjeländer

Europeiska kommissionen har godkänt anslag till 15 stycken nya miljöprojekt i Medelhavsområdet och Baltikum inom ramen för programmet LIFE-Tredjeland 2005. Projekten är inriktade på kapacitetsuppbyggnad och innebär en sammanlagd investering på 9 223 000 euro, av vilket EU kommer att stå för 6 348 240 euro.

”En hållbar utveckling blir möjlig bara om vi erkänner att den är ett gemensamt mål – det som görs i ett land eller område påverkar miljön i stort”, säger Stavros Dimas, ledamot av kommissionen med ansvar för miljöfrågor. ”Med utgångspunkt i ömsesidigt stöd och samarbete kan vi bidra till att utveckla och genomföra en miljöpolitik i grannländerna som motsvarar medborgarnas behov, både nu och i framtiden.”

Europeiska kommissionen har valt ut 15 projekt i Algeriet, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Ryssland, Tunisien, Turkiet, Västbanken och Gaza som ska få stöd genom programmet LIFE-Tredjeland.

Syftet med dessa projekt är att förbättra miljön och uppnå en hållbar utveckling genom att bidra till att skapa eller stärka berörda institutioner och verksamhetsområden, utbildningsmöjligheter, övervakningsinstrument, nätverk och databaser.

De omfattar ett brett spektrum av spörsmål som bl.a. inbegriper avfallshantering, kontroll och förebyggande åtgärder när det gäller industriföroreningar, markövervakning och klimatförändring. Vissa av projekten innebär ett närmande till EU:s miljölagstiftning eller samarbete på regional och transnationell nivå.

De totala kostnaderna för projekten uppgår till 9 223 000 euro. EU-finansieringen utgör ungefär 69 % av det beloppet. LIFE-Tredjeland ingår i LIFE-programmet. LIFE är EU:s finansieringsinstrument för stöd till miljö- och naturvårdsprojekt inom EU och i vissa av kandidat- och grannländerna. Målet med LIFE är att bidra till att EU:s miljöpolitik utvecklas och genomförs genom finansiering av specifika åtgärder. Sedan 1992 har LIFE medfinansierat omkring 2 500 projekt genom att bidra med 1 500 miljoner euro till miljöskyddet.

LIFE-Tredjeland bidrar särskilt när det gäller att bygga upp kapacitet och administrativa strukturer och medverkar till att utveckla miljöpolitik och handlingsprogram i tredjeländer vid Medelhavet och Östersjön[1].

De två andra programområdena inom LIFE, LIFE-Natur och LIFE-Miljö, är inriktade på naturvård och innovativa miljöskyddsåtgärder. Se pressmeddelandena IP/05/1155 and IP/05/1157 för projekt som har godkänts för medfinansiering från LIFE-Natur och LIFE-Miljö.

Det pågående LIFE-programmet (LIFE III) upphör vid slutet av 2006. Kommissionen har föreslagit ett nytt program, kallat ”LIFE +”, som avses löpa under perioden 2007-2013 med en budget på 2 190 miljoner euro. Det avgörande beslutet om programmet och budgeten är ännu inte taget utan befinner sig i en beslutsprocess som inbegriper rådet och parlamentet.

En sammanfattning av de 15 utvalda projekten i tredjeländer framgår av bilagan till det här pressmeddelandet. Ytterligare information om de olika projekten finns på

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm

BILAGA

Översikt över projekt inom LIFE-Tredjeland 2005, landsvis

Bosnien-Hercegovina – ett projekt

Projektets stödmottagare är institutionen för vattenbyggnad vid tekniska fakulteten (Hydro Engineering Institute of Civil Engineering Faculty) i Sarajevo, och EU:s medfinansiering uppgår till 299 250 euro. Målet för projektet är att införa ett ”integrerat förfarande för tillståndsgivning i miljöfrågor”, som är inriktat på bästa tillgängliga teknik för livsmedels- och dryckesindustrin. Trots att den industriella verksamheten ligger på en låg nivå efter kriget, utgör industriföroreningarna en tung miljöbelastning i Bosnien-Hercegovina.

Kroatien – fyra projekt

Stödmottagare för det första projektet är Kroatiens miljöskyddsmyndighet, och EU:s medfinansiering uppgår till 533 700 euro. Målet för projektet är att skapa nationella standarder och metoder för ett markövervakningsprogram som uppfyller EU:s krav. Projektet syftar också till att identifiera lämpliga platser för markövervakningsstationer över hela landet med koordinater för jordbruksmark, skog och förorenade områden, att identifiera potentiella referenscentra för insamling och analys av data och att utarbeta förslag till hur ett markövervakningssystem skall byggas upp, inbegripet en finansieringsplan för ett framtida genomförande av systemet.

Stödmottagare för det andra projektet är den nationella vattenmyndigheten (Croatian Waters), och EU:s medfinansiering uppgår till 211 571 euro. Målet för projektet är att inrätta ett laboratorium för analys av biologisk nedbrytning i avloppsvatten. Projektet kommer att lämna bidrag till den nationella vattenstrategin och till att denna blir förenlig med EU-direktivet om ”en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område”.

Stödmottagare för det tredje projektet är förvaltningen vid Lonsjko Polje-parken (Lonsjko Polje Nature Park Public Service), och EU:s medfinansiering uppgår här till 496 845 euro. Målet för projektet är att utveckla och förbättra en integrerad vattenförvaltning för avrinningsområdena genom att få till stånd samrådsprocesser med deltagande från intressenternas sida. En förvaltningsplanering kommer att säkerställa att behoven i våtmarkerna beaktas. Ett hållbart system för att hantera besöksverksamheten skall inrättas och vaktpersonalen i Kroatiens skyddade områden kommer att få utrustning.

Stödmottagare för det fjärde projektet är tekniska fakulteten vid Zagrebs Universitet, och EU:s medfinansiering uppgår till 492 584 euro. Projektet kommer att innebära stöd till Ministeriet för miljöskydd, fysisk planering och byggande för att upprätta ett hållbart system för att omhänderta bygg- och rivningsavfall. För att få en överblick över det aktuella läget och identifiera områden där data saknas kommer befintliga uppgifter om deponier och avfallstippar och kvantiteter och typer av bygg- och rivningsavfall att analyseras. Typiska deponier och tippar, som speglar variationen i storlek, typ av avfall och logistiksystem kommer att väljas ut. I Zagreb, som blir ett pilotstudieområde, kommer avfall att återvinnas i en försöksanläggning för återvinning på Jakusevac-deponin. Byggsektorn i Kroatien producerar 2 miljoner ton bygg- och rivningsavfall om året. För närvarande återvinns och återanvänds mindre än 5 % av detta avfall.

Gaza och Västbanken – två projekt

Stödmottagare för det första projektet är kommunen Hebron, och EU:s medfinansiering uppgår till 770 000 euro. Målet för projektet är att miljömässigt reglera hanteringen av marmoravfall, slam och spillvatten från industriprocessen. Palestinska och italienska marmorföretag kommer att knytas samman i ett nätverk, och ett försökscentrum kommer att byggas för att avskilja kalciumkarbonat och återvinna industriellt avloppsvatten.

Stödmottagare för det andra projektet är Institutet för tillämpad forskning (Applied Research Institute) i Jerusalem, och EU:s medfinansiering uppgår till 200 819 euro. Målet för projektet är att hjälpa till med att utveckla lokala hållbara utvecklingsstrategier och sprida den kunskap som vunnits i tidigare forskning. Rent praktiskt blir syftet att säkerställa och vidmakthålla deltagande från utvalda lokala och nationella myndigheter, att upprätta ett geografiskt informationssystem (GIS, en uppsättning digitala kartor och andra vyer som visar egenskaper och relationerna mellan dessa egenskaper på jordytan) och att stärka den tekniska kapaciteten hos berörda kommuner och administrativa organ på landsbygden. Den kunskap som vinns genom detta projekt kommer att spridas till andra lokala myndigheter på Västbanken för att uppmuntra dessa att genomföra liknande initiativ för en hållbar utveckling.

Israel – två projekt

Stödmottagare för det första projektet är regionalrådet för övre Galiléen (Upper Galilee Regional Council), och EU:s medfinansiering uppgår till 369 442 euro. Målet är att skapa en ram för att balansera utvecklings- och miljöbehoven i övre Galiléen och därigenom göra det möjligt att använda resurserna på ett hållbart sätt. En översiktsplan kommer att utarbetas för markanvändning, miljöskydd, översvämningsskydd och dränering. Den kommer att uppmuntra offentlig debatt och medverkan i planerings- och beslutsprocesserna, utveckling av ekoturism jämsides med bevarande av naturresurserna, förändring av skadliga beteendemönster med hjälp av utbildningsprogram och tvingande åtgärder, ekologiska jordbruksmetoder, och skapandet av en administrativ ram för genomförande, förvaltning och uppdatering av översiktsplanen.

Stödmottagare för det andra projektet är Heschelcentret för utbildning och ledning i miljöarbetet (Heschel Center for Environmental Learning and Leadership), och EU:s medfinansiering uppgår till 334 934 euro. Målet för projektet är att skapa storskalig kapacitetsuppbyggnad på miljöområdet i kommunala organ i hela Israel. Förespråkare för olika intressegrupperingar, kommunalt anställda fackkunniga och borgmästare kommer att få utbildning, och nätverk kommer att byggas upp mellan dem. Det kommer att utvecklas instrument för lokal hållbarhet i den kommunala planeringen, i administrationen och i lokala stadgor och författningar, och ett stödjande nätverk som knyter samman verksamheterna i Israel kommer att upprättas.

Jordanien – ett projekt

Stödmottagare för projektet är Hashimituniversitetet (Hashemite University), och EU:s medfinansiering uppgår till 473 701 euro. Målet för projektet är att utveckla strategier och instrument för att hantera problem som orsakas av den ökande turismen. I samverkan med turistnäringen kommer försöksåtgärder och pilotstudier att genomföras vid två hotell med syftet att förbättra deras miljöpåverkan. Slutsatser, strategier och instrument som projektet leder till kommer att läggas fram för alla intressenter vid en serie workshops. En vägledning och en modul för IT-utbildning kommer att utformas för att främja miljöskyddet i turistsektorn som helhet.

Marocko – ett projekt

Stödmottagare för projektet är Chouaib Doukkali-universitet, och EU:s medfinansiering uppgår till 438 228 euro. Målet för projektet är att utveckla ett fungerande komposteringssystem i försöksomfattning för behandling av slam från avloppsreningsverk och vattenverk, för att i förlängningen nå fram till ett system för framställning av kompost av hög kvalitet i Marocko. I Marocko produceras just nu omkring 430 000 ton avloppsslam på ett år och mängden ökar markant. Till största delen lagras slammet i närheten av reningsverken och sprids sedan på odlingsmark utan att behandlas vidare, eller också läggs det på okontrollerade deponier.

Libanon – ett projekt

Stödmottagare för projektet är Arcenciel, och EU:s medfinansiering uppgår till 449 697 euro. Målet för projektet är att få till stånd en nationell policy för omhändertagande och behandling av smittsamt sjukhusavfall i Libanon. Verksamheterna omfattar behandling av sjukhusavfall i södra Mont Liban-området, utbildning av sjukhuspersonal och en informationskampanj om sjukhusavfall.

Ryssland – ett projekt

Stödmottagare för projektet är miljöcentret Municipal Institution Environment Center ECAT i Kaliningrad, och EU:s medfinansiering uppgår till 492 837 euro. Det här projektet kommer att främja och underlätta förbättring av miljö och säkerhet i industrisektorn i Kaliningrad. Avsikten är att säkerställa fungerande kontroll och övervakning av industriverksamheterna från de behöriga myndigheternas sida. Detta skall uppnås genom en integrering av kontrollåtgärder och åtgärder för att förebygga förorening och genom utveckling och införande av miljöskyddssystem och säkerhetssystem. Alla aktörer som deltar i industriell verksamhet i området kommer att få information och utbildning om dessa instrument vid seminarier och workshops. All relevant information kommer att vara tillgänglig i ett informationsbibliotek på Internet. Omkring 80 % av industrin i regionen är förlagd till Kaliningrad, och det finns ungefär 300 stora och medelstora företag och ungefär 40 000 små.

Tunisien, Algeriet och Marocko– ett gemensamt projekt

Stödmottagare för detta gemensamma projekt är Observatoire du Sahara et du Sahel, och EU:s medfinansiering uppgår till 526 144 euro. Det främsta målet för projektet är att förhindra kriser orsakade av torka i den här delen av Nordafrika genom att få till stånd ett förvarningssystem och genom att stärka dessa länders operationella kapacitet. Ett gemensamt informationssystem om torka och en uppsättning metoder att göra tidiga bedömningar kommer att utvecklas. De respektive ländernas territorier kommer att delas upp i ekoregioner och dessa ekoregioners sårbarhet kommer att bedömas. Resultat och kunskap som projektet leder till kommer att spridas till direktanvändare, beslutsfattare och institutioner i de tre länderna.

Turkiet – ett projekt

Stödmottagare för projektet är centret för regional miljö, Turkey Office of the Regional Environmental Centre, och EU:s medfinansiering uppgår till 252 488 euro. Det här är ett projekt för kapacitetsuppbyggnad när det gäller klimatförändringar. Det kommer att beröra den nationella förvaltningen, främja samarbete inom förvaltningen, öka intressenternas medvetenhet och stärka deras roll i debatten om klimatförändring. Projektet kommer att ge stöd till utveckling av en klimatförändringspolicy för prioriterade områden, och det kommer att stärka deltagandet i den offentliga debatten och tillgången till miljöinformation.


[1] Berättigade till bidrag från LIFE-Tredjeland är Albanien, Algeriet, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Syrien, Tunisien, Turkiet, Västbanken och Gaza samt den ryska Östersjökusten (Kaliningrad och St Petersburg-området).


Side Bar