Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1156

Bruselj, 19. septembra 2005

LIFE – tretje države 2005: Komisija namenja okoljskim projektom v tretjih državah več kot 6 milijonov evrov

Evropska komisija je v okviru programa LIFE – tretje države 2005 odobrila denarno podporo za 15 novih okoljskih projektov v sredozemski in baltski regiji. Ti projekti se osredotočajo na večanje zmogljivosti. Predstavljajo skupno naložbo v vrednosti 9 223 000 evrov, od katere bo EU krila 6 348 240 evrov.

„Trajnostni razvoj se lahko doseže le, če je priznan kot skupni cilj: kar koli je narejeno v eni državi ali področju, bo imelo vpliv na širše okolje,“ je povedal Stavros Dimas, komisar, odgovoren za okolje. „Z medsebojno podporo in sodelovanjem lahko prispevamo k razvoju in izvajanju okoljske politike v sosednjih državah, ki bo prilagojena potrebam državljanov, zdaj in v prihodnosti.“

Evropska komisija je za denarno podporo v okviru programa LIFE – tretje države 2005 izbrala 15 projektov v Alžiriji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Izraelu, Jordaniji, Libanonu, Maroku, Rusiji, Tuniziji, Turčiji ter na Zahodnem bregu in v Gazi.

Cilj teh projektov je izboljšati okolje in doseči trajnostni razvoj s tem, da se prispeva k vzpostavljanju ali krepitvi ustreznih institucij, politik, nadzornih instrumentov, zmogljivosti za usposabljanje, mrež in podatkovnih baz.

Zajemajo različna vprašanja, od ravnanja z odpadki ter preprečevanja in nadzora industrijskega onesnaževanja do nadzora prsti in podnebnih sprememb. Nekateri projekti spodbujajo približevanje okoljskim prepisom EU ali sodelovanje na regionalni ali nadnacionalni ravni.

Skupni stroški projektov znašajo 9 223 000 evrov. Denarna podpora EU predstavlja približno 69 % tega zneska.

LIFE – tretje države je del programa LIFE. LIFE je finančni instrument EU, ki podpira projekte za ohranjanje okolja in narave tako v EU kot tudi v nekaterih državah kandidatkah, pristopnicah in sosednjih državah. Njegov cilj je s financiranjem posebnih ukrepov prispevati k razvoju in izvajanju okoljske politike EU. Od leta 1992 je LIFE sofinanciral približno 2 500 projektov, ki so k varovanju okolja prispevali 1 500 milijonov evrov.

LIFE – tretje države prispeva zlasti k vzpostavljanju zmogljivosti in upravnih struktur ter pomaga pri razvoju okoljskih politik in delovnih programov v tretjih državah ob Sredozemskem in Baltskem morju[1].

Druga dva sestavna dela LIFE, LIFE Nature (narava) in LIFE Environment (okolje) se osredotočata na ohranjanje narave in inovacije na področju ukrepov za zaščito okolja. Za projekte, odobrene v okviru LIFE Nature in LIFE Environment, glej sporočili za javnost IP/05/1157 in IP/05/1155.

Tekoči LIFE program („LIFE III“) se zaključi konec leta 2006. Komisija je predlagala nov program, imenovan „LIFE +“, ki bi potekal v obdobju 2007–2013 s proračunom 2 190 milijona evrov. Njegovo dokončno sprejetje in proračun sta trenutno v postopku sprejemanja med Svetom ministrov in Evropskim parlamentom.

Pregled 15 projektov, izbranih v tretjih državah, je naveden v Prilogi k temu sporočilu za javnost. Več podrobnejših podatkov o posameznih projektih je na voljo na:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm

PRILOGA

Pregled projektov LIFE – tretje države 2005 po državah

Bosna in Hercegovina – 1 projekt

Upravičenec projekta je hidrotehnični institut Fakultete za gradbeništvo v Sarajevu; sofinanciranje EU znaša 299 250 evrov. Cilj projekta je izvajanje celovitega postopka izdaje okoljskih dovoljenj, ki se osredotoča na najboljše dostopne tehnike za prehrambeno industrijo in proizvodnjo pijač. Kljub nižji ravni industrijskih dejavnosti po vojni industrija še vedno močno onesnažuje okolje v Bosni in Hercegovini.

Hrvaška – 4 projekti

Upravičenec prvega projekta je hrvaška okoljska agencija; sofinanciranje EU znaša 533 700 evrov. Cilj projekta je vzpostaviti nacionalne standarde in metode za program nadzora prsti, ki izpolnjuje zahteve EU. Prav tako je cilj določiti lokacije državnih postaj za nadzor zemlje s koordinatami za kmetijsko zemljišče, gozdni prostor in okužena območja, določiti možne referenčne centre za zbiranje in analizo podatkov ter izdati predloge za izgradnjo sistema nadzora prsti, vključno s finančnim načrtom za prihodnje izvajanje tega sistema.

Upravičenec drugega projekta je nacionalna agencija za upravljanje z vodami – Hrvaške vode; sofinanciranje EU znaša 211 571 evrov. Cilj projekta je izgradnja novega laboratorija za analizo biorazgradnje odpadnih vod. To bo prispevalo k nacionalni strategiji za zaščito vod in pripomoglo k skladnosti z okvirno direktivo EU o vodah.

Upravičenec tretjega projekta je Javna ustanova naravni park Lonjsko polje; sofinanciranje EU znaša 496 845 evrov. Cilj projekta je razviti in izboljšati integrirano upravljanje porečja z razvojem posvetovalnih postopkov z interesnimi skupinami. S postopkom načrtovanja upravljanja se bo zagotovilo, da bodo potrebe v zvezi z močvirjem priznane. Zagotovil se bo trajnostni sistem ravnanja z obiskovalci in opremilo se bo čuvaje hrvaških zaščitenih območij.

Upravičenec četrtega projekta je Univerza v Zagrebu, Fakulteta za gradbeništvo; sofinanciranje EU znaša 492 584 evrov. Projekt bo vseboval pomoč Ministrstvu za varstvo okolja, prostorsko načrtovanje in gradnjo pri vzpostavljanju trajnostnega sistema za upravljanje z odpadki, ki nastanejo pri gradnji in rušenju. Za pregled nad obstoječim stanjem in določitev območij, za katera podatkov ni, bodo proučeni obstoječi podatki o odlagališčih in smetiščih ter o količini in vrstah odpadkov, ki nastanejo pri gradnji in rušenju. Izbrana bodo značilna območja različnih velikosti, z različnimi vrstami odpadkov in uporabljenimi logističnimi sistemi. V pilotni regiji Zagreb bo zbran material recikliran v pilotnem obratu za recikliranje na odlagališču Jakuševac. Na Hrvaškem gradbeni sektor na leto proizvede 2 milijona ton odpadkov, ki nastanejo pri gradnji in rušenju. Trenutno se reciklira in ponovno uporabi manj kot 5 % takšnih odpadkov.

Gaza in Zahodni breg – 2 projekta

Upravičenec prvega projekta je občina Hebron; sofinanciranje EU znaša 770 000 evrov. Cilj projekta je uvedba novih okoljskih predpisov za obdelavo razbitih kosov marmorja, blata in vode iz industrijskega cikla v občini Hebron. Vzpostavila se bo mreža palestinskih in italijanskih združenj, ki se ukvarjajo z marmorjem, in zgradil se bo pilotni center za recikliranje industrijskih vod in izločevanje kalcijevega karbonata.

Upravičenec drugega projekta je Inštitut za uporabne raziskave v Jeruzalemu; sofinanciranje EU znaša 200 819 evrov. Cilj projekta je pomoč pri razvoju lokalnih trajnostnih razvojnih strategij in širjenje znanja in izkušenj iz prejšnje raziskave. V praksi je cilj zagotoviti in ohraniti vpletenost izbranih lokalnih in nacionalnih organov, vzpostaviti sistem geografskih podatkov (zbirka inteligentnih načrtov in drugih možnosti za prikaz značilnosti in odnosov med značilnostmi na zemeljski površini) in okrepiti tehnične zmožnosti zadevnih občin in podeželskih svetov. Znanje in izkušnje, pridobljene s tem projektom, bodo posredovani drugim lokalnim organom na Zahodnem bregu, da bi se jih spodbudilo k izvajanju podobnih trajnostnih pobud.

Izrael – 2 projekta

Upravičenec prvega projekta je Regionalni svet Gornje Galileje; sofinanciranje EU znaša 369 442 evrov. Cilj je vzpostaviti okvir za usklajevanje razvojnih in okoljskih potreb za regijo Gornja Galileja in s tem omogočiti trajnostno uporabo virov. Zasnovan bo glavni načrt za določitev rabe zemljišč, okoljsko upravljanje, preprečevanje poplav in primerno drenažo. To bo spodbudilo sodelovanje javnosti pri načrtovanju in odločanju, razvilo ekološki turizem hkrati z ohranitvijo naravnih virov, spremenilo destruktivne vzorce obnašanja s pomočjo izobraževalnih programov in uveljavljanjem predpisov, spodbudilo ekološko kmetijsko prakso in vzpostavilo upravni okvir za izvajanje, upravljanje in ohranjanje glavnega načrta.

Upravičenec drugega projekta je Center za okoljsko učenje in vodenje Heschel; sofinanciranje EU znaša 334 934 evrov. Cilj tega projekta je vzpostavitev obsežnega usposabljanja lokalnih oblasti v Izraelu za okolje. Usposobilo se bo odvetnike, občinske izvedence in župane in se vzpostavilo mreže za njihovo medsebojno povezovanje. Razvila se bodo orodja za trajnostni lokalni razvoj občinskega načrtovanja, upravljanja in zakonodaje (občinski predpisi) in vzpostavljena mreža za učinkovitejše povezovanje izraelskih pobud.

Jordanija – 1 projekt

Upravičenec projekta je Hašemitska univerza; sofinanciranje EU znaša 473 701 evrov. Cilj tega projekta je razviti strategije in instrumente za reševanje težav, nastalih zaradi povečanja turizma. V sodelovanju s turistično industrijo bodo v dveh hotelih izvedeni pilotni ukrepi in študije, da bi se izboljšala njuna okoljska uspešnost. Ugotovitve, strategije in instrumenti, nastali med projektom, bodo v različnih delavnicah predstavljeni vsem interesnim skupinam. Za spodbujanje okoljskega upravljanja v celotnem turističnem sektorju bo določeno usmeritveno orodje in modul elektronskega usposabljanja.

Maroko – 1 projekt

Upravičenec projekta je Univerza Chouaib Doukkali; sofinanciranje EU znaša 438 228 evrov. Cilj projekta je razviti učinkovit sistem kompostiranja na pilotni ravni za obdelavo blata, ki nastane zaradi čistilnih naprav odpadne vode in obratov za proizvodnjo pitne vode, da bi v Maroku proizvajali visokokakovostni kompost. Letno v Maroku nastane približno 430 000 ton blata iż čistilnih naprav in ta številka močno narašča. Blato se navadno hrani blizu čistilnih naprav odpadne vode in se nato uporabi na zemlji brez predhodne obdelave ali pa je odloženo na nenadzorovanih odlagališčih.

Libanon – 1 projekt

Upravičenec projekta je Arcenciel; sofinanciranje EU znaša 449 697 evrov. Predlog tega projekta je začetek nacionalne politike za upravljanje in obdelavo kužnih bolnišničnih odpadkov v Libanonu. Te dejavnosti vključujejo obdelavo bolnišničnih odpadkov v regiji južnega Mont Liban, usposabljanje bolnišničnega osebja in začetek kampanje za večjo ozaveščenost glede bolnišničnih odpadkov.

Rusija – 1 projekt

Upravičenec tega projekta je občinska institucija Okoljski center ECAT Kaliningrad; sofinanciranje EU znaša 492 837 evrov. Ta projekt je namenjen spodbujanju in hitrejšemu izboljšanju okoljske uspešnosti in varnosti industrijskega sektorja v Kaliningradu. Zagotoviti želi, da bi pristojni organi učinkovito nadzirali in spremljali te dejavnosti. To bo doseženo s spodbujanjem celovitega preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja ter z razvojem in izvajanjem sistemov okoljskega in varnega vodenja. Vsi akterji, vključeni v industrijske dejavnosti regije, bodo seznanjeni s temi instrumenti in za njih usposobljeni s pomočjo seminarjev in delavnic. Vse ustrezne informacije bodo dostopne v spletni informacijski knjižnici. Približno 80 % domače regionalne industrije ima sedež v Kaliningradu, in sicer približno 300 velikih in srednjih in 40 000 majhnih industrijskih podjetij.

Tunizija, Alžirija in Maroko – 1 skupni projekt

Upravičenec tega skupnega projekta je Observatorij Sahare in Sahela; sofinanciranje EU znaša 526 144 evrov. Glavni cilj projekta je preprečevanje krize zaradi suše na tem delu južne obale Sredozemskega morja s sistemom zgodnjega opozarjanja in krepitvijo obratovalnih zmogljivosti teh držav. Razvit bo skupen informacijski sistem za sušo in vrsta skupnih metodologij za zgodnjo oceno. Zadevna nacionalna ozemlja bodo razdeljena v ekološke regije, katerih strukturna ranljivost bo ocenjena. Rezultati ter znanje in izkušnje iz tega projekta bodo posredovani neposrednim uporabnikom, nosilcem odločanja in institucijam treh držav.

Turčija – 1 projekt

Upravičenec projekta je turški urad Regionalnega centra za okolje; sofinanciranje EU znaša 252 488 evrov. To je projekt za večanje zmogljivosti glede podnebnih sprememb. To bo vplivalo na nacionalno upravo, spodbudilo medvladno sodelovanje, povečalo osveščenost interesnih skupin in okrepilo njihovo vlogo v razpravi o podnebnih spremembah. Projekt bo neposredno podprl razvoj politik glede podnebnih sprememb v prednostnih sektorjih, spodbudil bo sodelovanje javnosti in dostop do podatkov o okolju.


[1] Do sredstev iz LIFE – tretje države so upravičene: Albanija, Alžirija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Maroko, Sirija, Tunizija, Turčija, Zahodni breg in Gaza ter obalni pas Rusije ob Baltskem morju (regiji Kaliningrad in Sankt Peterburg).


Side Bar